^Provinciale Zteuw&che VLOED UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg N o. 35, Twee Bladen. DONDERDAG 11 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang, IN ONZE STATEN-GENERAAL. De heer B i e r e m a (lib.) heeft nog BINNENLAND. ZEELAND. I$y3Y t6? ?9? v3? Y6Ï?9Ï $1 Stormachtig_ Besiendi Verwachting tot Morgenavond: Zwakke, later wellicht matige wind uit N.O. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen sneeuw, meest matige vorst des nachts en lichte vorst overdag. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen /2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 8<0 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. De straat op. Neen, dat is de weg niet. Dat moesten onze boeren niet doen. Men moet elk z'n eigen methoden laten. „De straat op", met doeken en leuzen en hoera-redevoeringen en „de interna tionale", die „morgen" liefst eventjes „op d'aarde" zal heerschen, hm,.... dat is de op recept vervaardigde geestdrift, waarmede de (zich wel wat exclusief of misleidend „modern" noemende) soci- ïistische vakbeweging „werkt". Men late haar dat stelsel. En als de boeren het zouden willen overnemen, wat na tuurlijk hun recht is, dan moeten ze 't heelemaal overnemen. Anders maakt het,... nóg minder indruk dan opgeroei de „demonstraties." Of de landbouwer dan maar stil zit ten en lijdelijk afwachten moet wat de Haagsche of andere heeren over hem gelieven te beslissen? In geenen deele! Maar er zijn andere, en betere midde len en wegen. Gehoord, duidelijk ge hoord moet de stem des landmans wor den, niet meer te overschreeuwen door de stedeling. Maar: in zijn eigen, krach tige organisaties, en in zijn e'gen poli tieke partijen. Dat is de weg. In de gelederen deel nemen aan den strijd onzer dagen. Niet de straat op, maar den strijd in! EERSTE KAMEfc. Kortingwetje. Kasgeld voor de gemeenten. Bij de behandeling van het wetsont werp tot vaststelling van een tijdelijke korting op de jaarwedden van de leden van den Raad van State, de Alg. Re kenkamer, de rechterlijke macht en de militair-rechterlijke macht, is nog even een klein algemeen salaris-korting-de- batje ontstaan, zoo in den toon der al- gemeene s.d.-betoogen; b.v. zeide de heer Ossendorp: De ambtenaren en on derwijzers zijn steeds slecht betaald en wanneer het geld rijkelijk vloeit, is het rijk er niet zoo vlug bij, in de tekorten der ambtenaren te voorzien. De heeren Van Embden (v.d.) en Ni- vard (r.k.) wilden er al evenmin van we ten, maar, met den minister, vond de meerderheid der Kamer (22 van de 38 stemmende leden) dat deze salariskor ting „als noodzakelijk onderdeel van een complex van maatregelen om door de crisis te komen" zooals de heer Jans sen (r.k.) het formuleerde aanvaard moest worden. Voor hetgeen de heer Moltmaker (s.d.) zeide omtrent „gepatenteerde corrup tie", daarmede doelende op cumulatie van tractementen en pensioenen van (vermoedelijk „andere dan socialisti sche" Kamerleden etc., kunnen wij geen bewondering koesteren. Vervolgens is z. h. st. aangenomen het wetsontwerp tot steun uit 's Rijks kas voor de financiering der kasbehoeften van de gemeenten. De heer Dobbel- m a n vroeg en passant nog een half mil- joentje voor Nijmegen en de minister zei: dat dat wel gaan zou. <fP TWEEDE KAMER. Wat doen we met de Zuiderzee? Een van de waarlijk groote vraagstuk ken, waarvoor onze volksvertegenwoor diging in dezen kommervollen tijd staat, is dat van de inpoldering der Zuiderzee. Wat moeten we daarmee? Doorgaan? Stopzetten? Tempo ver tragen? De Tweede Kamer beraadslaagt daar nu over. Met instemming citeeren wij hier in het