^lïrotrinciale .ZeeuiuscHe tmst Iff VMD N o, 30, Twee Bladen, VRIJDAG 5 FEBRUARI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. De Pachtwetten verworpen. IN ONZE STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. BINNENLAND. GRONDVERBETERING DOOR WERKLOOZEN. ZEELAND. MIDDELBURG. t9t 1A3S ?6t t9t J2&S Stormachtig _Bestendi( Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laag water te Vlisssngea. MIDDEIBURGSCHE COURANT DagbladAbonnementsprijs voor Middelburg eat 't agentschap Vliaaingea ƒ2.30, elders /2.50 per kwartaal. Week-abomnementea ia Middelburg it cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentie* 39 cent per regel voor ingezonden mededeeliage® 60 cant per regel. Bjj abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 35 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" «4 „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. i t*v f n-iii n 'rt rawtr ■■YKTi"*r f it ntTrti rrn —,r -n tv -mi ito r<r uif fiiTotirniTVMwrrtTtsi tiny "ir iiv - Hoe zit dat? Men heelt gi teren in ons blad kun nen lezen, welke plannen Ged. Staten koesteren ten aanzien van de jaarwed* dee van burgemeesters, secretarissen en ontvangers der gemeenten in onze pro- vincidjP" De mérites van die voorstellen laten we ditmaal buiten beschouwing trou wens, daarover zal in de verschillende gemeenteraden nog wel een en ander gezegd worden. Maar één onderdeel van het voorstel heeft toch wel heel in 't bijzonder onze aandacht getrokken; n.l. de alinea waarin gezegd wordt, ten aan zien van de toe te passen korting, dat deze zal bedragen: „voor hen, die ongehuwd zijn en nimmer gehuwd zijn geweest 214 pCt. van de eerste f 1000 en 5 pCt. van het meerdere der jaarlijksche bezoldi ging met uitzondering van het be drag daarvan, hetwe'k aan k i n- dertoelage wordt genoten. Het is wellicht te wijten aan een ge brek in ons bevattingsvermogen, waar door we misschien de fijnere nuances in ambtelijke begripsonderscheidingen niet geheel juist kunnen waardeeren maar met het gewone of nuchtere ver stand kunnen wij hieruit niet anders le ze* dan een premie op de verwekking van, of het kunnen aantoonen van het bezit van, buitenechtelijke nakomeling schap!! Evenwel, een zoo bolsjewieksche maatregel is van een ge.degen college als de Ged. Staten van Zeeland zelfs in dageo van crisis en malaise, dunkt ons niet te verwachten. En wanneer wij de genese van dergelijke officieele beslui ten iu aanmerking nemen: het aantal juridisch geschoolde Argusoogen, dat gedurende ontstaan, ter wereld brengen en den volke toonen van zulk een docu ment, zijn ontwikkeling kritisch be waakt en volgt, dan is het ook onmoge lijk om aan een zotte verschrijving te gé- looven. Dus: er zal wel wat achter zitten. Maar zou het dan, waar het mis verstand voor de hand ligt, en het juiste begrip vermoedelijk pas na een toelichting tot ons zal vermogen door te dringen, niet beter geweest zijn deze verklaring van een oogenschijnlijk rare zinsnede maar direct bij de eind redactie van Ihet oorspronkelijke stuk in te vlechten? Of zou men toch? Maar neen, dat is te'gek om los te loopeo! Slechts weinig Zeeuwen zullen, dunkt ons, niet verheugd zijn, dat de Pacht wetten, waarover de Eerste Kamer de zer dagen delibereerde, verworpen zen. Deze wetsontwerpen herbergden al te vele uitvindsels waar een roode draad door liep het waren in algemeenen economischen zin on-liberale wetten. En juist in dit opzicht, en waar het 't boe renbedrijf betreft, is de Nederlander toch te liberaal van inborst, om zulke uit vindsels als pachtcommissies en wette lijk geregeld continuatierecht te kunnen waardeeren. Het wil ons voorkomen, dat de Eerste Kamer met deze verwerping haar be staansrecht als college van nadere en meer gezette overweging, tot bezonke- ner oordeelen komende, eens weer voor de zooveelste maal bewezen heeft. Pachtwet. Bij de voortgezette behandeling be streed de heer Michiels vanKes- s e n i c h (r.k.) het wetsontwerp, dat het eigendomsrecht te veel aantast en welks nadeelen grooter zijn dan de voordeelen. De heer Westerdijk (v.