*|Jrouittcia!e J^eeutusche ASPIRIN m N o. 34. Twee Bladen. WOENSDAG 10 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang. IN ONZE 8TATEN-GENER AAL. BINNENLAND. Draagt Helder's Brillen. Tegen e e nIg op de wereld ZEELAND. WEEKimWIND VLOÈD 10-II-'32ï Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 4 °C (39 °F); laagste 4% °C (24 °F). Heden 9 h; 4 °C; 12 h: 3 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: BTtS? T6T T9T ?3T T6TT9? Bestend ij -Zeer Schoon I MIDDELBURGSCHE COURANT Dttfblad Abonnementsprijs voor Middelburg e* 't agentschap Vlissingen UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Ipso, elders f 2.50 per kwartaaL Week-abomnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentie* 30 cent per regelvoor ingezonden mededeetingem 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat. •ttmss EERSTE KAMER. Muziekauteursrecht. Men weet, dat er hier te lande twee organisaties voor de inning van het zgn. muziekauteursrecht werken. Ze hebben weidsche namen, maar zijn naar voetbal- lerstrant bekend als „Buma" (het binnen- landsche) en „Sacem" (het buitenland- sche). Deze twee hebben elkaar jaren lang hevig bestookt. Nu is het uit. De Eer ste Kamer nam met 26/14 stemmen het wetsontwerp aan, waarbij een wettelijk monopolie wordt ingesteld. Dat krijgt nu „Buma". „Sacem" exit. TWEEDE KAMER. Een motie-Wijnkoop. Vra gen stellen. Zuiderzeefonds. De heer W ij n k o o p (comm.) is gis teren begonnen met het indienen van een motie, waarin wegens veranderde machtsverhoudingen in het volk tenge volge van de crisis ontbinding van het Parlement en aftreden der regeering wordt verlangd. Deze motie is niet vol doende ondersteund en ging dus in de parlementaire prullemand. De heer Hiemstra (s.d.) vroeg daarop verlof ,de regeering vragen te mogen stellen betreffende de werk verschaffing e.a., de heer Kor- t e n h orst (c.h.) betreffende internatio nale handelsverdragen waarbij Nederland is betrokken, de heer W e i t- k a m p (c.h.) betreffende den nood in den landbouw. Morgen wordt hier over beslist. Aan de orde was toen de begrooting van het Zuiderzeefonds 1932; nadat enkele sprekers het woord hadden ge voerd is de vergadering verdaagd. DE ZUIDERZEEWERKEN. De groote dijk en de Wieringermeer. v erschenen is het driemaandelijksche bericht (Januari-uitgave), betreffende de Zuiderzeewerken. Over de laatste étappe van het afslui- tingswerk lezen wij o.a, Op 22 November 1931 was de kei- leemdam zoover gevorderd, dat voor 't eerst de Zuiderzee aan de Oostzijde was afgesloten en dus alleen nog ter plaatse van de geul de Vlieter (in het Westen) een gat van 2700 m open was. Toen het werk op 24 December 1931 behoudens het storten van zware stort- steen langs de zuidzijde, tijdelijk werd stopgezet, mocht worden aangenomen, dat ernstige rampen, als bij den toestand van den beteugelingsdam in de Middel- gronden bij zware winterstormen moge lijk werden geacht, niet meer te vree zen zijn, al blijft voorloopig bij storm nog kans op het ontstaan van beschadi- |jnë van het gemaakte werk aanwezig. Je beide dit jaar ondervonden tegensla gen door den sterk verminderden weer- sUnd var, den beteugelingsdam in de nadeigronden, waarmede gepaard ging ie risico van zeer kostbare herstel- ngswerken, na beschadiging en door jverïra.