iprouinciale Zteviw&che m msmmwim Wjp&sSjt QSCHAP UITG.N.V. DE MIDDELBUUGSCHE COURANT N o. 41. Twee Bladen. DONDERDAG 18 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Uw auto loopt gevaar Brandspiritus IN ONZE STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. WED ZEELAND. Bfi 3? ?6? ?9? ?3? ?8??9? Sformachtig_ _Bestendi{ MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 5 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdrnfc- kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 «ent. We gaan een abattoir bouwen aan den Poelendale-singel. De Raad denkt voorloopig heelemaal niet over een salariskorting van burge meester, secretaris en ont vanger. Het vastrecht- tarief blijlt zooals het is. Twee klei nigheden, o Middelburg, 18-II-'32. Gisteravond om 10 uur heeft de voltal lige vergadering van den Raad der ge meente Middelburg, met slechts de stem men der aarts-conservatieve leden Van Andel en Jeronimus tegen, besloten tot „den bouw en de inrichting eener cen trale slachtplaats", zooals dat heet. Kort gezegd: we gaan aan den Poelendale- singel een gemeentelijk abattoir bou wen. Lang en breed is hierover in den Raad gesproken. Dat laat zich denken: wan neer de beheerders van een vrijwel be rooide schatkist voor een uitgave van 'n 100,000 worden gezet, dan stapt nie mand daar maar met lichten tred over henen. Over van alles en nog wat heeft men gesproken: de heer Van Andel in laken- den zin over ons hoofdartikel van eer gisteren, mevrouw Weijl in prijzenden zin over de door ons blad gegeven des kundig-hygiënische voorlichting; de heer Van Andel over een architect Huurman, die het, naar de meening van dezen spre ker, daarbij gesecundeerd door A. J. Jr., heel wat goedkooper zou kunnen dan onze directeur van gemeentewerken; de heer Jeronimus, die in een ditmaal met groot declamatorisch talent voorgedra gen rede, onder groote vroolijkheid ver langde, „dat men er voor zou waken, dat onze directeur van gemeentewerken zijn specialen kunstzin, zich uitende in bijzondere steensoorten, zou botvieren"; de heer Van der Feltz, die de ontworpen overzichts-teekening van het gebouwen complex heel mooi had gevonden, maar één ding niet had kunnen vinden: „den goudader, waaruit het geld voor den bouw zou vloeien"; de voorzitter van den Raad, die zeide: het geld komt er wel, als we 't niet kunnen leenen, dan vragen we een Rijksvoorschot; de heer Mondeel, die het en daarmede stem men we gaarne in prees, dat de dienst van gemeentewerken er naar streeft utiliteitsgebouwen ook aesthetisch wèl te verzorgen.en zoo waren er nog andere ruikertjes uit deze debattenwei- de bijeen te grasduinen. Toch zat er zeker lijn in de behande ling. De eerste teekening kwam door het voorstel-Van Andel: de Raad neme geen beslissing, doch zende het voorstel te rug aan B. en W., met verzoek om ar chitect Huurman in Den Haag (één of meer ter zake kundige architecten", ver beterde de voorz.) advies te laten uit brengen. Dit voorstel kreeg alleen den steun der heeren Jeronimus, Heemskerk, By- bau en Mes, wat met den voorsteller 5 van de aanwezige 16 stemmen oplever de. Dat was dus daarmede van de baan. Toen^ ging het dus niet meer over „al of niet", maar over 't: „hoe"? Wij hebben in ons hoofdartikel van dea 16en daarover niet gesproken; geenszins, wijl naar onze meening de plannen, zooals die den Raad tenslotte waren voorgelegd, o. i. zoo aangenomen moesten worden, als ze daar lagen, maar uitsluitend omdat we ons daartoe be voegd noch bekv/aam achtten. Indien uit de besprekingen mocht blij ken, dat het goedkooper zou kunnen, het zou ons ten zeerste verheugd heb ben. En het komt ons voor, dat ook nu nog de invloed van het oud-Raadslid den heer Vertregt, oud-voorzitter der com missie van financiën en erkend deskun dige op dit terrein, zeker merkbaar is geweest en doorgewerkt heeft in bezui- nigenden zin. Dezen door al zijn toenma lige mederaadsleden gewaardeerden Middelburger, is de eer, dien hem hier voor toekwam, gisteren in den Raad dan ook niet onthouden. Tegen het einde der middagvergade ring kwamen toen liefst vijf voorstellen van den heer Jeronimus: intrekking van 's Raads beginselbesluit van 4 Februari 