'Proirirtciaie Zeeuw&che UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT N o. 28. Twee Bladen. WOENSDAG 3 FEBRUARI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. De Liberalen en de Landbouw. mm Draagt Helder's Brillen. BINNENLAND. M. Vriesman Co. Lange Delft B 144 - Middelburg berichten de ontvangst der Nieuwe Voorjaarsstoffen voor Kleeding naar maat. Vraagt vrijblijvend Stalencollectie aan. Colbertcostuum naar Maat vanaf f 42,50. ZIET ETALAGE. ZEELAND. TO|V||1ND TBBÉ I ff VLOEI) I$t5T ?6T T9Ï Mm Stormachtig_ Zware Storm" -Bestendig MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Elders in dit blad vindt men een sa menvatting van het „Rapport, uitge bracht door de Landbouwcommissie uit de Liberale Staatspartij de Vrijheids bond". Deze commissie stond onder voorzit terschap van 't liberale Eerste Kamerlid Joan Gelderman, Twentsch industrieel. Als liberalen van den economischen ouden of, zoo men wil, principieelen stempel hadden er in zitting mej. dr. E. C. van Dorp en prof. mr. C. W, de Vries; als erkende landbouwspecialisten onze Zeeuwsche Gedeputeerde de heer J. M. van Bommel van Vloten en de voorzitter der Groninger M. v. Land bouw de heer H. D. Louwes. Tot hare conclusies die men in de samenvatting kan vinden kwam deze, naar hare bekende opvattingen wel als „gemengd" te betitelen, commissie een stemmig, en, zoo schrijft zij in haar rap port: „wij achten de door ons voorge dragen maatregelen, die strekken tot behoud van het agrarisch productie-ap paraat, in overeenstemming met de grondbeginselen onzer partij. Niet het beginsel, maar de economische gedrags lijn moet worden aangepast aan de zeer bijzondere economische omstandighe den in crisistijd." Men hoort wel eens zeggen, dat de li berale partij zou zijn de partij van de groot-industrie; voor de landbouw zou zij geen oog hebben en deze tak van ons volksbestaan zou niet op de juiste waar de geschat worden. Laten we daarom hier volgen, op wel ke wijze bovengenoemde commissie in haar „algemeene beschouwingen" de landbouw „waardeert". „In tijden van voorspoed en crisis, in oorlog en vrede is onze bodemcultuur de langrijkste grondslag voor de productie ve kracht van ons volk. Onze landbouw toch bearbeidt het kostbaarste onzer stoffelijke nationale bezittingen, onzen bodem. Bij de vorming van dien bodem tot cultuurgrond, en bij den strijd voor z'n behoud, zijn en worden de beste trekken van on« nationaal karakter ge vormd. Te midden van de andere bevol kingsgroepen vervult de landbouwende stand de taak van te zijn een steeds vloeiende bron van frissche volks kracht en brengt tevens in onzen volks geest een element van eenvoudigen le venswandel, van spaarzin en van een rustige mentaliteit, weinig vatbaar voor den waan van den dag, gehecht aan orde en gezag. Hieruit vloeit logisch voort, dat reeds in normale tijden wijs staatsbeleid vor dert alles in het werk te stellen om een talrijke landbouwbevolking voor ons land te behouden. Waar het aantal inwoners in Nederland nog steeds toe neemt moet ook in den landbouw indien het percentage der landbouwbe volking niet achteruit zal gaan een steeds grooter aantal burgers een be staan kunnen vinden. Aangezien de toe neming van cultuurgrond niet in dezelf de mate plaats vindt, is dit doel slechts te bereiken door intensiveering, meer aanwending van kapitaal en arbeid." Na deze inleiding, die wij, wat haar strekking aangaat, ten volle en gaarne onderschrijven, wijst het rapport o.i, terecht op het belang van de intensivee ring en het behoud van ons daartoe ge vormde en nog verder uit te bouwen