provinciale .Zeetttusche N o. 46, WOENSDAG 24 FEBRUARI 193 2. 175e Jaargang. IN ONZE STATEN-GENERAAL. Draagt Helder's BriiBen. BINNENLAND. ZEELAND. Dr. J. B. Kan. EBBE 1i f VLOED I2rhf3f T6T T9T ?3n6n9ïilZH Stormachtig Bestendig Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwater te Vlissingen, MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. TWEEDE KAMER, Kortingswetje aangenomen. De heer A 1 b a r d a (s,-d.) vroeg aan stonds verlof tot het houden van een interpellatie over het zenden van een oorlogsschip naar Sjanghai, het verlee- nen van crediet en het leveren van oor logstuig aan de oorlogvoerenden in 't Verre Oosten. Over dit verzoek zal morgen beslist worden. Toen was aan de orde de verdere be handeling van het kortingswetje. De heer Knottenbelt (lib.) stelde voor, een hernieuwd onderzoek in de af- deelingen te houden, in verband met de ingediende ver strekkende amende menten. Dit voorstel werd bestreden door de heeren v. d. Tempel (s.-d.), Mar- chant (v.-d.) en Schokking (c.-h.) gesteund door de heeren De Wilde (a.- r.) en Heemskerk (a,-r.). Het werd verworpen met 48 tegen 43 stemmen. De heer Van Vuuren (r.-k.) verde digde toen zijn amendement op art. 1, De 3 pct.'s korting op de wedden vervangt hij door een 6 pct.'s korting op de uitkeeringen. Indien echter 'n gemeente meer dan 40 opcenten heeft op de gemeentefondsbelasting, wordt 3 pet. in plaats van 6 pet. gekort, en in het geheel géén korting wenscht spr. toe te passen indien meer dan 80 op centen wordt geheven. Spr. betoogde, dat hierdoor vervalt hett verband tus- schen de korting en de gemeentesalaris sen. Hij wenschte te vernemen, hoe de regeering over dit amendement denkt. De heer S u r i n g (r.k.) verdedigde op het amendement-Van Vuuren zijn sub amendement, er toe strekkende, een uniforme korting toe te passen van 4 pet, en heelemaal geen korting toe te passen op gemeenten, die meer dan 80 opcenten heffen op de gemeentefonds belasting. De heer S m e e n k (a.r.) had 'n sub amendement om de uniforme korting op 6 pet. te stellen, maar in 't geheel geen korting toe te passen op gemeenten, die meer dan 40 opcenten noodig hebben om de begrooting sluitend te maken en haar uitgaven binnen redelijke grenzen hebben gehouden. Bij weigering der ont heffing moet de regeering Ged. Staten hooren. De gemeenten hebben beroep bij de kroon. De heer F 1 e s k e n s (r.-k.) zou zijn houding bij aanneming van het amen- dement-Suring kunnen wijzigen; de heer v. d. Tempel (s.-d.) voelde voor geen der amendementen iets. De heer Bak ker (c.h.) sloot zich aan bij diens be zwaren tegen het amendemen-Van Vuu ren, de heer de Wilde (a.-r.) vond dat het sub-amendement Smeenk de autono mie der gemeente aantast. De heer Marchant (v.-d.) bestreed deze wijze van wetgeving. Men mist de gegevens om de amendementen te kun nen beoordeelen. Minister de Geer achtte het amendement-v, Vuuren geen verbe tering, maar hij kan het niet onaanne melijk verklaren. Voor de groote ge meenten is het voordeeliger dan het re- geeringsontwerp. Het heeft dezelfde tendenz als het regeeringsontwerp: n.l. een stimulans voor gemeenten tot bezuiniging. Negatie van het wetsontwerp is on aannemelijk. Het ontwerp staat niet bui ten de crisis. De regeering kan het niet uit handen laten glippen. De heer S u r i n g wijzigde het per centage van 4 in zijn sub-amendement in 3 Het sub-amendement-Suring werd aan genomen met 77 tegen 13 st. Het am,-Smeenk is daarmee verval len. Het am.