lïrotiinciale JSeeuiusche WEglpWiND Et>E>E N o, 38. Twee Bladen, ii irifiii'iii— uw in in MAANDAG 15 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. 161 9T Y3T Y6?Y9? $D3 Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laag water te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 36 eent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG,N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, WEGENFONDS, Blijkens het voorloopig verslag over het Wegenfonds voor 1932 gaven ver scheidene leden uiting aan hun waar deering voor de belangrijke verbeterin gen, welke op verschillend gebied aan de wegen en bruggen in ons land zijn gebracht; dit nam echter niet weg, dat eenige leden en andere sloten zich daarbij aan in de tegenwoordige tijds omstandigheden in overweging zouden geven, niet te royaal te werk te gaan met de besteding van de gelden. Enkele leden drongen aan op steun voor de tertiaire wegen uit dit fonds. Enkele leden bepleitten met het oog op het slipgevaar,- dat aan asfalt wegen verbonden is, het gebruik van klinkers. Andere leden wezen erop, dat de prijzen der klinkers slechts zeer weinig zijn gedaald, hetgeen niet in over eenstemming is met de daling der prijzen van andere steenen. Aangedrongen werd op het bouwen van bruggen over de groote rivieren in sneller tempo. Wat de brug over het Hollandsch Diep aangaat, werd gevraagd, of het niet wenschelijk ware, de verbinding tus- schen Noord-Brabant en Rotterdam tot stand te brengen via de bestaande brug te Barendrecht. DE SCHELDE—RIJNVERBINDING. Te Breda is een comité gevormd, be staande uit een 50-tal directeuren van fabrieken en instellingen op industrieel en financieel gebied, de voorzitters van de Middenstands- en Werkliedenbonden, de raadsfracties, leden der Provinciale Staten, vertegenwoordigers van de Ka mer van Koophandel voor Westelijk Noord Brabant e.a. De bedoeling van dit comité is om, in samenwerking met die te Bergen op Zoom, Roosendaal en die uit Midden- en Oost-Noord-Brabant te bevorderen, dat de belangen dezer provincie, die bij de totstandkoming der nieuwe Schelde-Rijn- verbinding op het spel staan, zullen wor den ontzien en gediend. De heer Alph, van Iersel, directeur van de Kwatta-fabrieken en ondervoor zitter van de Kamer van Koophandel, hield een redevoering, waarin hij de hoop uitsprak, dat de Nederlandsche re geering moge overgaan tot aanvaarding van het planKonijnenburg, UIT DE NIJVERHEID. De conferentie van de drie vakcen trales, het N. V. V.,' het R. K. Werklie den Verbond en het Nederlandsche Christelijke Vakverbond in zake het textielconflict, zal Woensdag worden voortgezet en dan tevens worden bijge woond door vertegenwoordigers van de hoofdbesturen van de drie betrokken textielarbeidersbonden „De Eendracht", „St. Lambertus" en „Unitas". HOE EINDHOVEN BEZUINIGT. Op Eindhovens begrooting 1932 zal een tekort ontstaan van f 835.000. B. en W. stellen nu voor een heffing van 50 op centen op de hoofdsom der personeele belasting; een algemeene loons- en salarisverlaging van 5 pet.; schrapping van de uitbreiding van het politiecorps; wijziging van den kindertoeslag in een tijdelijke toelage, om aldus de pensioen bijdragen te drukken; korting van alle subsidies met 10 pet.; opzegging van het lidmaatschap van vele vereenigingen; staking van bijschrijving van rente op de reservefondsen der gas-, water- en elec- triciteitsbedrijven; het achterwege laten van de storting van 50.000 in het We genfonds; het storten van het batig saldo van dit fonds in den gewonen dienst en verder bezuiniging op alle diensten en bedrijven. De directie van de A. K. U. heeft aan het fabriekspersoneel medegedeeld, dat, met ingang van 22 Februari, een loonsverlaging zal worden ingevoerd van 5 pet. en dat