ITrouinctale Eceuntsche UK* MWMD N o. 36. Twee Bladen. VRIJDAG 12 FEBRUARI 19 32. sasasaassü Eerste Blad. 175e Jaargang. IN ONZE STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. EE>E>E VEED ?3y ?6v ?9i ?3ï ?6t Y9Y Sformachtig_ -Bestendig ONDERWIJS Handel, Nijverheid en Visscherij LEGER EN VLOOT. LANDBOUW. Koog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingea 2.30, elders Z2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg fü cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. IÉË TWEEDE KAMER. Het Zuiderzeeionds- Drie moties. Op de vraag: wat moeten we met de Zuiderzeewerken doen in dezen tijd van crisis? heeft minister Reymer gisteren het regeeringsantwoord ge geven. Hij merkte daarbij o.a., en terecht, op, dat de werkgelegenheid op zichzelve niet den doorslag kon geven in het vraagstuk van al dan niet voortzetting •van de inpoldering. De werkgelegenheid is wèl belangrijk, maar men overdrijve haar beteekenis niet. En jegens den heer Zandt merkte spr. op, dat het technisch onverdedigbaar ware, thans het werk aan den afsluitdijk te staken. Vernieling zou daarvan het gevolg zijn. Spr. heeft steeds op het standpunt ge staan, dat men met de inpoldering moet voortgaan, maar niet tot eiken prijs. Maar de heer Colijn heeft nu eigenlijk gezegd: „Ga voort tot eiken prijs" en daarin verschilt hij van de regeering. Nu te besluiten, de inpoldering voort te zetten, zou, aldus de minister, volko men een sprong in het duister zijn. Er zijn bij de replieken 3 moties inge diend. De le was van den heer Van der Waerden (s.d.), die voorstellen van de regeering vroeg betreffende de uitgifte van de Wieringermeergronden en 't beheer van den Wieringermeerpol- der en in afwachting daarvan geen maat regelen te nemen, waardoor b.v. de in richting van een grootbedrijf vanwege den staat, uitgesloten zou worden. De heer C o 1 ij n (a.r.) steunde deze motie en diende zelf een tweede motie in, waarin de Kamer, de regeering uit- noodigt, vóór de behandeling van de Zui- derzeebegrooting 1933 een berekening van de kosten van aanleg van den Noord-Oost-polder en een overzicht van de financiering over te leggen. De derde motie was van den heer W ij n k o o p (comm.), zij verzette zich tegen elke opschorting van inpoldering en drooglegging. De eerste twee moties zouden met al gemeene stemmen aangenomen zijn, als niet bij elke stemming een voorstander zich vergist had. 's Heeren Wijnkoops motie is met 4430 stemmen verworpen. DE TERTIAIRE WEGEN. Een motie: er moet geld uit het wegenfonds komen voor de zgn. tertiaire wegen. In een gistermiddag te Utrecht door den Bond van bedrijfsautohouders in Ne derland belegde vergadering ter bespre king van de financieringswijze van het Wegenfonds en het vraagstuk der ter tiaire wegen is, na de openingsrede van den heer A. J. ten Hope, voorzitter van den B, B. A., en de rede van den heer ir, Swaab, hoofdingenieur van den B. B.N., een motie aangenomen, waarin de vergadering, overwegende: le. dat de toestand van het grootste gedeelte van het tertiaire wegennet in Nederland en het onderhoud daarvan zoodanig is, dat een behoorlijk en vei lig verkeer daarover met automobielen niet mogelijk is; 2e. dat door een groot aantal autohou ders daardoor jaarlijks belangrijke finan- ciêele schade wordt geleden; ?e ^et daarom noodig is, dat de belangrijkste tertiaire wegen zoodanig worden verbeterd, dat zij bestand wor den tegen het moderne