kort, wat de a.r. leider C o- 1 ij n over dit onderwerp zeide, n.l. dat versterking van onzen landbouw, thans niet het minst door het verbouwen van broodgraan te bevorderen is om zooveel mogelijk onafhankelijk te zijn van het buitenland. Spr. bepleitte het streven naar vermeerdering van nationale productie der goederen die hier te lande nu nog moeten worden ingevoerd. De inpoldering is van groot belang in verband met de toeneming onzer bevol king; de onzekere toekomst van den landbouw is juist een argument vóór ver dere inpoldering. gewezen op de waarde van een groot zoetwaterreservoir in het centrum des lands, in de verre toekomst. Spr. was vóór afwerking van den afsluitdijk; het is echter z. i. goed dat de Regeering ver dere werken thans tijdelijk wil stopzet ten. De heeren Weitkamp (c.h.), Ebels (v.d.) en Kupers (s.d.) waren o.a. nog voor voortzetting van de werken; de heer Zandt (s.g.) achtte zulks, met de heeren Lovink (c.h.) en Rutgers van Rozenburg (c.h.) in dezen tijd niet verantwoord. Minister Reymer komt vandaag aan het woord. Verwijdering van den leelijken tand- aamslag? Heel eenvoudig: Men poetst de tanden eerst met de bekende Chlo- rodont-tandpasta en spoelt ze dan na, terwijl men flink gorgelt met Chlorodont- mondwater. Per tube 35 cent. (Ingez. Med.) BOEREN-DEMONSTRATIE. De door het nationaal boerencrisiscomi- té georganiseerde massa-demonstratie van landbouwers is heden gehouden. Uit alle oorden kwamen de demonstran ten per tram en per autobus naar de re sidentie teneinde voor hun belangen op te komen. De leiding berustte bij den heer A. Sikse uit Achterveld. Op 't ter rein waren luidspreker-installaties op gesteld. Bij de afzending van dit bericht kwamen nog in groepen vele belangstel lende boeren. Het ligt in de bedoeling dat een deputatie zich te half drie naar den minister van binnenlandsche Zaken en Landbouw zal begeven ter overhandi ging van een motie. MILITAIRE BEZUINIGING. Ten aanzien van de militaire uitgaven, heeft de Ned. Indische regeering in den Volksraad medegedeeld, dat op de uit gaven voor het leger 4 millioen gulden is bezuinigd en op die voor de marine ruim 5 millioen gulden, hetgeen met een be zuiniging op de uitgaven voor de politie ad 1 millioen gulden, een totale bezui niging van 28 pet. uitmaakt. TABAKSACCIJNS IN INDIE. De Indische regeering is voornemens 1 Juli a.s. den tabaksaccijns in te voe ren, waarvan voor dit jaar een opbrengst van 6 millioen gulden en voor volgende jaren van 15 millioen gulden per jaar wordt verwacht. Zij zal 20 pet. van de kleinhandelswaarde van sigaren en siga retten bedragen. HET TEXTIELCONFLICT. Onder de ongeorganiseerde stakers bij de firma Jannink te Enschedé, aan wie minder steun wordt uitgekeerd dan in vorige weken, heerscht ontevredenheid. Zij hebben gedreigd weer aan het werk te zullen gaan. In verband hiermede wordt bij de fabriek gepost. De burgemeester van Enschedé heeft de hoofdbesturen van de drie groote vakcentrales en besturen der bij het textielconflict in Twenthe betrokken fa- brikantenvereenigingen uitgenoodigd tot een gezamenlijke bespreking. De betrok ken besturen hebben deze uitnoodiging aangenomen. De burgemeesters van Enschedé en Lonneker hebben voorloopig ingetrok ken het afgekondigde voorschrift, waar bij aan alle niet-inwoners, die hebben aangespoord tot wanorde in het open baar of tot daden, die stoornis der open bare orde tengevolge kunnen hebben, 't verblijf in deze gemeente wordt ontzegd. LEGATEN. Jhr. H. F. Schuurbeque Boeye, ge woond hebbende te Velp, heeft gelega teerd: aan de vereen, tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën, gevestigd