een tweede verlaging van 5 pet. zal ingaan op 16 Mei. De directie behoudt zich het recht voor, de laatste verlaging te mitigeeren voor de lagere loonen. De besprekingen van het hoofdbureau van de verschillende organisaties met 't personeel te Arnhem en Ede hebben nog niet tot een resultaat geleid. Waarschijn lijk zou heden een beslissing worden ge nomen. Het nieuwe hoofdbestuur van den Bond van Jonge Liberalen heeft de functies als volgt verdeeld voor 1932: Mr. ar. F. Hollander, 's-Gravenhage, voorzitter; ds. J. Luchies, Valthermond (Dr.), vice-voorzitter; mr. A. B. Adrian, Nobelstraat 4, Utrecht, le secretaris; ir. D. A. van Aalderen, Almelo, 2e secre taris en A. J. Huibers, Arnhem, penning meester. Tot redacteur van het orgaan De Jonge Liberaal" is benoemd het af getreden hoofdbestuurslid, de heer A. J. Tom te Arnhem. Met ingang van 15 Februari wordt de Tsjechoslowaaksche lijst van artike len, wier invoer wordt gerantsoeneerd, opnieuw uitgebreid. Op de lijst zijn o.m. gloeilampen geplaatst, waarvan Neder land een vijfde van den geheelen invoer levert, en in 1931 voor ongeveer 4 mil- lioen kronen importeerde, alsmede neon- lichtreclamebuizen. (N.R.C.) Bescherm Uw keel Verzorg haar dagelijks Gorgel droog met 25. 45 en 65 CU (Ingez. Med.) MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS-COMITE te Middelburg, Ontvangsten door den penningmeester van 8 tot en met 13 Februari: Busje mej. C. f6.07; busje mej. B. f9.90Y>-, J. A. H. f5; maandelijksche bij drage 14e Reg. Inf. en magazijnen f 18.30; mevr. T. V.-W. f5; wed. J. F. W. f2; P. d. V. f"2.50; wed. F.-L. fl; mej. A. H. C. B. fl; door bemiddeling H. v. L. f 1.77; mr. A. A. d. V. f25; dr. H. J. B. f 10; A. L. D. fl; wekelijksche bijdrage stedelijk gymnasium f 1.80. Het gironummer van den penningmees ter is 188020. Correctie: In de vorige opgave staat ontvangen van D. D. N. V. f 15, dit moet zijn: personeel van „De Duif" N.V. f 15. Vrijdagavond hield de vereeniging tot Exploitatie van Volktuinen „Kweek- lust" alhier een buitengewone ledenver gadering in de bovenzaal van de Een dracht. De voorzitter, de heer J. F. Vermeu len, opende de goed bezochte vergade ring en sprak een woord van welkom. Hij memoreerde waarom deze vergade ring werd gehouden en wel om door lezingen op Volkstuingebied den band onder de leden wat hechter te doen maken. Van de heeren J. Onderdijk en arts D. N. van Gelderen, leden der Com missie van Toezicht, was bericht van verhindering ingekomen. De vergadering besloot aan de natio nale volkstuintentoonstelling, welke in September te Amsterdam zal worden ge houden, niet mede te doen. De afstand en de vele kosten zijn hiervan de oor zaak. Vervolgens verkreeg de heer J. La- bruyère het woord voor het houden van een lezing over „Soorten, keus en teelt wijze". Verschillende soorten, variëteiten, kruizingen enz, noemde spr. op en raad de aan uitsluitend le klas zaden te ne men voor den volkstuin. Na over de eigenschappen der soorten te hebben gesproken behandelde spr. de teeltwijze. Hij gaf aan hoe gedurende de tijden, dat de Volkstuinders op hun tuin niet kunnen werken, zij toch al voorbe reidende werkzaamheden kunnen ver richten door het teelen van gewassen in bakjes. Vervolgens besprak hij de maan den, waarin de volkstuinders hun tuinen bemesten en bezaaien. Ook de verschillende planten en snij bloemen passeerden de revue en hoe een volkstuin er uit moet zien. Na de lezing volgde een geanimeerde gedachtenwisseling, waarbij de inleider blijk gaf van veel ervaring en kennis der vruchten en planten. De voorzitter dankte namens de ver gadering den heer Labruyère voor zijn leerrijke lezing en de leden voor het stellen der vragen, waardoor deze lezing zeer interessant is geworden. Met den wensch, dat de