fs »y .Zeeituische N 27. Tiree Blade*. DINSDAG 2 FEBRUARI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. EDDE I ut WED I$T3T f 6T ?9T v3r TSï 9ï ë!H TT Hoog- en Laagwater te Vüssingen. In Dagblad Aban*em«*tap rijs toot Middelburg eu't agentschap Vlissinge* f S^30j eiders 2.50 per kwartaal. Week-abona em enten in Middelburg Mi cent per week. De advertentieprijs Is, voor de gewone advertentie* 30 cent per regelvoor ingezonden aaededeelingem 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.Y. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg -Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels 2.10elke regei meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling, Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. NED.-INDIE SM DE CRISIS. La de Memorie van Antwoord op het •fdeeüngsverslag va» deo Volksraad verklaart de regeering ten aanzien va* de criaisbescbouwingea in de eerste jdaais, dat van verlaten van den goude* standaard geen sprake kan zijn. Voorts wordt verklaard, dat de staatstaak gee* principieele verandering ondergaat door de bezuiniging, en ten derde dat wijzi- van de kosten verdeeling der Ma- léne vermoedelijk niet te bereiken zal aija. In de vierde plaats wordt medege deeld, dat reeds thans de mate waarin Ned.-Indië genoodzaakt is te leenen. groote gevaren in zich sluit. Een verdere beperking der buitenland sdie verloven wordt toelaatbaar geacht. Ten aanzien van de pensioenregeling heeft de regeering haar standpunt nog niet bepaald. Samenvoeging van alle bezuinigings maatregelen tot een algemeen forsch plan wordt onmogelijk geacht, aangezien de objecten daarvoor te uiteenloopend zij». De regeering wijst het denkbeeld af ora te streven naar een sluitende begroo ting in 1940, aangezien het land niet zou dage» in regelmatige dekking van het tekort door leeningen gedurende acht jaren. BOND VAN JONGE LIBERALEN. In de op Zaterdag en Zondag gehou den jaarlijksche vergadering van den Bond van Jonge Liberalen, werd het jaarverslag uitgebracht, dat getuigde van grooten bloei van den Bond en een in tens vereenigingsleven. Veertien nieuwe afdeelingen werden opgericht, het leden tal steeg van 2300 tot 3300. Het aantal abonné's op het orgaan steeg tot 2300. De banden met de Jonge Liberale In ternationale werden nauwer toegehaald door het congres in Den Haag, In 1931 namen de Jonge Liberalen principieel stelling in het vredesvraag stuk door afwijzing van elk doldriftig radicalisme of gevaarlijk defaitisme en door het treffen van voorbereiding van een zelfstandige en positieve vredesactie langs evolutionairen weg. Opgericht werden een liberale studen- ten-interacademinale en een propagan- dafonds. Zaterdagavond werd een openbare feestelijke propagandabijeenkomst ge houden, waarin ds. J. Luchies, onder voorzitter van den Bond, een rede hield over: „De onmiskenbare beteekenis van het liberalisme", en de secretaris, de heer A. J. Tom, over: „Aan den voor avond der internationale ontwapenings conferentie". Het hoofdbestuur werd voor 1932 sa mengesteld als volgt: mr, dr. F. Hol lander te 's-Gravenhage voorzitter en de heeren ds. J. Luchies te Valthermond (Dr.), mr. A. B. Adrian te Utrecht (bei den aftredend), ir. D. van Aalderen te Almelo en A. J. Huibers te Arnhem. DE RAMP VAN DE OOIEVAAR. Gister is onder zeer groote belang stelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de drie slachtoffers van de ramp van het K. L. M. vliegtuig naar Indië, „De Ooievaar" bij Bangkok op 6 Dec. 1.1. De begrafenis van den piloot Wiersma had plaats te Amsterdam, waar o.a, de directeur der K. L. M., de heer Plesman, een woord van afscheid sprak. Die van de heeren Kotte en Van On langs op Crooswijk te Rotterdam. Bij de baar van den heer Kotte hebben o.a. de heer