^Provinciale jUeeuui sche N o. 47. Twee Bladen. DONDERDAG 25 FEBRUARI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. VLISSINGEN. WALCHEREN. WEE51V1WIND VIPCD &h?3 y f 6? Y9I ?6ï y9Y jZH Verwachting tot Morgenavond; MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 Cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St, Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE MOLENAARS EN DE TARWEWET Onder voorzitterschap van den heer C. Reeselman uit Wieringerwaard heeft te Rotterdam een protestvergadering plaats gehad van den Algemeenen Ne- derlandschen Molenaarsbond tegen de uitvoering van de Tarwewet. De vergadering iwas zeer druk be zocht. Een door de afdeeling Amsterdam in gediende motie is met algemeene stem men aangenomen. Zij zegt, dat de tar- wevermalende molenaars vóór de in voering der wet vrijwel honderd pro cent in Nederland verbouwde tarwe verwerkten, dat zij door de huidige praktijk der met de uitvoering der Tarwewet belaste instanties volledig dreigen te worden ge ruïneerd, wijl: le. zij thans gedwongen worden voor 77 Yn pet. buitenlandsche tarwe te ver werken, 2e. Kim product thans dermate in kost prijs is gestegen, dat zij de concurren tie tegen de groote maalindustrie niet kunnen volhouden; dat zij dus gedwongen zijn om óf hun zaken vollidig te liquideeren, óf niet het volle percentage „Vita" tarwe (welke tarwe slechts tegen zeer hoogen prijs is te verkrijgen) te verwerken, en daar door dus de wet overtreden; dat het bestuur reeds ettelijke pogin gen heeft ondernomen, evenals vele mo lenaars individueel, om een juister in zicht bij de regeering, dan wel de re- geeringsvertegenwoordigers, te wekken, doch al deze pogingen zijn afgestuit op den onwil der desbetreffende organen en van de groote maalindustrie. Het bestuur krijgt de opdracht, zich te wenden tot de Koningin om haar tus- schenkomst in dezen nood in te roepen, en een beroep te doen op het rechtsge voel van volk en volksvertegenwoordi ging, om den door de overheid geregel- den aanslag op het bestaan der mo lenaars mede af te weren. Hierna zijn nog verschillende denk beelden tot verbetering van de positie der molenaars ter sprake gebracht, als boycot van de fabrieken, die Zeeuwsche bloem en ongebuild produceeren; wijzi ging van het percentage Vitatarwe voor de molenaars e.d. De boycotidee werd dadelijk door het bestuur afgewezen. FINANCIEELE BIJSTAND AAN EEN AANGEVALLEN STAAT. Verschenen is 't wetsontwerp houden de voorbehoud der bevoegdheid tot be krachtiging van het Verdrag nopens' den financieel en ibijstand van 2 Oct. 1930. In de memorie van toelichting merkt de regeering o.a. op dat het Verdrag Jjehalve in financieelen bijstand aan den aangevallen staat, ook' in zoo- danigen bijstand van een bedreigden staat voorziet. Aldus is het verdrag niet alleen een nadere uitwerking Van d'e in art. 16 van het Volkenbond verdrag neergeleg de sanctieregeling maar vorm|t het levens een nieuw element in het s anten stel Van preventieve maatregelen, waartoe de Raad krachtens art. 11 zal' kunnen be sluiten in geval van dreigend' oorlogsge vaar. Van Nederlandsche zijde is' steeds bepleit dat aan het voorkomen van den oorlog de voorkeur moest worden gege ven boven de repirensieve maatregelen welke door d'e voorstanders van een sterk bindend sanctie-systeem werden aanbevolen. - ji1^' 'van het verdrag worden Je inwerkingtreding en' de instandhou- 'Tan het verdrag afhankelijk gesteld aan de inwerkingtreding en de instandhouding van een verdrag tot ver mindering der bewapeningen, terwijl' bo vendien bepaald wordt dat alleen die