-v. Vuuren werd verworpen met 55 tegen 36 st. Art. 1 werd aangenomen met 48 te gen 42 stemmen. Tegen: soc. en Vrijz, dem., communisten, de a.-r., Visscher, Schouten en De Wilde, de Katholieken Suring, Kuiper, Goseling, Feber, Guit, Moller, v. Poll, Uyen en de heer Fl. Vos (partij-loos). Het ontwerp wordt met de zelfde stemverhouding aangenomen. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) DE NEDERLANDERS TE SJANGHAI. Volgens een Aneta bericht d.d. 22 Febr. uit Sjanghai bestormden, na het ultimatum van generaal Uyeda de Ne derlanders het consulaat, en vroegen bezorgd naar de mogelijke ontwikkeling van den toestand. „Eerst als de torpe- dobootjager hier zal zijn aangekomen zullen de Nederlanders zich veilig voe len. Dezen indruk kreeg de speciale corr. van Aneta op het Ned. Consu laat.. De Ned. consulaire ambtenaren zijn blijkbaar bezorgd. Men doet uitko men dat geen dadelijk dreigend gevaar bestaat, maar men vreest voor een onvoorzien noodgeval. Vernomen wordt dat de torpedobootjager 29 Februari te Sjanghai zal aankomen. Nederlandsche families, die ten N. van de Kreek van Soetsjau wonen, hebben van het consu laat den raad ontvangen naar veiliger plaatsen te verhuizen. Omstreeks vijftig Chineesche Neder landsche onderdanen, meest studenten, hebben Sjanghai reeds verlaten. De meeste Europeesche Nederlandsche on derdanen wachten het advies van het consulaat af. In geval van de ontruiming van Sjang hai door de Nederlanders, zal van hulp der Java-China-Japanlijn gebruik ge maakt worden. Het eenige gevaar dat momenteel dreigt, vloeit voort uit slecht gerichte granaten, maar tot nu toe is onder de buitenlanders nog geen onge luk met doodelijken afloop voorge komen. De Nederlandsche autoritei ten vreezen blijkbaar dat in geval van 'n nederlaag der Chineezen hun troepen uit den band zullen springen, de int. nederzettingen zullen binnendringen en aan het plunderen slaan. Ook is er kans dat de duizenden werkloozen bloedige ongeregeldheden zullen begin nen. Alle voorzorgmaatregelen zijn ge nomen om aan zulke gebeurtenissen 't hoofd te bieden. Bij het Nationaal Crisiscomité is in de afgeloopen week ontvangen 39.075 waardoor het totaal gestegen is tot 528,243. Bij de dagbladen is ontvan gen 2076, in totaal is door hen thans afgedragen 148.040. Het tweede Kamerlid Van Vuu ren heeft, aldus de Msb. in een redevoe ring medegedeeld, dat wat het vraagstuk der korting op de schadeloostelling der Tweede Kamerleden betreft, men op 'e partij na is overeengekomen, de korting op d e schadeloosstellingen toe te pas sen. Zij, die niet meedoen zijn, volgens de N, Crt.... de communisten! De gemeenteraad van Rotterdam heeft het voorstel tot tijdelijke korting met 3 pet. van de loonen en salarissen van het gemeentepersoneel met ingang van 1 Maart a.s. aangenomen met 25 tegen 15 stemmen. Hr. Ms. torpedobootjager „Van Ga len" is 23 dezer, blijkens een bericht van het departement van defensie, te Tarakan aangekomen, en denzelfden dag vandaar weer vertrokken, De leden van den Ned. Indischen Volksraad hebben, gezien de budgetai- re moeilijkheden een ontwerp-ordon- nantie ingediend, waarbij wordt voorge steld om hun zittingsgelden met 25 pet, te verlagen. MIDDELBURG. Reisvereeniging. Met de Walchersche afdeeling der Nederlandsche Reisvereeniging maakten we gisteravond in de groote Schutters hofzaal een filmtochtje door een zoo mooi deel en bij Zeeuwen zoo weinig be kend deel van ons land: de Geldersche Vallei. Amersfoort, met zijn