mechanische ver keer: 4e. dat de groote toeneming van dit verkeer waardoor de toestand dier wegen zienderoogen achteruitgaat het zelfs urgent maakt, dat zoo spoedig mogelijk ingrijpende maatregelen ter verbetering worden getroffen; 5e. dat de meeste beheerders der ter tiaire wegen financieel niet voldoende krachtig zijn om die verbetering tot stand te brengen; 6e. dat ook de provinciale geldmidde len niet toelaten de voor die verbetering benoodigde aanzienlijke bedragen be schikbaar te stellen; 7e. dat, afgescheiden hiervan, het uitermate onbillijk zou moeten worden geacht, den zwaren finantieelen druk dier verbetering op de bedoelde beheer ders of op de provinciën te leggen, te meer omdat de door de gebruikers van de tertiaire wegen opgebrachte wegen belasting geheel in de rijkskas vloeit; 8e. dat het daarom billijk en noodig moet worden geoordeeld uit het Rijks wegenfonds gelden af te zonderen, spe ciaal bestemd voor bijdrage tot verbe tering van verschillende tertiaire wegen; 9e. dat, ten einde de daarvoor noodige bedragen beschikbaar te krijgen, veran dering in de wijze van financiering van de verbetering van het Nederlandsche wegennet moet worden gebracht; 10e. dat deze verandering toch ook noodig moet worden geacht, omdat de thans gevolgde wijze van financiering óf tot staken van het, met het oog op de volkswelvaart zoo zegenrijke werk der wegenverbetering óf tot een financieele débacle moet voeren; 11e. dat ook de uitvoering volgens den oorspronkelijken opzet zoo mo gelijk zelfs in versneld tempo van de werken volgens de rijks- en provinciale wegenplannen, in aanzienlijke mate tot werkverruiming voert, een vooral in de ze ongunstige tijdsomstandigheden niet te onderschatten voordeel; als haar oordeel uitsprak, dat het zeer urgent moet worden geacht, dat maatregelen worden getroffen zoo noodig door wijziging van de Wegenbe- lastingwet waardoor uit het wegen fonds aan de provinciën jaarlijks gelden worden verstrekt met bestemming te worden aangewend ter verbetering van een groot deel der zoogenaamde tertiaire wegen. DE NIEUWE DRANKWET. In het Staatsblad is afgekondigd het Kon. besluit, waarbij is bepaald, dat de wet van 26 November 1931, houdende bepalingen tot regeling van den klein handel in alcoholhoudende dranken, op 1 Aprilaanstaandein werking treedt. DE BOERENDEMONSTRATIE. Braaf, aan het woord. Een deputatie naar den minister. De aap uit de mouw: een politieke boerenpartij. De boerendemonstratie is gisteren niet zulk een geweldig succes geworden, als men wel dacht. Hoe zou 't ook? Men had stellig wat anders gezien, als alle Nederlandsche boerenorganisaties eens het parool hadden uitgegeven! Dan zou Den Haag zwart van de betoogers ge zien hebben. Toch zijn er nu ook nog enkele dui zenden opgekomen. Braat heeft gespro ken, en daarop is een deputatie naar het ministerie van binnenlandsche zaken en landbouw getrokken. Deze deputatie die den minister niet thuis trof en dus haar boodschap maar bij den secr.