-d.) keurt af het continuatierecht, dat z.i. den dood voor het pachtwezen als instiuut betee- kent, en betreurt het, dat in de plaats daarvan geen schadeloosstellingsregeling in de wet is opgenomen. Ondanks zijn bedenkingen stemt hij, omdat hij te kiezen heeft tusschen deze nieuwe wet en handhaving van den be- staanden toestand, in vredesnaam dan maar voor het wetsontwerp. De heer R u g g e (s.d.) steunt het wetsontwerp. De heer Van Lanschot (r.-k.) steunt het ontwerp, welks beteekenis voor- en tegenstanders soms overschat ten. De goede grondbezitters zullen geen nadeel van de wet ondervinden. Ver werping van de wet zou wrevel verwek ken bij de bevolking. De heer Van Sasse van IJ s- s e 11 (r.k.) heeft bezwaren tegen de wet vanwege de vaagheid en onduide lijkheid der redactie en vanwege het on recht, dat zij aan de verpachters doet. Minister Ruys de Beeren- b r o u c k, het wetsontwerp verdedigen de, merkt op, dat het minder op de be palingen van het pachtcontract aan komt dan op de manier, waarop zij wor den uitgevoerd, een gevolg van het feit, dat het persoonlijke element een belang rijke rol speelt. Maar dat het pachtvraagstuk zoovele jaren in zoovele landen in studie is, wijst er op, dat aan den tegenwoordigen toe stand iets hapert. Hij verdedigde de schadeloosstelling van aangebrachte ver beteringen als een verzoening tusschen de toentertijd strijdige belangen van pachter en bodemcultuur. Voorts het re- missierecht, in het licht stellende, dat conjunctuurwisselingen geen aanleiding geven tot remissie. Tenslotte verdedigde hij ook het con tinuatierecht, dat rust ten plattelande verzekert en recht op zijn doel afgaat. Heden voortzetting. NEDERLAND EN OQRLOGS- LEENINGEN. Vanwege de Amerikaanschè banken is verklaard, dat Japan en China, noch in New-York, noch in' loonden leerlingen zullen kunnen opnemen voor het finan cieren van oorlogsmaatregelen. Het Tweede Kamerlid de heer Albarda heeft nu den voorzitter van den Raad van Mi nisters de vraag gestéld, of de Neder- landsche regeering geen aanleiding vindt tot het overwegen van maatregelen, waardoor kan worden voorkomen of 'be let, dat hier te lande en in Ned. Indië door beurzen eii banken zou wonden medegewerkt tot het verschaffen van geldmiddelen tot het voeren van oorlog Verder informeert de heer Albarda of de gebeurtenissen in Azië de Regeering geen aanleiding geven liet toezicht, dat hier te lande en in Ned.-Indië op den uitvoer van wapens en munitie wordt uitgeoefend, te verscherpen en maatre gelen le overwegen, waardoor de uitvoer van wapens en munitie, rechtstreeks of indirect hestemd voor de oorlogvoeren den, zooveel mogelijk wordt belet. Tenslotte vraagt hij of de Regeering bereid is een lijst te publiceeren van de ondernemingen, die hier te lande wa pens en munitie, en onderdeden daar van, vervaardigen, en of Zij bereid is de publicatie te herhatten van de statis tische opgaven Detreffende den uitvoer van wapens en munitie, met vermielding van de lauden, van bestemmfjng. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de gemeentebesturen mede gedeeld, dat de mogelijkheid geopend is om bij wijze van werkverschaffing cul tuurgronden te verbeteren door middel van drainage. Landbouwers die hiertoe zouden wil len overgaan, kunnen in de kosten der arbeidsloonen en rentezegels 50 pet. te gemoetkoming ontvangen, waarvan ten laste komen van het rijk 25 pet. en van de gemeenten eveneens 25 pet. De landbouwers die daarvoor in aan merking wenschen te komen, hebben een aanvraag in tweevoud te richten aan het gemeentebestuur van de plaats hunner inwoning, met opgave van de kadastra le nummers van de perceelen welke men draineeren wil. Een plan en een begroo ting der kosten moet daarbij worden overgelegd. Voor het werk geldt zoo mogelijk een 50-urige werkweek. Er dient gewerkt te worden in accoord tegen een loon van gemiddeld 24 cent per uur bij flinken ar beid. Alleen tot de werkverschaffing toege laten werkloozen mogen bij zulk werk geplaatst worden. Dergelijke werken worden gesteld on- Aan een gedachte moet zooveel na denken voorafgaan als er geslachten noodig zijn om een denker voort te brengen. Carmen Sylva. der algemeen toezicht der Ned. Heide Maatschappij. De kosten hiervan komen elk voor de helft ten laste van het rijk en de gemeenten. DE VERBINDING RIJN iSCHELDE EN ROTTERDAM, De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam heeft a^n den minister van buitenlandsche zaken een adres gezonden: waarin den minister in kennis wordt gesteld van de groote on gerustheid, die in Rotterdam levendig is, dat de Nederlandsche regeering zal besluiten tot het toestaan aan België van een Rijn-Schelde-verbinding in den geest v«n de uiteenzettingen in de Eerste Ka mer der Staten-Generaal op 14 October 1931, bij de beantwoording van de inter pellatie-De Savornin Lohman. Voor Rotterdam dat toch reeds veel moeite zal hebben, om datgene terug te krijgen, wat zij door den achteruitgang in deze moeilijke tijden heeft verloren, zal een verstoring van het evenwicht in haar verhouding tot Antwerpen zelfs het handhaven van haar tegenwoordige pos:tie geheel onmogelijk maken. De Kamer verzocht daarom den Mi nister om bij de onderhandelingen met België in vollen omvang rekening te houden met dezerzijds steeds naar vo ren gebrachte levensbelangen van de Nederlandsche zeehavens, dus van Ne derland. BELASTINGEN EN SALARIS KORTINGEN TE ROTTERDAM. De gemeenteraad van Rottendam heeft gistermiddag met 26 legen 17 stemmen aangenomen, de voorstellen van B. en W. tot verhooging van de straatbela&ting met 50 pCt. en van de personeele belas ting volgens een progressieve schaal. Onderdeel van deze voorstellen maakte uit een mededeeling van B. en W.„ dat z'ij' bij het georganiseerd overleg aanhan gig zouden maken een korting van loo- nen en salarissen van 3 pCt. Naar men weet is op 19 Jan. door verwerping van deze voorstellen wethouderscrisis ontstaan, die j.l. Maandag is opgelost. DE LOONSVERLAGING IN HET HAVENBEDRIJF. Naar wij vernemen heeft bij het g durende de eerste dagen dezer week .gehouden referendum onder de betrok ken leden van den Cenlralen Bond van Transportarbeiders geen twee derden van de leden zich vóór staking uitgesproken. De Centrale Bond zal geen stakiiing pro- elameeren. Prinses Juliana heeft gister het nieuwe Diaconessenhuis te Den Haag ge opend. Hedenmiddag heeft de minister van Onderwijs geïnstalleerd de commissie ter beraming van maatregelen, welke moeten leiden tot beperking van het aantal studenten in de faculteit der ge neeskunde. Het retourvliegtuig de Raaf is he den ochtend uit Batavia vertrokken. De commissie van rapporteurs van de Surinaamsclie öegrooting noodigt den minister uit een verslag van de ordever storingen le Paramaribo, als openbaar stuk aan de Tweede Kamer te doen toekomen. De Z. W, V. meldt, dat door Bata de oekende schoenenfabriik'ant ter reinen zouden zijn gekocht van Philips te Eindhoven. Deze terreinen zouden