P. Guilenard, chef van den techni- schen dienst op Waalhaven, en jhr. Ren- dorp, directeur van de K. N. I. L. M,, gesproken. Bij de baar van den heer Van Onlangs spraken de heeren Hans Martin, secretaris van de K. L. M., en generaal Snijders. DE REIS VAN HET BELGISCH KROONPRINSELIJK PAAR. Het Belgisch kroonprinselijk paar is op de reis door het Verre Oosten met het s.s. Marnix van St. Aldegonde te Me- dan aangekomen. De passagiers en de etat-major van de „Marnix van St. Aldegonde" zijn ver rukt over de charme en eenvoud van 't prinselijk paar. De Prins en de Prinses namen op innemende wijze aan het le ven aan boord van het mailschip deel. Zoowel de Prins als de Prinses waren bijna iederen middag op het sportdek aanwezig. Zij deden mee aan alle dek- speleo en sportwedstrijden. Beiden gaven herhaaldelijk blijk van het feit, dat zij Indië zeer bewonderen e* dat zij daar indertijd een zeer pret tige» tijd hebben gehad. Prins Leopold sprak steeds Neder- landsch. Prinses Astrid verstaat Neder- landsoh, doch spreekt bij voorkeur Fransch, Duitsch of Engelsch. Aan het afscheidsdiner op den avond voor de aankomèt te Sabang dankten de gezagvoerder mm de oudste passagier het prinselijk paar voor de aangename en beminnelijke ^ijze, waarop beiden had den bijgedragen tot verhooging van de gezelligheid aan boord. Na den kapitein nam Prins Leopold het woord, waarvoor hij zich veront schuldigde, daar hij noch de oudste, noch de jongste paseagier was. Hij voelde zich echter gedrongen, ook namens Prinses Astrid den etat-major en de passagiers te bedanken voor den aangenamen tijd, aan boord doorgebracht. DE WINKELSLUITINGSWET, Naar het Hold. verneemt zal de aan vankelijk door minister Verschuur aan genomen datum van het in werking tre den van de Winkelsluitingswet 1930 nl. 1 Maart a.s. eenigen tijd verschoven wor den. DE WETHOUDERSCRISIS TE ROTTERDAM OPGELOST. Ln de Weide vacatures van wethouder van Rotterdam zijn gister gekozen de heer J. A. Hanemaayer (a.r.) en A. H. S. Stemerding (c.h.), belden met 17 st. één St. op den communist Reuderimk', en, resjp. 9 en 8 stemmen blanco. ROTTERDAM LLOYB-RAPIDE. De boottrein van het mailschip „Dem- po" van den Rotterdamschen Lloyd, dat hedenmorgen 7 uur te Marseille is aan gekomen, zal Woensdagmorgen 7.16 te Roosendaal,,8.51 te Rotterdam (D.P.) en 9.28 uur te Den Haag (H.S.M.) aanko men. Jhr. mr, J. A. de Jonge, de tweede zoon van den Gouverneur-Generaal, van Ned. Indië, die onlangs in Nederland ge promoveerd is, is als particulier-secre taris bij den Gouverneur-Generaal in dienst getreden. Maandagmiddag is 't retourvliegtuig de Duif op Schiphol geland. In de afgeloopen week is bij het nationaal crisis-comité f 14.025.47 ont vangen. In totaal is thans 439.931.05 ingekomen. MIDDELBURG. T elef ooncomité. Zooals men zich zal herinneren, heeft het comité, dat de voortdurende open stelling van de Middelburgsche telefoon op Zondag ten doel had, destijds zijn ac tie aangevangen op grond van een z.i. voldoend aantal schriftelijke bereidver klaringen, ten hoogste 1.per jaar in de kosten dezer extra-bediening bij te dragen. Het verheugt ons hier als blijk van goeden gemeenschapszin te kunnen ver melden, dat voor dit jaar reeds 41 n i e u- w e abonnees zich vrijwillig bij deze re geling hebben aangesloten, terwijl slechts een drietal, bij het presenteeren der quitantie, zijn bereidverklaring tot verderen steun heeft ingetrokken. M, G. Boasson. f Te 's-Gravenhage is hedennacht, na een ongesteldheid van ongeveer 10 da gen, op 80-jarigenleeftijd overleden de heer M. G. Boasson, oud-lid van den ge meenteraad alhier. De overledene is voor de eerste maal in 19li tot lid van den raad gekozen onder het oude kiesstelsel als candidaat van een algemeen vrijzinnig