sta ten aan den financ. bijstand zullen mo gen profited en, die die. Verplichtingen van hel ontwapeningsvterdrag zullen hebben Vervuld. De regeerfng is van oordeel, dat een Verdrag, dat het vraagstuk der ontwa pening als onbeteekenend maakt niet tot aanvaarding van het onderhavige ver drag zou moeten worden overgegaan. RIJKSMIDDELEN IN JANUARI 1932. In de opgave der Rijksmiddelen voor komende in het nummer van 18 Febru ari zijn de jaartallen boven de cijfers der verschillende bronnen van. inkomsten vermeld; hierdoor zou de totaal op brengst in Januari 1932 12 millioen meer hebben bedragen dan in Januari 1931 en dit is juist andersom geweest. Hedenmorgen omj 7 h. 15 vertrok het K. L. M. Vliegtuig de Specht van Schiphol naar Indiè. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft den heer A. C. G. den Hertog, te Rotterdam, benoemd ver klaard tot lid van de Tweede Kamer. Het aantal pelgrims uit N.-O. In- dië naar Mekka bedraagt dit seizoen 4150, d.i. Vu van het vorig seizoen, en van voorafgaande jaren, Het ligt in de bedoeling van de Nederlandsche mijndirecties tegen 1 April a.s. een loonsverlaging in te voe ren, welke zich ook zal uitstrekken tot de ambtenaren en beambten. Weineen Eergisteren vestigden wij er de aan dacht op, dat „De Zeeuw" iets uit het liberale weekblad „De Vrijheid" aan haalde, maar naliet zijnen lezers daarbij te doen weten, dat de geciteerde gods lasterlijke opvattingen in dat weekblad door een bekenden liberalen predikant bestreden, en als „ontzettend" werden gequalificeerd. Wij noemden dit nalatigheidje „heele- maal niet erg", maar zouden het „fraaier" zoo men wil: aardiger, vriendelijker, vollediger, ruimer, hebben gevonden, als „De Zeeuw" zijnen lezers deze weten schap toch niet onthouden hadde. Door de overname van ons entrefiletje is dit nu, langs indirecten weg in orde gekomen. De meening van „De Zeeuw", dat „politieke overprikkeldheid" ons in zijn optreden „een aanval op het libe ralisme" doet zien, getuigt echter zelf, zijn krasse formuleering in aanmerking nemende, niet van overmatige rust en bezonkenheid; haar weerlegging vindt zij in onze woorden: „heelemaal niet erg Er is echter tenslotte reden tot verheu genis, wanneer onze opponent schrijft: „Wij kunnen het slechts toejuichen als ook de liberale organen oog blijken te hebben voor het ontzettende van de ondermijning van het geloof in God." Welnu: dat is het geval. Het libera lisme „erkent de waarde van het gods dienstig leven voor maatschappij en staat" Waar de macht tot het Groote u [ontbreekt, Blijft de macht tot het Goede u [gegund; Ook wanneer ge niet kunt wat ge wilt, Wil blijmoedig en trouw wat ge kunt. Ten Kate. De.heer P. de Maret Talk', notaris te1 Nijmegen, herdenkt heden den dag waar op hij veertig j'ajren geleden werd .be noemd tot notaris te Vlissingen. De heer De Majnet Tak' werd in 1882 candidaat-notaris en volgde daarna een cursus voor het regisltr'atie-exiamen, waarna hij werkzaam was ten lean tore Van notaris Tak te Middelburg. Op 25 Febr. 1892 werd hij benoemd tot notaris te Vlisssingen. Bij K.B. Vah; 10 Mei 1905 tot notaris te Apeldoorn en bij K.B. van 1907 tot notaris te Nijmegen. De heefr De Maret Ta'kl is Voorzitter van de Ver- eeniging van Notarissen in het kanton Nijmegen. MIDDELBURG. B. en W(. heiblben1 o,p diens verzo;ek aan den heer P. Dorleijn, eerVol ontslag tverleendé als brandmeester en als zoo danig benoemd de heer L. B. Van Route Zaterdag a.s. gevfen B<. en W. van 3—5 uur verschillende genoodigl tou gelegenheid lot het bezichtigen van de 10 nieuw gebouwde eengezin gen aan