intensiveerings-organisme: onderwijs, consulenten, binnen- en buitenlandsche voorlichtingdiensten etc. Van groot theoretisch belang lijken ons de opmerkingen omtrent de wan- verhoudig tusschen stedeling en platte landsbewoner, b.v. waar het betreft de geringere voordeelen die laatstgenoemde van zijn belastingpenningen geniet (ter tiaire wegen etc.); en in het algemeen het groote verschil in belooning, dat er te vinden is in den landbouw en in an dere bedrijfstakken. „Zegt niet reeds de Talmoed aldus het rapport dat wie geld in den landbouw steekt, water en brood zal eten, wie hetzelfde bedrag in den handel steekt olijven en wijn ont vangt!" Hier moet o.i. aandacht aan geschon ken worden. Het is misschien wel een van de kernen van het poedeltje. Maar er is tegenover de behoudzucht van ver links op dit punt behoud van loonen en levenspeil voor de kiezers, behoud van stemmen voor de leiders moed voor noodig om duidelijk te zeggen, dat, hoe en waar hier verandering moet ko men! Met deze karakteristiek van den geest van dit rapport zij te dezer plaatse vol staan. Slechts worde nog opgemerkt, dat wie niet ziende blind of Oostindisch doof is nü toch wel zal moeten erkennen, dat de Liberalen den Landbouw gaarne willen en zullen helpen. De stem van den Landbouw heeft dui delijk in het hoofdkwartier der Libera len geklonken. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez.. Med.) DE NEDERLANDERS TE SJANGHAI. Bij het ministerie van buitenlandsche zaken is de telegrafische mededeeling ontvangen van den Nederlandschen con sul-generaal te Sjaanghai, dat de Neder- landsche kolonie aldaar welvarend is. De inzameling bij de dagbladen voor het Nationaal Crisiscomité heeft in de afgeloopen. week 4.361.84 opgebracht, In totaal is thans bij de dapbladen ont vangen 140.372,94. A.s. Zaterdag half drie zal de vier de zitting van 't Vredesparlement worden gehouden. Blijkens mededeeling van de In dische postadministratie heeft h,et vlieg tuig de Specht van den Holland-Indië dienst 207 leg 706 gr. post aan boord. Bij beschikking van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Land bouw en van Financiën zijn de landgoe deren „Oud-Willaar" en „Huize Scher- penzeel", gelegen onder de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg, resp. groot plm. 47 en 86 H.A. aangemerkt als landgoederen in den zin van art. 1 der NatuurSchoonwet 1928. Naar de Maasb. verneemt zal het naar Japan verkochte s.s. Nieuw Am sterdam de reis naar de bestemjming niet via het Suezkanaal maken, aange zien het schip geen Suezkanaal meting heeft. De reis gaat bijaldien via Kaap de Goede Hoop. Naar men aan de Maasbode meldt, bestaan er ernstige plannen om het stati on der Ned. Spoorwegen te B u d e 1 tot een halte te degradeeren en de dou ane naar Weert te verplaatsen. (Ingez. Med.) Art. 224 der Gemeentewet. In art. 224, vijfde lid der gemeente wet is bepaald, dat de Kroon de ge meenten aanwijst, waar de Connmissa- rissen der Koningin gemeente-veldwach ters kunnen aanstellen. Bij Kon. besluit van 12 Januari 1932 Stbl. no. 98, zijn bedoelde gemeenten aangewezen. In totaal bedraagt het aan tal aangewezen gemeenten 927 van de 1077, waarvan 103 in Zeeland. In ge noemde provincie vallen 6 gemeenten De sterke blijft boven, de slappe en onbekwame wordt overvleugeld. V. d. Hoeven. niet onder deze aanwijzing n.l. Goes, Middelburg, Terneuzen, Veere, Vlissin gen en Zierikzee. De locaalspoor op Zuid-Beveland. Op aanstichting van den burgemeester van Goes, den heer Hajenius, is gister middag te Goes een vergadering gehou den van gemeentebesturen en besturen van polders en