heer Labruyère nog veel van zijn kennis over beplanting enz. aan de vereeniging zal mededeelen, sloot de voorzitter de vergadering. Het haardvuur, dat ééne ondeel bare vuur, vormt van ouds het mid delpunt van het huiselijk leven, den zetel van rust na arbeid en strijd. Op hét terrein Nieuwen Vlissingschen weg zal als proef de le baan met vaste groenblijvende planten worden bezet, blijkt dit te voldoen, dan zullen gelijde- lijk al de terreinen worden verfraaid, wat het aanzicht vooral in den winter zeer ten goede zal komen. Zaterdag hebben nog enkele tienlal len personen getracht zich op enkele kleine deelen van de vesten met schaak- sennjden te vermaken, doch het ijs wa,s er zoo goed als onberijdbaar en het kost te ©enigen een nat rjf beslijkt pak, want men waagde zich verleden week niet op de beide pas uitgebaggerde vesten, en achtte zich veiliger op het ijs, waar onder zoo goed als geen water, maar) wel veel sfijk kan worden aangetroffen. Zelfs gisteren waagden zich nog 'een paar personen op dit ijs. Wel hebben op Walcheren kleine plasjles en enkele sloo- ten noig eenige schaatsenrijders gedra gen en is Zaterdagmiddag de ijsbia,an te Vlissingen opengesteld, maar van "n ijssport van eenige beteekenis is iin onze omgeving tot nu toe geen sprake ge weest en nu de vorst ons weer verlaten ihfeeft, is het ook niet te hopen dit in dezen winter nog het geval zal zijn. Op verzoek wijzen wij op de ad vertentie in dit nummer, Waai'in „De Dageraad" een openbare vergadering aankondigt op Donderdag a.s. op de bovenzaal van „De Vergenoeging" met den heer J. de Haas als spreker. WALCHEREN. ABNEMUIDEN. De vergunning door B. en W. dezer gemeente aan den heer Wi. A. Peile te Middelburg, inzake het op>- richten van een drogerij' van gan-palen- doppen en andere visch-, schaal- en schjelpdieren, is voorloopig voor* een proeftijd van één jaar tot uiterlijk 1 Mei 1933 verleend. De inrichting zal g|e- bouwd worden op een terrrein gelegen aan den Burgemeester Lantsheerweg al hier. O. EN W. SOUBURG. De raad der gemeente vergadert Dinsdag a.s., des na middags twee uur. Punten van behandeling: 1. Notulen; 2. ingekomen stukken en mededeelingen; 3. aanwijzing takken van dienst over eenkomstig art. 252 der gemeentewet (het gem. woning- en waterleidingbe drijf); 4. voorschotten bijzondere scholen; 5. verhuur terrein Zaaihoekweg (voor stel meerderheid: verhuur van 3 percee- len als bouwland; voorstel minderheid: verhuur geheel voor 3 jaren aan Soub. V. V. voor ƒ100 p. j.); 6. wegenbelas ting, wijziging verordening; 7. jaarwed- deregeling burgemeester, secretaris en ontvanger; 8. wijziging begrooting 1931 en 1932; 9. rekening-courant overeen komst; 10. waterleiding; 11. rooien boo- men Braamstraat; 12. electrificatie Abee- le; 13, ziekengeld werkverschaffing; 14. subsidie crisiscomité; 15. verhuur per ceel grond Kanaalstraat (wederom voor 3 jaar bij openbare inschrijving); 16. schoolgeld-bezwaarschriften. Toelichting. Punt 7. Voorgesteld wordt zich uit te spreken tegen de door Ged. Staten voorgenomen korting omdat het tijdstip daarvoor niet is aangebroken, daar de begrooting voor 1932 sluitend kon worden gemaakt en het kortings wetje dient te worden afgewacht. Ver der wordt er op gewezen dat op den burgemeester en secretaris het maximum aan pensioensbijdragen verhaald wordt, zoodat de voorgestelde korting dus niet op die ambtenaren van toepassing is, doch juist op den minstdraagkrachtige, die daardoor 31 vermindering van jaar wedde verkrijgt. De bezuiniging die uit de door Ged. Staten voorgestelde wij- ziging wordt beoogd is wel zeer twijfel achtig en van geen beteekenis voor de ze gemeente. Punt 10. Voorgesteld wordt bij meer dan normale breedte van straten of we gen (Oude Vlissingsche weg) waarin