^rotiinciale JSeeuuigche M. VRIESMAN&Co. EBBE I ff VLOED Enkele sprekende cijfers. m N o. 33. Twee Bladen. DINSDAG 9 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Voor Kleeding naar Maat BINNENLAND, Aan den Blauwendijk woont MEN MOOIER. L. F. GROOSMAN, ZEELAND. Stormachtig F Bcstcudit ont- Leer- van •d en van heeft an 't ter ten jiari- die bij een 490 ver- :ooor tra at en |ft de had egde MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingea 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 80 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regeL Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange SE Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 7 2.10; elke regel meer 30 cent In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Men hoort Frankrijk steeds praten zeuren, zou men geneigd zijn te zeggen over z'n veiligheid. Als het een leger mag onderhouden, zoo geweldig, dat heel Europa er eigenlijk voor sidderen moet; als het zich met vestingkettingen en forten en steunpunten van Zwitser- lands Noordgrens tot België, en, dit laat ste land reeds bij voorbaat als militairen bondgenoot of vazal beschouwende, ook nog in en door België henen, „be veiligd" zal hebben, dan, maar ook eerst dein is het bereid, over vermindering der bewapening. van anderen mee te praten. Weliswaar formuleert Frankrijk zelf het niet precies zoo, als wij het hier boven wat kras uitdrukten, maar feite lijk komt het er toch wel op neer. Nu is de tijd, dat men voor pro-dit of anti-dat werd gescholden, wanneer men zich verstoutte een oordeel over zulke zaken uit te spreken, gelukkig al weer voorbij. Daarom is het voor den Nederlander evenzeer mogelijk als gewenscht, zich eens af te vragen hoe of het nu met die veiligheid van Frankrijk wel staat. Ten einde het de volle maat te geven, zullen we ons dan niet begeven in de quaestie, of het si vis pacem para bellum al dan niet zijn geldigheid verloren heeft: we zullen ditmaal aannemen, dat de vrede door een geweldig sterk leger niet be dreigd, maar verzekerd wordt. Welnu: er is onlangs een boek van Berndorff verschenen, dat tot titel draagt „Sie riisten" (Zij wapenen zich). Daarin vindt men o.m. over welk krijgsmateriaal Frankrijk en zijn bondgenooten (Enge land, Italië en' Rusland niet meegere kend) beschikken. De Duitsche cijfers staan er tusschen haakjes achter. Tanks: 5000 vliegmachines: 5850 ka nonnen: 10635 (288); staand leger: 1.351.000 (100.000); vloot ca.: 700.000 t (142.000 t) en onderzeebooten 120 Daarbij komen dan nog de reserves, wel ke men op het 4-voudige van het in ge bruik zijnde krijgsmateriaal zou mogen stellen. Dit zijn sprekende cijfers. Maar men zou ze, als van Duitschen en dus belang hebbenden kant komende, kunnen wra ken. Goed, dan zijn er andere, die men aan vaarden moet, wijl ze van officieelen kant: den Volkenbond, komen. In een aantal bijlagen tot een artikel over de ontwapeningsconferentie, door lt. kol. Van Voorst tot Voorst (in de Mil. Spectator), vindt men verschillende ge gevens over de sterkten van het mili taire personeel in verschillende landen en van de militaire uitgaven, over 1929 of 1930. Wij lezen daarin, ons nu uitslui tend tot Frankrijk en Duitschland be perkende: Landmacht: Frankrijk402.255 man. Duitschland 100.500 Zeemacht: F.: 62.209 D.: 15.000 Luchtmacht: F.: 33.560 D.: Bij Frankrijks landmacht zijn niet meegeteld 250.000 man die in de over- zeesche gewesten toeven. Het overzicht der militaire uitgaven oet zien dat Frankrijk in totaal generaal ƒ2.111.756.895 dus ruim 2 mil- iard gulden, in een jaar spendeerde, Duitschland ƒ1.553.553.125 of ruim milliard gulden. Won0 ^ruk dat op de onderschei- f°lkingen uitoefent, leert ten- I p e °Pgave der verhoudingsgetal- Z 'l 3 a n 5 k betaaIt per hoofd voor Gni n tChtf/l9"04 Belasting, Duitsch- j/HS nunog.in aanmerking nemen de de belangrijkheid van het luchtwa- pen, vermelden dat Frankrijk volgens deze ofhcieele opgaven 3046 militaire vhegtuigen 3 luchtschepen heeft, Duitschland.... niets, dan lijkt het ons niet overdreven, te vragen, of Frankrijk zich nu nóg steeds niet veilig gevoelt? Vooral nu het zich er van heeft kun nen overtuigen, dat de partijtjes oud roest die w ij in Krimpen hebben, nu niet bepaald onmiddellijk bedreiging vor- fflea! is Uw beste adres Lange Delft B 144, MIDDELBURG. Billijke prijzen, Onberispelijke pasvorm (Ingez. Med.) Sj& Een nationale figuur. Vandaag werd dr. J. Th. de Visser, minister van staat, oud-minister van on derwijs, kunsten en wetenschappen, 75 jaar. Aan onze gelukwenschen mogen we zeker wel toevoegen, dat naar onze meen'ng, al behoort deze staatsman dan in politieken zin onbetwist tot de chr.