mooien O. L. Vrouwetoren, zijn koppelpoort, het land daar ten Z., Veenendaal, Lunteren, Ede tot Rhenen, een zijsprong westwaarts, de parel der Stichtsche Lustwarande: Doorn, Soest. Het landschap vol afwis- Bij de opvoeding hoort de liefde vooraan te staan in de slagorde en de strengheid in de reserve. seling: bosch, hei, akker: den Veluw- zoom, begrensd door den Rijn; en den Veluwrand, langs de Zuiderzee. Met oude stadjes als Nijkerk en Harderwijk; met stille villadorpen: Nunspeet, Ermelo. Een rondreis met de Kamer van Koophandel voor de Geldersche Vallei als „Gast vrouw". Even een impressie van natuur, handel en industrie in centraal Neder land. En na de pauze: een quick trip naar Engeland. Leider de heer A, A. Noest te Vlissingen. Uit Vlissingen oversteken naar Harwich, direct door naar Londen, ter sightseeing met iemand, die de En- gelsche hoofdstad heel goed kent, haar geschiedenis en haar beteekenis. En die ons veel vertelde bij de goede honderd duidelijke lantaarnplaatjes. Alzoo vlug, daarom niet vluchtig. Men weet ze en kent ze, die architectonische rijkdom van City en Westend. Een opsomming lijkt overbodig, zou trouwens onvolledig zijn. We reisden even de bekende badplaat sen aan O. en Z. kust af: Felixstowe, Scarbourough en ook Cambridge; Ply mouth, Panzance, de kleinere luxe oorden daartusschen, tot Cornwall. De heer Mantz dankte den heer Noest namens allen. In de publicatie van, gisteren staat dat de kiezerslijst Van af 29 Febir ter visie ligt dat moet zijn van ,af 23 Februari. Met een enkel Woord Verwijzen wij naar de adivieiilenlie in dit num mer inzake de lezing in de Boga;rd- zaal op morgenavond, waar mejuffrouw Cato de Wit zal spréken over de 'Evan gelisatie onder de Armeniërs. VLISSINGEN. Gisterenavond had in de groote zaal van Britannia èen feestelijke ver gadering plaats van dé transportcolon ne van 't Ned. Roode Iéruis en de dames (Vereeniging „Eerste Hulp'", waarbij, be halve demonstraties ook 'n Looneelstuk'l en muziek te beste werd gegeven. De heer 11Dronkers ibracht als Vertegen woordiger van het bestuur van de Pro vinciale organisatie dank1 voor hetgeen werd gebpdèn. Bij de geboudten keuring van de 'leden van het personeel van het Ne derlandsche loodswezen zijn een 12'-tal voorloopig afgekeurd, zij zullen nog aan een herkeuring worden onderworpen. WALCHEREN. Gemeenteraad van St. Laurens. ST. LAURENS. Dinsdagmiddag ver gaderde de raad voltallig onder voor schap van burgemeester Van *t Hoff. Van de P.Z.E.M. was bericht ont- Vangen, dat een aanvang zal' worden gemaakt met terugbetaling van de kos ten Van het ondergrondsch il'aagspan. ningsnet; dit jaar zal 5 pet. worden ver goed. Aan de gemeente Middelburg moet f 85.68 worden .betaald Voo,r lager on derwijslbijdragen. De Voor zit ter deelt mede, dat de eerstvolgende raadszitting is bepaald op 30 Maart a.s. 's avonds 7 uur. Het Voorstel van B. en W. om het bedrag der door den te benoemen ge meente-ontvanger de stellen zekérhcid vast te stellen op f 2000 wordt z. h. st. aangenomen, evenals het voorstel lol regeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van den burgerïijk'en stand. De eerste ambtenaar wordt belast met alle werkzaamheden en het voltrek ken der huwelijken; de tweede ambtes naar zal den eersten ambtenaar bij diens ontstentenis vervangen, doch eerst de huwelijkten voltrekken, .bij verhinde ring van den derden ambten. De derde ambtenaar wordt belast met het Vol- Trekken van de huwelijken ,bij o.rilstenle.