WEEK WIND VEtD ^roirinciale Zteuw&che Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT N o, 48, Twee Bladen. VRIJDAG 26 FEBRUARI IN ONZE STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. BINNENLAND. BESTUURSHERVORMIMG IN NED.-INDIE. ZEELAND. MIDDELBURG. VLISSINGEN. WALCHEREN. THOLEN. 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Kort Zeeuwsch Nieuws. BIT3T T6T V9V f5v ?6h9Ï MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. £«ffiB2!ÖKH5«BSSSSKS „Toegang verboden"! De Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden is een heel erg offici eel blad. Geen normaal mensch léést dit dagblad natuurlijk, want men vindt er geen enkele gezellige rubriek in, geen versjes van Pegasus of Minstreel, geen feuilletonDaarvoor is het dan ook een officieel dagblad. Het heeft zelfs of- ficieele advertentiën, zooals er, vermoe delijk ter onderscheiding van meer vul gaire dito's, duidelijk boven staat. Welnu, hoe dor en droog dat dagblad ook moge wezen, vandaag stond er toch eens iets interessants, ja verbazingwek kends in. Waarvan we toch wel even zijn geschrokken ook: want al wat er in Zeeland zich langs den weg voortbe weegt, beloopt van heden af de kans. verboden dingen te doen! Luister maar eens, wat zulk een offi cieel© advertentie in de Staatscourant den volke kond doet: „De hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Zeeland brengt ter algemeene kennis, dat de na volgende wegen, als niet zijnde open bare wegen, gesloten zijn voor het ver keer en mitsdien de toegang tot die we gen verboden is." En dan volgen daar eventjes anderhalve kolom waterstaatswegen, (die we hier niet zullen overnemen, nademaal dat een al te goedgeefsche gratis, zij het dan on-officieele, advertentie zoude wezen), maar waaronder toch zulke uitermate populaire wegen voorkomen als de jaag paden langs het kanaal door Walcheren, en langs den buitenhaven in Veere; het voetpad op den kanaaldijk; de klinker weg naast het toeleidingskanaal naar de buitenkeersluis in Vlissingen; de wegen op de sluisterreinen en sluisdeuren te Vlissingen en te Veere; de toegangsweg naar het pontveer te Veere. Het is genoeg, dunkt ons. Dit is dwaasheid. Natuurlijk zal dit alles wel min of meer, wellicht als formaliteit, te verkla- reJ}zijn, met een beroep op de wet wq hebben bij informatie te bevoegder plaatse iets van dien aard vernomen en vermoedelijk zal de pap wel niet zoo heet worden gegeten, als zij is opge diend. Maar niettemin: zulk een officieele advertentie in het allerofficieelste der dagbladen, waarbij zelfs voor het ver keer absoluut onontbeerlijke wegen, doodkalm als „niet zijnde openbare wegen „voor het verkeer gesloten en mitsdien de toegang ertoe verboden wordt" en daarmêe uit, wel, wie zou daar niet even van staan te kijken? Interpellaties. Suriname. De heer De Visser (comm.) vraagt verlof te mogen interpelleeren over het berooven van burgerrechten van Neder- andsche personen, die in Rusland wer- n £ewei"ht hebben. De interpellatie-Albarda (s.d.) over 't zenden van een oorlogsschip naar Sjang hai wordt toegestaan; zij zal Vrijdag worden gehouden. Dinsdag a.s. zal wor den gehouden de interpellatie-Weitkamp (c. °yer den landbouw en daarna de mterpellatie-Hiemstra (s.d.) over de werkverschaffing. Vervolgens gaat de Kamer beginnen aan de begrooting van Suriname. Verschenen is de memorie van ant woord op het Voori'ooipig verslag der Tweede Kamer over de suppletoir e ih dische l>egrooting Voor 1932. De Minister van Koloniën zet daaVin ujteen, dat een (bevestigende beantwoor- van de vraajgj, of de maatrregeften' tot doorvoering dezer hervorming op het terrein liggen van de inwendige aange legenheden van Ned.