waterschappen op Zuid- en Noord-Beveland, ter bespreking van de geruchten over opheffing van het personenvervoer op de locaalspoor op Zuid-Beveland. Van de 32 polderbe sturen waren er 26 en van de 21 gemeen tebesturen waren er 18 vertegenwoor- digd. Verder werd de vergadering bijgewoond door de heeren H. E. Verschoor, hoofd inspecteur, chef van beweging der Ned. Spoorwegen, en Massee, lid van den spoorwegraad. De voorzitter, de heer Hajenius, deel de mede, dat een door hem gezonden brief aan de Ned. Spoorwegen over de loopende geruchten slechts tot resultaat had de mededeeling, dat van die plan nen niets bekend was en dat het per sonenvervoer over 1930 46.000 had op gebracht terwijl alleen de bedrijfskosten der personentreinen veel hooger waren. Mr. Mes, burgemeester van Heinkens- zand, noemde het antwoord der Spoor wegen nietszeggend en wees op de slechte dienstregeling. In den regel komt de trein vijf minuten te laat voor alle verdere verbindingen. Als men den dienst zoo onpractisch mogelijk had wil len inrichten, kan men zeggen, geslaagd te zijn. De heer Verschoor, hoofdinspec teur N.S. antwoordt hierop, dat de be doelde persberichten niet van de Spoor wegdirectie afkomstig waren. Er is geen sprake van opheffing van den dienst, om de eenvoudige reden, dat de Spoorwegen er niet vanaf kunnen, hoe gaarne zij ook willen, Spr. berekent, dat de locaalspoor per jaar een tekort oplevert van i 100.000. Zoolang men de N.S. niet vrijlaat, bestaat er volmaakte zekerheid dat de locaaltreinen blijven rijden. Vol gens de subsidievoorwaarden bedraagt het verplichte aantal vier treinen per dag op elke lijn. In het begin heeft men meer treinen laten rijden dan men verplicht was, om te zien hoe dit goedkoope vervoermiddel zich zou ontwikkelen. Maar de kosten werden lang niet gedekt. Toen is be sloten niet meer dan het verplichte aan tal te laten loopen en de vrijkomende te benutten op de lijn Goes-Middelburg. De heer Verhorst, burgemeester van Wissekerke, dacht bij het lezen der bedoelde persberichten er anders over dan de burgemeester van Goes. Spr. zag een kans, dat de gemeenten werden ont slagen van den van hoogerhand opge- legden subsidielast. Noord-Beveland zou veel passagiers hebben kunnen leveren voor den locaalspoorweg, maar dank zij de gebrekkige inrichting bij het Wolfaartsdijksche veer is daar niets van gekomen. Spr. zou het liefst zien, dat de' gemeenten met goed fatsoen van de sub sidie af konden komen. Gaat dat niet, dan vraagt spr. een afdoende verbete ring aan het Wolfaartsdijksche veer. De heer Verschoor antwoordt, dat er geen sprake van is, dat de N.S. nog iets aan de locaalspoor zullen uitgeven. Integendeel, alles wordt er op gezet, om de uitgaven te beperken. De lijn heeft voor reizigers nu eenmaal geen betee- kenis. De heer S t t e, burgemeester van Colijnsplaat, pleit ook voor verbetering aan het Wolfaartsdijksche 'veer. De heer Verschoor herhaalt, dat de tram voor personenverkeer oneco nomisch is. De menschen reizen met de autobus. De heer S t t e vraagt, waarom dan tot drie maal toe aan den heer Krijger concessie is geweigerd voor een autobus dienst Goes-Wolfaartsdijksche veer. De heer Verschoor kan daarop geen antwoord geven. Dat ligt buiten sprekers competentie. De N.S. hebben daarop geen invloed uitgeoefend. De heer VanBleiswijkTierens Verhagen, burgemeester van Wol- faartsdijk zegt, dat de N. S. wel degelijk hierop invloed uitgeoefend hebben. En nu zegt de heer Verschoor, dat hij geen bezwaren heeft tegen autobussen. De heer Verschoor antwoordt, dat het er in de gegeven omstandigheden om gaat, de