provinciale JSeeutusche lïKIffiffi digd' WEER WIND I2rr3? t6v ?9ï f31? ?6t ?9 i{i\ VEED m N o. 37. Twee Bladen. ZATERDAG 13 FEBRUARI193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Draagt Neïder's Brilflen. IN ONZE STATEN-GENERAAL. J. Nagel. Waarom 4 Daarom 4 BINNENLAND. ZEELAND. Stormachtig^ II DDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaaL Week-abonnementen in Middelburg IS cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeeiingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UÏTG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Gedenken of niet? De geschiedenis vertelt, dat koning Philippus van Macedonië, een drager van de imperialistische gedachte uit de vierde eeuw vóór Chji'lus, een sla if had, welke hem ieder uur moest toeroe pen: Gedenk, dat gij een sterveling zijt. Die slaaf hield trouw de wacht bij een zandlooper; ieder uur keerde hij die pri mitieve klok prompt om en ging dan zijn in den grond zeer ernstige boodschap den koning brengen. Nu, Philippus had wel noodig, dat hij telkens werd herin nerd aan den ernst van het leven op dit ondermaansche. Zijn heerschzucht deed hem telkens op het oorlogspad gaan; zijn politiek bezorgde hem vele vijanden. Tenslotte gelukte het één hunner om den zoo vaak voor den dood gewaar- schuwden koning, verraderlijk te ver moorden. Maar de geschiedenis vertelt ook, waarom Lodewijk XIV, Frankrijk's Zon nekoning, zoo de voorkeur gaf aan Ver sailles boven Saint Germain. Vanuit het laatste koninklijke verblijf kon men de torens der abdij van Saint Denis zien, waar de gestorven Fransche koningen werden bijgezet. Het gezicht op die ab dij, het gelui van de klokken was den wereldlievenden vorst een ergernis. Hij wilde er niet aan herinnerd worden, dat hij een sterveling was. Vandaar, dat hij Versailles verhief van een eenvoudig jachtverblijf tot het „Versailles", zooals de latere eeuwen dat gekend hebben. Ook als kostte dit per se niet herinnerd willen worden aan de Fransche schat kist ruim anderhalf millioen livres. Twee koningen, die beiden streefden naar uitbreiding van hun macht. De een wilde herinnerd worden aan het feit, dat hij een sterveling was; de ander niet. Toch kwam i^oor beiden het oogenblik, dat ze den laatsten adem uitbliezen; dat hun oogen gesloten werden voor het licht des levens. Het zijn maar twee voorbeelden, wel ke we gaven. Voorbeelden uit den ouden tijd. Doch, wanneer we om ons heen zien, dan kunnen we de menschenwereld verdeelen in twee groote kampen. De volgelingen van Philippus en die van den Zonnekoning. De menschen van het gedenken en die van het niet gedenken. Niet gedenken is gemakkelijk, maar onvruchtbaar. Gedenken is moeilijk door onaangenaamheid, maar vrucht baar als de Zeeuwsche polder; als de Betuwsche klei. Het blijft de vraag, wat een mensch verkiest: een leven zonder diepgang, maar niet vruchtdragend of een leven met goeden diepgang, dat de belofte in zich heeft van rijke vruch ten. Een mensch komt onder moeiten op deze wereld. Voor het overgroote deel der menschheid -brengt het leven ook veel moeiten en o, zoo vaak kost het groote moeite om uit dit leven te schei den. Tenslotte is op den gang door dit leven zeer veel ons dierbaar geworden; we hebben wie lief geworden zijn aan het hart. Om die alleen en dat alles ach ter te laten, dat valt niet gemakkelijk. Losgemaakt moet een hart dan wor den, En de wortels en de vezels hebben zich zoo ontzaglijk vastgehecht. Veel vaster dan een mensch