-Indië, geenszins de erkenning uitsluit, dat het groote belang Van <Ee maatregelen een bemoeienis daarmede Van den Ned'erlandschen wet gever ten volle wettigt. De voorbereiding, in Indië getroffen Voor deze doorvoering, is slechts van internen aard. Daarmede is niet Vooruit geloopen op de te nemen (beslissing. Tegenover de kosten worden aan merkelijke besparingen Verwacht als g.e- (vo'lg van het feit, dat de hervorming een versobering van het lager personeel bij het Europeesch bestuur en op verschil lende centrale bureaux mogelijk' zal ma ken Bij de administratieve hervormijng wordt niet stil gesta o. De te var'men ambtelijke ressorten zullen v«.n den aan vang af als het ware zijn gevuld vnet levende, tot groei en ontwikkeling ge roepen autonome organen. Voor de Ver sterking en ontwikkeling der adatge- meenschappen wordt ruimte verschaft. De minister weerspreekt de meening, dat hier niet in dé eerste plaats zou zijn gezocht naar het middel om de beVol- king aan dë beslissing dmtrent eigen aan gelegenheden zooveel mogelijk te doen deelnemen en betoogt, dat tegen schade lijke invloeden met betrekking tot ambte lijke inmenging van inspecteerende amb tenaren zal wopden gewaak|t. 'Inderdaad is overwogen om' daar, waar daartoe aanleiding mocht blijken te bestaan, binnen het gebied eener groep «gemeenschap zekere decentralisa tie tot stand' te brengen, die in bepaalde gevallen wellicht medé dienstbaar zou kunnen worden gemaakt a«n bel ere1 ver zekering van contact tusschen de adat- hoofden en het ambtelijk Inlandsch be stuur. Deze denkbeelden hebben echtelr nog geen vasten vorm aangenomen. Aan het slot zijner memorie zegt dë minister, dat de overgangstijd ongetwij feld moeilijkheden zal opleveren. Er biedt zich nu echter van zelf aan een tijd van rustig overwegen en voorbe reiden. CONTINGENTEERING TEXTIELGOEDEREN. Voor de onder de contingenteerings- besluiten vallende goederen, welke tot en met 24 Februari aan de grensstations of andere plaatsen, waar de inklaring ge schiedt, zijn aangekomen, zijn dadelijk invoervergunningen bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de plaats, waarbij zij zijn ingeschreven, verkrijg baar. Ter verkrijging van de bedoelde in voervergunningen dient men bij de Ka mer van Koophandel de facturen over te leggen, welke op de betreffende zendin gen betrekking hebben. De verschuldig de rechten van 2 ten honderd van de bij den invoer te declareeren waarde, moe ten bij de afgiften der vergunning aan de Kamer van Koophandel waar men ook nadere inlichtingen kan krijgen betaald worden. KANALEN IN WEST-BRABANT, Rede van prof. Van Vuuren. In Roosendaal is op initiatief van het Kanalencomité van West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen, een vergadering gehouden, waarop prof. Van Vuuren een lezing heeft gehouden over: De functie van het deltagebied en zijn beteekenis voor den Nederlandschen stam, in het bijzonder voor Noord-Brabant. Spr. verdedigde daar het Brabantsche standpunt, dat z.i. geen ander kan zijn dan het volgende: Een gesloten kanaalverbinding tus schen de Belgische grens met welk punt ook van het nieuwe zgn. tusschenwater- kanaal, is door Nederland eens en voor goed onaannemelijk verklaard en moet dat blijven. Een noordelijker monding dan Dintel- sas kan niet worden aanvaard. Het zgn. tusschenwaterkanaal moet zoo kort mogelijk zijn en de gelegenheid laten om Bergen op Zoom in zijn oor spronkelijke historische positie