- historische partij, hij in Nederlandschen zin 'n door een ieder hooggeachte nati onale figuur van den eersten rang is een man die naast Colijn en Treub en Nolens gesteld wordt. De liberalen en de landbouw. Met waardeering maakt de (c,-h.) Ne derlander gewag van het door de land bouwcrisis commissie der Liberale Staatspartij uitgebrachte rapport. Aldus: ,,De steun welke de regeering aan den landbouw verleent, gaat op bijna ieder punt reeds in de richting door 't rapport aangegeven. Het doet aangenaam aan, dat geen vermachtingen, die niet te verwezen lijken zijn, worden gewekt. Erkend wordt, dat de Regeering met den besten wil van de wereld niet meer kan doen dan de crisis verzachten. Hèt is helaas niet anders." mmmm If you would keep your lips from [slips: Five things observe with care: Of whom you speak, te whom you [speak, And how, and when and where. NATIONAAL CRISISCOMITE. De bestellingstermijn voor den zwa velzuren ammoniak is met vier dagen verlengd, d.w.z. tot 12 Febr. Voor den groven tuinbouw wordt de mogelijkheid overwogen de grens van het Igrond verbruik tojt 2 i 3 ha te verhoogen. De grens van 5 ha voor den landbouw moet echter streng in acht worden geno men. Bij het bestellen moet terstond het geld gestort worden, daar anders de af doening oelangrij'k 'k'an worden vertraagd. Het teveel igestorte zal tegelijk met hel toewijzingsbericht worden teruggezonden NA DE VERWERPING VAN DE PACHTWET. Gistermiddag kwam het Dag. Bestuur van den Bond van Landpachters in spoedvergadering te Groningen bijeen ter bespreking van de situatie van de verwerping der pachtwetten. Er zal een algemeene ledenvergadering gehouden worden op 3 Maart te Zwolle; terwijl 25 Februari groote protestvergaderingen zullen worden gehouden. REORGANISATIE VAN DEPARTEMENTEN. Fr is een wetsontwerp ingediend ter wettelijke voorziening van den overgang van den landbouw, de visscherïjem en de statistiek van het departement van binnenlandsche zaken naar het departe ment van arbeid, handel en nijverheid en van de volksgezondheid, de werkloos heidsverzekering en de arbeidsbemidde ling van het departement van arbeid haar eerstgenoemd departement. EEN INTERNATIONALE CONFERENTIE IN DEN HAAG. In de Treveszaal te 's-Gravenhage is gistermiddag de internationale conferen tie geopend tusschen afgevaardigden van Nederland, Denemarken, Fin land, Zweden en Noorwegen, onder de auspiciën van het verdrag van Kopen hagen van 1926, ter bespreking van pun ten ter uitvoering van het verdrag van Londen van 1929, ter beveiliging van menschenlevens op zee en het verdrag van Londen van 1930 tot internationale regeling van de ontwatering van koop vaardijschepen. SUBSIDIE VOOR SCHILDERWERK. Bij' Kon. besluit is het besluit van den Raad der gemeente Zwolle om B. en W. een crediet te verleenen van f 2000 om daaruit een premie van ten hoogste 20 pCt. te verleenen van de kosten van in de maanden December 1931—Febru ari 1932 uit te voeren schilderwerken aan woningblokken van bouwvereenigin- gen, in welker exploitatietekort de ge meente bijdraagt, tot 1 April 1932 ge schorst. De reeds eerder uitgesproken schorsing van een ongeveer gelijkluidend besluit van de gemeente Almelo is ver lengd tot 1 Maart 1932. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot tijdelijke verhooging van den accijns op suiker, wijn en si garetten en tot heffing van een invoer recht op zuidvruchten. Gistermiddag te 17 h 58 is het re tourvliegtuig uit Ned. Indië de Specht vlot op Schiphol geland. Bij de dagbladen is er de vorige week voor hel Nationaal Crisiscomié f 11034.89 ingekomen. In totaal is thans ontvangen f 141.507.83. De regeering heeft bij de Tweede Kamer een ontwerp tot wijziging van de uitvoerwet aanhangig gemaakt waarbij het verbod van uitvoer van bepaalde goederen zonder certificaat van oorsprong van een sanctie wordt voorzien. Bij Kon. besluit is de heer J. Mees erkend en toegelaten als consul-gene raal van Hongarije te Rotterdam, voor de provinciën Zuid-Holland met uit zondering van 's-Gravenhage en Scheve- ningen Zeeland en Noord-Brabant. Terwijl de eerste Inlandsche vlie ger te Bandoeng proefvluchten deed voor het behalen van zijn brevet, is de vliegmachine naar beneden gestort. De vlieger was bewusteloos; hij stierf in het hospitaal. In de Amsterdamsche haven zïjii vandaag de havenarbeiders op de nieuwe voorwaarden der werkgevers, in hoofd zaak neerkomende op een loonsverlaging van 7 pCt. aan het werk gegaan. Er werden geen moeilijkheden in het havengebied verwacht, toch was er een vrij groote politiemacht sa mengetrokken omdat van communistische zijde getracht is, een staking te beginnen. In de morgenuren deden zich echter geen incidenten voor. Het uitzicht is daar prachtig. De woningen zijn ruim en tevens zeer geriefelijk ingericht. Het schilderwerk is smaakvol. Men is daar dicht bij spoor en tram en toch vlak bij 't centrum der stad. WACHT NIET TE LANG De Bouwondernemer, Korte Delft. (Ingez. GMed MIDDELBURG Gisterenavond reed de heer T. met zijn kleinen auto van uit de Langedelft de St. Janstraat in en op hetzelide oogen- blik 'kwam een bus van den dienst Goes —Middelburg van de tegenovergestelde zijde dezen gevaarlijken hoek om. Een botsing was hel gevolg en de kleine auto kwam bekneld te staan tusschen de bus en dei stoep van den winkel van den heer Meijer. De kleine wagen was nog al gehavend o.a. stond het linkervoorwiell geheel scheef. Aam de bus mankeerde niets en persoonlijke ongelukken vielen er niet 'bij' voor. Het was tegen 8 uur en dus druk op straat, zoodat het geval veel 'belangstelling trok. Gisterenavond tegen tien uur spoed den de brandweerlieden zich naar de kazerne, hun brandschellen waren over gegaan. Even later reed reeds een der autospuiten uit de St. Janstraat, de Lan gedelft in en verder in de richting van den Dam. Spoedig volgde ook het andere materieel. Het gerucht liep, dat er brand was in de Rozenstraat, doch spoedig bleek dat men hier gelukkig slech's met 'n oefening te doen had n.l. een onder stelde brand in Nieuw-Middelburg. Blijkens een advertentie in dit num mer, is de heer Van der Mandere nog wegens ziekte verhinderd voor de af- deeling Volkenbond en Vrede als spre ker op te treden en moest ook de tegen Donderdagavond uitgeschreven vergade ring worden uitgesteld. Op verzoek verwijzen wij belang stellenden naar de advertentie betref fende de 12 Febr. te houden psychome trische seance der Spiritistenvereeni- ging Harmonia. WALCHEREN. ARNEMUIIDEN. Bij het aanslaan van een stoomlier op een visschersvaartuig had de varensgezel zekere Di. v. B. uit deze gemeente, het ongeluk een klap van: de handel der lier te krijgen tegen zijn been, waardoor dit onder de knie gebro ken werd Op medisch advies is hij over gebracht naar het igasthpis te Middelburg alwaar het been gezet is. ZUID-BEVELAND. Gemeenteraad van Ierseke. 1ERSEKE. Maandagavond vergaderde de raad voltallig. Burgemeester Gunning boodl de beste wenschen aan voor 1932. Het oudste lid in jaren, de heer C. Hartoog antwoordde daarop. De voorzitter gaf een kort verslag van de verschillende werkzaamheden en ver- beleringen in 1931, die tot verfraaiing der gemeente hebben geleid De malaise is ook Ierseke niet voorbij getrokken. Ook verschiLlende personen, die in 1931 zijn overleden herdacht spr. o.a. den oud-burgemeester Sinke en de ouïl-raadsleden Bakker en Bom, ze "neb ben alle bijgedragen, een ieder naar zijn krachten tot' heit welzijn en den bloei van Ierseke. De raad benoemde tot lid Van het burgerlijk of algemeen armbestuur den heer G. de Jager. Deze was aanbevolen door de linkgche leden met de bedoeling om het laatste linksche lid te bleven behouden. (Het overleden lid de heer J. Bakker was V.