zelfs eenigerma- te bevroeden kan. Dat losmaken is meestal losscheuren. Men zegt dan wel eens los te zijn van zooveel, van het le ven zelf. Maar als het er op aan komt. Niet gedenken aan het feit, dat we stervelingen zijn, is dan daarom zoo ge makkelijk, omdat we de woorden: ver laten, losmaken en losscheuren niet be hoeven te kennen. Men neemt dan iede- ren dag, omdat en zoo als die gegeven wordt. Men meent de jaren in veelheid nog voor zich te hebben. En als de jaren inkrimpen telt men bij de maanden. Tot plotseling de realiteit komt. De werke lijkheid van het naderend slot. Men speelt het laatste bedrijf. Of ook tot het doek valt, onverwacht. We voelen: hier ontbreekt iedere diepgang. Omdat er geen plaats is voor den ernst des levens, vrucht van het gedenken, dat het leven kort is. Die diepgang zou vrucht ge- Onbehoorlijk. Onze regeering is niet altijd even me dedeelzaam dat worde grif toegege ven. Maar in het geval met de Krim- pensche kanonnenfabriek kan men haar toch moeilijk gebrek aan coulance ver wijten, Zij heeft duidelijk en nadrukkelijk ontkend, wat op sensatie beluste Fran- schen omtrent ons wilden vertellen. En toen men kans zag, door de mazen van dit démenti heen te kruipen, is er een officieel persbericht verschenen, waarin ook dit maasje nog dichtgeknoopt werd. En daar komt me nu waarlijk de heer Albarda nóg eens met vragen aan! De regeering verklaarde gisteren: on afgewerkte onderdeelen van vuurwape nen vallen onder de vuurwapenwet. De heer Albarda drenst nu: die 1500 onafgewerkte loopen van kanonnen val len die d'r nu óók onder? Het nu nog publiekelijk stellen van die vragen achten wij onbehoorlijk. De heer Albarda dient zich, als leider eener groo te politieke partij, er van bewust te zijn welken indruk zijn woorden in het bui tenland zullen maken. En vooral: wat een handige sensatie-speculant er van zal kunnen maken tegen ons land! Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) TWEEDE KAMER. Na de Pachtwetten, Zuider- zeefonds. Gisteren heeft de heer Hiemstra (s.d.) de regeering geïnterpelleerd over haar plannen, nu de Eerste Kamer de Pachtwetten verwierp. Minister Ruys antwoordde, dat de regeering nog geen gelegenheid had, zich te beraden. Er is niet te zeggen binnen hoeveel tijd nieuwe ontwerpen zullen worden ingediend. Bij de voortgezette behandeling van het Zuiderzeefonds heeft de heer Duymaer van Twist (a.r.) op gemerkt, dat dit jaar dagafsluiting een voldongen feit zal wordëh. Daarmede is de Zuiderzeevisscherij dan voorgoed on mogelijk gemaakt. In dit verband drong spr. aan op royale en milde uitvoering der Zuiderzeesteunwet. Deze en volgende sprekers (Heems kerk, dr. Vos) hadden kritiek op de wer king van dit steunsysteem. Minister Reymer betoogde dat al het mogelijke is gedaan een regeling te treffen, die zooveel als 't kan tegemoet komt aan de verlangens der visschers. Laat men de uitvoering afwachten. Een beroepsinstantie is niet noodig. De mi nister is verantwoordelijk en kan ter ver antwoording geroepen worden door de Kamers. De begrooting is aangenomen en de vergadering daarop gesloten. bracht hebben. Nu zij er niet is, vult on vruchtbaarheid de plaats. Wèl gedenken aan de broosheid van 't leven is niet aangenaam. Wie denkt met vreugde aan graf en dood? Alleen kinderen spelen gaarne op een kerkhof. Wie weet, dat hem de tijd krap toege meten wordt, die spant echter alle kracht in om zijn taak af te krijgen; om ervan te maken wat er van te maken is. Ieder