comité. Toen het stelsel van evenredige vertegenwoor diging in werking trad, nam de heer Bo asson zitting voor de Vrijz. Dem. partij. In den gemeenteraad toonde de over ledene zich een hard werker voor de be langen der stad, waar hij 22 Augustus 1851 werd geboren en waar hij bijna zijn geheele leven heeft gearbeid. Vooral ook als voorzitter van de com missie van fabricage heeft de heer Bo asson medegewerkt aan vele adviezen en rapporten. Maar bovenal ging zijn liefde uit naar het onderwijs, en velen zullen zich herinneren zijn beschouwingen ten opzichte van school G. Maar niet alleen in den raad heeft hij Wie is wijs? die van iedereen lee- ren wil. Wie is sterk? die zichzelf overwint. zijn kennis van onderwijszaken kunnen toonen. Dit deed hij ook in de commissie van toezicht voor het. L. O. en i* de co» missie voor de Nutsbewaarscholen. Het was dan ook niet te verwonderen, dat hij, mede als vooraanstaand persoon in den handel, groote belangstelling voel de voor goed handelsonderwijs en mede werkte aan de tot standkoming der Ver- eeniging voor Handelsonderwijs, waar van hij jarenlang vice-voorzitter is ge weest. In den raad had de heer Boasson zit ting tot de periodieke aftreding in 1927, en kort daarna vertrok hij naar 's-Gra- venhage. Zijn zaken en familierelaties riepen hem na dien tijd nog meermalen naar Middelburg terug en als men hem dan ontmoette, dan vergat men te spreken met iemand, die de 80 jaren reeds ge passeerd was en dan bemerkte men zijn groote belangstelling, die hij nog steeds voor zijn geboortestad had, wat zich wel zeer sterk demonstreerde op 8 Decem ber 1929, toen hij per eerste gelegenheid naar hier kwam om de op 7 December aangerichte ruïne in oogenschouw te ne men. In breeden kring zal dit heengaan ze ker diepen indruk maken, al zullen al len die den heer Boasson gekend hebben, dankbaar zijn, dat hij tot op hoogen leef tijd een goede gezondheid heeft mogen hebben. Het stoffelijk overschot zal naar Mid delburg worden overgebracht en op de Israëlitische begraafplaats ter aarde worden besteld op Donderdag a.s. te half drie. Mr. D. J. Wolfson. f Gisterenmiddag overleed de heer mr. D. J. Wolfson, officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank alhier. De overledene was 29 Juni 1864 te Leiden geboren en heeft daar aan de Rijksuniversiteit gestudeerd. Op 2 Juni 1890 promoveerde hij tot meester in de rechten en vestigde zich op 13 Juni als advocaat en procureur te 's-Gravenha ge, doch verwisselde op 26 September 1893 die woonplaats met Zierikzee, waar hij eveneens als advocaat werkzaam was en op 6 Juli 1894 tot rechter-plaatsver- vanger werd benoemd. In 1898 ging de overledene over van de balie naar het openbaar ministerie en wel op 19 Maart toen hij optrad als amb tenaar bij de kantongerechten te Oost burg, Terneuzen en Hulst en Middelburg als standplaats kreeg aangewezen. Ook hier zou mr. Wolfson toen niet lang ver toeven, want na ruim twee jaar en wel op 9 Juni 1900 ging hij over naar de kan tongerechten in het arrondissement Haarlem. Op 1 Juni 1907 werd hij sub stituut officier van Justitie bij de recht bank te Zwolle en nog geen anderhalf jaar later, op 7 October 1908, bij de rechtbank te Rotterdam. Op 15 Februari 1918 verliet hij de Maasstad wegens zijn benoeming tot officier van justitie bij de rechtbank te Winschoten, om op 8 Janu ari 1921 weder naar Zeeland terug te keeren in de functie, die hij tot zijn over lijden heeft bekleed. Zijn verdiensten in dienst van de rechterlijke macht werden erkend door zijne benoeming tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, De overledene was verleden jaar ge- ruimen tijd ziek geweest, maar was toch reeds weer uitgaande, toen hij aan het einde der vorige week weder ernstig on gesteld werd, wat