als Scheldehaven te herstellen. Daarom moet het te Dintelsas beginnend kanaal eindigen in een open Scheldehaven ten Noorden van Bath. Prof. Van Vuuren besloot zijn lezing met een opwekking tot het comité om thans de handen ineen te slaan met Z e e 1 a n d en Limburg en de haven van Bergen op Zoom aan te leggen. Beide provincies hebben belang bij het ka naal, Limburg om de voor haar bevol king noodzakelijke nevenindustrieën en Zeeland om haar rechtstreeksche ver binding met West-Brabant te behouden. Bij Kon. besluit is benoemd tot rid der in de Orde van Oranje Nassau P. de Maret Tak, notaris te N ij m e g e n. Uw smart zal eens van u gaan, zoo als de nevelen van de bergen glijden. Henri Borel. Naar het hoofdbestuur der Ned. ReisVereeniging mededeelt bedroeg dë omzet der gezelschapsireizen over 1931 f 1.780.000, legen f 1.800.000 in 1930. Bij na alle bronnen van inkomsten zijn ge stegen en op de lasten over de geheele linie is een belangrijkë besparing be reikt. Het voordeelig saldo der rekening over 1931 bedraagt f 42.070.61, tegen een verlies van f32.523.86' ovejr 1930. Voorgesteld wordt, van he!t voordeelig saldo f 10.31550 te bestemmen tot af schrijving van den inventaris lot op f 1. Het restant wordt toegevoegd aan het kapitaal der vereeniging, dat daarna f 37.247.20 bedraagt. Te Shanghai deden jhr. De Graeff, en zes andere Nederlanders dienst bij een lichte batterij op de grens tusschen de internationale concessie en Tsjapei. Naar thans blijkt uit een telegram van jhr. De Graeff aan zijn vader, zijn nu alle vrijwilligers uit de gevaarlijke zone te ruggetrokken. Bescherm Uw keel Verzorg haar dagelijks Gorgel droog met 25, 45 en 65" CU (Ingez. Med.) Vragen van Statenleden. De heer G. J. L. Goossens, lid van de Prov. Staten van Zeeland te Sas van Gent, heeft aan Gedeputeerde Sta ten de navolgende schriftelijke vragen gesteld: le Is het juist, dat het „Polderambte narenreglement", zooals dat in de zo- merzitting 1931 door de Staten is vast gesteld, nog niet aan de betrokken Pol derbesturen is verstrekt? 2e Is het Gedeputeerde Staten bekend, dat dientengevolge het Bestuur van den Oosten-en-bewesten Blijpolder te Axel, weigert te voldoen aan art. 125 der amb tenarenwet 1929 (sub. „g", aanspraken in geval van ziekte) tegenover een bij dien Polder vast aangestelden werkne mer, op wien de bepalingen van het in vraag I bedoeld reglement van toepas sing zijn? 3e. Zijn Gedeputeerde Staten be reid, maatregelen te nemen, dat bedoeld reglement alsnog, met terugwerkende kracht van 1 September 1931, in toepas sing worde gebracht. Morgenavond 'kunnen de liefhebbers Van mOndharmonicamuziek zich weder 'n aangenamen avond bezorgen, door zich te begeven naar Mercurius, waar Cres cendo, directeur de heer I. J. Lindeoheqg een uitvoering geeft. Deze week' zal weder geen rubriek „Waar is 'Werk?" verschijnen, wegens gebrek aan aanvragen. De burgemeester, de heer C. A. van Woelderen, heeft het eere voorzit terschap van de van 11 tot 19 Maart te houden winkelweek van Gemeenschap pelijk belang, hem door het bestuur aan geboden, aanvaard. ARNEMUIDEN. Op de Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen had 'n ingezete ne dezer gemeente, een meubelmaker, het ongeluk, met zijn hand in een ma chine te geraken, waardoor hij een top van zijn vinger verloor, terwijl een of meerdere vingers gewond werden. Hij werd ter verdere verpleging naar het ziekenhuis te Vlissingen gebracht. STAVENISSE. Naar men verneemt wordt de betrekking van jachtopziener alhier opgeheven. Aan de beide functio narissen is tegen 1 Apfril a.s. als zooda nig ontslag aangezegd'. HBie- ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer BRESKENS. Donderdagavond hield de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer alhier haar algemeene jaarvergadering. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat in verhouding tot een jaar te rug het bezoek aan het Breskensche strand niet zoo gunstig was, wat toe te schrijven is aan het natte seizoen 1931. Toch heeft Breskens niet over bezoek te klagen gehad, daar de Zeeuwsch- Vlaamsche jaarbeurs velen naar Bres kens voerde. De uitslag van de jaarbeurs is zoo meegevallen, dat het bestuur reeds aan het werk is voor de 2e jaar beurs, die in 1933 gehouden zal worden. In het afgeloopen jaar heeft de ver eeniging naast de gehouden strandfees ten, die zeer geslaagd genoemd mogen worden, in samenwerking met de Bres kensche afdeeling van Floralia een ge velwedstrijd gehouden en organiseerde zij tijdens de jaarbeursdagen een winkel week met étalagewedstrijd. Verder ver leende zij haar financieele medewerking aan het muziekconcours en bracht zij wederom eenige duizenden éénjarige karpers in de vischvijvers. Een heel gunstig resultaat werd we derom verkregen met de duinhuisjes, die in 'n ware behoefte blijken te voorzien en dan ook het geheele seizoen verhuurd werden. De rekening van de vereeniging en de jaarbeursrekening werden vervolgens vastgesteld, terwijl de begrooting voor 1932 goedgekeurd werd. De aftredende bestuursleden Boom, Cruson en Manneke werden herbe noemd, en in een ontstane vacature voorzag de vergadering door de benoe ming van den heer Verbosen. Woensdagavond had voor den Ned. Chr. Landarbeidershond te Rilland- Ba t h op d's. J. Helefarij' aldaair met het onderwerp: „Waarom vakorganisatie onder eigen banier." DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Voor de afdeeling Middelburg van de Vereeniging voor Volkenbond en Vre de trad gisterenavond op de bovenzaal van de Vergenoeging als spreker op de heer H. Ch. G. J. van der Mande- r e, eerste secretaris van het Hoofdbe stuur met bovengenoemd onderwerp. De afdeelingsvoorzitter, de heer mr. J. F. van Deinse schetste den spre ker als de spil, waarom het geheel werk van de vereeniging draait, als de va der der vereeniging. De heer van der Mand ere schet ste hoe reeds onder Frederik de Groote Oostenrijk het idee van beperking der bewapening naar voren is gebracht, maar hoe er ook toen reeds het wan trouwen in de goede bedoelingen van den voorsteller heerschte. Eerst in de 19e eeuw kwam in Ame rika de gedachten aan ontwapening en arbitrage naar voren, maar het zou eerst op de beide vredesconferenties in Den Haag meer officieel worden be handeld, al leidde het toen nog tot niets of tot minder dan niets. En juist de groote bewapening der volkeren maakt de spanning onderling grooter en als men dan dagen beleeft als de 12 dagen voor het uitbreken van den oor log in 1914 dan komen de diplomaten onder den druk der militaire autoritei ten te staan, die den toestand alleen uit militairistisch standpunt bezien en er alleen aan denken, hoe den eersten stoot te kunnen toebrengen. Men be schouwde voor den oorlog de pacifisten, die waarschuwden tegen wat te vree zen was, als meer dan normale idealis ten. Spr. herinnerde dan aan de verschil lende organisaties die tijdens den oor log zijn ontstaan met het doel verder oorlogen te voorkomen, en kwam daar na tot eene uiteenzetting va n de strek king van art. 14 en art. 8 van de Parij- sche conferentie. Daarmede in verband behandelde spr. de vraag wie in een