EtrouinciaJe Jfeeuuische N o. 39. Twee Bladen. DINSDAG 16 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang, Om een Abattoir. m m BINNENLAND. DOMBURG ZEELAND. WgglVlWINP E>DE I ff WED $T3T T6? T9T ?3y 6t T9T $1 - Stormachtiger-ABestendi Verwachting tot Morgenavonds Hoog- en Laag water te Vlissingen. ZUID-BEVELAND. MIDDELBURGSDHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers.' Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 j elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dein 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Morgen komt in onzen Raad aan de orde het voorstel van B, en W., zooals dat na vele jaren, na vele ervaringen en uit vele critische beschouwingen te voor schijn is gekomen, om in Middelburg een abattoir te bouwen. Dat voorstel zal door slechts weinigen met onvermengde vreugde begroet wor den. Niet omdat een abattoir onnoodig of onnuttig te achten zou zijn, maar uit sluitend vanwege den slechten tijd waar in wij leven: hooge belastingen, leege schatkisten, en voorloopig nog geen vooruitzicht op het weder aanbreken van betere tijden. Wanneer dan een uit gave van zoo om en de bij 2 ton gedaan staat te worden, dan is dat weinig ge schikt om een hoera-stemming te ver wekken! Evenwel: met een sombere stemming en een lamentatie over den slechten tijd doet men geen ernstige zaken. Dus moet het abattoirvraagstuk, na dit crisis-praeludium, beschouwd en opgelost worden, in den eenen of den anderen zin. De vraag is dan: moet er verande ring komen? Het antwoord luidt: ja, en wel om twee redenen. De eerste, op zichzelf reeds afdoende, is deze: dat de wet ons niet toestaat, geen dag en geen nacht, langer voort te gaan zooals het nu gaat. Een tweede reden, die de voorgaande komt versterken, vindt men in het zoo juist verschenen verslag der gezond heidscommissie over 1931: „In de vleeschvoorziening heerschen helaas nog toestanden, in flagranten strijd met de eischen der hygiëne." De commissie hoopt „dat met de wet in de hand aan dezen toestand dit jaar een einde zal worden gemaakt." Dus: het kan zoo niet blijven. Dat mag niet langer. Gegeven dus, dat er wat moet g e- beuren, rijst de vraag: wat moet er dan wel gebeuren? De mogelijkheden zijn: a. de gemeente doet niets; de slagers moeten dan voldoen aan de wet; b. er komt, hetzij coöperatief, hetzij van gemeentewege, een „minimum- slachtgelegenheid", zooals destijds door een slager in ons blad werd bepleit. c. er komt een gemeentelijk abattoir, ongeveer zooals door B. en W. voorge steld. Het denkbeeld: de slagers hun eigen boontjes maar te laten doppen, waardoor dus de gemeente ontheven zou worden van het tillen van nog een zware last wel, 't zij eerlijk gezegd, dat heeft ons een tijdlang niet onaanlokkelijk geleken. Nietwaar: wij kennen allen het over- heidsstreven, dat trouwens geheel in de lijn van dezen tijd ligt, om alles maar mooier en beter en hygiënischer en duurder te maken. Zou dat nu met die abattoir-bouwerij niet ook een beetje het geval dezen? Welnu: op grond van eigen aanschou wing kunnen wij thans verklaren, dat zulks niet het geval is. We zullen niet al te zeer in details treden, maar dit kan en moet gezegd worden: centralisatie van slachtingen, onder voortdurend toe zicht van mannen, die inzicht hebben in de hygiënische eischen die daarbij uit een oogpunt van volksgezondheid abso luut gesteld moeten worden, dat is een eisch waaraan niet te ontkomen valt. Een ieder, die onder deskundige lei ding eens een blik achter de schermen werpt, stemt stellig met deze meening in. Want hij zou daar, zeker, enkele slacht plaatsen zien die aan redelijke, een heel enkele wellicht die aan strengere