voelt, hoe dit arbeidsvermogen opvoert; vruchtbaarheid verhoogt. Hier geen glijden over de dingen heen; geen uitstel of het leven erfpachtsgoed is. Maar aanpakken, arbeiden, volbrengen, vruchtdragen. Het komt er dus maar op aan wiens voorbeeld we 't liefst navolgen, van Phi lippus van Macedonië of van Lodewijk, den Zonnekoning. Wie echter gaat na volgen lette op doel en einde, Omdat het een gezellig gezel schapsspel is, omdat het vele voordeelen boven andere huiska merspelen bezit; omdat het een echt vaardigheidsspel is; omdat het door jong en oud met evenveel vreugde en opgewektheid beoefend wordt gaat ge eens kijken bij A. C. JULIANUS. Langeviele K 217, Telef. 448, O naar het Kietsspel, door Middel- S burgers uitgevonden en vervaar- (Ingez. Med.) DE LIBERALE STAATSPARTIJ. Mr. P. Rink heeft in verband met zijn hoogen leeftijd, het voornemen om zijn functie van vice-voorzitter der Libera le Staatspartij De Vrijheidsbond neer te leggen. Het ..Hbl." meldt nog, dat mr. P. Droogleever Fortuyn, burgemeester van Rotterdam, die een der vice-voorzitters van het hoofdbestuur is, van plan is de ze functie eveneens neer te leggen. WEDEROM VRAGEN VAN ALBARDA Het Tweede Kamerlid Albarda heeft aan den minister van justitie vragen ge steld, behelzende o.a.: of de 1500 onaf gewerkte loopen van kanonnen, die vol gens verschillende berichten voor de Hollandsche Industrie en Handel Mij. „Siderius" te Krimpen aan den IJssel zijn opgeslagen, niet kunnen worden uitge voerd zonder vergunning van de regee ring? En of de minister kent de uitlating van den directeur van de maatschappij „Siderius", o.a. aangehaald in de Gazet- te de Hollande van 5 Februari 1.1. dat naar diens meening onafgewerkte loo pen van kanonnen niet onder de bepalin gen van de Vuurwapenwet zouden val len? Verder wil vrager een gedetailleerd overzicht van het aantal en de soorten der op de werf te Krimpen aan den IJs sel voor de maatschappij „Siderius" op geslagen en in bewerking zijnde geheel of ten deele afgewerkte oorlogsmateri alen. En dan vraagt de heer Albarda ge preciseerde inlichtingen omtrent het toezicht van de Overheid op den handel in en den aanmaak van munitie en oor logsmateriaal. HET CONFLICT IN TWENTE. De besturen der Enschedesche en Twentsch-Geldersche Fabrikanten-ver- eenigingen vergaderen te Amsterdam met de besturen van het Nederl. Ver bond van Vakvereenigingen, het R.K. Werkliedenverbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond ter bespreking van het conflict in de textielindustrie. De besturen waren tot deze bespreking uit- genoodigd door den burgemeester van Enschede, den heer Edo J. Bergsma. De besprekingen werden niet ten einde gebracht; ze zullen nog worden voort gezet. DOOR DE KOUDE? Aan de verschillende mijnen in het Limburgsche mijndistrict wordt van heden af weer minder vrij gegeven. De afzet van kolen is verbeterd, zoodat de gebruikelijke vacantieploegen gewoon kunnen doorwerken. DE WAALBRUG BIJ NIJMEGEN, Omtrent den bouw van de Waalbrug bij Nijmegen vernemen wij dat, nu de dijkverlegging bij Lent is tot stand ge komen, kan worden begonnen met den bouw van het landhoofd bij Lent en in aansluiting daarmede met den bouw van het landhoofd bij Nijmegen. Binnenkort zal tot aanbesteding van den bouw van de landhoofden worden overgegaan, en met groote waarschijn lijkheid zal in dit voorjaar reeds een aanvang kunnen worden gemaakt met het landhoofd bij Lent; ook staat voor dit jaar op het programma de bouw