oorlog de aanvallende partij is. Dit is makkelijk uit te maken in het geval van China en Japan, maar bijv. bij den laat- sten boerenoorlog zou dit minder mak kelijk te beslissen geweest zijn, al meent spr. dat het de Ëngelschen waren door het samentrekken van krijgs machten. Nu is het vast geregeld, dat 't 26-II-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 614 °C (44 °F); laagste 134 °C (35 °F). Heden 9 h: 334 °G; 12 h: 6 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 772 9 - 771 ©®©©o770 ®9O®©@©©®0®@©769 768 Wat de huiskamerbarometer zegt: DE BILT (per radio) Het stationaire gebied van hoogen luchtdruk breidde zich verder naar het O. uit; het omvat ht geheele N.; dat in het O. nam nog toe zoodat alle depressies op grooten af stand blijven. De warme strooming van den Oceaan. d;e over IJsland langs den rand van het Poolgebied naar Scandina vië loopt, verdreef daar weer nagenoeg alle vorst en deed in Finland de vorst sterk afnemen. Ook in het gebied van strenge vorst in Oost Europa nam de koude af; de luchtdrukverdeeling en de veranderingen daarin maken aanhouden en weer toenemen van den Oostelijken luchtstroom waarschijnlijk; echter zal het afnemen der koude in het N.O. en O. de vorst beperken tot de heldere nachten; overdag zal de temperatuur boven het vriespunt blijven. Hoogste barometerstand 776.4 mm te Thorshaven; laagste 755.1 mm te Vardo. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tct matige, N, tot O, wind, helder tot Mcht bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag dooi. Zon op: 6 h 57; onder 17 h 30. Licht op: 18 h 00. Maan onder: 8 h 1.. L.K. 28 Febr. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Februari. Vr. 26 Za. 27 Zo. 28 Ma. 29 Hoogwater. 4.03 16.31 4.44 17.14 5.28 18.03 6.23 19.10 Laagwater 10.48 22.52 11.28 23.37 12.13 0.26 13.03 de partij is, die weigert zich bij eén rechterlijke uitspraak of arbitrage neer te leggen. Het gaat thans volgens spr. niet om de ontwapening ,doch om be perking der bewapening. Spr. meent, dat het van zelf spreekt, dat er militaire deskundigen op de conferentie zijn. Spr. wijst dan vervolgens op het rapport der Commissie-Loudon, dat echter ge maakt werd in de gedachten van 26 deelnemende staten, nu zijn er ter con ferentie niet minder dan 60 landen. Men kan nu wel zeggen, dat er nog niet veel tot stand is gebracht door den Volken bond, maar dan vraagt spr. den toe stand van thans te vergelijken met dien van 1914 en dan ziet men toch ze- keer de vorderingen. Volgens spr. zal Japan wellicht nog eens betreuren wat het nu doet te Sjanghai. Spr. wijst er dan op, dat in 1579 bij de Unie van Utrecht ook velen zullen getwijfeld hebben aan de mogelijkheid van een goede werking daarvan, maar toch is toen de grondslag gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. Men kan dan ook niet verwachten, dat de Volkenbond in 12 jaar geheel tot ont plooiing is gekomen. Spr. eindigde met een opwekking tot geloof in de toekomst, waarin de volken hun onderlinge geschillen niet meer door oorlogen beslechten, zoo min de steden, zoo min de provincies dit in on zen tijd nog doen. Van de gelegenheid om vragen te stel len werd gebruik gemaakt door den heer D. Kruijder, den voorzitter en nog een der aanwezigen en de gestelde vragen gaven den inleider nog gelegenheid er op te wijzen, dat zeker thans nog niet voldoende veiligheid voor de staten ge waarborgd is, maar die veiligheid moet er niet zijn voor, maar door ontwape ning. Het Verdrag van Versailles stond

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1