.ZeetttuscHe UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT N o, 32, Twee Bladen, MAANDAG 8 FEBRUARI 193 2, Eerste Blad, 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. I if vpiï) B(I3U6H9T i3n6n9f {ll S(ormachtig_ Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laag water te VHssmgen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg est 't agentschap Vlissinge» ƒ2,30, elders 2.50 per kwartaal. eek-abonnementen in Middelburg IB cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel, Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 j elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ©f „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Hoe het zit. Naar aanleiding van ons artikeltje, on der deze rubriek, dragende tot opschrift „Hoe zit dat?" schrijft men ons van ge acht zijde: „De regeling van de jaarwedden der burgemeesters, enz., opgenomen in Prov. blad nr. 62 van 1930 bevat onder 3e de navolgende bepaling: „Boven hunne jaarwedden wordt aan de burgemeesters, enz. die wet tige of wettelijk erkende kinderen be neden den leeftijd van 18 jaar te hun nen laste hebben, bij wege van tijdelijke toelage, voor ieder der kinderen, te beginnen evenwel met het derde kind, een kindertoeslag toegekend, bedra gende enz." Toen een afwijking van deze regeling werd voorbereid moest, nu in de oor spronkelijke regeling van wettelijk er kende kinderen was gesproken, rekening gehouden worden met de mogelijke aan wezigheid van zoodanige kinderen. En aangezien voorts in de regeling van Prov. bjad nr. 62 niet uitdrukkelijk werd ge zegd, dat men gehuwd moet zijn of ge weest zijn, om aanspraak te kunnen ma ken op kindertoeslag en men, ook onge huwd zijnde, een of meer wettelijk er kende kinderen kan bezitten (vgl. artt. 335 e.v. Burg. Wetboek), diende, waar bij de afwijking onderscheid wordt ge maakt tusschen gehuwden en ongehuw- den, in beide gevallen gesproken te wor den van kindertoeslag. Het rondschrij- van van 29 Januari jl. is in zooverre de logische consequentie van de regeling van Prov. blad nr. 62, Er ware tenslotte nog op te wijzen, dat een en ander zich geheel aansluit bij de Rijksregeling, vgl. art. 21 van het K.B. van 8 Maart 1929, Stbl. 72 in verband met art. 1, tweede lid onder b, van het K. B. van 29 December 1931. Stbl. 556". Erkentelijk voor deze toelichting tot de zinsnede, waarover wij ons een beetje vroolijk gemaakt hadden, zij het ons veroorloofd nog het volgende op te mer ken. De vraag, waarom het ging is deze: hoe kan in een officieele regeling ge sproken worden van een kindertoeslag voor ongehuwde burgemeesters enz,, zelfs nog met de toevoeging, dat zij ook „nimmer gehuwd zijn geweest"? Wij hebben dadelijk ondersteld, dat deze oogenschijnlijk vreemde zinsnede wel verklaard zou kunnen worden, en men is thans zoo vriendelijk, ons deze verklaring te doen toekomen. Kort gezegd komt zij hier op neer: dat ongehuwde, en ook nimmer gehuwd geweest zijnde, burgemeesters, secre tarissen en ontvangers in Zeeland, zoo zij méér dan twee buitenechtelijke doch wettelijk erkende kinderen te hun nen laste hebben, te beginnen met het derde kind, en voor ieder volgend, een kindertoeslag zullen genieten. En nu is het, dit gegeven zijnde, inderdaad zoowel logisch, als consequent, met dit feit rekening te houden bij het formu leeren van een afwijking der salarisre geling. Zooals wij dus reeds veronderstelden, Js de zaak formeel in orde. Dat verandert echter niets aan den wel zeer eigen- aardigen indruk, die de door ons aange haalde zinsnede, zonder deze toelich ting, maken moest. En gemaakt heeft, n'e alleen op ons, maar, naar is geble- en op onderscheidene anderen. Ons un dat deze reactie te voorzien ware geweest, en dan voorkomen had TTUfl"€n