de waterleiding aan eene zijde van straat of weg is gelegen, bij aansluiting op de waterleiding van een woning aan de an dere zijde de kosten van aansluiting in rekening te brengen, gerekend van uit het hart van straat of weg. Door het leggen van waterleidingbui zen in de Braamstraat zijn de wortels der daar staande boomen afgezet moe ten worden, waarvan het gevolg is dat de boomen zwak staan. Ter voorkoming van ongelukken wordt voorgesteld de boomen te rooien, ook aan de andere zijde der straat, omdat die boomen reeds overhellen, wat nog erger zal worden wanneer de beschutting door de boo men aan de andere zijde der straat zal zijn weggenomen. Het ligt in de bedoeling wederom jon ge boomen, waarvoor mettertijd 'n voor stel zal worden gedaan, aan te planten. Punt 12. Voorgesteld wordt afwijzend op het verzoek te beschikken, daar geen gelden beschikbaar zijn. Er is getracht met garantiestelling door belanghebben den de electrificatie tot stand te bren gen, doch door het zich terugtrekken van een groot aantal personen kon deze zaak niet volbracht worden. Wederom wordt met de P.Z.E.M. samengewerkt om de electrificatie van de Abeele haar beslag te doen krijgen. Punt 13r- Tot nu toe werd bij ziekte aan de personen die bij de werkverschaf fing geplaatst zijn, het volle loon uitbe taald. Daar de ziekteverzekering 80 pet. uitkeert, wordt voorgesteld bij ziekte tot dit percentage uit te keeren. Punt 14. Voorgesteld wordt 10 cent per inwoner beschikbaar te stellen aan het plaatselijk crisis-comité voor de ge- organiseerden die als slachtoffer van de crisis in nood verkeeren. Opgemerkt zij, dat indien 10 cent per inwoner beschikbaar wordt gesteld, een zelfde bedrag door het hoofdcomité verstrekt wordt. De door het plaatselijk comité gehou den collecte komt geheel ten goede van de georganiseerden. Punt 15. Voorgesteld wordt het per ceel grond in de Kanaalstraat, bestemd voor bewaarschool, wederom voor drie jaren bij openbare inschrijving te ver huren. Gemeenteraad van Biggekerke. In de eerste raadszitting van Vrijdag wend mededeelinig gedaan van de ver schuldigde uitkeeringien ingevolge de La ger Onderwijswet aan de gemeente Kou- dekerke ten bedrage van f 96 en van een bijdrage aan Vlissingen voor een leerling der Zeevaartschool van f 70. Een rapport met staat van nog noodig materiaal voor de. brandspuit, geven B. en !Wi. aanleiding voor te stellen, hier over eerst nog een Bespreking te heb ben met de brandmeesters om in een volgende vergadering met voorstellen te komen. De Voorzitter deelt mede, dat door het samenstellen eener kern de brandweer op hooger peil is gebracht zoodat spoedig water kan worden gege ven. De brandmeester volgt thans een cursus. De heer J. Janse dru,kt zijn groote voldoening uit over de laatste oefening, waarbij het ingevoerde sein- stel^el goede resultaten te zien gaf. Voor den Keuringsdienst van Wa ren is f 125 verschuldigd. De bekende motie der Prov. Commissie voor Werkloozenzorg van de S.D.A.iP. wordt voor kennisgeving aangenomen, evenzoo het adres van de gemeente fWehl. Met de circulaire inzake salarisvermin- derring van burgemeesters c.a. wordt accoord gegaan. Aan de Vereeniging voor Ger. School onderwijs wordt een voorschot toegekend vap f 490, aan die voor Chr. Volk soft* der wijs van f 5(70. Besloten wordt de graszoden te ver- koopen voor 10 cent per voer, terwijl aan B. en W. machtiging wordt verleend tot aankoop der 'keien aan nietmigezetc- nen voor minstejnjsl f 10 per koop. Naar aanleiding van hel verzoek van de winkeliers tot instelling van een ven ij ver bod, wordt besloten, hierover eerst nog eens bespreking te hebben met de verzoekers. De Voorzitter deelt mede, dal '11 conferentie heeft plaats gehad met het Dagelijksch Pestuur van