-Di.) De raad vereenigde zich met de kor ting op burgemeester-, secretaris en ont- vangerswedden, zboals Ged. Staten 't willen invoeren. Voorgesteld wordt en kele wijzigingen in de politieverordenin gen aan te brengen. De legesgelden voor ïederen nieuwen leurder zullen voortaan f 0 25 bedragen. Inwoners zijn vrij. De raad besloot naar aanleiding van de nieuwe winkelsluitingswet te bepa len, dat kappers etc eerst moeten slui ten een uur na den vastgestelden 'tijd, dus 9 uur. Na IV2 uur geheime zitting werd een commissie benoemd bestaande uit de heeren Daane en Kooman toe te voegen aan B. en W. om de werkeloo- zenzorg te behartigen. De heer Bom vroeg of B. en W. groote werkgevers niet kunnen beïnvloeden om hun werkvolk lang te laten werken, daar anders het werkeloozenleger nog wordt vergroot. De heer Hage drong aan qp' aanleg der straten door Ierseksche werkloozen. KAPELLF. De raad dezer gemeente kwam Vrijdaigxniddag in openbare zit ting voltallig bijeen, B. en W. te Goes berichten dat de gasprijs voor Kapelle is gebracht van IOV2 op 91/2 cent voor gewoon gas en van U1/2 op IO1/2 cent voor muntgas. Vanwege de P.Z.E.M. is bericht dat het aantal aansluitingen 83 pCt. bedraagö en dat dc prijs blijft .gehandhaafd op 37 cent per K.W. urn*. De aansluiting van Goes bedraagL 32 pCt. der bevolking, aldus de voorzitter en neemt steeds gestaag toe. De Keuringdiens t van Waren biedt aan haar begrooting die in ontvang en uitgaaf f 76.000 bedraagt, de bijdrage voor de gemeente is bepaald op f 402 Het verslag van de Commissie tot we ring van schoolverzuim bereikte den raad, strafwaardige reden tot verzuim vielen niet voor. Het rapport van de Technische Com missie van den Zeeuwschen Provincialen Brandweeroond werd .gesteld na onder- Daar, waar een Wil is, is een Weg. Dit wordt ons pas tot zegen Als elke Wil tot eiken weg Zich richt tot Asfaltwegen. (Ingez. Med.) 9-II-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 6 °C (43 °F); laagste 3 °C (37 °F). Heden 9 h: 3 °C; 12 h: 3^ °C. 5.5 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: &h?3? 16? t9? 3ï t6T 768 767 766 99765 - N 764 763 9999 762 761 760 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm' -Zeer Schoon) De Bilt (per radio): De hooge drukking in Scandinavië groeide tot een flinken kern boven 780 mm aan. De depressie trok zuidwaarts en breidde zich over Frankrijk uit. Krachtige tot stormachtige Oostelijke winden waaien over de omge ving van Noord- en Oostzee en brengen de vorst reeds tot de grens van ons land. In Zweden, Finland, Oost-Duitschland en Polen is de vorst streng geworden; in Finland tot 25 °C onder nul, in Polen tot 20 °C. In Frankrijk is tijdelijk de temperatuur gestegen, maar ook daar zal de vorst doordringen. In Noord-Scandi- navie begint de barometer te dalen, maar de kern van de hooge drukking neemt nog toe en in verband met het sneeuw dek aldaar is een vorstperiode van ver scheidene dagen waarschijnlijk. Hoogste barometerstand 781.5 mm te Haparanda; laagste 758.8 mm te Mar seille. Verwachting tot Morgenavond! Krachtige later afnemende N.O. tot O. wind, afnemende bewolking, weinig sneeuw, lichte tot matige, in het O. wei- licht strenge, vorst. Zon op: 7 h 31; onder 16 h 58. Licht op: 17 h 28. Maan op: 8 h 39; onder: 20 h 22. E.K.: 14 Februari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later, (S springtij). Februari. Di. Wo. Do. Vr. 9 10 11 12 Hoogwater. 3.01 15.25 3.34 15.57 4.04 16.27 4.37 16.59 Laagwater. 9.40 21.37 10.10 22.05 10.37 22.32 11.04 23.03 bingo bespreking in handen van B. en W. ter verdere bestudeering. In een circulaire bericht de minis ter subsidie voor werkverschaffing te kunnen verstrekken op nader vast te stellen voorwaarden. Het plan bestaat ter hand te nemen de nieuwe begraaf plaats te Kapelle op te knappen het be staande voetbalveld, opknapping van we gen enz. De door Ged. Staten gezonden mede- deeling omtrent de verlaging van de jaarwedden van burgemeesters, secreta rissen en gem. ontvangers werd aanvaard. Het bestuur van de Chr. bewaarschool te Biezelinge bericht in een breedvoerig schrijven dat aan alle raadsleden is toe gezonden de voorwaarden door B. en W<, aangegeven, niet te kunnen aannemen. Vastgesteld werd de verordening der winkelsluiting, zooals B. en W. die had den vastgesteld in hun prae-adviés, na onderhandeling met de vereeniging van neringdoenden. Ingewilligd werden de verzoeken van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1