eischen, voldoet, maar daarnaast zou hij zóóveel zien waarin, naar de praktijk leert, zelfs met de wet in de hand, géén afdoende verbetering te brengen is, dat de eisch: een abattoir waarin onder toezicht ge slacht wordt, hem niet meer overdreven zou voorkomen. Integendeel! Een vleeschgebruik van 800.000 kg per jaar in Middelburg, (1600 koeien en paarden, 1200 kalveren, schapen en gei ten en een 4000 varkens consumeeren wel) eischt, dat dit volksvoedsel4jehoor- lijk behandeld worde. Dat wordt het nu niet. Dat zou het, de loffelijke uitzon deringen daargelaten, niet worden als er geen centralisatie kwam. De vraag blijft dan, of het mogelijk zou zijn, een minimum-slachthuis dat aan de wettelijke eischen voldoet, te bou wen in plaats van een echt abattoir. Een bezoek aan het Vlissingsche „co- operatieve" slachthuis heeft ons de over tuiging geschonken, dat dit niet wen- schelijk is, en hoogstwaarschijnlijk ook niet mogelijk is. Want wanneer èn een hygiënische èn een technische vlotte gang van zaken mogelijk zal zijn, dan moet het, dunkt ons, toch met weinig minder kunnen. Zoodat onze conclusie is, dat we, om het groote hygiënische belang dat hier aan de orde is, en, door de wet daartoe gedwongen, niet anders zullen kunnen doen, dan het koste wat het dan maar kost een abattoir bouwen. Het spreekt vanzelf, dat wij het ook nu nog uitermate betreuren dat Vlissin gen op een van deloyaal moeilijk te on derscheiden wijze, door het stichten van een „coöperatief-vermomd gemeentelijk slachthuis, de samenwerking met Mid delburg heeft verbroken, toen de onpar tijdige commissie haar keus voor de ves tiging van een gemeenschappelijk abat toir n i e t op Vlissingen liet vallen. Daar door heeft het èn zichzelven èn Middel burg op leelijke extra-kosten gejaagd. Maar daaraan valt nu niets meer te doen het is in elk geval ónze schuld niet. Er moét nu een abattoir in Middelburg komen. Dat zal veel geld kosten. Maar: het kan niet anders. Wie zijn plicht kent, inciar dien niet doetgelijkt iemand di'è wel ploegt, maar niet zaait. BOUWT MEER SCHOLEN. Een motie tegen den onmati- gen scholenbouw, in den Raad van Bloemendaal. Hoe men, langs allerlei listige rede- neerpaadjes, aan rechtschen kant nog al tijd weet te komen tot de conclusie, dat de duurte van ons onderwijs misschien wèl met de openbare schooi, maar toch in géén geval met bijzonder onderwijs of pacificatie in verband kan staan.het is ons een raadsel. Het doet er ook niet veel toe: de praktijk leert wel anders. In de a.s. Raadsvergadering van Bloemendaal zal b.v. 'n motie van B. en W. in behandeling komen, waarbij de Raad van Bloemendaal, „er op wijzende, dat in de gemeente Bloemendaal, met haar circa 13.000 inwoners 1 hierbij niet medetellende de verpleegden in de pro vinciale inrichting ten behoeve van ziels zieken thans reeds 16 scholen aanwe zig zijn, welke niet ten volle zijn bezet, terwijl thans nog meer groepen van per sonen telkens aanvragen doen om nog meer scholen en hunne rech ten daarvoor baseeren op den in houd der thans vigeerende wet op het lager onderwijs; overwegende, dat dergelijke scholenbouw met de kosten daaraan verbonden een zeer zware last zou worden voor deze gemeente en den financieelen toestand van de gemeente, die tot dusverre volkomen gezond was, zou bedreigen, zich richt tot den minister van onderwijs, met het dringende ver zoek om ten spoedigste de noodige maat regelen te nemen, opdat perken worden gesteld aan den onmatigen scholenbouw en dat met behoud van goed en degelijk onderwijs, zoowel openbaar als bijzon der. waarop ongetwijfeld ieder Neder- landsch burger prijs stelt, de financieele lasten aan het onderwijs verbonden, te ruggebracht worden tot een bedrag, dat de financiën van het rijk, zoowel als die der gemeenten niet benadeelt en niet ernstig in gevaar brengt." NEDERLANDSCH FABRIKAAT. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft aan de nesturea van gesubsidieerde lnjzondere scholen 'n circulaire gezonden, waarin er op wordt gewezen dat de Nederlandsche industrie- en met groote moeilijkheden hebben te kampen; zelfs voorheen bloeiende be drijven loopen gevaar ten onder te gaan op grootp schaal worden werkkrachten ontslagen, en de werkgelegenheid in het land wordt voortdurend kleiner. Ten einde te voorkomen, dat deze toe stand nog steeds verergert, is heit onder meer zaak, dat de verbruikers in Neder land, indien een'gszins mogelijk, gebruik maken van het Nederlandsch fabrikaat Den schoolbesturen wordt met aandrang verzocht in de behoeften van de schplen zooveel mogelijk te voorzien door aan schaffing van producten van vaderland- schen bodem of van in ons land vervaar digde artikelen; voor verwarming dient zoo eenïgszïns mogelijk aan Limburgsche kolen de voorkeur te worden gegeven. VERSCHIL VAN MEENING, Volgens de „Vóorwaarts", het Rotter- damsche orgaan der S.D.A.P., zijn er voor het a.s. Paaschcongres der partij 289 voorstellen ingediend: 2 van het par tijbestuur en 287 van de af deelingen; 70 daarvan hebben op de hangende partij geschillen betrekking. Ziehier enkele dier voorstellen: „De afdeeling Heemstede geeft een uit voerige motie met de kern: oppositie ge oorloofd, tegenleiding niet. Rotterdam VII wil terugtrekking van alle partijge- nooten uit colleges van dagelijksch ge meentebestuur. Gedeputeerden en crisis- comité's; dito Voorburg en ongeveer Rotterdam II. De afdeeling Den Haag V ontwerpt een werkloosheidsprogram, evenals Beekbergen en Zaandam en Am sterdam XIII, de beide laatste echter op andere basis. Amsterdam III, Arnhem II, Den Haag V en nog eenige andere afdee- lingen verwijten de partijleiding tekort in buitenparlementaire actie, de laatste en Arnhem I vergen obstructie in de Ka mer. Leiden eenerzijds vrije meenings- uiting, anderzijds ordemaatregelen tegen onorganisatorisch en een ondisciplinair optreden. Amsterdam V wil een partij weekblad onder in meerderheid opposi tieleiding en dan verbod van „Fakkel" en „Socialist". Amsterdam XI wil even als Gouda zulk een weekblad als bij voegsel van onze dagbladpers. Leid- schendam, Schoorl, Lonneker V en Am sterdam VIII vragen in meer of minder sterken vorm maatregelen tegen het op positieoptreden, terwijl Laren-Blaricum met drie moties de oppositie steunt en het partijbestuur afvalt". GEBAK BEZORGEN. Volgens het „Hbld.", heeft de Arbeids inspectie weder, op grond van overtre ding der bepalingen van het besluit voor transportarbeiders te land, proces-ver baal opgemaakt tegen een aantal hou ders van banketbakkerszaken. Het was n.l, gebleken, dat deze banketbakkers op Zondag bij hun cliëntèle door loop jongens gebak lieten bezorgen, hetgeen met bovengemelde bepalingen in strijd is HET HEERENKLEEDINGBEDRIJF. In de kleedingindustrie hebben de maat-annex-confectiezaken en de maat zaken, de kleermakers tegen Vrijdag of Zaterdag a.s. ontslagen, met de bedoe ling hen te dwingen, individueele jaar contracten af te sluiten. De hoofdbesturen der vakbonden heb ben den kleermakers nu verboden, zon "der toestemming der vakbonden gewij zigde arbeidsvoorwaarden te aanvaar den. Waarschijnlijk zal hedenmiddag nog een bespreking tusschen de vertegen woordigers der werkgeversbonden en werknemersorganisaties plaats vinden, teneinde na te gaan, of een conflict als nog kan worden voorkomen. Men meldt aan de N. R. Crt., dat thans hier te lande ruim duizend inge nieurs zonder werk zijn. Van degenen, die de laatste jaren voor het ingenieurs examen z'ijn geslaagd hebben nog slechts enkelen een Betrekking kunnen vindn. In den (gemeenteraad van éfclioter land heeft wethouder H. de Vos, voor zitter der soc.