^lnÊ bij de uitvoering van het sndfeadi'ï,de Bli""1'! Ge»>' d°« d« wet, ttldS aPaZA vo°rsP°edige dichting is bevor- fn hefufthr1 weer in October Nn li ,Vnn Va" zware stormen in in de pJ 16Cf maar moet toch m de eerste plaats worden toegeschre ven aan de beschikking over het krach tige uitvoeringapparaat van de Maat schappij tot Uitvoering van Zuiderzee werken .waarvan de capaciteit door zorgzame organisatie tot een in verband met het jaargetijde ongemeen groote hoogte werd opgevoerd, zoomede aan den goeden geest, waarmede haar per soneel en haar arbeiders zwaren arbeid onder moeilijke omstandigheden ver richtten. Met betrekking tot de Wieringermeer lezen wij o.a. ^edurende het laatste kwartaal van 31 werd totaal 935.000 m3 grond uit de kanalen en tochten gebaggerd en voor het grootste gedeelte direct door Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) middel van vloeigoten op de oevers ge stort. In totaal is thans öinds het droog- malen van den polder 4.800.000 M3 in gestroomde grond uit de kanalen en tochten verwijderd. In enkele kanaal vakken is deze werkwijze, tengevolge van te hooge ligging der oevers of an dere oorzaken, wel eens onmogelijk; dan wordt in bakken gebaggerd, die elders gelost worden. De eerstgenoemde werk wijze is echter veel voordeeliger, zoo dat het in bakken baggeren zooveel mo gelijk beperkt wordt. Aan het eind van de afgeloopen drie maandelijksche overzichtsperiode zijn totaal 18 molens bij het ruimingswerk binnen de Wieringermeer te werk ge steld. Uitvoerige mededeelingen worden ge daan over hei in cultuur brengen van den polder. STAATSRAAD MR. J. SCHOKKING. De „Staatscourant" van hedenavond zal de benoeming bevatten van mr, J. Schokking, lid van de Tweede Kamer en Burgemeester van Katwijk, tot lid van den Raad van State. Mr. Jan Schokking werd op 10 Mei 1864 te Amsterdam geboren. In Juni 1894 promoveerde hij aan beide universiteiten tot doctor in de rechtswetenschap. Op 3 Febr. 1895 werd hij als predikant bij de Ned, Herv. gemeente te Wezep (Geld.) bevestigd; als predikant stond hij ver volgens te Koudum (Friesland) 24 Oct. 189723 Aug. 1903; te Dordrecht 30 Aug. 190315 Mei 1910 en te Leiden 22 Mei 1910-^22 September 1918. Van 19011909 was hij lid der Tweede Kamer; 19181925 wederom; Maart 1920 werd hij lid der Ged. Staten van Zuid-Holland en is thans nog lid van de Prov. Staten en sedert Mei 1927 burge meester van Katwijk. Van Augustus 1925 tot 8 Maart 1926 was de heer Schokking minister van Justitie in het ministerie-Colijn en is sedert 1926 wederom lid der Tweede Kamer; na het aftreden van dr. de Vis ser is hij voorzitter van de c,-h. Kamer- groep; hij is thans ook voorzitter der „Christelijk Historische Unie". Mr. Schokking, die nu als lid van de Tweede Kamer en als burgemeester van Katwijk moet aftreden, zal op de C.-H.- lijst in de Kamer worden opgevolgd door ds. Joh. Langman, predikant te Wasse naar, die van September 1925 af reeds eenige jaren lid van de Tweede Kamer is geweest. DE STAKING IN TWENTE. Gistermiddag had te Almelo een hoofd bestuursvergadering plaats van de vier textielarbeidersbonden, De Eendracht, Unitas, St. Lambertus en de politiek on afhankelijke textielorganisatie, ter be spreking van de door de Almeloosche fabrikantenvereeniging voorgestelde loonsverlaging van pl.m. 10 Over den te volgen weg werd volledige overeen stemming bereikt. Nog deze week zal men zich in een schrijven, waarin de houding der organisaties wordt bepaald tot de werkgevers wenden. OVERBRUGGING MOERDIJK ETC. In het Voorloopig verslag op de be