BAL-MASQUE - CORNS. HENNING ff ^Provinciale Zeeuw&che Herinneringen blijven echter alSeen door U gecostu rneerd te laten Fotografeeren WEg^VfWIND Emë I ff VKfl) ÜITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT N o. 29. Twee Bladen, DONDERDAG 4 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang, IN ONZE STATEN-GENERAAL. gssa KORTGENE. BINNENLAND. ZEELAND. Ateliers zifn den geheelen' avond geopend .«««««ra OOK NA ACHTEN Kort Zeetiwsch Nieuws, KERKNIEUWS. l$?3? ?6y röï ?3? ?6y Ï9T o«e»775 KUNST EN WETENSCHAP. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laag water te Vlissingen. wtmmmmm MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs roor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ3,30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentie» 10 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels ƒ2.10; elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. EERSTE KAMER. Pacht-ontwerpea, Aan de orde zijn de ontwerpen-Pacht- wet en pachtcommissie. De heer Blomjous (r.-k.) acht de ontwerpen hoogst schadelijk voor den landbouw. Zij maken het beleggen van kapitaal in den grond veel minder aan trekkelijk. Voor de regeering is 't thans moeilijk de ontwerpen in te trekken, maar de Kamer dient ze te verwerpen, ook omdat ze diep ingrijpen in ons bur gerlijk recht. De heer Gelderman (lib.) vroeg zich af, of het niet beter ware met deze wetten te wachten tot een meer norma len tijd. Met de instelling van pachtcom- missies kunnen de liberalen meegaan, maar deze commissies dienen een be middelende taak te hebben. In dit op zicht gaat het ontwerp te ver. Groote bezwaren opperde de heer Gelderman tegen het continuatierecht en de be voegdheid van den kantonrechter om bij continuatie den pachtprijs vast te stellen. Deze bepaling vormt de voor naamste reden, waarom de liberalen te gen de pachtwetten zullen stemmen. De heer Van Wassenaer van C a t w ij c k (c.-h.) betoogde, dat de pachter er beter aan toe is dan de hy- potheekboer, omdat de verpachter de pacht kan verlagen, als die te hoog blijkt. Wat dit ontwerp nu de pachters moet helpen, brengt het den eigengeërfden ten nadeele, omdat de waarde van hun grond vermindert. Hij is in beginsel voor toekenning van vergoeding aan den pachter, wanneer deze verbetering heeft aangebracht, maar hij ziet geen aanleiding den pach ter hier wettelijk te beschermen. De ontwerpen beoogen bescherming van den oeconomisch zwak geachten pach ter, maar brengen den verpachter ge heel in afhankelijkheid van den pachter, die een geheele boerderij bederven kan, zonder dat de eigenaar er iets aan kan doen. De heer Diepenhorst (a.-r.) meende, dat men niet de tegenstelling mag maken: landbouw-proletariër en grootgrondeigenaar-kapitalist. Een rege ling van de pacht mag niet tegengehou den worden, maar deze mag niet den efgendom aantasten, wil zij 'niet in eigen vleesch snijden. Geen enkele wet telijke regeling kan alle misstanden ver mijden. Het pachtvraagstuk mag niet zoodanig worden geregeld, dat 't den pachter on mogelijk wordt. Het remissierecht en de vergoeding voor verbeteringen aan vaardt de heer Diepenhorst volkomen, maar hel groote kwaad acht hjij het con tinuatierecht, waartegen hij principieel©, practische en psychologische bezwaren ontwikkelt. Het continuatierecht maakt het hem en zijn fractie moeilijk, voor te stemmen. De heer Steger (r.-k.) beschouwt het continuatierecht als rechtmatig, daar het eigendomsrecht, al is particuliere eigendom geboden, een object is van het algemeen belang, dat de staat be hoort te behartigen. De regeering zorge, dat een verpach ter niet zonder meer den pachter de pas van verlenging van het huurcontract kunne afsnijden. De heer Van der Hoeven (c.