-fdem. raadsfractie mee gedeeld, dat zijn fractie geen bezwaar had tegen het voorstel van Ged. Staten van Friesland om de salarissen van den burgemeester, den secretaris en den gemeenteontvanger met 21/2 en 5 pCt te verlagen. Ernstige Chineesch-Bataksche rel letjes zijn uitgebroken te Brastagi, zoo meldt Aneta uit M e d a n tengevolge van een vechtpartij op den passar. 500 Bataks nemen aan de vechtpartijen deel De geheele politiemacht van Brastagi Kabandjahe en Petjeren is samengetrok ken. Politieposten zijn uitgezet om te voorkomen, dat de Bataks hun kam pongs verlaten. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent W, TRIELLER. MIDDELBURG. Vandaag heeft de nieuwbenoemde directeur aan het Huis van bewaring alhier, de heer A. M. Meek, zijn functie aanvaard; dit viel samen met den dag, waarop hij voor 25 jaren in 's Rijks dienst trad. Op Vrijdag 12 Februari hield ds. H. W. Obbink te Middelburg eene lezing voor de afdeeling van den N.C.V.B., over het onderwerp „Het huisgezin in Israëls dagen." Spr. begon met op te merken, dat de eenheid van het gezin, die voor ons vanzelfsprekend is, lang niet overal en altijd op de zelfde wijze heeft bestaan In Israël bestaat die eenheid wel, maar zij berust op geheel andere grondstel lingen dan bij ons. Wij moeten ons hoe den van het toeschrijven van onze Wes- tersche ideeën aan de oude Oosterlin gen. In Israël is de opvatting van „le ven" en „ziel" een andere dan bij ons. „Ziel" is de geheele persoonlijkheid met al wat er bij hoort en er aan vast zit. Zij zit niet alleen i n den mensch, maar werkt ook buiten hem; zij zit bijv. in zijn kleeding, zijn stem, zijn bezittin gen, zijn familie. Men kan spreken van een „familie-ziel." Van hieruit verstaan wij de Israëliti sche opvattingen over het huwelijk: het is een zaak van twee families niet van twee personen. De eerste familie geeft haar dochter, de andere de bruids schat, en hierdoor heeft „ziele-uitwis- seling" plaats. De vrouw krijgt een deel van de fa milie-ziel van den man. Het gezin dient alleen van die familie met haar eer, haar aanzien, haar bezit, enz. in stand te houden. Daarvoor zijn zonen noodig. Zij houden niet alleen het familie bezit in stand, maar doen in de familie de Naam des Vaders" voortleven. Dit is noodig, omdat de Israëliet oudtijds geen opstanding uit de dooden kent. Typisch komt ook dit uit in „het zwager huwe lijk." Dit alles werd met voorbeelden toe gelicht, waarbij ook ter sprake kwa men de positie der vrouw, het polyga me huwelijk enz. VLISSINGEN. De heer L. P. van Oorschot (SP) lid van den gemeenteraad alhier, heeft aan B. en W. gevraagd of het hun (bekend is, dat Wijlen de heer Kalb- Meisch f 40.000 heeft gelegateerd ten behoeve ivan een niet-kathoiiek zieken,- huis en zoo ja, welke interpretatie B. en W. dan aan het woord „niet-kathoi- ïiek" 'geven. Als dit Woord ruimte laat vpor dé opvatting, idat ook het gemeenlezieken- huis '(bedoeld kan zijn, dan vraagt de heer 1 van Oorschot welke pogingen B. en W. 