gisteren den dood ten gevolge had. De begrafenis zal plaats hebben Don derdagmiddag te één uur. Volgens den wensch van den overledene zal aan het graf niet worden gesproken en wordt verzocht geen bloemen te zenden. Alvorens hedenmorgen de Politierech terzitting der Rechtbank alhier een aanvang nam, herdacht de Politierech ter, mr. W. M. G. Jolles, in eenige treffende woorden het overlijden van mr. D. J. Wolfson, in leven officier van justitie bij die rechtbank. Spreker her dacht den overledene als een braaf mensch en een plichtsgetrouw ambte naar, wiens nagedachtenis steeds in eere zal worden gehouden. Het Openbaar Ministerie, waargeno men door mr. W. F. E. Baron van der Feltz, substituut officier van justitie, be antwoordde deze rede waarin tot uiting kwam de weemoed over het verlies van den geëerbiedigden parketchef, die goed was voor allen die met hem in aanra king kwamen en steeds bereid was an deren te helpen. Ook het parket zal zijn nagedachtenis in eere bewaren. Ten slotte wijdde mr. C. M. Kegge, advocaat te Goes, namens de balie nog eenige woorden aan de nagedachtenis van mr. Wolfson. Zaterdag vergaderde de afdeeling Middelburg van Schuttevaer, onder voor zitterschap van den heer A. C. de Vos. De secretaris-penningmeester, de heer P. de Vos, bracht het verslag uit over de werkzaamheden van de afdeeling en legde tevens de rekening over, welke sluit j£$t een batig saldo van 2.55. Naar aanleiding van een voorstel om het hoofdbestuur uit te noodigen de jaarver gadering te Middelburg te doen plaats hebben, besloot de vergadering dit uit te stellen tot betere tijden. De voorzitter werd met groote meer derheid herkozen en de heer De Vries bij acclamatie tot bestuurslid. Beide na men deze herbenoeming aan. Vervolgens hadden geanimeerde be sprekingen plaats betreffende de scheep vaart en zullen verschillende voorstellen door het bestuur bij het hoofdbestuur worden ingediend ter behandeling op de algemeene vergadering. VLISSINGEN. De verpachting der standplaatsen op de kermis heeft 5760 opgebracht, Gisteren nam de heer W. A. van Maldegem na een 45-jarigen diensttijd op de Kon. Mij. De Schelde, afscheid van zijn medearbeidenden, wegens zijn pensionneering. Een blijvend aandenken werd den scheidende aangeboden. WALCHEREN. KOUDEKERKE. Vrijdagavond verga derde het Plaatselijk Nationaal Crisis- Comité alhier. Twee der comitéleden konden niet aanwezig zijn, waardoor nog geen volledige opgaaf kon gedaan wor den van de totaal ontvangsten. Uit het rapport der tegenwoordig zijn de leden bleek dat de opbrengst bevre digend was, niettegenstaande vele der landbouwers verklaarden geen gelden daarvoor te kunnen missen, wat door enkele leden gebillijkt werd. Een kleine commissie is gevormd, be staande uit den burgemeester voor het Burgerlijk Armbestuur; J. Jasperse Herv. diaconie; J. de Kam Geref. Diaconie, en L. Janse, Geref. Gem., hetwelk de eventueele aanvragen om steun zal over wegen en bij het comité de beslissing zal berusten. Aangezien niet alle heeren hadden ge- informeerd of er steun noodig was, werd besloten eenige bekendheid er aan te geven dat allen dien steun verlangden, dit kunnen aanvragen bij een der comité leden. Besloten werd de gelden voorloopig te deponeeren bij de Rijkspostspaarbank. Nadat de voorzitter, de heer A. Bak ker, zijn blijdschap had uitgesproken, dat alle heeren hadden medegewerkt en hen daarvoor dank had gebracht, sloot hij de vergadering. WESTKAPiELLE. Maandagavond hield de dijkwer'kersvereenigimg „Hebt uw naasten lief als n zelve" alhier haar zeer druk bezochte voorjaarsvergadering Uit liet financieel verslag van den pen ningmeester bleek, dat de ontvangsten hebben bedragen f 45 5.31 en de uitgaven f 15.56. Als nestuurslid werd daarop 'herkozen de