WOrden, öf door zooals wij 5- 11-32 vroegen een kort verkiarend woord m te lasschen, öf wellicht door de voorgestelde afwijkingen voor ge huwden en ongehuwden eerst te noe men zonder van kindertoeslag te rep pen om daarna van dien toeslag slechts in algemeen zin te gewagen. Onderschei dene dagbladen hebben bv. deze laatste redactiewijziging zelfs op eigen houtje aangebracht! Dat de Provinciale regeling zich ge heel aansluit bij de Rijksregeling ie 0ns, eerlijk gezegd, ontgaan. Ware dit niet het geval geweest, dan zouden we waar schijnlijk hetgeen we nu over de Provin ciale regeling schreven, over die des hhjks geschreven hebben; vermoedelijk had dat het nadeel meegebracht, dat ons dan niet van even deskundige als wel willende zijde de voorlichting was ge worden, die de lezer nu hierboven heeft aangetroffen. TWEEDE KAMER. In de morgen te houden vergadering van de Tweede Kamer zal de voorzitter aan de te benoemen centrale afdeeling voorstellen om op Woensdag 24 Febru ari mede te doen onderzoeken het wets ontwerp tot instelling van een Economi- schen Raad. Voorts zal de voorzitter bij de regeling van werkzaamheden voorstellen het kortingswetje op de uitkeeringen aan gemeenten en provincies niet te behan delen na de interpellatie-van Dijk, maar na het wetsontwerp Begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1932. DE TENTOONSTELLING VAN WERKEN DER KONINGIN. De thans in de Kon. kunstzaal Kley- kamp gesloten tentoonstelling van schil derijen en teekeningen van H. M. de Koningin ten bate van de noodlijdende kunstschilders is gisteren, den laatsten dag nog door ruim 1000 betalende be-- zoekers bezichtigd. In het geheel heeft deze expositie aan entreegelden en catalogi 11.500 opge bracht, waarbij evenwel de opbrengst der gesloten bussen nog niet is inbegre pen. Hedenochtend zijn alle 87 werken af gehaald voor de overbrenging naar het stedelijk museum te Amsterdam waar zij wederom ten bate van de noodlijden de kunstschilders zullen worden ten toon gesteld. WERKVERRUIMING IN WEST-BRABANT. In de gehouden vergadering heeft de commissie tot voorbereiding van werk verruiming in W. Noord-Brabant eeni- ge plannen besproken. Besproken werden de plannen tot zee dijkenverbetering van den Becius-polder te Nieuw-Vosmeer, begroot op 18,339 arbeidsloon en 6423 andere uitgaven, de uitvoering van diepwerken van het waterschap „Bioemendaal" en in ont watering „Gecombineerde polders" on der Klundert, Zevenbergen en Fijnaart ter grootte van 1374 H.A., begroot op 16000, en nog een aantal andere plan nen voor werken onder Fijnaart. Omtrent de plannen tot vergrooting van het polderbestuur „De Auvergne- polder" onder Bergen op Zoom, welk be stuur met nieuwe plannen moet komen, werd aangenomen, dat de commissie zich nader met den betrokken voorzitter zal verstaan. Gewezen werd op de zeer groote werkloosheid in West-Brabant als ge volg van de crisis in den landbouw en de industrie, niet het minst in de suiker industrie. Het werkloozencijfer is zeker veel en veel hooger dan de officieele sta tistieken uitwijzen. Er werd op aangedrongen dat de ge- ^neentebesturen zullen trachten de wa terschapsbesturen te bewerken tot het maken van nieuwe plannen, zoowel in het belang van de waterschappen zelve als voor de werkloosheidsbestrijding. Binnen veertien dagen zal de commis sie een vergadering te Roosendaal be leggen, waartoe gemeente- en water schapsbesturen zullen worden uitgenoo- digd ter bespreking van nieuwe objec ten voor werkverschaffing. HET VERDRAG VAN OSLO. Uit G-enève wordt gemeld: De ministers van buitenlandsche za ken van de landen, die het verdrag van Oslo onderteekend hebben, welk ver drag op 7 Februari in werking treedt, zijn bijeengekomen, om den toestand on der de oogen