- nis van den eersten ambtenaar. Daarna komt aan de orde de benoe ming van een gemeente-secretaris. B. en W. bevelen aan le. burgemeester J. W. van 't Hoff; 2e. D, Luteijn, ambte naar ter secretarie. De heer S i m o n s e deelt mede, dat B. en W. in de eerste plaats den burge meester aanbevelen, opdat deze door benoeming de gelegenheid krijgt zich ge heel aan de gemeente te kunnen wijden, terwijl in verband met samenvoegen van de functies van burgemeester en se cretaris, door de korting, welke alsdan op de jaarwedde plaats heeft, de ge meente een financieel voordeel van 600 geniet. Met algemeene stemmen wordt bur gemeester Van 't Hoff benoemd. Voor benoeming tot gemeente-ont vanger bevelen B. en W. aan le. S. Si- monse; 2e, D. Luteijn. De heer Marinissen vraagt inlich tingen over salarieering en kindertoe slag, waarop de voorzitter mededeelt, dat de aanvangsjaarwedde 350 be draagt en te rekenen van het derde kind beneden den 18-jarigen leeftijd 50 kindertoeslag wordt gegeven. Naar aanleiding van een vraag van den heer Abrahamse wordt overgegaan tot geheime zitting. Na heropening wordt bij tweede vrije stemming de heer S. Simonse benoemd met 4 stemmen tegen 3 op den heer Lu teijn. Tot eerste ambtenaar van den burger lijken stand wordt daarna benoemd de buigemeester ambtenaar van den bur gerlijken stand; tot tweede ambtenaar de heer D. Luteijn en tot derde ambte naar de heer J. Wondergem, wethouder. Inzake het te werk stellen van werk loozen bij de gemeentelijke werkver schaffing, indien er werkobjecten zijn, stellen B. en W. voor hiervoor in aan merking te doen komen: le. uitgetrokken leden van werkloo- zenkassen verbonden aan vakorgani saties; 2e. leden van de plaatselijke werk- loozenkas, die recht op uitkeering daar uit hebben; 3e. zij die geen lid zijn van de plaat selijke werkloozenkas, uitsluitend uit oorzaak, dat zij tegen aansluiting prin- cipieele bezwaren hebben. Bij de werkverschaffing worden niet geplaatst zij die drie of mefer gemeten grond in gebruik hebben of een wei standsgrens te boven gaan, welke grens na onderzoek door B, en W. is te be palen. Aangezien personen, die uit hoofde van principieele bezwaren geen lid van de plaatselijke werkloozenkas zijn, geen premie aan det kas betalen, zullen zij, ter handhaving van de waarde der kas, in een zeker tijdvak minder dagen wor den te werk gesteld dan de leden van de kas en wel in een verhouding van ten hoogste 5 tot 8 werkdagen. De heer Abrahamse acht het plicht van de overheid om de behoef- tigen te steunen, al komt daarvoor in de eerste plaats de diaconie in aanmer king. Wethouder Wondergem merkt op, dat het voorstel van B. en W. be treft de werkverschaffing, dat eigenlijk is steun, waartegen arbeidsprestatie staat. De heer H a m e 1 i n k kan zich na de toelichting van B, en W. thans met de uitsluiting van niet-kasleden vereenigen temeer omdat blijkt, dat er bij sommi gen een zekere onwil is om lid van de plaatselijke kas te worden. De Voorzitter betoogt nog, dat in het financieel belang der gemeente getracht moet worden de plaatselijke kas in stand en op peil te houden; het gezamenlijk dragen van de risico van .werkloosheid moet worden aangemoe digd.v- Z.h.s. wordt het voorstel van B, en W. aangenomen, ZUID-BEVELAND. Ziekenverpleging „St, Joanna" te Goes. De Mij. voor Trust- Administratie zaken roept houders van obligaties der 5 pet. 1ste hyp. obligatieleening t.l. der R.K. Ziekenverpleging „St. Joanna" te Goes op tot 't bijwonen eener verga dering te houden op 3 Maart a.s. te Amsterdam. Het volgende voorstel komt ter tafel: le. Ontheffing van de verplichting tot aflossing van 5000 per jaar in de jaren 1931—1938. 