heer P. Wersterbekje en ge kozen de heer Arnd. Ga'briëlse P:z., in de plaats van den heer K. Cijsouw, die zich niet meer oeschikbaar stelde De voorzitter dankte den heer K. Cij souw, voor hetgeen hij in hel belang der iVereeniging had gedaan. Uit de reserve-lijst van dijkwerkers werd in de vacature van een dijkwerker behoudens goedkeuring van den op zichter aangewezen, de heer K. Hui1- Wregtse. Bij de rondvraag stelde een der aanwezigen voor, dat een vader het recht heeft een lid van het huisgezin als ge machtigde naar dp vergadering te doen gaan, welk voorstel met 'bijna al.gem. stemmen werd verworpen. ZOUTELANDE. In den nacht van Zon dag op Maandag is ingebroken in pension „Duinoord." Alle kasten en laden wer den geopend, of opengebroken en de inhoud over den igrond verspreid. De politie stelt een onderzoek in. Wat precies ontvreemd is, staat nog niet vast. 2-II-'32. Maandag hoogste lucht tem peratuur 8 °C (46 °F); laagste 5K> °C (42 °F). Heden 9 h: 6% °C; 12 h: 8 °C. 0.9 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 780 779 778 777 776 Wat de huiskamerbarometer zegt: Stormachtig_ —Bestendif Zware Storm De Bilt (per radio). In Scandinavië is de barometer sterk gestegen. De storm is bedaard en de vorst in het N. sterker geworden, terwijl ook in Z. Scandinavië en Oost-Duitschland lichte vorst inviel. De hooge drukking over Ierland nam iets af. Bij IJsland is weer een daalgebied ge passeerd. Overigens is de toestand wei nig veranderd en belangrijke verande ringen zijn nog niet in het zicht. In Scan dinavië, Finland en Oost-Duitschland blijkt voldoende sneeuw te zijn gevallen, om het sneeuwdek weer eenige uitbrei ding te geven. Op het vaste land was de neerslag overigens van weinig beteeke nis en duurt bijna overal het sombere weer voort. Hoogste barometerstand 782.3 mm te Blacksod; laagste 756.8 mm te Ingo. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige W. tot N. wind, meest zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 43; onder 16 h 44. Licht op: 17 h 14. Maan -op: 5 h 20; onder: 11 h 36. N.M.: 6 Febr. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Februari. Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Hoogwater. 9.31 22.21 11.00 23.31 12.07 0.29 12.57 Laagwater. 3.19 16.09 4.46 17.22 5.58 18-27 7.00 19.19 ZUID-BEVELAND. BORSSELEN. De alhier bestaande af deeling van „Volksonderwijs" hield een openbare protest-vergadering tegen de ontwerpwet Terpstra. De secretaris der afdeeling, de heer H. de Priester besprak het ontwerp en toonde aan, welke ramp ons onderwijs in 't algemeen en het openbaar onderwijs in 't bijzonder zou treffen, als het ongewijzigd zou worden aangenomen. De heer J. de Voogd, onderwijzer aan de openbare school, hield daarna een le zing over het onderwerp: „De verhouding tusschen ouders en onderwijzers. Verder maakten verschillende personen zich verdienstelijk door tooneelspel, zang en voordracht. KRABBENDIJKE. Vrijdagavond verga derde de afdeeling van het Groene Kruis onder voorzitterschap van den heer J. Frelier die een overzicht gaf naar aan leiding van het 25 jarig bestaan der af deeling. Bij het verder behandelen der agenda werd medegedeeld, dat de uitgaven en inkomsten over 1931 sloten met een be drag van 2156 die der wijkverpleging met 2013 en de T. B. C. bestrijding met 927. De stand van het reservefonds bedroeg 595. Voor aankoop van ma terialen werd besteed 64.. Eenige waardeerende woorden werden gespro ken aan het bestuur, voor hetgeen het in al die jaren heeft gedaan. De bestuursverkiezing bracht geen verandering in de samenstelling. Besloten werd den penningmeester 'n gratificatie te geven van 25 voor de toenemende werkzaamheden in den loop der jaren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1