te Amsterdam, 40.000; aan de stichting Tehuis voor alleenstaande blinden te Wolfhezen, 15.000; aan de vereen, tot oprichting en exploitatie van volkssanatoria voor borstlijders in Nederland, te Hellendoorn, 40.000; aan de vereen, tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland, om te gebruiken ten nutte van de inrichting, gevestigd in de ge meente Renkum, 10.000; aan de J. P. Heyestichting te Oosterbeek 20.000; aan de vereeniging het Ned. Kankerin stituut te Amsterdam 20.000; aan de vereen. Zusterhulp te Amsterdam t. b. Wat klaagt een mensch, die nog lleeft Leeft in een wereld, waar zóóveel [is te doen, Zooveel liefde is te geven, Zooveel kracht aan te wenden! van het rusthuis Moria te Nunspeet, 10,000; aan de Ned. Ver. tot bescher ming van dieren 10.000; aan de ver een. Pro Senectute te Amsterdam voor het Tehuis voor dames Boddaert Schuur beque Boeye 40.000 (dit laatste ter herinnering aan zijn tweeling-zuster). DE NEDERLANDERS TE SJANGHAI. Woensdagmorgen zijn, naar Aneta uit Sjanghai bericht, twee granaten, die af gevuurd werden uit te Sjapei opgesteld Chineesch luchtafweergeschut op 'n Ja- pansch vliegtuig, dat boven de Fransche concessie vloog, neergekomen dicht bij het Nederlandsche consulaat. Drie Chi- neesche vrouwen zijn daardoor ernstig gewond. De heer H. Bos, tolk tweede klasse bij Hr. Ms. gezantschap, en de heer Da vid Fraser, correspondent van het Lon- densche dagblad The Times, waren de zer dagen te zamen naar Hongkew op weg toen een granaat neerkwam en ont plofte op de plek, waar zij slechts één minuut te voren hadden staan praten. Drie Chineezen-Nederlandsche onder danen hebben Sjanghai reeds verlaten. Tot nu toe wordt evacuatie echter nog niet noodig geacht, doch voor het geval dat men in nood mocht komen, zal een plan, dat in 1927 bij den inval der Na tionalisten in Sia~>ghai ontworpen werd, in werking treden, waarbij ook de Hon- gaarsche ingezetenen, wier zaken door ons behartigd worden, geëvacueerd wor den met de Chineesche en Europeesche Nederlandsche onderdanen, De heeren Lasonder en De Graeff, die met nog vijf Nederlandsche onderdanen zijn ingedeeld bij een batterij licht ge schut, hebben meegeholpen om vrouwen en kinderen te redden uit een brandend huis in de wijk Sjapei. De Nederlandsche consul-generaal te Sjanghai, mr. F. E. H. Groenman, die de laatste 14 dagen ziek is geweest, heeft zijn functie hervat. Hedenmorgen om 8 u. 41 vertrok het K, L. M. vliegtuig de Reiger de PH AGR van Schiphol naar Indië. Een door de directie der Hoog ovens te V e 1 z e n voorgestelde loons verlaging van 5 pet. is in een vergade ring van de afdeeling van den Nederl, Metaalbewerkersbond met een kleine meerderheid van stemmen aanvaard. Beperking van vervoer. De Commissaris der Koningin Pezit ook als gevolmachtigde van verschillen de wegbeheerders, de bevoegdheid om ingevolge art. 49 van het Motor- en Rij wielreglement wegen o.a. bij opdooi tij delijk voor bepaald zwaar verkeer te sluiten. Tengevolge van verschillende klachten uit den kring v an hen, die een openbare verkeerstaak hebben te vervullen, over moeilijkheden, die zulk een wegsafslui- ting voor hen medebrengt, heeft de Com missaris besloten een verandering aan te brengen in het tot nu toe ge volgde systeem. De meer belangrijke we gen zullen bij invallend dooiweder niet meer voor motorrijtuigen gesloten wor den Dit zal vooral in het belang z'ijn van de diensten met autobussen en vracht auto's. Het zaï intusschen voor zoover het afhangt van den Commissaris der Konin gin alleen betrekking hebben op de pro vinciale wegen, en bij wijze van proef