te zien, die is geschapen door de wereldcrisis. Teneinde het in het verdrag van Oslo bedoelde contact te handhaven, zijn de ministers overeengekomen vertegen woordigers aan te wijzen, die overleg met elkander zullen pleger; in alle ge vallen, waarin dit nuttig is. NEDERLANDERS TE SJANGHAI. Een dozijn Nederlanders dient als vrij willigers bij de beschermingstroepen van Sjanghai. Ongeveer 200 Nederlanders en 250 Nederlandsche onderdanen, wonen in Sjanghai. Aldaar zijn twee Nederlandsche Banken, drie scheep vaart Mpij., een Assurantie Mij. en vijf of zes kleinere Nederlandsche Mij. geves tigd. De Nederlandsche consul-generaal acht den huidigen toestand absoluut niet zorgwekkend ofschoon het gebouw van het Nederlandsche consulaat op 31 Jan. door geweerkogels werd getroffen. De consul acht evacuatie van de Hollanders niet noodig. Een goed geweten is een paradijs. De Koningin heeft een gift doen toekomen aan het Nationaal Crisisco- mité, speciaal ten behoeve van de nood lijdende kunstenaars, In een te Amsterdam o.l. van den Bond van Autobusdienst-ondernemers ge houden vergadering van touringcar-on dernemers is JDesloten, tot oprichting van een Nederlandschen hond van touring car-ondernemers. Er is een voorloopig bestuur gekozen. Kon. besluit is bepaald, dat de va cature van notaris te Gendringen, opengevallen door het overlijden van J. Lucas, niet zal worden vervuld. Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE, Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. Verbetering weg Wisse kerke Kamperland. Ingediend is een wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erfdienst baarheden en andere zakelijkq rechten, noodig voor de verbetering van een ge deelte van den provincialen weg van Wissekerke naar Kamperland van het beginpunt tot bij den Boschdijk, in de gemeente Wissekerke. MIDDELBURG, De verpachting van de standplaat sen op de dit jaar te houden kermis, heeft 5802.92 opgebracht. Niet alleen op de Markt zijn reeds plaatsen verpacht, maar ook op de Pot- tenmarkt. Voor den Dam is ditmaal voor een circus hooger ingeschreven dan voor-de bekende schouwburgtent, en zeer waar schijnlijk komt op dit plein ook een nieu we kinderattractie en nog een en ander, waardoor het hier een kermisje in het klein kan worden. Zooals ook reeds uit een adver tentie is gebleken zal het Leger des Heils alhier Woensdag nogmaals een rondgang maken met een vrachtauto, omdat het overtuigd is, dat er nog per sonen zijn, die wat te missen hebben aan kleeren of dekking, en er ander zijds nog velen zijn, die dankbaar een steun in dezen vorm in ontvangst ne men. In November had de inzameling groot succes. Moge dit ook Woensdag zoo zijn. Met een enkel woord herinneren wij op verzoek aan de turnuitvoering van Wilhelmina op Woensdag a.s. waar van het programma veel doet ver wachten. VLISSINGEN. Het bestuur van den Kon. Mid denstandsbond heeft een adres gericht tot den igemeenteraad met verzoek niet in te gaan op het adres van de samen werkende werknemersorganisaties tot invoering van sluiting der winkels op Woensdagmiddag te één uur. WALCHEREN. ST. LAURENS. De Vrijdagavond ge houden vergadering van het Plaatse lijk Crisis Comité besloot de door het Nationaal Crisis Comité gestelde voor waarden lot het afdragen van 10 pCt van de ingezamelde gelden te aanvaar den, hetgeen erkenning van het Plaat selijk Comité tengevolge heeft. De inge komen aanvragen van zwavelzure ammo niak tegen verminderden prijs behandelde de vergadering. Uit telefonisch gevraag de inlichtingen aan het N.C.C. 