van het landhoofd bij Nijmegen. Daarna ko men geleidelijk de pijlers aan de beurt. Verwacht wordt, dat met den gehee- len onderbouw ongeveer drie jaar ge moeid zal zijn, waarna dan de aanbeste ding van den bovenbouw kan plaats heb ben. Minister Deckers, bezichtigde 'het marine-etablissement te Soerabiaja waar na hij met de K VII onder commando van luit .Hoeke een onderzeetocht heeft gemaakt. Hij verklaarde, d'a!t de duik in de straat Madoera hem goed bevallen was. Naar de „Voorwaarts" meldt, heeft het georganiseerd overleg te Rotterdam met algemeene stemmen het voor stel van B en "W. betreffende de 3 pro cent loonsverlaging afgewezen. Tengevolge van de inkrimping van den dienst heeft de Rotterdamsche Llovd aan een 50-tal scheepsofficieren (stuur lieden en machinisten) ontslag aangezegd. AANLEG CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR. J. J. SABELIS, L. Noordstr. 38. M'burg, (Ingez. Med.) Vereeniging Rijwielpad Walcheren, Donderdagavond had in hotel het Schuttershof te D o m b u r g eene verga dering plaats van de Vereeniging „Rij wielpad Walcheren" met het doel om te komen tot oprichting van een al'dee- ling Domburg. De nurgemeester, de heer L. J. van Voorthuijisen, presideerde de verga dering en heette de aanwezige dorpsge- noolen en den spreker, den heer J. Lou- werse algemeen secretaris der vereeni ging, weikóm. De burgemeester sprak de hoop uit, dat ook weldra Domburg zoo wel m het belang der wielrijldsters en -rijders:'als in dat der gemeente in de rij van afdeelingen der vereeniging zal kun nen worden opgenomen. Hierna ,gaf hij het woord aan den spreker. De heer L o u w e r s e bracht eerst een woord van dank aan den burgemees ter voor het voorbereidende werk en aan de aanwezigen voor hun belangstel ling. Hierna gaf spr. een uiteenzetting van de wijze waarop de vereeniging in 1926 tot stand is gekomen, daarb'ij: wij zende op het pionierswerk van den bur gemeester van Vlissingen, den heer van Woelderen, .gesteund door den A.N.W'.B. en de gemeentebesturen van Koudeker- ke, Biggekerke, Zoutelande en Westk,a- pelliehet doel der vereeniging is de aanleg van rijwielpaden los van de hoofdwegen, waardoor zoowel de zaken man als de toerist zich veilig per rijwiel kan verplaatsen, terwijl goede rijwiel paden een algemeen belfctng zijn Voorts zeide spr. dat in de eerste vijf jaren geen nieuwe rijwielpaden kon den worden aangelegd omdat de finan ciën der vereeniging maar juist vol doende waren om liet aangelegde piad in duinen van Vlissingen naar "Zoutelande te onderhouden en te verbeteren. Nu er echter een lichtpunt komt voor de kas middelen der vereeniging, zal het in de toekomst mogelijk blijken het rijwielpad uit te breiden. 'Het eerst ligt het voi gens spr .in de bedoeling van het dage- lijksch bestuur der vereeniging om het hoofdbestuur voor te stellen over toegaan lot aanleg van een rijwielpad Zoutelande Westkapelle, waardoor een betere ver binding tot stand komt tusschen Dom burg, Westkapelle. Zoutelande en 'Vlis singen, daarna zal ook moeten overwo gen worden het pad door te trekken van Westkapelle over Domburg .naar Oramie- zon. Vervolgens gaf spr .nog een uiteenzet ting van de samenstelling van het hoofd bestuur en de afdeelingsbesturen, waar na hij de aanwezigen opwekte zich op te geven als lid om zoo spoedig mogelijk het vereischte aantal leden voor stich ting van een afdeeling Domburg bijeen te hebben .Aan deze opwekking werd door alje aanwezigen spontaan voidaan. Nadat nog eenige door aanwezigen ge stelde vragen waren beantwoord, bracht de burgemees ter den spreker dank en zeide overtuigd te zijn dat nu geble ken fs, dat hel de bedoeling is het pad door te trekken, er wel meer belangstel ling bij de inwoners van Domburg voor 4e •vereeniging 2al komen. Spr. wékte opk zijnerzijds tot aansluiting op, ver klaarde zich bereid dé voorloopige werk zaamheden te hlfjven verrichten en sloot na dank aan de aanwezigen voor hun opkomst, de vergadering. 