2e. Vermindering van de rente op de obligaties van 5 op 4 pet., met dien ver stande, dat aan het einde van ieder boek jaar 1 pet. extra wordt uitgekeerd, in dien het netto-overschot der verlies- en winstrekening vóór reserveering en af schrijving meer bedraagt dan 10.000. Aan de toelichting ontleent o.a. de Maasb. het volgende: Toen in 1926 de onderhavige obligatie leening werd uitgegeven, was de ver wachting omtrent de exploitatie-moge lijkheid van een flink ziekenhuis te Goes hoog gespannen. 24-II-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 8 °C (46 °F); laagste 3 °C (37 °C). Heden 9 h: 7 °C; 12 h: 9 °C. 1.9 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 771 770 769 768 767 766 765 764 e*763 762 761 760 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm Zeer Schoon De Bilt (per radio): De daling van den barometer, van het N.W. uitgekomen, breidde zich over het geheele vasteland van W. Europa uit, tegelijkertijd stijgt de barometer in Scandinavië regelmatig, zoodat de koude van het Oostzeegebied met O. en N.O. winden naar onze omge ving en verder naar het W. zal doordrin gen. Dit geeft allerwege aanleiding tot mist en gesloten lage bewolking met lich ten neerslag, Bij opheldering in den nacht is lichte vorst, wellicht matige vorst, te v/achten. Ten W. van Ierland houdt het stationnaire gebied van hoogen luchtdruk stand. Verder in het W. liggen diepe depressies, die op IJsland en in de Poolzeeën een warme strooming onder houden, die waarschijnlijk de zware vorst in Lapland wel weer spoedig zal ver drijven. Hoogste barometerstand 773.8 mm te Westmanoer; laagste 759.5 mm te Mar seille. Zwakke tot matige, O. tot N.O. wind, nevelig tot betrokken, later opklarend, weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. Zon op: 7 h 01; onder 17 h 26. Licht op: 17 h 56, Maan op: 21 h 10; onder: 7 h 48. L.K.: 28 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari. Wo. Do. Vr. Za. 24 25 S 26 27 Hoogwater. 2.40 15.08 3.18 15.49 4.03 16.31 4.44 17.14 Laagwater. 9.27 21.30 10.07 22.10 10.48 22.52 11.28 23.37 Deze verwachting is door verschillen de oorzaken beschaamd. In de eerste plaats heeft het toen in functie zijnde best, de begroote bouwkosten aanzien lijk overschreden, De post „gebouwen, terreinen en inventaris" steeg tot circa 465.000 in plaats van de begroote 350.000. Oorspronkelijk gedacht als het eenige groote ziekenhuis ter plaatse, werd vrij wel gelijktijdig met den nieuwbouw, een nieuw, neutraal, ziekenhuis van gelijke grootte gesticht, waardoor voor Goes en omgeving inplaats van circa 25 bedden, ruim 120 bedden verdeeld over twee modern ingerichte ziekenhuizen, ter be schikking kwamen. Het gevolg was natuurlijk, dat beide ziekenhuizen een slecht bezettingsper centage verkregen en de financieele re sultaten ver beneden de verwachtingen bleven. Tot ons leedwezen hebben wij moeten vaststellen, dat het toenmalige bestuur verzuimde, zich een duidelijk inzicht in den gang van zaken te verschaffen en de noodige maatregelen ter aanpassing aan de veranderde omstandigheden te tref fen. Men heeft de kastekorten voortdu rend door nieuwe, onderhands gesloten, leeningen gedekt en daarmede den toe stand steeds slechter gemaakt. Men vond de Nederlandsche Land-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1