1925; géén koelhuis; uitvoering in Waal steen; de installatie-plannen worden den Raad voorgelegd; een keurloon van 2 ct. per kg. Het eerste voorstel werd niet ondersteund en kwam dus niet in be handeling; de rest is in de avondverga dering, punt voor punt, ingetrokken. Waaruit al weer blijkt, dat onze bezui niger wel met geweldige maatregelen aan komt zeulen die op den oppervlakki- gen beoordeelaar misschien eenigen in druk vermogen te maken maar dat het als regel toch bij stormpjes in een glas water blijft. Nadat in de avondvergadering de hee ren De Waard en Jansen, die als hoofd van den vee- en vleeschkeuringsdienst en als directeur van gemeentewerken de vergadering bijwoonden, eenige inlich tingen hadden verstrekt, de heer Mes het gebruik van Nederlandsch fabrikaat bepleit had en de heer Paul op de in stelling van een veemarkt in Middelburg had aangedrongen, is het besluit tot den bouw van een abattoir, als gezegd, met 152 stemmen aangenomen. Als er nu geen verrassingen voor ons in de maak zijn, zal dus over een jaartje aan den Poelendalesingel dit nieuwe ge meentelijke gebouw verrezen zijn. De ge meentelijke belastingbetaler, die daar des Zondagsmiddags langs wandelt, zal dan mischien wel eens denken: dat heeft v/eer veel geld gekost.hij voege daar dan aan toe, dat er een hygiënisch be lang van de eerste orde mee gediend is. De Raad heeft gisteren .ook nog ant woord moeten geven op de vraag van Ged. Staten: hoe denkt ge over een tij delijke salariskorting voor burgemees ter, secretaris en ontvanger? Dit antwoord luidde, kort gezegd: daar kunnen we nü nog niet over denken; eerst moeten we weten, wat er met het kortingwetje in Den Haag gebeurt, en wat de Raad dan eventueel omtrent de andere gemeente-ambtenaren zal beslis sen. Verwacht mag worden, dat Ged. Sta ten dit antwoord, dat eigenlijk geen ant woord is, bij de stukken zullen leggen en er overheen hun besluit zullen nemen. Het voorstel-Paul om nog een wijzi ging in het vastrechttarief voor gas te brengen, zoodat, naar des voorstellers meening, de kleine verbruikers nog meer gebaat zouden zijn (wat door anderen bestreden werd) kwam er niet door; het in de vorige vergadering van den Raad vastgestelde tarief wilde de Raad zoo laten, om b.v. na een jaar, als de resul taten bekend zijn, de zaak nog eens te bezien. Twee kleinigheden nog. De Raad besloot gelukkig „terug te keeren op de dwalingen zijns weegs" zooals de heer Portheine het uitdrukte en niet voort te gaan met het ook door ons bestreden cyclostyleeren van notulen etc.; het historisch geheel zal dus niet verbroken worden. De reden was mede de betrekkelijk zéér geringe bezui niging. En dan mogen we ditmaal met een een grapje besluiten. Men kent het verhaal van dien een- voudigen Brabantschen winkelier, die, wanneer de koffie-, thee- en tabaksrei ziger van „De Wed. Van Nelle kwam", altijd maar „zes van elk" bestelde, om dat het „een weduwvrouw was die men toch steunen moest".... Gisteren was er een adres van zulk een weduwvrouw in den Raad. Het ging om de verpachting van een terreintje op de Markt, waar zij jaren met haar kraam gestaan had, en ditmaal (vanwege een véél te lage inschrijving, zoo zeide de voorzitter) niet was gekomen. Welnu, die weduwvrouw, die in haar adres aan den Raad er o.m. op wees, van haar ouderdomsrente te moeten leven.... bestaat evenmin als de „weduwe" Van Nelle. Ze is zelfs, volgens den heer Mes, al vijftien jaar dood! Weert vriesschade door enkele kwartjes in den radiator. (lngez. Med.) Wie is rijk? die met het zijne te vreden is. Wie is achtbaar? die anderen weet te achten. EERSTE KAMER. Geldleeningen. Het wetsontwerp tot het aangaan van één of meer geldleeningen ten laste van het Rijk. De minister van Financiën, de heer De G e er, maakt eenige opmerkingen in antwoord op hét eindverslag van de com missie van rapporteurs. Hij betoogt, dat de loop van den tijd der leening 1922 A niet langer wordt, dan aanvankelijk was vastgesteld, en voorts, dat een bepaling, volgens welke een zeker aantal jaren niet geconverteerd zal worden, gelijk en kele leden van de nieuwe leeningen wenschen, niet is in het financieel be lang van den staat en alleen aanbeveling