-generaal achterliet bestond uit de heeren Fikse, voorzitter van het Nationaal Boeren Crisis-comité, van Reewijk, Verheul en Braat. In het adres, dat zij aanbood, wordt verzocht: le. dat directe steun worde verleend aan de noodlijdende land- en tuinbou wers voor de aanschaffing van kunst mest, zaai- en pootgoed; 2e. dat ontheffing worde verleend van de sociale lasten op land- en tuinbouw drukkende; 3e. dat geen executieve maatregelen als gevolg van de huidige crisis ten op zichte van land- en tuinbouw worden ge nomen; 4e. dat worde ingesteld een Staatshy- potheekbank voor land- en tuinbouw; 5e. dat de pachtcontracten van land en tuinbouw, welke vóór 1 Mei 1931 zijn gesloten, worden ontbonden; 6e. dat steun worde verleend aan melkproducenten in dien zin, dat zij 's winters (6 maanden) 8 cent en 's zomers (6 maanden) 6 cent per liter melk van boerderij af ontvangen; 7e. dat den producenten van gerst, rogge, haver, spek, vleesch en fabrieks aardappelen een loonende productieprijs worde gegarandeerd; 8e. dat de pluimveehouderij zoodanig worde beschermd, dat deze belangrijke tak van bedrijf loonend wordt; 9e. dat de accijns op het geslacht worde afgeschaft; 10e. dat de grondbelasting voor den ongebouwden eigendom worde afge schaft; 11e. dat de spoorvrachten voor inland- sche land- en tuinbouwproducten wor den verlaagd; 12e. dat de zomertijd worde afgeschaft. Aan het slot van de vergadering op Houtrust heeft de voorzitter, de heer Geliefd is hij, wien het geluk gun stig is. Ovidius. Fikse, medegedeeld, dat het de bedoeling is in de verschillende provincies afdee- lingen van het Nat. Boeren Crisiscomité op te richten en te streven naar de op richting van een politieke natio nale B o e r e n p a r t ij. ONAFGEWERKTE ONDERDEELEN VAM VUURWAPENEN. (Officieel). Naar aanleiding van den twijfel, welke o.m. in de Fransche pers is gerezen, nopens de uitvoering van de Nederlandsche Vuurwapenwet, stelt de regeering er prijs op, nogmaals te ver klaren, dat onder de Vuurwapenwet ook vallen die voorwerpen, welke een zoo danige bewerking hebben ondergaan, dat zij duidelijk zijn bestemd om een onder deel van een vuurwapen te vormen. Op grond hiervan kunnen dus derge lijke voorwerpen, ook zelfs als zij nog niet zijn afgewerkt, zonder officieele ver gunning niet worden uitgevoerd, OPTREDEN TEGEN „DE TRIBUNE." Naar wij in „De Tribune" lezen is thans tegen den directeur van de druk kerij „Atlanta", den heer C. Kuijperdie de drukker is van het communistisiche dagblad, een gerechtelijk vooronderzoek gelast. Dit onderzoek zou geschieden naar aanleiding1 van artikelen in het nilad van 18 Nov. 1931V.Hoe de politie te Rotterdam provoceert", van 12 Dec. 1931. „De ministers op leugens betrapt'", en van 16 Dec. over: „groote demonstra ties te Rotterdam." De Nederlandsche handelsbalans vertoont over Januari een invoercijfer van 131 millioen, uitvoer 70 millioen. Eenige af deelingen van de Liberale Staatspartij hebben voor het hoofdbe stuur candidaat gesteld mr. W. C. Wen- delaar, burgemeester van Alkmaar; het vice-voorzitterschap van de partij zou dezen aangeboden zijn. De heer Wende- laar heeft bereids medegedeeld, deze functie te zullen aanvaarden, wanneer de algemeene vergadering tot zijn benoe ming besluit. Tot directeur van het doofstom- meninstituut te Groningen is be noemd de heer dr. Ml J. G. Biüchli leeraar in de Duitsche taal- ën letter kunde aan de R.H.B.S. te Breda. MIDDELBURG. Opgepast. Evenals altijd als de vorst enkele da gen met vrij groote strengheid heeft ge regeerd verlangen de echte liefhebbers van schaatsenrijden er naar het ijzer onder te binden. Dit jaar is er in Walcheren geen on- dergeloopen land en van rijden op „weïd- jes" is dus geen sprake, vele slooten zijn bijna droog, dus ook daar geen of wei nig kans. De onverschrokkensten heb ben nu reeds de vesten als ijsbaan ge kozen. De politie heeft het ijs