13-II-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur iy °C (35 °F); laagste 2y °C (28 °F). Heden 9 h: 0 °C; 12 h: 1 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 774 773 772 771 770 769 768 Wat de huiskamerbarometer zegt: Verandérïïïk' -©oo®@- oo**o AAVirid1 Zware Storm'' 'Goed^W^ -Bestendig -Zeer Schoon De Bilt (per radio): In het N. bleef de barometer nog dalen, zoodat bij ons de wind tot N.W. en plaatselijk tot Z.W. kromp. Thans staat in Skandinavië de barometer weer bijna stil. Geringe rui ming van de wind is te wachten; die uit N.W. richtingen zal daarbij door de Noordzee verwarmde lucht aanvoeren, zoodat voor het N.W. van ons land lichte dooi te wachten is, in het Z.O. is des nachts nog lichte vorst te voorzien. Vooral in Z.-Frankrijk en W.-Duitsch- land bleef de vorst nog streng; over het algemeen is de temperatuur in W.- Europa iets gestegen. Bijna overal is het weer rustig met matige wind, alleen in midden Frankrijk waaien hier en daar vrij felle O. winden; er viel nog weinig neerslag, slechts uit N.-Skandinavië en O.-Duitschland wordt sneeuwval van be- teekenis gemeld. Hoogste barometerstand 776.1 mm te Stornoway; laagste 758.4 mm te Andale. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot. matige wind uit N.W. richtingen, halit tot zwaarbewolkt of be trokken, doch weinig ol geen neerslag, lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt, in het Z.O.; in het N.W. tem peratuur om het vriespunt tot lichte dooi. Zon op; 7 24; onder 17 h 06. Licht op: 17 h 36. Maan op: 9 h 15. Zondag 14 Febr.: Zon op: 7 h 22; on der 17 h 08. Licht op: 17 h 38. Maan op: 9 h 31; onder 1 h 11. E.K.: 14 Febr. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. Hoogwater. Laagwater. Za. 13 5.10 17.36 11.38 23.40 Zo. 14 5.50 18.24 12.19 Ma. 15 6.41 19.20 0.25 13.05 Di. 16 7,44 20.32 1.21 14.10 MIDDELBURG In het bovenzaaltje van de St. Joris heeft mevrouw de wed. dr, Ak- kringa gisteravond, onder de auspiciën van de afd. Walcheren der Ned. Ver, v. Spiritisten „Harmonia", 'n tweeden psy- chometrischen tséance-avond gehouden. Evenals den vorigen keer heeft zij, voor een talrijk en aandachtig gehoor, op de haar eigen rustige wijze de spiritistische boodschap van troost en van contact met het hiernamaals gebracht. Na de pauze heeft mevrouw Akkringa toen verschillende voorwerpen van afgestor venen en levenden behandeld en daarbij vele treffende bijzonderheden onthuld, die op de betrokkenen dikwijls grooten indruk maakten. Na afloop der séance werd nog medegedeeld, dat de heer Theunisse uit Overveen hier en in Vlis singen, 24 en 25 Febr., lezingen met licht beelden zal houden. VLISSINGEN. B. en W. stellen voor op verzoek van de Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting de optie op 2950 m2 grond aan de geprojecteerde Paul Krugerstraat, die 15 Februari 1932 af loopt, te verlengen tot 15 Februari 1933. Zij voegen daaraan nog aan toe. dat als

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1