'hebben gedaan om! te. v(oorko men, dat het bestuur Van het Pra- testantsche ziekenhuis „Bethesda" de al- leenjbpschikfkjng over (dit (legaat heeft gekregen. WALCHEREN. OOST- EN WEST-SOUBURG. Zon dagmiddag na kerktijd kwam de heer A A. alhier tot de minder aangename ont dekking, dat tijdens zijn afwezigheid geld uit zijn woning was ontvreemd. Reeds meerdere malen was A, op onverklaarbare wijze geld kwijt geraakt Maandag is het de politie mogen ge lukken den vermoedelijken dader op te sporen, die nota bene een intieme vrienc van A. bleek te zijn. Deze heeft zich Zondagmiddag met 'n sleutel toegang tot de woning van A weten te verschaffen en vermoedelijk het geld ontvreemd. Niettegenstaande eenige personen verdachte de woning hebben zien bin nengaan, ontkent hij hardnekkig iets met de zaak uitstaande te hebben. WESTKAPELLE. Maandagavond ver gaderde alhier op het 'gemeentehuis on der voorzitterschap van den burigeniees ter het plaatselijk crisis-comité ter be spreking van de regeling der werkzaam heden. Het comité is thans samengcslbeld uit de heeren mr. Woldrinigh van der Hoop, burgemeester, voorzitter; L. Min derhoud, Lz., ds. W. Reus, L. Minder derhoud Pz., H. Cijsouw, Arnd. Brasser en P. Hengst Jz. Op uitnoodiging waren mede aanwezig 14 dames, die zich op verzoek bereid hadden verklaard met lijsten ter inteekeniög in de gemeente rond te gaan. De voorzitter deelde mede, dat 90 16-II-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 714 °C (46 °F); laagste 3 °C (37 °F) .Heden 9 h: 5 °C; 12 h: 6 y. °C. 1.6 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 779 778 777 776 775 774 773 772 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm Zeer Schoon De Bilt (per radio). De hooge druk breidde zich over Scandinavië uit, maar de vochtigheid der hoogere lucht lagen verhinderde een toenemen van de vorst aldaar. De kern v. d, hooge druk verplaatst zich van Ierland Z. waarts, jij IJsland daalde de barometer 20 mm, de temperatuur steeg er tot boven 10 °C. De warme vochtige luchtstrooming zal binnen enkele dagen het vorstgebied wel uit Scandinavië verdringen. De strenge vorst verdween uit Frankrijk en Duitschland, alleen uit Finland en Hon garije wordt nog strenge vorst gemeld. In Frankrijk, Duitschland, Schotland en Ierland kwam lichte tot matige vorst voor, alleen te Karlstadt viel meer dan 5 mm neerslag. Hoogste barometerstand 780.7 mm te Malinhead; laagste 748.3 mm te Isafjord. Zwakke tot matige N tot W wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, om het vriespunt 's nachts, overdag toe nemende dooi. Zon op: 7 h 18; onder 17 h 11. Licht op: 17 h 41. Maan op:,10 h 22; onder: 3 h 42. V.M.: 22 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari, Di. 16 Wo. 17 Do. 18 Vr. 19 Hoogwater. 7.44 20.32 9.04 21.51 10.30 23.05 11.39 Laagwater. 1.21 14.10 2.45 15.35 4.18 16.55 5.31 17.57 pCt. van het (gecollecteerde in de ge meente blijft, terwijl 10 pCt. aan heb Nat. Crisis-Comité afgedragen wordt, ter wijl evenwel dat comité 'Bereid is, zoo noodig, nog bij' te dragen aan de ge meenten voor welke dat noodig blijkt te zijn. Besloten werd de gemeente in 7 wijken te verdeelen, zoodat 2 dames gezamenlijk voor haar rekening één wijk nemen. Het plan is vastgesteld, dat de dames haar opgedragen taak aan vaarden op Vrijdag a.s. Als penningmeester werd gekozen de heer L, Minderhoud Lz. In het Raadsverslag van gistereh staat dat de heer Huibregtse het loon van 22 cent per uur zou willen, als het Rijk daarvoor geen steun geeft. Dit moet zijn: „De heer Huibregtse vindt 22 cent per uur te weinig voor 'n gezin en zou wenschen, als het Rijk geen meerderen steun toestaat, dat de gemeente het uurloon op een hooger be drag stelde." De wensch van pogingen voor een hooger uurloon, omdat de grootste groep van Westkappelaars, wanneer zij werk hebben, een hooger loon verdie nen dan 2 per dag, is door den heer Huibregtse geuit, en niet door den voorzitter. GOES. Betreffende de alhier op 28 en 29 Maart, tweeden en derden Paasch- dag te houden 46e vergadering van den Christelijken Zangersbond, meldt het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1