"JJrouinriale ifeeuuische ÜITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT N o. 26. Twee Bladen. FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. VLISSINGEN. WALCHEREN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Wg;^W8ND EDDE I ff WED i$?37 ?6T y9Y Y3Y ?6Y Y9? $10 Stormachtig, -Bestendig Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiëa 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. MAANDAG 1 BÉ—L_.l ..._WIJI!UIIII>ilil»imJll)liJW>MI»LfJllll m DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft zich met een adres tot de ontwapeningsconferentie te Genève gewend. „Mocht Uwe Conferentie tot een re sultaat kunnen leiden, dan zou in deze tijden van economische en politieke ver warring en verval, bij de van alle zijden dreigende conflicten, een lichtpunt ge geven zijn, dat nieuwe hoop en kracht geeft, dat een begin kan zijn op den eenigen weg, die Europa kan redden: de weg tot samenwerking tusschen de lan den, de weg tot vermindering van wan trouwen. Mocht Uwe Conferentie echter on verhoopt gedwongen zijn uiteen te gaan zonder eenig practisch resultaat bereikt te hebben, dan zou dit onvermogen om in de meest dreigende oogenblikken der geschiedenis zelfs maar een begin van verbetering te brengen, den toestand aanzienlijk moeten verergeren, het wan trouwen der volkeren vergroofe'n, de kans op conflicten doen toenemen. Uitvoerig wordt in het adres ge wezen op het groote gevaar van den voortdurenden groei der bewapening. „Het is met een beroep op de veilig heid, op het bestuur van de cultuur van Europa, op de welvaart en het leven van zijn inwoners, het is met een beroep op alles wat menschelijk is, dat wij ons wen den tot Uwe Conferentie om ons ver trouwen uit te spreken, dat, nu voor het eerst de volkeren samenkomen om mid delen te beramen tot beperking hunner bewapening, van Uw Conferentie een daad moge uitgaan, die een duidelijke eerste schrede zal zijn op den weg, die moet leiden naar internationale ontwa pening. Een daad, die, evenals het bij eenkomen Uwer Conferentie het begin van een nieuw stadium moge beteekenen in de geschiedenis en die het ver trouwen en de verwachting rechtvaar dige die vanuit de geheele beschaafde wereld op Uwe Conferentie gevestigd is" DE WERKLOOZENKASSEN. Naar de „Volkskrant" verneemt, heeft de minister van Arbeid, Handel en Nij verheid in een rondschrijven aan de be sturen der werkloozenkassen meege deeld, dat bij het verschaffen van extra- steun van rijkswege aan de kassen over het jaar 1932 in geen geval meer dan 300 pet, subsidie zal worden gegeven. ^Mr. J. A. H. van Schaxk, voorzitter der Tweede Kamer, werd gister 50 jaar. Hef Ned. Indië vliegtuig van de K. L. M. „de Ekster" is Zaterdag voor den koning van België op het vliegveld te Brussel gedemonstreerd. Het comité te Den Briel ter plaatsing van een monument gewijd aan de nagedachtenis van den heer Joh. H. Been, heeft besloten, een monumentale bank te plaatsen tegenover zijn laatste woning. De bank zal worden uitgevoerd in baksteen, waarin een bronzen pla quette met beeltenis van Been zal wor den aangebracht, De directie van de Stoomvaart Mij. Nederland deelde, naar Aneta meldt, aan haar personeel op de Indische kan foren mede, dat zoowel voor het Euro- Peesch als Chineesch en Inlandsch per soneel met ingang van 1 Maart 1932 een oonsverlaging zal worden ingevoerd van pet, terwijl het vooruitzicht bestaat, a indien de toestanden slechter wor- en, een verdere verlaging zal worden ingevoerd. ,r Bi> Kon. besluit is benoemd tot ridder m de Orde van den Nederland- schen Leeuw prof. ir. J. W. Dieperink. ~0Bi' Kon- besluit is aan A. L. G. H. M. Coenen, op verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Roo. s e n d a a I en Nispen, met dankbetuiging voor de langdurige diensten. Afgekondigd is het Staatsblad no. 12 bevattende het besluit van den l4den Januari 1.1. tot vaststelling van een rede- ment van politie voor het Moerdiiksche veer over het Hollandsch Diep De K:imer van Koophandel. In het verslag van de vergadering der Kamer van Koophandel is betreffende den bootdienst VlissingenNeuzen niet geheel duidelijk de meening van den heer Stofkoper, speciaal in het eerste deel zijner opmerkingen bleek "niet vol doende, dat de heer S. voor het behoud van den dienst is. Weggevallen is, dat ook de heer O 11 h o f f zich als voor stander van het behoud van deze ver binding liet kennen. Bij cle wijziging der begrooting 1931 heeft de heer de Vos als zijn meening uitgesproken, dat de gelden voor de N. V. Haven van Vlissingen nooit noodig zullen zijn, want volgens hem komt er toch niets van die haven terecht. Dijksverhoogingen Ossenisse en Kruispolder. V. D. meldt: In de gehouden vergadering van den polder en waterschappen Ossenisse en Kruispolder is met