verdient, als zij noodzakelijk is voor het welslagen van de leening, wat nu niet het geval is. De Kamer neemt het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan. TWEEDE KAMER. Kortingswetje. Rede minister De Geer, Gister heeft minister De Geer het be ruchte kortingswetje verdedigd. De mi nister betwiste zeer, dat de autono mie zou worden aangetast en vond dat de heeren De Wilde en Marchant spo ken zien. Het rijk moet thans een abnor maal groote bijdrage geven. Is het nu billijk, dat daardoor de gemeentelijke sa larissen gehandhaafd blijven, terwijl het rijk zelf zijn salarissen moest verlagen? Toch is de minister bereid, de 3 pet. van de salarissen te ruilen voor een al- gemeene korting van 6 pet., hetgeen op hetzelfde bedrag neerkomt. Fraai is de ze regeling niet en de minister meent dat de gemeentelijke autonomie niet mag worden gebruikt om de ambtenaren op een eilandje te zetten. Andere middelen om hetzelfde doel te bereiken, in het debat genoemd, zouden op den grootsten tegenstand stuiten. In dien dit ontwerp niet doorgaat is de mi nister overtuigd, dat er van alle andere middelen niets komt. Daartegenover merkte de minister op, dat dit ontwerp voor de openbare kassen 6 a 7 millioen bespaart. Dit ontwerp werkt ertoe mede het al gemeen financiëel vertrouwen te her stellen waaraan in dezen tijd zoo groo te behoefte bestaat. Bij de replieken handhaven de heeren Marchant en De Wilde hun bezwaren. Voor 's ministers rede leed de heer Wijnkoop een echec met zijn interpel latie-aanvrage over een bevreemdend strafgeval in het jongenshuis St. Jan te Soest. De voorzitter achtte deze in terpellatie weinig urgent, en stelde af- wijzig van het verzoek voor. Wat ge schiedde. Drie stemmen voor. NIET-HERKIESBARE TWEEDE KAMERLEDEN. Het Hbld. meldt, dat mej. Westerman en mr. Knottenbelt naar aanleiding van de tot alle liberale leden der Tweede Kamerfractie gerichte vraag of zij zich het volgend jaar voor herkiezing beschik baar stellen hebben medegedeeld, niet meer voor een Kamerzetel in aanmer king te willen komen. HET TEXTIELCONFLICT. Woensdag zijn de besturen van de En- schedesche en Twentsch-Geldersche textielfabrikantenvereenigingen met de besturen van de drie textielarbeiders bonden opnieuw bijeen geweest onder leiding van den burgemeester van En schede, den heer Edo Bergsma, ter be spreking van het textielconflict. Er zijn enkele voorstellen gedaan, welke partijen met haar leden zullen be spreken, waarna zij opnieuw bij elkaar zullen komen. DE SCHILDERIJENTENTOON STELLING DER KONINGIN. Het Corr. bureau verneemt dat het werk der Koningin thans tentoongesteld in het Sted. Museum te Amsterdam ten bate van de beeldende kunstenaars ver volgens zal worden tentoongesteld in den kunstkring te Rotterdam. DE PACHTWETTEN. De sociaal-democratische Tweede-Ka- mer-fractie is, zoo meldt Het Volk, voor nemens, zeer binnenkort de door de Eer ste Kamer verworpen pachtwetten on gewijzigd in den vorm van initiatiefvoor stellen opnieuw in te dienen. DE AFSLUITING DER ZUIDERZEE. Naar wij vernemen, zullen de werk zaamheden voor de dichting van het laatste sluitgat in den afsluitdijk van de Zuiderzee, waarvoor thans de voorberei dingen worden getroffen, waarschijnlijk na Paschen worden aangevangen. De sluiting zal vermoedelijk in Juli geschie den. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE. De boottrein van het mailschip „In- sulinde", dat hedenmorgen te Marseille is aangekomen zal Vrijdag te 7.16 uur te Roosendaal, te 8.51 te Rotterdam (D.P.) en te 9.28 te Den Haag (H.S.M.) arri- veeren. Vanmorgen om 8 h 10 vertrok het K.L.M.-vliegtuig „de Uil" van Schiphol naar Indië. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft gisterenmiddag in zijn departement de Commissie voor het middelbaar technisch onderwijs ge- installeerd. dagelijks voor Uw gorgel droog met het behoort tot de hygi ëne, nèt als 't poetsen van Uw tanden! Alléén In origineele doozen 25, 45 en 65 ets.' (Ingez. Med.) Een protest. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken vor de Zeeuwsche Eilanden te Mid delburg heeft aan het Nationaal Crisis Comité een telegram ■gezonden om te protesteeren tegen de uitschakeling van den particulieren handel bij levering zwa velzuren ammoniak. De Kamer wijst hierin op de onbillijk heid dat hel crisis comité de Coöperatie bevoordeelt ten koste van den particu lieren handel en zij verzoekt maatrege len te treffen, waardoor de handel als nog wordt ingeschakeld in dit distributie proces. MIDDELBURG. Toen enkele jaren geleden de Zuid- Afrikaansche voordracht redenaar Danie Smal een tournee door Nederland maak te, konden wij ons met volle overtuiging scharen aan de zijde van de vele bladen, die met groote waardeering schreven over hetgeen de heer Smal zijn gehoor geeft. Wij wezen er op dat Smal iets an ders brengt, dan onze landgenooten, dat men in hem de stoere kracht van onze stamgenooten aantreft. En nu Danie Woensdag a.s. voor de C. J. M. V. in het Schuttershof optreedt op wat men in het Afrikaansch noemt „De Voordrag- konsert" is een opwekking tot een druk bezoek zeker op haar plaats. Gisteren herdacht de afd. Middel burg van den Chr. Metaalbewerkersbond haar 15-jarig bestaan in een feestverga- dering in het Schuttershof alhier. De heer P. Meliefste leidde de verga dering en heette bizonder welkom de af gevaardigden en hoofdbestuursleden, De heer Wetselaar sprak een opwek kend woord naar aanleiding van het thema: geloof en crisis. Wij weten zegt spr. dat er in deze wereld niets buiten Gods voorziening bestel gaat. Ook deze crisistijd staat daar niet buiten. Jam meren helpt ook nu niet. Ons geloof wijst 18-n-'32, Woensdag hoogste lucht- temperatuur 5K °C; (42 °F); laagste 1 °C (30 °F). Heden 9 h: 4 °C; 12 h: 4R. °C. Y> mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 782 781 780 779 778 777 ©e ©e-e* Wat de huiskamerbarometer zegt: Zeer Schoon Zware Storm'; De Bilt (per radio).De hoogste baro meterstanden komen nu ten O. van ons land voor. Op IJsland stijgt de barome ter. Het gebied van hoogen druk wordt niet dadelijk door depressies bedreigd; waarschijnlijk brengt het volgende et maal weinig verandering. Over Duitsch- land en Frankrijk zijn de ochtend tem peraturen onder nul, hier en daar onder 5 CC; waar de nevel of mist optrekt hetgeen te verwachten is zal de dag temperatuur wel weer ten minste zoo hoog komen als gisteren, dus ruim bo ven het vriespunt. Een terugkeer of aan houden der vorstperiode is niet te ver wachten. Hoogste barometerstand 782,0 mm te Hannover; laagste 742,7 mm te Vardö. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke, veranderlijke wind, nevelig tot meest bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag dezelfde tem peratuur. Zon op: 7 h 14; onder 17 h 15. Licht op: 17 h 45. Maan op: 24 b 15; onder: 5 h 44. V.M,: 22 Febr. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. Hoogwater. Laagwater. Do. 18 10.30 23.05 4.18 16.55 Vr. 19 11.39 5.31 17.57 Za. 20 0.03 12.31 6.29 18.51 Zo. 21 0.50 13.12 7.20 19.34 ons den weg wat we juist nu te doen hebben. Meehelpen lasten dragen van anderen die het moeilijker hebben, mee helpen ook de Christenarbeiders in Twente, die lijden onder gepleegd on recht en nu eerherstel vragen. Spr. doet een beroep op de vrouwen om te hel pen steunen de vrouwen der stakers in Twente die het nu zoo moeilijk hebben. Tijdens de vergadering werd aan de jubileerende afdeeling een vaandel over handigd, waarop gegroepeerd om een opengeslagen Bijbel in het midden, em blemen uit de metaalnijverheid, de naam der afdeeling en het Middelburgsche wapen, het geheel royaal en keurig uit gevoerd. De tractaties in de pauze en de mooie natuurfilms, die werden vertoond, wer den zeer gewaardeerd en de voorzitter kon wijzen op een mooien herdenkings avond waarvoor hij alle medewerkenden dank bracht. VLISSINGEN. Het aantal werkloozen daalde met 2(5 en bedraagt thans 602. WALCHEREN. ARNEiMUIDEN, Bij het rooien van béomen aan den weg naar Nieuw en St. Joosland, kwam Woensdagmiddag 'n boom op het electrisch net te vallen, waardoor vier draden afbraken. Door dit euvel kwamen enkele particulieren en landnouwers te Nieuw en St. Joes'- land welke hun stroom vanuit deze ge meente betrekken, zonder stroom te zit ten. Des avonds werd nog getracht de betrokkenen weer stroom' te geven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1