-h.) acht het nu niet den tijd voor een om wenteling in onze agrarische wetgeving en meent, dat de regeering op dit oogen- blik wel ander en beter werk kan doen. De verhoudingen tusschen pachters en verpachters zijn over het algemeen goed De vrees zal vele goede landverpachters ertoe brengen, hun land te verkoopen, omdat zij anders misschien jaren lang een ongewenschten pachter moeten dul den. Het continuatierecht zet alle over eenkomsten op losse schroeven en maakt een prijszetting noodzakelijk, die ver werpelijk is. Hij heeft overwegend bezwaar tegen het continuatierecht, maar ook het ver- goedings- en het remissierecht beschouwt hij niet als verbeteringen. Hij zal dus niet voor de wetsontwerpen 6temmen. Zijn naaste geestverwanten denken als hij. Heden voortzetting. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. DE VOS. NEDERLAND EN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. De leider van de R.K.-fractie der Eerste Kame-, mr. Van Lanschot, die tot de gedelegeerden van Nederland ter Ontwapeningsconferentie te Genève be hoort, is te 's-Gravenhage gebleven tot dat de stemming over deze wetsont werpen zal zijn gehouden. DEMONSTRATIE BOEREN-CRISIS- COMITE. Het Nationaal Boeren-crisiscomité zal op Donderdag 11 Februari, van kwart voor twaalf tot één urn-, een demonstratie houden op het Houtrustterrein te 's-Gra venhage, gevolgd door een ommegang door de stad. Een deputatie van het co mité zal audiëntie aanvragen bij den mi nister gedurende de demonstratie en daarvan dan aan de demonstranten ver slag uitbrengen. De spoorwegen zullen dien dag de de monstranten vervoeren voor 3 cent per kilometer heen en terug (bedoeld is (waar schijnlijk liet reizen op gezelschapsbili- jetten) en zoo noodig zullen extra-rei- nen worden ingelegd. Ook voor auto- Pussen zal worden gezorgd. Hel comité verklaart, dat de demon stratie in geen enkel opzicht een revolu tionair karakter zal dragen, en dat 'boeren van alle gezindten en politieke overtui gingen er aan deel kunnen nemen. IJZEL- EN RADIOSTORING BIJ ELECTRISCHE TREINEN, De directie der Nederlandsche Spoor wegen hebben indertijd verschillende proeven genomen om bij ijzel de draden der bovenleiding electrisch te verwar men, opdat de electrische treinen geen hinder van den ijzel zouden hebben. Aangezien de proeven niet voldaan heb ben en bovendien zeer kostbaar zijn, zul len andere proeven genomen worden. Naar het „Leidsch Dagblad" verneemt, zijn de Ned. Spoorwegen ook begonnen om radiostoringen door electrische trei nen veroorzaakt, te voorkomen. Hedenmorgen is het postvliegtuig de Ekster van Schiphol naar Indië ver trokken. Een passagier voor Calcutta is aan boord. De oud-Commissaris der Koningin in de provincie Drente mr. Th. Linthorst Homan is ernstig ongesteld. Hij wordt in zijn woonplaats Havelte, verpleegd. De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft een buitengewone algemeene vergadering 'bij eengeroepen tegen 20 Februari a.s., met het oog op de thans weer aan den gang zijnde onderhandelingen voor het sluiten van een verdrag tusschen Nederland en België. Kinderen van, werkgevers in bedrijf van ouders werkzaam. Vanwege den Raad van Arbeid schrijft men ons: De Centrale Raad van Beroep heeft thans belangrijke beslissingen genomen inzake kinderen van werkgevers, welke in het bedrijf van hun ouders werkzaam zijn. Deze beslissingen betroffen niet al leen bij den vader-werkgever inwonen de, doch ook uitwonende kinderen, meerderjarige, zoowel als minderjarige kinderen, gehuwde als ongehuwde kin deren, die in het bedrijf van den vader een gelijke positie innamen als de ande re knechts, wat betreft de persoonlijke dienstverrichting, het aantal werkuren en de gezagsverhouding, kinderen, die een loon verdienen gelijkstaande met dat van 'n gelijksoortigen arbeider op de vrije arbeidsmarkt, of wel als be drijfsleider van een filiaal een vreemde arbeidskracht vervingen. In al deze gevallen heeft de Centrale Raad van Beroep beslist, dat bij de hierboven geschetste omstandigheden er geen aanleiding was een uitzondering aan te nemen op den regel, dat niet kan worden aangenomen het bestaan van een loondienstverhouding tusschen kin deren en hunne ouders, in wier onder neming zij werkzaam zijn, zoodat zij niet waren werkman in. den zin der Ongevallenwet '21. 