gekeurd, maar bevond, dat het slechts 4 cm. dik is, terwijl het 8 cm. moet zijn voor goed- goedkeuring en bovendien 'bleek het zeer onbetrouwbaar te zijn. Men is dus ge waarschuwd en wage zich niet op dit ijs. VLISSINGEN. De afdeeling van Patrimonium al hier herdacht gisterenavond haar 50- jarig bestaan met een bijeenkomst in de Geref. kerk aan de Piaul Krugerstraat. De predikant ds. A. H. Wiersing'a, sprak een rede uit, en de zangvereeniging „Ho sanna" verleende haar medewerking. ZUID-BEVELAND. GOES. Op Zaterdag 13 Februari a.s. zal te Goes in hotel „Centraal" een algemeene vergadering worden gehouden van de afdeeling Zeeland van den Ned. Bond van Gemeente-Ambtenaren, ter bespreking van de salarisverlagingen, HOEDEKENSKERKE. Van de gele genheid om goedkoope zwavelzure am moniak te kunnen betrekken door tus- schenkomst van het Nationaal Crisis Comité, is een vrij druk gebruik ge maakt. In het geheel is 17.400 kg. van dezen kunstmest besteld. SCHOUWEN-DUÏVELAND. BRUINISSE. Het beurtmotorschip Leendrina Janna van schipper C. van den Berge te Sirjansland is gistermor gen op den voor den wal van Bruinisse liggende steenen van de zinkstukken gevaren en heeft daarbij ernstige lekka ge bekomen. Door aanhoudend pompen tracht men het schip drijvende te hou den. Donderdagavond j.l. hield de Meis- jesvereeniging „Martha" te Waard e, onder leiding van mevrouw Hoogenraad Van Kempen haar jaarvergaadering. J.l. Woensdagavond had in de Herv. vormde kerk te Oostburg een Vre- dessamenkomst plaats van de afd. W. Z. Vlaanderen van „Kerk en ..Vrede" waarin 'als spreker optrad ds. A. J. Wartena te Zevenaar met het onderwerp: ,jDe roeping der Chr. gemeente ten opzichte van oorlog en vrede". "Muzikale medewerking verleenden me vrouw 't GildeVan Staveren (viool) uit Terneuzen en de heer C. Schijve (or- sel) uit Oostbura. i2-II-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 0 °C (32 °F); laagste 4 °C (25 °F). Heden 9 h: 1% °C; 12 h: -j- H °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: ®OG 773 772 ««esee»771 ••••••••••©- 770 769 Wat de huiskamerbarometer zegt: N'Vww^d^c.d-w« Zware Stornr -Zeer Schoon Geslaagd-«foor 2e stuurman de heer H. Batten, leerling van de „de Buijter- school" te Vlissingen. Geslaagd aan de Universiteit te Utrecht voor het doctoraal examen rechtswetenschap, de heer A. J. G. G. C. Mes, alhier. Groote order voor werkspoor. Naar vernomen wordt heeft „Werk spoor". van de Nederlandsche Spoorwe gen opdracht gekregen tot den bouw van de overspanningen over het zomerbed van de Waal bij Zaltbommel'. Met de uitvoering van dit groote werk zal een bedrag van f 633.000 gemoeid zijn Bij Kon. besluit is aan den ge- neraal-majoor der infanterie van het le ger in Ned. Indië P. J. A. van Mourik, op zijn verzoek met ingang van 29 Juni a.s. eervol ontslag verleend uit den ini- itairen dienst, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten, door hem aan den Lande bewezen. Centrale Hengstenkeurig te Goes. (Slot.) Categorie II. Hengsten geboren in 1929, groote maat. le pr. Clairon de la Lijs, eig. Kerkhaert, Staal en De Maat te Stoppeldijk; 2e Walter van Dierken- stein, eig. A. H. de Milliano te Water landkerkje; 3e Avenir, eig. C. de Feij- ter ca. te Boschkapelle; 4e Doris, eig. J. den Hamer te Axel; 5e Indigène d'Ahea, eig. Gebr. Aernaudts; 6e Tam bour de Fair, eig. Gebr. Aernaudts; 7e Joubert d'Hulst, eig. M. van Fraaijen- hove te Axel; 8e Odin van