grooting van waterstaat wordt, met het oog op het steeds toenemend verkeer, aangedrongen op het spoedig totstand- brengen van de overbrugging der groote rivieren bij de M o e r d ij k, te Arnhem en te Deventer. Voor het geval de financieele toestand zulks niet zoude toelaten werd in over weging gegeven de financiering van dien bruggenbouw aan anderen over te laten. Tegen matige rente en aflossing zouden hiervoor namelijk zeker gelden zijn te krijgen en door het heffen van bruggeld zou een en ander kunnen wor den bestreden. LOONSVERLAGING. De vereeniging van patroons in het dameskleedingbedrijf, en enkele ongeor ganiseerde werkgevers, hebben het con tract dat tegen 1 Maart a.s. afloopt op gezegd. Zij hebben de bonden van werk nemers voorstellen doen toekomen, om de loonen van de zelfstandige naaisters en die van de hulpen pigt circa 10 pCt. te verlagen. Cato wilde liever goed zijn dan goed schijnen. Sallustius. Bi/ Kon. besluit zijn voor den tijld van vijf jaren benoemd tot hoofdcom missaris van het Nederlandsche Roode Kruis, de igep. luitenant-generaal van het Ned. Ind. leger H. Bakker, zulks onder gelijktijdige verleening van eervol ont slag als leger co m m!i s sari s van het Ned. Roode Kruistot iegercoir.missaris1 die luit. generaal der infanterie P. J. van Mun- nekrede, lid van het Hoog Militair Ge rechtshof, zulks onder gelijktijdige ver leening van eervol ontslag als commissa ris van het Ned. Roode Kruis 'bij de Ilde divisiegroep. De commissie van overleg bij pos terijen, telegrafie en telefonie heeft bij meerderheid van stemmen te kennen ge geven, dat de bezuinlgingslmaatregelen door den directeur-generaal te harcr ken nis gebracht, met haar instemming heb- ben. liet jaar 1931 is naar het L. Dag blad meldt, een zeer ongunstig jaar voor de Nederlandsche Spoorwegen geweest, daar over dit jaar ruim 12 mjillioen gul den minder ontvangen werd, dan over (1930, dat ook al geen gunstig jiaar voor de Ned. Spoorwegen was. Niettegenstaande de financieele moeilijkheden heeft de Indische regee ring, volgens Aneta, medegedeeld, dat een verdere korting op de salarissen der gouvernementsambtenaren nog niet noo- dig is. Deze mededeeling veroorzaakte bij den Volksraad een groote opluchting. De restrictie van de Java suiker industrie zal voor 1933, zoo vernemen wij van welingelichte zijde, bestaan uit een terugbrengen der normaalproductie van 2.981.047 ton op 1.496.351 ton, wel licht nog minder. Lai op dan oranje band en hef Bayerkruls. Prijs 75 cfs. (Ingez. (Med.), MIDDELBURG. In verband met de plotseling inge treden vorst treft men, vanwege de afd. Zeeland van „Dierenbescherming", in ons blad van heden twee advertenties aan over vogelvoedering, Eén dezer advertenties luidt: Water is voor vogels even noodig als voedsel. Zorgt bij deze vorst voor beide. Koud (niet warm!) water in een ondiep bakje (pl.m. 5 cm diep). Voor hen, die niet begrijpen wat die „diepte" er toe doet, verzocht men ons op het volgende te wijzen: Hoe het ook vriest, de vogels hebben altijd lust tot baden. Herhaaldelijk gebeurt het dan, dat de veeren aan het lichaam vastvrie zen, waardoor het dier natuurlijk ten prooi is aan katten en anders toch na eenigen tijd sterft. Daarom moet de bak zóó ondiep zijn, dat de vogel er niet in kan baden. Vrijdag maakt de marine uit Vlis- singen met het muziekkorps der matro zen van de opleiding tusschen half 10 en half 11 een muzikale wandeling door