Grijpskerke om trent den te verbeteren weg door H o o- gelande. Hi.ervan ligt ongeveer 500 m. in deze gemeente, waarvan de aan gelanden een bijdrage moeten verleenén van f 700 per jaar. Het gemeentebestuur van -Grijpskerke verzoekt voor dit bedrag een garantie van deze gemeente, dat deze bijdragen binnenkomen. B. en W, meenen, dat hiertegen geen bezwaren kunnen bestaan, doch meenen aanspraak te kunnen maken op een gedeelte van de onderhoudsbijdrage, die Grijpskerke ontvangt van den Polder Walcheren, die dan voor ons gedeelte f 30 per jaar zou bedragen. Een verzoek om grond aan te koopen, stellen B. en W. voor niet in te willigen; beide voorstellen worden aangenomen. Wegsverbetering kom. Aan de orde komt thans het plan voor verbetering van den weg iri de kom 15-II-'32: Zaterdag en Zondag hoogste u c li t temperatuur 5 "C; (41 °F); laag ste -f- 34 °C (33 °F). Heden 9 h: 5 °C; 12 h: 634 °C. 0,5 mm regen of neerslag. Barometerstanden: h Zaterdag/Zon- dan; Zondag/Maandag Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 776 775 •09699M*- -•• 774 773 bbi 772 - 771 ■übiib770 HHEE769 BB99B9I8768 767 Wat de huiskamerbarometer zegt: De Bilt (per radio). De hooge druk in het W. breidt zich over Scandinavië uit; over N.O. Scandinavië bleef een depres sie overwegen. De N.W. lijke lucht- strooming wordt weer wat kouder; toe nemen van de thans in onze omgeving ingevallen dooi is daarom niet te wach ten en bij opklaring zal des nachts weer lichte vorst voorkomen. In Z. Frankrijk en in Z. Duitschland bleef de vorst streng; in Scandinavië nam de vorst weer iets toe, er valt weer een beetje sneeuw; Haparanda meldt 7 mm. Aan de Noorsche kust waaien sneeuwstor men, in de Middellandsche zee waait een N.W. storm. Op de Britsche eilanden en in midden Europa heerscht kalm weer. Hoogste barometerstand 780,0 mm te Malinhead; laagste 747,9 mm te Ingö, Zwakke tot matige wind nit N, rich tingen, tijdelijk opklarend weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst des nachts; overdag lich te dooi. Zon op; 7 h 20; onder 17 h 10. Licht op: 17 h 40. Maan op: 9 h 53; onder; 2 h 27. V.M.: 22 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari. Ma. 15 Di. 16 Wo. 17 Do. 18 Hoogwater. 6.41 19.20 7.44 20.32 9.04 21.51 10.30 23.05 Laagwater, 0.25 13.05 1.21 14.10 2.45 15.35 4.18 16.55 van het dorp. Opdracht is gegeven tot het maken van een plan, dat aanpast aan de ministerieele eischen om in aan merking te komen voor een bijdrage uit het wegenfonds. Dit plan met kostenbe rekening is gemaakt met en zonder aan leg van rioleering, dat laatste komt op een bedrag van ruim f14600 vermeer derd. met kosten van opzicht e.d. Een groot deel hiervan is noodig voor aan koop van ongevèer 650.000 nieuwe straatsteen, berekend naar een rijbaan van 51/2 m., terwijl de oude steen kan worden igebruikt voor de zijpaden, welke voor een goede afwatering eenigszins hooger zouden worden gelegd- Indien Ged. Staten dit plan goed keuren zal het werk, dus zonder rioleering, de gemeente pl m. f 4000 kosten. Uit den dienst 1931 is hiervan reeds f 2300 betaald, zoodat nog f1700 moot worden betaald. Wordt tot het werk besloten, dan zou het ineens uit den dienst 1931 kunnen (worden bekostigd, daar dit jaar, on danks de groote uitgaaf voor wegsver- betering, toch met een belangrijk goed slot zal sluiten. Ook de dienst 1932 'kan vermoedelijk deze uitgaaf dragen. Verder zou de uitgaaf over de drie eerstvol gende jaren kunnen worden verdeeld, daar dan bij uitvoering van het werk, geen nieuwe steen behoeft te worden gekocht, terwijl ten slotte odk een lee ning kan worden gesloten. B. en W>. stel len voor het werk dit te voeren en voor 1 de financiering een' leening te sluiten met

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1