Dierken- stein, eig. Gebr. Aernaudts; 9e Bristol, eig. Th. de Kock-v. d. Bulck te Kloos- terzande; 10e Attila de Boneffe, eig. Jos. F. de Waal te Ossenisse. Categorie III. Hengsten, geboren in 1928, kleine maat. le pr. Orange, eig. H.V. Noord-Beveland; 2e Davidszoon, eig. A. D. H. Verschueren te Hengstdijk; 3e Hertog van Aremberg, eig. J. F, Brooymans te St. Annaland; 4e Majeur de Water, eig. F. C. Dieleman te Wa terlandkerkje; 5e Jules, eig. H. Bonte te Koewacht. Eén ingeschreven paard was afwezig. Categorie IV. Hengsten, geboren in De Bilt (per radio): Het hoogedruk- gebied dat in de omgeving van IJsland ligt, nam af ;ook in N. en Midden Scan dinavië daalde de luchtdruk. Een dé- pressie bij Spanje bleef onveranderd. In. geheel midden en west-Europa (uitge zonderd Zweden en Noorwegen) waaien zwakke tot matige N. tot O. winden; over het algemeen is de lucht er onbe wolkt lichte sneeuwbuien plaatselijk; vooral in Z.-Duitschland en in Z.-Frank rijk bleef de vorst streng, In onze om geving is de temperatuur iets gestegen; volgens de veranderingen in den lucht druk mag men eenigszins krimpenden wind verwachten, doch 's nachts zal de vorst nog aanhouden, overdag zal de temperatuur om het nulpunt zijn. Hoogste barometerstand 781.10 mm te Thorshavn; laagste 755.1 mm, te La Coruna. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige, in het Zuiden: O.lijke tot N.Hjke, in het Noorden N.O.- lijke tot N.WJijke wind, licht tot half of zwaarbewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte vorst des nachts, overdag tempe ratuur om het vriespunt. Zon op: 7 h 26; onder 17 h 04. Licht op: 17 h 34. Maan op: 9 h 03; onder: 23 h 57. E.K.: 14 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 rnin. later, (S springtij). Februari. Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma. 15 Hoogwater. 4.37 16.59 5.10 17.36 5.50 18.24 6.41 19.20 Laagwater. 11.04 23.03 11.38 23.40 12.19 0.25 13.05 1928, groote maat. le pr. Tsjaka, eig. F. d'Hoore te Sluis; 2e Artist, eig. M. J. Stoutjesdijk te Tholen; 3e Carlo, eig, G, C. de Deckere te Absdale; 4e Her- cule d'Ahea, eig. P. D. Rpmijnse e^a. te Kamperland; 5e Saxon, eig. P. B. van Hoeve te Axel; 6e Demon, eig. J. Tho- renaar te 's Heer Hendrikskinderen; 7e Cesar, eig. wed .0. Cocquit te Sluis. Categorie VII, Hengsten geboren in 1925 of vroeger, kleine maat. le Diamant d'Ahea, eig. Gebr. Aernaudts; 2e Janus, eig. Gebr. Verdonk te Nieuwdorp; 3e Kuno, eig. H.V. Oudelande; 4e Max de Herzele, eig. J. J. v. d. Zande te Nieu- werkerk; 5e Suivant van Groenhil, eig. S. J. Gast te Duivendijke; 6e Bristol, eig. P. A. Verdurmen te Kloosterzande; 7e Abbé, eig. H.V. Zuid-Beveland te Waarde; 8e Robert, eig. A. Luyck te Biezelinge. In deze groep ontbraken twee ingeschreven paarden. Categorie VIII. Hengsten, geboren in 1925 of vroeger, groote maat. le Mano- la's Karei, eig. Van 't Westeinde en Ver- mue te Nieuwdorp; 2e Bonzar de Fantan, eig. G. Buijsse te Biervliet; 3e Bailly de Laboureur, eig. J. B. Koppejan te Zou- telande; 4e Einpereur d'Ahea, eig. H.V, Kloosterzande; 5e Immo, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge; 6e Avenir d'Aar denburg, eig. P. J. Lannoye te Aarden burg; 7e Adriaan, eig. Gebr. d'Hoore te Sluis; 8e Hippolyte, eig. J. B. Koppejan; 9e Khan de la Loge, eig. H.V. Nieuw Leven te Axel. Kampioen-hengst werd Diamant d'A hea, eigenaars Gebr. Aernaudts te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1