zal in de eerst komende gevallen van opdooi op deze wegen het verkeer met motorrijtuigen met een grootste wielbe- lasting van meer dan 600 kg worden toe gelaten. Men verwacht hiervan hpt praktische resultaat,, dat op alle wegen het ver keer normaal zal zijn, daar op de Rijks wegen gewoonlijk geen beperking wordt ingesteld en op andere wegen, zooals de ervaring leert, evenmin. De Commissaris der Koningin wenscht thans ontheven te worden van de hem verleende machtigingen, en aan de on derhoudsplichtigen zelf overlaten in deze al of niet tot beperking van het verkeer over te gaan. Dit alles geldt uitsluitend voor hel ver teer met motorrijtuien. Voor met paar den bespannen rij- en voertuigen blij ven de bestaande regelingen van kracht. MIDDELBURG. Uitvoering iurnvereemging „Wilhelmma" Als hel winterseizoen der turnvereeni- gingen ver genoeg gevorderd is, komen zij ieder op haar beurt een uitvoering geven, om te toonen wat op de oefen- avonden is bereikt. De eerste was giste renavond de M.V.V. „Wilhelmina" afdee- ting der C. J M. V, die. optrad voor een 'zeer goedbezette Schuttershofzaal. Na den opmarsch en vaandelgroet,trad de voorzitter, de heer Krijger naar vo ren om alle aanwezigen welkom te hee- ten en dat in de eerste plaats het be stuur en de leden van de commissie van toezicht van de C. J. M. V., en de ver tegenwoordigers van het K. N. G. V. en van de zustervereenigingen. Spr. deelde mede, dat de vereeniging met succes aan verschillende propa- ganda-uitvoeringen deel nam en zich ook krachtig aan de athletiek heeft geweid. Opgericht is een afdeeling meisjes-aa- soiranfen, vooral door het werken van den heer P. J. Sturm, den leider "der da- mesafdeeling, wien spr. hulde bracht, evenals den heer P. Taal, den leider dier heeren- en "jonerisgafdeelingen. Speciaal bracht spr. oo~k dank aan mej. Taal, die de repetities op de piano begeleiddte en wie als dank daarvoor 'n partituur van dej Malthaeus Passion en een fraai bou quet werden aangehouden. Een der dames bood den heer Sturm een ets van Middelburg aan en een der heeren den heer Taal een rookgarnituur. Hierna werd onmiddellijk met het uit 16 nummers turnen bestaande program ma begonnen: er was gezorgd dat de nummers elkaar bijna zonder oponthoud opvolgden. De meisjes met de vrije oefeningen systeem. -Niels Bukh en bij de oefenin gen in 't Voortbewegen, toonden dat in 'betrekkelijk korten tijd veel goeds 'is te bereiken en ook 'bij het tremplank paardspringen toonden de jeugdige leden van het zwakke geslacht heel wat „mans" te zijn. De aardige groep na dit nummer voldeed uitstekend. De jongens gaven goed geslaagde hal ter- of stokoefeningen en toonden zich reeds kranen in het hoogspringen of aan het laag rek. De dames deden genieten van goede vrije oefeningen Niels Bukh, van voor tdeze vereeniging nieuwe rhytmische oefeningen, die voor de toekomst heel wat beloven en van knotszwaaien en konden aan de brug zich als goede gym nasten laten zien. De heeren komen nu eenmaal bij een verslag als dit achteraan, maar falen wij er direct bijvoegen het is hier „lest best". Voor de pauze deden zij eerst goed werk op het paard, maar vooral de zes, die aan de vrije oefeningen1, volgens oud systeem mede werkten, toonden krachtige mannen te zijn met groot uithoudingsvermogen. Dit was wel het beste nummer. ""Na de pauze toonden zij hun kracht nog eens aan Hoog rek en brug 'en oo"k hun vrije oefeningen systeem Niels Bukh waren „af". Met eenige mooie standen sloot deze avond, die in alle opzichten een goéde propaganda voor de turnzaak was. Nog dient vermeld, dat de heeren in een niéuw werklurncostuium