verliezen zoo klein mogelijk te houden. Daarom zijn wellicht de auto bussen tegengewerkt. De heer VanBleiswijkTierens Verhagen: laat dan een autobus van de A.T.O. rijden. De heer Verschoor merkt op, dat de A. T. O. niet zoo voordeelig als een particulier exploiteert. Als de ver plichting inzake de vier treinen Is weg genomen, heeft spr. geen bezwaar tegen een particulieren autobusdienst. De heer Ermerins burgemeester van Baarland, gelooft niet, dat de wijze van berekening van het tekort door de N.S. juist is. Men moet de opbrengst van het goederenvervoer verder berekenen dan tot Goes. Producten als suikerbie ten, uien, steenkolen, enz. gaan of ko men verder dan tot of van Goes. Dit wordt verwaarloosd. Daardoor krijgt men een ongunstiger uitkomst. De heer Verschoor antwoordt, dat de berekening voor het personen vervoer zuiver te maken is, maar dat dit voor het goederenvervoer iets moei lijker is. De opmerking van den heer Ermerins is gedeeltelijk juist. Toch is het verschil niet van zoo heel veel be- teekenis. De heer dr. Mes vraagt, waar de verplichting staat van de vier paar treinen per dag. De heer W. Kakebeeke ant woordt, dat deze voorwaarde in het Provinciaal subsidie is vastgelegd. Spr. heeft geen spijt aan de totstandkoming van den spoorweg te hebben medege werkt, want het is voor den landbouw van groot belang, dat de producten vlug op hef hoofdspoor te brengen zijn. We hebben echter de omstandigheden tegen gekregen. Ook heeft het vracht autoverkeer zich sterk ontwikkeld, Spr. vraagt: is er nu niet een weg te vinden om tot elkaar te komen. De Spoorwegen wilien graag van de per sonentreinen af. Als nu de Prov. Staten hun voorwaarde laten vervallen en geen bezwaren meer aan de auto-busen in den weg worden gelegd, kan de spoorweg directie haar verliespost wegwerken. Er kan dan een nieuwe transactie tot stand komen. Voor de landbouwproducten is behoud van de lijn zeer gewenscht. Producten als aardappelen, kunstmest, bieten, enz. zijn niet geschikt voor ver voer met de vrachtauto op langen af stand. De heer Verschoor voelt hiervoor in principe veel. Het goederenvervoer kan behouden blijven, maar het per sonenverkeer dient te vervallen. De voorzitter herinnert aan de feestelijkheden bij de opening van den spoorweg en reeds kort daarna hoorde hij van Ir. Kalff, dat de heele zaak een strop voor de spoorwegen was. Dat is spr. niet duidelijk. Overigens acht hij het voorstel-Kakebeeke de beste oplossing. Een motie. De heer Verhorst dient nu de volgende motie in: De vergadering van Gemeentebestu ren en die van polders en waterschap pen in Zuid- en Noord-Beveland, op 2 Februari 1932 te Goes bijeen ter bespre king van hun financieele en cultureele belangen, betrokken bij een inkrimping van de exploitatie der Spoodweg-Maat- schappij Zuid-Beveland, spreekt als haar meening uit, dat waar het indertijd toegezegde subsidie geba seerd was op een volledige exploitatie, zoowel voor personen als voor goede renvervoer, bij doorvoering van de voor genomen inkrimping ook een gelijkma tige inkrimping van het subsidie zal moeten plaats hebben en dat gemeen ten die uitsluitend op hét personenver voer zijn aangewezen bij intrekking van die mogelijkheid van het geven van subsidie ten volle worden ontslagen, voor zooveel die gemeenten op Noord- Beveland zijn gelegen, besluit deze motie ter kennis te bren gen van de Ned. Spoorwegen. De heer Verschoor heeft bezwaar tegen de eventueele subsidieverminde ring. De subsidie is destijds toegekend voor den bouw en den aanleg van den spoorweg en niet voor de exploitatie. De heer dr. Mes weerspreekt