't Volk behoeft niet te zeggen: „wat de Heeren wijzen, moeten wij prij zen'maar 't mag ook niet zeggen: wat wij prijzen, moeten de Heeren wijzen." Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. MIDDELBURG. i De Vereeniging tot Bevordering der Gezondheid in de Grafische Vakken in NedeHand, a-d. Middelburg .organi seert hedenavond alhier een muzikale wandeling met medewerking van de Middelburgsche Mondharmonica-Ver- eeniging „Crescendo", directeur de heer I. J. Lindenberg, en biedt daarbij aan hen, die nog geen lot hebben voor de verloting met als hoofdprijs een landhuis van 6000 die deze vereeniging organiseert en waarvan de trekking bin nenkort zal plaats hebben, een lot te koopen. De muzikale wandeling vangt te acht uur 'aan op de Rouaansche Kade en- gaat dan langs Bateauport, Rotterdam- sche Kade, Schuitvlotstraat, Oostkerk plein, Verwerijstraat, Koepoortstraat, Spanjaardstraat, Balans, Wagenaar- straat, Holplein, Noordstraat, Markt. Hier worden enkele nummers uitgevoerd en trekt men verder langs Lange Delft, Korte Delft, Dam, en Molstraat naar Mercurius in de Koepoortstraat. Hedenmorgen ger-akte in 't Kers pel een koe los van zijn begeleider en ging er alleen van door. Het dier v. as verre van kalm en zette zijn tocht voort tot x>p het Bolv/erk bij de Langeviele- buitenbrug. Pogingen om het woeste dier te grijpen mislukten en richtte de vluchtelinge zich tegen een der aanwe zige personen, die trachtte zich in t|in boschje in veiligheid te stellen. De koe liet hem ook daar niet met rust en wist hem in de vest te werpen Het dier kwam zelf ook :n het water en zakte met de achterpooten diep in den mod der, De man kwam gelukkig met een nat pak er af, de koe werd met veel moeite op het droge gebracht en gelijk met een andere koe en stevig gekne veld weg gevoerd. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Door B. en W. de zer gemeente is aan den heer W. A. Pelle te (Middelburg vergunning verleend tot het uitbreiden van de in deze ge meente staande conserveerinrichting voor visch, garnalen, schelp- en schaaldieren. Terwijl eveneens vergunning is verleend lot het oprichten van een drogerij van garnalendoppen en de reeds genoemde vischsoorten enz. Deze inrichting zal bui ten de kom der gemeente gebouwd wor den. WESTKAPiELLE. Dinsdag overleed al hier de heer H. Verhuist, die sinds Sep tember van het vorige jaar na de ver kiezing als candidaal van de vrijzinnigen deel uitmaakte van den geme|enteraad. Als opvolger komt in de eerste plaats in aanmerking de heer J. Minder houd Jakz.. no. 4 van de lijst. ZUID-BEVELAND. De Gidsenbond van Brugge heeft zich voorgenomen in.de Paaschvacantie 'n studiereis te ondernemen naar Goes met omrit door Zuid- en NoordBeveland, waardoor door de V. V. V. te Goes de noodige gegevens zijn verstrekt. SCHOUWEN-DUIVELAND. HAAMSTEDE. Vanwege de afdeeling „Westelijk Schouwen" der algemeene ver eeniging voor bloembollencultuur" Werd Woensdag j.l. de tweede tentoonstelling gehouden van het vorige najaar aan schoolkinderen ter broeiing verstrekte bloembollen. Toegekend werd voor tul pen een eerste prijs aan W. Kloet en K. Bevelander, een 2de prijs aan J. Bij kerk en M. v. Schelven en een 3de prijs aan A. Kloet en een 4de prijs aan L. de Rijke en J. Schoonaard; voor nar cissen een 3de prijs aan K. v. d. Bossche. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. TERNEUZEN In het bericht overge nomen uit de Tern. Crt. stond dat de te gelfabriek „de Hoop" te Terneuzen, ge (Ingez. MedL) deeltelijk in werking is gesteld met vier personen. Dit moet zijn 4 persen (pl.mj.. 30 personen). Tol tweede schrijver bij de ad ministratie der N.V. R.Z.E.M. te Vlissin gen )is benoemd de heer J. D. Kouse maker Dzn. te Arne'm'uiden. Woensdag vierde de afd. Goes en omstreken van den Prot. Chr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel haar 15 ja rig bestaan. Afgekondigd is Staatsblad no. 586, bevattende het besluit van de wet an den 31sten December 1931, tot 't nemen in beheer en onderhoud bij lijet Rijk van een gedeelte van den weg Walsoor- d e nH u 1 s tBelgische grens. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten, over de week van 24 tot en met 30 Januari in de provin cie Zeeland bedroeg: "Roodvonk Tholen 1. Vrouwenpolder Diphtherie: St. An- naland 1, Westdorpe 1. Benoemd is tot godsdienstonderwij zer bij de Herv. Evangelisatie te Haar- lo (G.), de heer C. Stroo te Koude- kerke. 4-II-'32. Woensdag hoogste lucht temperatuur 11 °C (52 °F); laagste 5% °C (42 °F). Heden 9 h: 7 °C; 12 h: 8 °C. 0.1 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.Heden v.m. Barometer: 778 777 776 e®®®« 774 773 772 Wat de huiskamerbarometer zegt: Ds. O. J. van Rootselaar, Ned. Herv. predikant te Poortvliet, die het be roep naar Linschoten heeft aangenomen is voornemens Zondag 21 Februari af scheid te nemen van zijn tegenwoordi ge gemeente en Zondag 28 Februari in trede te doen te Linschoten, na beves tiging door zijn vader, ds. J. v. Rootse laar te Hagestein. Ned. Herv, Kerk. Ds. Jac. Poort te Beverwijk heeft het beroep naar den Haag aangenomen. Dertig duizend Tropische vlinders ten geschenke. De heer J. H. Jurriaanse, ingenieur te Rotterdam heeft aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden zijn igeheele collectie Tropische vlinders t.w. 800 laden met plus minus 30.000 stuks cadeau gegeven. Deze vorstelijke gift is voor het mu seum te Leiden van zeer groote waarde. Het grootste exemplaar der verzame ling is 24 cm de kleinste vlinder 5 mm. Burgerhout gesloten. Naar de N. R. Crt. verneemt is met in gang van Maandag Burgerhoul's Maichine- fabriek en Scheepswerf te Rotterdam gesloten. Slechts eenig kantoorpersoneel is nog, aanwezig om de loopende za ken te regelen. -Zeer Schoon De Bilt (per radio). Het gebied van hoogen druk, dat gedurende ruim 10 da gen over een deel van het vaste land en de Britsche eilanden heeft gelegen en waarbij over W. Europa zeer hooge ba rometerstanden zijn voorgekomen, is nu sterk afnemende. De kern, die de laatste dagen boven Ierland lag, viel uiteen in twee deelen, een ten Z.O. van IJsland en een over het Kanaalgebied. Zoowel de depressie op den Oceaan als die in het N.O. drongen op in de richting van den hoogen druk. Het is te verwachten, dat de druk bij IJsland sterk zal gaan dalen, evenals in Oost-Duitschland, waardoor de hooge druk naar het Z. wordt terug gedrongen. Ook bij een verder krimpen van den wind, die voor volgende dagen te wachten is, is een groote verandering in de temperatuur niet te voorzien. In het N, van Finland hield de strenge vorst stand, doch in Scandinavië steeg de tem peratuur. Vorst, hier en daar zelfs mati ge vorst 5 °C) komt in Z. en O. Frank rijk en in Z. Duitschland voor, als gevolg van de nachtelijke uitstraling. Hoogste barometerstand 777.3 mm te Croydon; laagste 745.3 mm te Helsing- fois. Meest matige N.W. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke op klaring, waarschijnlijk eenige regen, wei nig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 40; onder 16 h 48. Licht op: 17 h 18, Maan op: 7 h 12; onder: 13 h 50. N.M.: 6 Februari. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari. Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Hoogwater. 12.07 0.29 12.57 1.14 13.40 1.54 14.17 Laagwater. 5.58 18.27 7.00 19.19 7.49 20.00 8.29 20.34 Mi mam

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1