den Karelsgang. Onder de instellingen in onze stad, die aller waardeering verdienen en zich dan ook in de belangstelling van bijna de geheele bevolking verheugen, neemt het Middelburgsch Muziekkorps een zeer voorname plaats in en het is dan ook zeker wel een der laatste vereenigingen, die de gevolgen van den crisis mag on dervinden. Toch heeft het bestuur moe ten constateeren, dat bij de aanbieding der contributiekaarten zich nog verschil lende aansloten bij hen, die voor 1 Ja nuari, dus op tijd, hun lidmaatschap op zegden. Er zijn onder die leden, zeker wel personen, die bij eenige nadere over weging zich bij onze zienswijze willen aansluiten en alsnog bij een tweede aan bieding der kwitantie deze zullen willen voldoen, of desnoods het voorbeeld zul len willen volgen van andere personen, die daartoe door de omstandigheden ge noodzaakt hun bijdrage eenigszins ver minderden. Het spiritisme. In de achterzaal van „St. Joris" is gisteren, voor de afd. Walcheren van de Ned. Spiritistenvereeniging „Harmonia" als spreker opgetreden de heer H. H. Theunisse uit Overveen, met als onderwerp: Waarheid en waarde van het spiritisme. Spr. ving aan met te betoogen, dat spiritisme en spiritualisme feitelijk of in wezen hetzelfde is. Het is zoowel gods dienst als wetenschap, een wetenschap van door de eigen zintuigen waargeno men, later geordende en bestudeerde, feiten. Als godsdienst fundeerde spr. zijn stel ling op een aantal citaten uit den bijbel, door hem een spiritisch boek genoemd; als wetenschap bracht spr. het spiritisme in verband met de moderne opvattingen omtrent het wezen der materie en den bouw der atomen. Vervolgens wijdde spr. eenige aan dacht aan spiritistische verschijnselen in de literatuur, om na de pauze te getui gen van de ethische waarde der spiri tistische levensbeschouwing. Na afloop zijner lezing vertoonde spr. een honderdtal lichtbeelden, o.m. de be kende foto's, waarin zich in het, nabij een medium aanwezige, ectoplasma ge zichten en gestalten „materialiseeren" en dan niet te vergeten de uitermate be langwekkende foto's van onder media- mieken invloed vervaardigde schilderijen en plastieken, door den Nederlandschen huisschilder Mansveld en door den Bra- ziliaanschen professor Mirabelli. Industrie- en Huishoudschool te Middelburg. Dinsdagmiddag hield de Vereeniging „Industrie- en Huishoudschool" in het schoolgebouw aan het Molenwater haar algemeene vergadering onder voorzitters schap van mevrouw "Wi. A. Dumon Talk- Van Trigt. De secretaris-penningmeester mr. J. H. C. Heijse .bracht het jaarvfers'lag over 1931 uit. Hieruit Mij'k't, dat oip 1 Januari 1931 de school bezocht werd door 135 dag- leerlingen, 25 op de cursussen voor meergegoeden en 220 op de avondcur sussen. totaal 380 tegen 402 op 1Jan. 1930. i In het voorjaar 1931 namen 21 leer lingen deel aan de cursussen aan meer1- 'gegoeden, 163 aan vervolgavondcursus- sen in lingerie en kostuumnaaien enz Totaal is dus gedurende het school jaar 1930-'31 onderricht gegeven aan 564 leerlingen tegen 514 in het vorige schooljaar. Aan het einde van het schooljaar ontvingen 8 leerlingen een diploma voor huishoudster, 5 een voor hulp in de huishouding, 11 voor costuumnaaister, 2 het A-diploma costuumnaaien. Van deze geslaagden bleven 12 leerlingen op school. Een slaagde voor het staats examen nuttige handwerken en tw.ee voor fraaie handwerken. Bij het begin van den cursus 1931 1932 waren 134 leerlingen voor volle dig onderwijs ingeschreven, van wie 54 van buiten Middelburg, nl. Vlissingen 17 Koudekerke 12, Souburg 6, Seroosker- ke 3, Veere 2; St. Laurens 