gelegen zijn bij het vliegveld, dat gepro jecteerd is in de nabijheid van het Eindhovensch kanaal. De Commissaris der Koningin in Zeeland maakt bekend, dat in het jaar 1932 de kooieenden door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt van 1 tot en met 30 April en van 16 Juni tot en met 31 Augustus. Ter aarde bestelling M. G. Boasson. Gistermiddag had alhier de uitvaart plaats van wijlen den heer M. G, Boas- son, onzen oud-stadgenoot, die te 's-Gra- venhage op 80-jarigen leeftijd is over leden. Van het woonhuis van den zoon van den overledene, op den Seissingel, af, volgden den lijkwagen, waarop een drie tal bloemstukken van de familie wer den medegevoerd, een 8-tal rijtuigen met familieleden en bekenden, een deputatie uit het bestuur van de loge „La Compag nie Durable" alhier en een vertegen woordiger van de loge „L'Union Royale" te Den Haag. De stoet reed over de Markt en langs de zaken der firma M, H, Boasson en Zonen, aan het hoofd waarvan de over ledene zoovele jaren heeft gestaan. Bij het Israëlitische kerkhof aan het Seisplein was de belangstelling zeer groot. In de kapel vereenigden zich met hen, die met den stoet waren medege- komen, o.a. de burgemeester, de ge meente-secretaris, de heer Onderdijk, wethouder, en van de raadsleden me vrouw Weijl en de heer Cornelisse, ter wijl van de oud-raadsledeij tegenwoordig waren mevrouw De Graaf en mr. G. J. Sprenger. Verder waren aanwezig de le den van het personeel van de genoemde firma, verschillende leden van de Vrij metselaars-Loge „La Compagnie Dura ble", bij wie zich ook de oud voorzitter, de heer Herman Snijders, had aangeslo ten; als vertegenwoordiger van het be stuur der afdeeling van den Vrijz.-Dem. Bond de heer A. Heijboer, en ook ver tegenwoordigers van de Handelsschool. Toen de baar met de lijkkist was bin nengedragen, sprak de godsdienstleeraar der Israëlitische gemeente, de heer E. G o k k e s, een gebed uit en beklom daarop den catheder. Spr. herinnerde er aan hoe Jacob tot zijn zoon zeide, dat hij ging sterven en hoe hij hem vroeg hem niet in Egypte te begraven maar in het door hem zelf voor zich gegraven graf in het land zijner vaderen, waar hij zelf gewerkt had. Men kan dit ook toepassen op den jongen, doch grijzen man, die men thans naar zijn laatste rustplaats bracht. Toen hij kort voor zijn vertrek uit Middelburg getroffen werd door het overlijden van zijn vrouw, heeft hij een graf aangewe zen voor haar en zich zelf. En zijn kin deren doen als eenmaal de zoon van Jacob en doen hem brengen naar de plaats, waar hij wilde rusten. Dit was in de plaats, waar hij gewerkt heeft, waar geen last hem te zwaar was. En dat niet alleen ten opzichte van zijn zaken, maar ook als het gold de be langen van de gemeente Middelburg. Hij had het begrepen dat men niet alleen voor die belangen moet bidden, maar er ook voor moet werken. Moge hij voor zijn werk hier namaals beloond worden, Spr. nam afscheid van den doode en wenschte hem een rust zacht in vrede toe. Hierna werd de kist uit de kapel en onder het opzeggen van gebeden, naar de geopende groeve gedragen, waar de talrijke aanwezigen zich rond schaarden. Het aantal belangstellenden rond het kerkhof was ook groot. Toen de kist in de groeve was neer gelaten, nam de heer Heidstra uit Den Haag het woord namens de beide genoemde Vrijmetselaarsloges om een laatsten groet, te brengen aan aller vriend Boasson. De loge in Den Haag heeft broeder Boasson^.maar kort in zijn werkplaats zien verschijnen, maar spr. begrijpt dat men hem ook in Middelburg steeds hoog achtte, gezien wat hij in Den Haag voor moois wist te doen zien. De overledene met zijn logischen kijk op het leven, kan niet