dit. Spr. leest het Raadsbesluit der ge meente Heinkenszand voor, waarbij het subsidie is toegekend en daarin wordt zoowel van den bouw als van de exploi tatie gesproken. Is zoo vraagt spr. nog de tegenwoordige dienstregeling wel een exploitatie in den goeden zin des woords? De heer W. Kakebeeke wil als partijen niet vijandig tegenover elkaar gaan staan. We moeten ons niet aan de 3-n-'32. Dinsdag hoogste lucht tem peratuur 9 °C (48 °F); laagste 6% °C (44 °F). Heden 9 h: iy2 °C; 12 h 9^ °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 778 e*®© 777 »••••••••••••••••••-776 775 Wat de huiskamerbarometer zegt: 'Veranderlijk" Regen of'Wind* "Goed- -WéÜer "-Zeer Schoon De Bilt (per radio). De afnemende kern van het gebied van hoogen druk, die bo ven Ierland lag, ligt nog daar ter plaat se, Intusschen breidde zich in de richting van IJsland een nieuwe drukstijging uitt die voor het oogenblik nog aanhoudt, doch die wel spoedig tot staan zal komen door de nadering van de diepe depressie op denOceaan, die door een uitgebreid stormgebied omringd is. Tegelijk is in het N.O. van het gebied onder snelle drukdalingen een nieuwe depressie in gedrongen, die wel den weg der vorigen zal volgen. Van deze barometerverande ringen is in den toestand van het weer in onze omgeving geen dadelijken ster ken invloed te verwachten. In het N. van Scandinavië en in Finland is de vorst nog streng, doch verder is, met uitzon dering van een gebied in Zuid-Frankrijk en in het Z.W, in Engeland de tempe ratuur nog steeds boven de normale. Hoogste barometerstand 779.6 mm te Blacksod; laagste 749.8 mm te Andanes. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige, wellicht tijdelijk toenemende N. tot N.W. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijn lijk enkele regenbuien, weinig verande ring in temperatuur. Zon op: 7 h 41; onder 16 h 46. Licht op: 17 h. 16. Maan op: 6 h 26; onder 24 h 36. N.M. 6 Februari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari. Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Hoogwater. 11.00 23.31 12.07 0.29 12.57 1.14 13.40 Laagwater. 4.46 17.22 5.58 18.27 7.00 19.19 7.49 20.00 verplichtingen gaan onttrekken, maar erkennen dat de gewijzigde omstandig heden nieuwe regelingen noodig maken. De heer Schouten te 's-Gravenpolder toont aan, dat de verschillende besturen steeds teveel subsidie betaald hebben. Ze hebben van een gunstig verschil in rente, in strijd met de gegeven belofte, niet geprofiteerd. Voorts is er nooit een rekening van de bouwkosten gedaan. Dr. Jenny Weyerman heeft gezegd, dat ze meegevallen is. En ook daarvan heb ben de gemeenten niet geprofiteerd. De heer W. Kakebeeke is het wat het eerste punt betreft met den heer Schouten eens. Spr. zal trachten in de aandeelhoudersvergadering van de Spoorwegmaatschappij in dezen nog iets te bereiken. Maar de aanlegkosten zijn door meer werk en arbitrage-kwesties met de aannemers niet beneden de ra ming gebleven. Aan Prov. Staten is re kening en verantwoording gedaan. Het heeft heel lang geduurd, eer de rekening kon worden vastgesteld. De voorz. en mr. Goedbloed geven den heer Verhorst in overweging de staart van zijn motie weg te laten. Deze is daartoe echter niet bereid. De heer Verschoor zegt nog, dat het traject Goes-Hoedekenskerke geen verlies oplevert. Dit wenschen de N. S. van de andere te scheiden. De heer Rutgers, burgemeester komt daartegen op. We hebben een ringlijn. En nu moeten we Borsselen niet in een achterhoek drukken. Als men maar zorgt voor goede aansluitingen op

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1