verschenen. Het witte pakje deed goed aan. VLISSINGEN. Gisteren was de waterstand in de 'buitenhaven alhier door den feilen Oos tenwind zeer laag en te Breskens was het nog erger. Dit heeft stagnatie in den boirtdienst tusschen beide plaatsen tot gevolg gehad. Reeds bij de beide vroeg- vaarten had het heel wat moeite gekost de motorveerboot „Prinses Juliana" te Breskens in de fuik aan de aanlegplaats te krijgen tengevolge van het slijk, dat bij dit lage water de vaart bijna onmo gelijk maakte. Er moest dan ook wor den besloten de vaart van 9.15 van Vlis- singen te laten vervallen en eerst te 11.30 werd weer naar Breskens gevaren, maar ook toen bleek aanleggen onmogelijk, de boot kwam dwars voor de fuik te liggen en konden de passagiers alleen over een loopplank van en op het schip komen, terwijl van het lossen van auto's enz. geen sprake was. Na herhaaldelijk mis lukte pogingen om normaal aan te leg gen, keerde de boot weer naar Vlis- ll-II-'32. Woensdag hoogste lucht temperatuur 1 y* °C (29 °F); laagste -5^ °C (22 °F). Heden 9 h: —3% °C; 12 h: —1.0 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 774 773 772 see771 eeee©770 - 769 768 Wat de huiskamerbarometer zegt: T<^i A Zware Storm'; --Zeer Schoon] De Bilt (per radio). Over Scandinavië en N. Engeland is de barometer flink gedaald, in Frankrijk geringe stijging. Daardoor nam de krachtige tot storm achtige O. tot N.O. wind aanzienlijk af; de hooge druk in het N.W. hield stand. In Zweden werd de vorst veel minder streng; in Sarna (Midden Zweden) steeg de temperatuur zelfs 26 °C. Aan de Noorsche kust is echter plaatselijk af koeling; in Duitschland en Polen bleef de vorst nog streng; ook tot in Frankrijk drong zij door. In Biarritz vroor het he denmorgen 4°, in Marseille 6°. De neer slag was gering; vermoedelijk zal de vorst nog wel eenige dagen aanhouden, hoewel minder streng dan gedurende het afgeloopen etmaal. Hoogste barometerstand 784.1 mm te Thorshaven; laagste 753.8 mm te La Coruna. Zon op: 7 h 28; onder 17 h 02. Licht op: 17 h 32. Maan op: 8 h 55; onder 22 h 44. E.K.: 14 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Februari. Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Hoogwater. 4.04 16.27 4.37 16.59 5.10 17.36 5.50 18.24 Laagwater. 10.37 22,32 11.04 23.03 11.38 23.40 12.19 singen terug. Besloten werd de rader boot, die te vier uur naar Terneuzen vertrok, eerst naar Breskens te laten varen en passagiers die dit wenschten met deze boot van Breskens naar Hoe- dekenskerke te vervoeren. Verder op den avond heeft de rader boot „Westerschelde" nog een paar rei zen naar Breskens kunnen maken. Nader meldt men ons: Hedenmorgen zijn de eerste diensten nog door een raderboot uitgevoerd, doeli om 9.15 is de Prinses Juliana weer ge varen. Er stond veel meer water, en al ondervindt men ook nu neg wel hinder van "het slijk, Ikon men toch op ge-| wone wijze aanleggen te Breskens. Het aantal 'werkeloozen bedraagt deze week 628. Overeenkomstig diens verzoek, stellen burg. en weth. voor, den heer A. Louwerse vermindering van pacht over 1931 toe te staan voor een boom gaard bij de hofstede „Warwijk" en wel van 20 pet-, waardoor de pacht van 125 op 100 komt. Nog wordt voorgesteld de huur van 135 m2 grond aan den Prins Hendrikweg over te schrijven van C. Maartense op diens schoonzoon, den heer A. J. van Oyen en den huurprijs te handhaven op 20 per jaar. Burg. en Weth. stellen voor den heer L Huibregtse te Westkapelle te be noemen tot leeraar in het machinateeke- nen aan de Avondschool voor Nijver» heidsonderijws

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1