onze gemeente. De marsch begint aan het station en vandaar gaat het langs de Kaden, Dam N.Z., Langedelft, Burg, door de Abdij, Balans, Bree, Zuidsingel, Noordstraat Markt, Krommeweele, Heerengracht, Noordpoortstraat, langs de singels naar den Nieuwen Vlissingschen weg. Naar ons gebleken is, heeft het drukfoutenduiveltje ons parten^gespeeld bij het bericht in het nummer van 4 Februari inzake de wijziging van de sa larissen van burgem., secr., en ontvan gers. Er stond zoowel onder a als onder b 1000 genoemd voor het bedrag, waarvoor slechts 2V2 pCt. wordt afge trokken. Dit moet resp, 2000 voor ge huwden en gehuwd geweest zijnden en 1000 voor de overige ongehuwden. VLISSINGEN. Hedennacht ongeveer half drie werd brand ontdekt in den manufactu renwinkel van gebrs. Cracau op den hoek van de Slijkstraat. De politie ging met een slangenwagen naar de plaats van den brand, maar 't vuur had zich reeds zoover uitgebreid, dat groot al arm moest volgen. De brandweer heeft tot 5 uur gewerkt om uitbreiding te voorkomen, het winkelhuis brandde ge heel af. De brandweerlieden ondervon den veel last van de plotseling ingeval len vorst, die hun natte kleeren geheel stijf deed worden. ZUID-BEVELAND, WAARDE. De hier gevestigde af- deeling der Vereeniging „Ziekenverple ging" hield Maandagavond j.l. hare jaar vergadering. De vereeniging telde op 31 December 1931 356 leden, (In het afgeloopen jaar met 148 leden vermeerderd.) Vier der leden hebben in 1931 zie- kenhuisverpleging ontvangen. Volgens de rekening '31 waren de ont vangsten der afdeeling over het afgeloo pen jaar geweest 237.93, de uitgaven 95.71. Het aftredende bestuurslid J. J. Pie per werd alszoodanig herkozen; tot bo de werd voor vast benoemd de heer A. Blok Jacz. WOLPHAARTSDIJK. Maandag hield de Raad dezer gemeente een openbare vergadering. De voorzitter releveerde in 't kort de voornaamste besluiten door den raad in 1931 genomen, den uitslag der raadsverkiezingen, den financieelen toe stand der gemeente die gunstig is te noe men. De wijzigingsovereenkomst met de bank van Ned. Gemeenten inzake de rekeningcourant werd overeenkomstig het voorstel van B. en W. aangenomen. De voorschotten aan de bijzondere scho len werden volgens de aanvragen goed gekeurd. 't Verzoek van J. de Kuiper in zake de geplaatste schutting, scheidende het erf van adressant en het erf van de woning van het hoofd der school te Oud- Sabbinge inhoudende het opruimen van de schutting of vergoeding voor ge leden schade aan zijn erf wordt niet in gewilligd. Voor de heeren Lindenbergh en Snoodijk. Als afgevaardigde naar de vergadering van de N.V. Waterleidingmaatschappij werd benoemd de burgemeester, plaats vervanger J. Lindenbergh. Het adres_ van N. Molhoek en 44 andere over de wijziging in het besluit der vorige ver gadering van de winkelsluitingswet, waarin adressanten verzoeken te beslui ten tot vroeger sluiting des avonds en een adres van J. Scherp met het verzoek tot langer openstelling, worden op voor stel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. De circulaire van het College van Ged. Staten betreffende de salarisver mindering van de jaarwedden van Bur gemeester, secretaris en ontvanger, werd op voorstel van B. en W. toestemmend beantwoord. Bij de benoeming van een onderwij zeres aan de openbare school te Oud- Sabbinge zegt dhr. Van Oeveren bij de gehouden besprekingen dat volgens bekomen inlichtingen van de personen die