3, Arnemui- den 3, Domburg 1, Meliskerke 1, Aagte- kerke 1, 's-Heer Arendskerke 2, Nieuw en Sint Joosland 1, Vrouwepolder 1, Breskens 1. Vier leerlingen waren kos teloos toegelaten en vier tegen vermin derd schoolgeld. Aan de cursussen voor meergegoeden namen toen deel 36 leer lingen, voor de avondcursussen meld den zich 240 leelingen aan. Vóór 31 December hebben 6 leerlin gen de school verlaten ,en bedroeg 't aantal toen nog 404 tegen 375 op 31 December 1930. In de plaats van mejuffrouw K. de Ruiter werd met ingang van 1 Septem ber 1931 tot assistent-huishoudster be noemd mej. A, C. Th. van Bosveld Hein- sius. Mej. Tiemeyer kreeg op haar verzoek eervol ontslag als leerares tegen 1 Sep tember. In haar plaats werd benoemd mej, J. G. ter Brake. Het nieuwe schoolgebouw werd op 1 Februari in gebruik genomen. Een schooitentoonstelling is dit jaar niet gehouden. De leerlingen van sommi ge huishoudklassen brachten bezoeken aan enkele industrie ele ondernemingen en die van de opleiding fraaie handwer ken aan een tentoonstelling van tapijten, terwijl aan het eind van den cursus een goed geslaagd schoolreisje naar Brugge en de Belgische kust werd gemaakt. Wederom werden dit jaar cursussen in de buitengemeente Vlissingen gehouden. Zij werden gegeven van half Febr. tot Juli en van September tot half Febr. en werden bezocht door te samen 130' Jeer- lingen. Het verslag werd goedgekeurd. Als bestuursleden .werden herkozen mevrouw Dumon Tak, mevrouw Van der Veur en de heer mr. J. H, C. Heyse; de afdeeling Middelburg van Volkson derwijs wees den heer mr. J. W. Zijl stra wederom als gedelegeerde aan. Mevrouw Dumon Tak nam het voor zitterschap opnieuw op zich, terwijl de heer mr. Heyse wederom de functie van secretaris-penningmeester op zich nam. De Koning van België heeft den heer C. A. van "Woojjderen, .burgtemëes!-. ter van Vlissingen, benoemd tot com mandeur der Leopoldsorde II. De tweede schoo'lco'mpagnie dhr kustartillerie zal op Dinsdag 1 Maart en zoo noodig ook' op 2 en 3 Maart .schiet oefeningen houden van den Westelijken oever van de Marinehaven. Het aantal werkëloozen bedird'aagt deze week 594 (vorige week 602). AAGTEKERKE. Dinsdagavond hield voor de pas opgerichte afdeeling van den Ned. Chr. Landarbeidersbond alhier ds. Hetebrij van Rilland Bath een pro paganda rede. In een zeer helder prin cipieel betoog zette de spreker uiteen de noodzakelijkheid om ieder in zijn beroep den schouder te zetten onder den arbeid, aan den uitbouw en de volmaking van de Chr, Vakbeweging. Alles roept in onzen tijd om organi satie en voor de Chr. Landarbeiders moet dit dus zijn, in den Ned. Chr. Land- arbeidersbond. Na deze rede die door 30 personen werd bijgewoond mocht de jonge afd. 1 nieuw lid inschrijven. ZUID-BEVELAND. HANSWEERT. Woensdagavjond ge raakte bij den sluisbouw d'e smidsknecht de P. uit Schore bekneld tusschen een op den grond staande en 'in een takel hangende zwaren ijzeren plaat. De P. bekwam hierbij ernstige in- en uitwenb dige kneuzingen zoodat hij zich direct onder geneeskundige behandeling moest stellen en per auto naar zijn woning moest worden vervoerd. De arbeider M. M, eveneens uit Schore, kreeg bij dit ongeval een hoofdwonde doch k'on op het werk worden behandeld. KRABBENDIJKE. In de Woensdag middag gehouden vergadering van dè commissie van toezicht voor de Zuid- Bevelandsche gascentrale „Oosteinde" is tot directeur van die gascentrale 'be noemd de heer W. H. van der .Kaaij, hoofdopzichter hij de gasfabriek tc Schiedam. NISSE. Dinsdagavond j.l. hield de hier gevestigde afdeeling van het „Groe