'bleek, dat in verband met de vele aanvragen de toe te wizen hoeveelheden zeer zul len worden verminderd. Een aanvraag werd ingediend en de daarvoor benoo- digde gelden zullen worden opgezon den. Na uitvoerige bespreking over de wijze van inzameling van gelden, be sloot men huis aan huis circulaires af te geven, waarop men zijn bijdrage kan vermelden, terwijl allen, die voor steun- verleening in aanmerking wenschen te komen, zich daartoe vóór 1 Maart a.s. bij den voorzitter ten gemeentehuize kunnen aanmelden. De leden van het comité zegden een aanzienlijk bedrag aan giften toe, ARNEMUIDEN, Het plaatselijk crisis comité heeft namens het nationaal cri sis-comité aan eigen noodlijdende boe ren en dito tuinders tegen zeer lagen prijs kunstmeststof beschikbaar gesteld, voor door hen een in cultuur gebracht gebied van 5 ha of minder, dito tuinders voor een gebied van 1 ha. Gemeenteraad van Vrouwenpolder. VROUWENPOLDER. In de Vrijdag middag gehouden raadsvergadering heeft de voorzitter de raadsleden en den secretaris een in alle opzichten voor spoedig jaar toegewenscht. Spr. gaf een overzicht- van wat in 1931 tot stand is gekomen en noemde o.m. de electrifi- catie der gemeente, toetreding tot het werkloosheidsbesluit 1917 en de in richting, met medewerking der gemeen te, van de slachthuizen der slagers in de "beide afdeelingen der gemeente. De crisis doet zich toch ook in deze gemeente ge voelen, echter moet men niet bij de pakken neer zitten, doch optimist blij ven zonder echter in zorgloosheid te vervallen. Wethouder Maas dankte als oudste lid den voorzitter. De voorzitter deelde mede, dat het bedrag der Rijksvergoeding ingevolge art. 56 der L. O. Wet 1920 over het jaar 1930 door den Minister van Onderwijs, K, en W. is vastgesteld op 6.285, dat de Rijksbijdrage in de kosten van de woningbouw in de afd. Gapinge voor het exploitatiejaar 1930-'31 is vastgesteld op 490.03, dat door den Inspecteur der R. D. Bel. de opbrengst van het aandeel in de hoofdsom der Grond- en Perso- neele Bel. en aan Gem. opcenten op die belastingen voor het jaar 1932-'33 is ge raamd op respectievelijk 1330, 3040, 1400 en 1330; dat het aandeel der gemeente in de kosten van den keurings dienst van Waren te Goes voor 1932 is vastgesteld op 148.16; dat het tarief voor het electrisch licht voor het jaar 1932 voor de afd. Vrouwenpolder en de afd. Gapinge is vastgesteld op respectie velijk 0.45 en 0.39 per K.W.U., dat de kosten van doortrekking van de straatverlichtingsdraad in het aangeleg de gedeelte garantielijn in de afd. Ga pinge 20 hebben bedragen, en dat in Vrouwenpolder in het tijdvak 22 Octo ber tot en met 31 Dec. 1931 aan elec- trischen stroom in totaal 554 K.W.U, is verbruikt. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Met ast, werd besloten voor kennis geving aan te nemen het adres van de moderne vakbonden en de S.D.A.P. in zake werkverschaffing in Zeeland. Na breedvoerige bespreking werd met 5 te gen 2 stemmen besloten adhaesie te be tuigen aan het bekende adres der ge meente Wehl inzake de instelling van een afzonderlijk Departement van Land bouw. «'lm Besloten werd het verslag van den toestand der gemeente om de vijf jaar te doen uitbrengen. M. a. st. werd tot lid van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op he t L. O. in de gemeente herbenoemd de heer J. Geerse Sr. Na bespreking van het adres van D. Koets e.a. houdende verzoek om doortrekking van gemeentewege van het voetpad in het Kortewegje in de afd. Vrouwenpol der tot de hofstede van A. Mesu, wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. m. a. st. besloten afwijzend op het verzoek te beschikken. Tot leden der Commissie voor het na zien der rekeningen van de School voor L. O. op Geref. Grondslag te Vrouwen polder (19291931), werden benoemd de heeren Kesteloo, Dingemanse en Arendse. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd m. a. st. besloten de vergoeding over 1930 uit te betalen aan de Besturen der in de gemeente aanwezige bijzondere Lagere Scholen vast te stellen op 1869 voor de school te Vrouwenpolder en op 879 voor die te Gapinge. Het voorschot op de gemeentelijke vergoeding ingevolge art. 101 der 1. o. wet 1920 voor 1932 werd voor de beide in de gemeente aanwezige bijz. 1, scho len inclusief het schoolgeld vastgesteld op 1000 voor de school te Vrouwen polder en op 750 voor die te Gapinge. Aan de Vereen, tot bevordering van Vreemdelingenverkeer in de afd. Vrou wenpolder werd m. a. st. besloten aan die vereeniging over 1932 een subsidie te geven van 50. Besloten werd aan den onderbrandmeester D. J, Kesteloo, die de cursussen voor brandmeesters van 8-II-'32. Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 6k> °C (44 °F); laagste 0y, °C (31 °F). Heden 9 h: Ayi °C; 12 h: 5R> °C. Zaterdag tot Maan dag geen regen of neerslag. Barometer: Zaterdag/Zondag; Zondag/ Maandag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 775 774 n B773 EHSSHHEaaB 'BI9I 772 •«•®©»©®S-©0« - 'EBII' 771 0®®O770 ®«o769 ®e© 768 767 766 Wat de huiskamerbarometer zegt: Henen-, VeranderjjjE Zware Storm Goe(KW^cl Bestendig Zeer Schoon jDe Bilt (per radio). De toestand in Scandinavië wisselt met groote snelheid. In den nacht vormde zich een vrij diepe depressie over het Skagerak, die tijde lijk hier te lande dooiweer brengt, maar door flinke drukstijgingen met koude N. O. winden worden gevolgd, zoodat in N. Scandinavië de vorst weer streng is geworden en in Z. Scandinavië en N. Duitschland sneeuw valt. Tusschen IJs land en Noorwegen neemt de hooge drukking nog toe, die op het vasteland op een kleine rest na in Frankrijk is verdwenen. Op de Britsche eilanden en in Frankrijk is het weer rustig met vrij veel mist. In het Oostzeegebied waait 't krachtig. De verplaatsing der depressie uit het Skagerak naar het Z. zal den kouden luchtstroom uit Scandinavië waarschijnlijk ook ons land doen door dringen gn sneeuw meebrengen, waarna waarschijnlijk vorst te wachten is. Hoogste barometerstand 773,5 mm te Westmanoer; laagste 753.7 mm te Ska- gen. Matige N.W. tot N.O, wind. Zwaar be wolkt tot betrokken. Aanvankelijk re gen, later sneeuw. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Zon op: 7 h 33; onder 16 h 56, Licht op: 17 h 26. Maan op: 8 h 28; onder 19 h 09. E.K.: 14 Februari. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari, Ma. Di. Wo. Do. 8 9 10 11 Hoogwater. 2.26 14.53 3.01 15.25 3.34 15.57 4.04 16.27 Laagwater. 9.06 21.06 9.40 21.37 10.10 22.05 10.37 22.32 de afd. Walcheren van den Prov. Zeeuw - schen Brandweerbond volgt, een vergoe ding voor reis- en verblijfkosten te ge ven van 10. M. a. st. werd besloten tot vaststelling van het door B. en W. voor 1932 opgemaakte kohier van de belasting op de honden met een getal van 88 honden en een eindbedrag van 176. Een adres van C. van Maldegem om verplaatsing van een bokpaal van het electrisch licht in de afd. Gapinge, werd in handen van B. en W, ter onder zoek gesteld. N, a. v. een adres van J. de Voogd om van gemeentewege over te gaan tot den aanleg van een voetpad in den Karre- veldsweg, deelde de voorzitter mede, dat adressanten zich bereid hebben ver klaard het gevraagde voetpad aan te leg gen en te onderhouden, als de gemeente een bijdrage verleent. Besloten werd 5 per jaar te verleenen. Aangaande 'n adres van den Chr. Besturenbond te Se- rooskerke (W.) om in geval van werk verschaffing rekening te houden met het volgende: aan te werk te stellen geor- ganiseerden boven het loon de vakcon tributie te vergoeden, op Christelijke, niet op Zondag vallende, feestdagen en op regendagen het loon door te betalen en als het dagloon 1.50 bedraagt, een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1