op de voordracht zijn geplaatst niet kan gezegd worden, dat hun godsdienst zin zoo positief is als hij dat krachtens zijn beginsel gaarne zou wenschen, doch aangezien hem ook gebleken is dat sol licitanten niet vijandig gezind zijn te genover den Godsdienst, kan spr. zich wel met den voordracht vereenigen. Naar aanleiding van de rapporten, zegt de heer Lindenbergh dat hij in het algemeen weinig waarde hecht aan proef lessen, ook vindt spr. dat 't rapport van den inspecteur van het L. O. niet veel zegt, hij had gaarne gezien dat daarin iets meer positiefs werd medegedeeld omtrent de verdere bekwaamheden der candidaten. Bij de gehouden stem ming verkreeg mej. Net 5 en mej. Bak ker 2 stemmen. Zoodat mej. Net uit Mid- 772 771 770 769 768 767 766 - - 765 764 763 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm' -w GoeiL De Bilt (per radio); Vooral in Zuid- Scandinavië en IJsland bleef de baro meter doorstijgen. In Lapland daalt de barometer, daar is een snel O.-waarts trekkende depressie, nieuwe stijging met koude-aanvoer uit het Poolgebied volgt er. Over Zuid-Frankrijk bleef de lucht druk betrekkelijk laag met feilen O. v/ind. Uit het O. worden zeer koude luchtmassa's aangevoerd, die in onze om geving vorst brachten, tot in Frankrijk en Oost-Engeland. In Zweden, Finland en om de Oostzee buitengewoon lage temperaturen (Serna in Midden-Zweden: 30 °C Te Soesterberg werd op alle hoogten boven 2000 m een kouderecord geslagen. Plaatselijk is in Duitschland in de afgeloopen dagen een flink sneeuw dek ontwikkeld; bij afnemen van den wind is nog een verdere afkoeling te wachten. Men mag rekenen op aan houden van den vorst voor eenige dagen. Hoogste barometerstand 783.6 mm te Skudesnaes; laagste 753.2 mm te Mar seille. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige O. tot N.O. wind, helder tot licht of halfbewolkt, weinig of geen sneeuw, meest strenge vorst des nachts, overdag matige vorst, Zon op: 7 h 29; onder 17 h 00. Licht op; 17 h 30. Maan op: 8 h 47; onder: 21 h 33. E.K.: 14 Febr. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Hoogwater. 3.34 15.57 4.04 16.27 4.37 16.59 5.10 17.36 Laagwater. 10.10 22.05 10.37 22.32 11.04 23.03 11.38 23.40 delburg is benoemd. Bij de rondvraag vroeg de heer Snoo dijk nadere inlichtingen omtrent een door B, en W. voorgedragen werkobject. De voorzitter deelt mede dat de heer Van Oeveren een geheime zitting heeft aangevraagd en dat aan in geheime zit ting het punt werkverschaffing nader onder de oogen zou worden gezien. Hierna ging Je vergadering over in een langdurige geheime zitting. Begrafenis burgemeester Elenbaas, KRUININGEN. Dinsdagmiddag had onder enorme belangstelling de begrafe nis plaats van den heer J. N. Elenbaas, burgemeester-secretaris dezer gemeente. Ten sterfhuize waren, behalve de familie o.a. de Commissaris der Koningin, de voorzitter van den Bond van Gem.-Amb tenaren en de b eide wethouders der ge meente. Ds. B. ter Haar Romeny Ned. Herv. predikant leidde den lijkdienst. Een 13-tal kransen o.a. van de Ver. van Burgemeesters en Secretarissen van Zuid- en Noord-Beveland, van de Waterleiding Mij. Z. Beveland, van de wethouders en leden van den raad, van den Bond en van de afdeeling Zeeland! van Gemeente-ambtenaren, de beide mu ziekgezelschappen enz. die werden in een volgrijtuig meegevoerd. Toen de stoet het gemeentehuis passeerde na-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1