ne Kruis" haar jaarvergadering. Uit hef verslag bleek, dat de vereeni- ging op 31 December 1931 94 leden tel de. Uit de rekening over 1931 van het Groene Kruis bleek dat de ontvangsten waren 897 en de uitgaven 66. Uit de rekening van de T.B.C. be strijding bleek dat de ontvangsten wa ren 231 en de uitgaven 150. Aan het bestuur werd machtiging ge geven om over 1932 100 te besteden voor aankoop materiaal. SCHORE. Alhier is opgejricht een;e afdeeling Van den modernen Bond van Arbeiders in het Land- en Tuin bouwbedrijf. SCHORE. Dinsdagavond vergladerde ds afd. Kruiningen-Hansweert-Schore van 't Groene Kruis. r De rekening 1931 sluit met een goed slot van f 189. Op' de begrootijnjgj 1932 wordt alsnog een post Van 1' 50 ivoor vergoeding aan zuster J. v. d. Vliet die tijdens de ziekte'van 'de vijkverptoeg- 25-11-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 8% °C (47 °F); laagste 2 °C (36 °F). Heden 9 h: 4 °C; 12 h: 7 °C. 0.1 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: t.,.T.r.T.T.772 771 ®*Q 770 769 «o768 e©767 F.T.-.r.-. «9®766 765 764 763 762 761 760 Wat de huiskamerbarometer zegt: De Bilt (per radio): Er vormde zich een nieuw maximum van luchtdruk over Polen, Een diepe depressie uit de Pool- zee gekomen trok naar Finland en gaf sterke barometerdaling in Zweden en stijging der temperatuur over de Noor- sche kust. De hoogste temperaturen worden thans op IJsland gevonden, in Finland en Polen is de temperatuur onder 15 °C. Het is te verwachten, dat de koude luchtstroom uit het O. verder over W. Europa zal doordringen; de krimpende wind, komende overzee, zal echter overdag de temperatuur wel boven het vriespunt houden. Hoogste barometerstand 774.9 mm te Stornoway; laagste 742.6 mm te Ingö. Matige, later afnemende, O, tot N. wind, licht tot halfbewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag tempe ratuur om het vriespunt, Zon op: 6 h 59; onder 17 h 28. Licht op: 17 h 58. Maan op: 22 h 42; onder: 7 h 59. L.K.: 28 Febr. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. Do. Vr. Za. Zo. 25 S 26 27 28 Hoogwater. 3.18 15.49 4.03 16.31 4.44 17.14 5.28 18.03 Laagwater. 10.07 22.10 10.48 22.52 11.28 23.37 12.13 ster dienst heeft gedaan, gjebpaclil. Het bestuur wordt gemachtigd' ee11 hfy- pothecaire geldleening ad f 1500 aan te gaan tegen een rente Van 4 pet., zulks ter vervanging van de opgelegde geld leening. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer Elenbaas, wordt bij acclamatie tot bestuurslid ge kozen de heer W|. de Gsrooff te Ivruinin- gen. Het aantal leden der afdeeling is ge durende 1931 met 100 vorlniëerderd. WOLPHAARTSDIJK. Dinsdag hield de afdeeling Wolphaartsdijk voor Zie- kenhuisverpleging op Zuid- en Noord- Beveland een algemeene vergadering in het gebouw T.A.V.E.N.U. Tegenwoordig waren 29 leden. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat het aantal leden in het afgeloopen jaar 266 is toegenomen, zoodat de afdeeling thans 875 leden telt, waarvan 767 betalende, verder bleek dat 21 leden der afd. in een der Goesche Ziekenhuizen verpleging hebben geno ten met een totaal aantal ligdagen van 366. Uit het verslag van den penning meester bleek dat de ontvangsten be droegen 1702 en de uitgaven 1672. met de vorige goede sloten is het batig saldo 322.Besloten werd de 16e uit- keering voor overige ziekenhuiskosten te bestendigen tot een maximum van 10 per verpleegde. NOORD-BEVELAND, COLIJNSPLAAT. Dinsdagavond werd een algemeene vergadering gehouden van de afdeeling voor ziekenhui s ve;r,p le ging

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1