ontevreden zijn, thans hier te liggen. De Vrijmetselaars zullen hem dankbaar blijven gedenken. Vervolgens werden door tal van de aanwezigen schopjes aarde op de kist geworpen, waarna het graf volgens Joodsch gebruik in 't bijzijn van allen werd vol gegooid. De heer Gokkes sprak daarna de bij deze plechtigheden behoorende gebeden uit, waarna de oudste zoon van den overledene, mr. dr, J. J. Boasson, uit Den Haag, het woord nam en zeide, dat juist door de groote belangstelling in woord en geschrift, die de kinderen van den overledene, na zijn heengaan moch ten ontvangen, hen nog eens duidelijker is geworden hoe veelzijdig de werkzaam heid van hun vader is geweest en hoe die is gewaardeerd. Spr. bracht dank aan de loges der vrij 5-n-'32. Donderdag hoogste lucht- temperatuur Sy °C (47 °F); laagste 6J4 °C (44 °F). Heden 9 h: 6% °C; 12 h: iy. °C. 1.6 mm regen. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 774 773 •••- 772 - - - 771 770 Wat de huiskamerbarometer zegt: Veranderlijk1 Goed^Weder Zware Storm' "Zeer Schoon De Bilt (per radio). De depressie op den Oceaan heeft zich vrijwel Noord waarts verplaatst. Terwijl de depressie in het O. verder aftrok, trad in het^N. van Scandinavië een sterke drukstijging in, die met een aanzienlijke daling in de temperatuur gepaard ging (Finland tem peraturen tot 34 °C). Waarschijnlijk zal de verdere, ontwikkeling een druk stijging over het Oostzeegebied en over N. Duitschland brengen, terwijl over Scandinavië een depressie, die uit het N. nadert, de strenge vorst weer doet verdwijnen. In dat geval zal de Z.O. wind, die daarbij over onze omgeving te verwachten is, wel eenige afkoeling, maar geen koude van beteekenis bren gen. Behalve Weenen met 5 mm, was er geen station met meer dan 2 mm neer slag. Hoogste barometerstand 776.4 mm te Hernösand en Karlstadt; laagste 762,9 mm te Jan Mayen. Zwakke tot matige O. tot Z.O. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of gee* neerslag, daling van temperatuur. Zon op: 7 h 38; onder 16 h 50. Licht op: 17 h 20. Maan op: 7 h 43; onder 15 h 12. N.M.: 6 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari, Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Ma. 8 Hoogwater. 0.29 12.57 1.14 13.40 1.54 14.17 2.26 14.53 Laagwater. 7.00 19.19 7.49 20,00 8.29 20.34 9.06 21.06 metselaars voor hun woorden en verder aan allen, die waren opgekomen, vooral ook aan hen, die daarvoor een verre reis hebben moeten maken. Spr. verzocht allen een oogenblik te verwijlen bij Hem, die alles hier regeert, en in wien de overledene, niettegen staande zijn vrijzinnige begrippen, toch steeds vertrouwen stelde, wat ook bleek uit zijn aansluiting bij de organisatie waar men van Hem als den Opperbouw- heer des Heelals spreekt. Aan het verzoek werd door allen vol daan, waarna de heer Boasson, met een „ik dank U", de droeve plechtigheid beëindigde. Ook deze week kan door (gebrek aan aanvragen, de rubriek „Waar is werk?" niet verschijnen. Gisterenavond trok de muzikale wandeling en de uitvoering op de Markt van de Middelburgsche Mondharmonica- Vereeniging „Crescendo" veel belangstel ling, en het was zeker een goede propa ganda voor den verkoop van loten ten' bate van de „Vereeniiginig tot bevordering der Gezondheid in de Grafische vakken'in Nederland." Deze verkoop zal ook in de eerstvolgende dagen worden voortgezet en wij' wekken gaarne op tot koopen van deze loten voor zuik een sympathiek doel. Zeker was het ook een symphatieke daad om bij de muzikale wandeling ten eerste de Verwerijstraat niet door te gaan, om op geeuerlei wijze het conoert van „Oefening en Uitspanning" te sto-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1