algtemeene sterns men besloten om af te zien van het mar. ken van dijksverhoogingen met grond, doch over te gaan tot het maken van betonwerken. De plannen zijn opgemaakt door den ingenieur van het waterschap 'Schouwen ir. J. Ilcken te Zierikzee. Een en ander is ter goedkeuring gezonden aan Bed. Staten van Zeeland. Met de betonwerken wordt ruim de delft bespaard op de kosten die de grondstoffen zouden vergen. De wer ken zullen worden uitgevoerd metwerk- loozen arbeiders uit de omgeving. MIDDELBURG. Door een misverstand meldden wij', dat deze week 's avonds en 's nachts de apotheek van den heer Van Pienbroek geopend is, dit moet zijd die van mevr. wed. Van der Harst, in de Korte Delft. De gemeente-bedrijven alhier, geven in hel eerste nummer van een nieuw orgaan „Licht en Warmte*1 een zeer duidelijke uiteenzetting van het vast rechttarief voor gas. Zaterdagavond gaf de Mondharmo nica- en Tooneelvereeniging „E.M.M.", voor een volle Schuttershofzaal de twee de opvoering van haar revue „Wat zeg je me daarvan Nadat eerst de mondharmonica-club eenige nummers had gespeeld, volgde de revue. Dé verschillende tafereelen had den wederom veel succes, terwijl Wip en Wap voor de vroolijkheid zorgden. Er is weer hartelijk gelachen. Een gezellig bal besloot deze goed geslaagde tweeed op voering. Zaterdagmiddag j.l. hield de afd. Middelburg van den Bond van Typogra fische Studiegezelschappen eene verga dering in de bovenzaal van den heer Groenewegen, Markt, alhier. Deze vergadering, welke toegankelijk was voor alle typografen, was zeer goed bezocht, ook door Patroons en collega's uit Vlissingen en Goes. Nadat de Voorzitter de aanwezigen had welkom geheeten, gaf deze het woord aan den heer G. Brand, monteur- instucteur der M.A.G., welke deze mid dag zou spreken over de „Linotype en de Ludlow." Spr. schetste de wordingsgeschiedenis van de zetmachine in het algemeen en van de Linotype in het bijzonder, om zoo vervolgens de verschillende verbe teringen dezer machine op zeer duide lijke en leerzame wijze te behandelen. Komende tot de uitvinding van den laatsten tijd nl. de Ludlow, schetste spr. deze machine als een uitkomst voor de courantenbedrijven, omdat deze machi ne het mogelijk maakt in den kortst mogelijken tijd de advertentie-kolom- men in elkander te zetten, met steeds nieuwe letter en materiaal, omdat nu de regels direct van de matrijzen worden gegoten door de machine en dus deze matrijzen weer direct ter beschikking komen voor andere woorden. De aanwezigen volgden den spreker, die blijk gaf dit onderwerp volkomen technisch en bevattelijk te kunnen uit eenzetten, met groote aandacht en maakten in de pauze een druk gebruik van de gelegenheid de ter verduidelij king aanwezige onderdeden en mate rialen te bezichtigen. Na de pauze namen verschillende aanwezigen deel aan een geanimerde gedachtenwisseling over het onderwerp Leven is: het bewegen van een men- schenziel in liefde of in leed. waarna de spr. een hartelijk applaus in ontvangst had te nemen. Nadat de voorzitter ook namens de afdeeling den spr. dank had gebracht en de aanwezigen had opgewekt tot toe treding bij de B.T.S., sloot hij dezen aangenamen en l.eerzamen middag, De Typografische Vereeniging „Harmonie en Vriendscchap", afdeeling van den Ned. Grafischen Bond, heeft den eerbiedwaardigeri ouderdom van 85 ja ren bereikt, en dit mooie Zeeuwsche kroonjaar is Zaterdagavond in een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in Mer- curius herdacht. De Voorzitter der Vereeniging, de heer J. C. Peeman, heette de talrijke aanwezigen welkom en dit o.a. meer in het bijzonder de afgevaardigden van de verschillende bij den Walcherschen Be- stuurdersbond aangesloten vereenigin- gen, en gaf een overzicht van de ge schiedenis der jubilaresse. Spr. bracht hartelijk dank voor de bloemstukken zijn vereeniging aangebo den door genoemde zusterorganisaties uit den Walcherschen Bestuurdersbond en van „Crescendo". Het programma was zeker wel heel geschikt om er de gewenschte stemming in te brengen en tot het eind toe er in te houden. De Mondharmonicavereeniging „Cres cendo", directeur den heer I. J. Lin- denberg, deed dit op haar bekend goede wijze met verschillende muzieknum mers. Als voornaamste deel van het pro gramma mag zeker wel genoemd wor den het optreden van den heer August de Laat en mewr. van den Berg uit Tilburg, zijn vrouwelijke assistent, met voordrachten en zang, waarbij natuur lijk de humor den ernst verre overtrof. Maar in beide genres toonde het duo heel wat goeds te kunnen brengen. Dat er tot de kleine uurtjes werd na- gedanst, spreekt wel vanzelf. Zaterdag liep het Engelsche stoom schip Port Adelaide, van Antwerpen naar Bremen, voor het Grand Hotel Britannia aan den grond. Zondagmorgen is het schip met sleepbootassistentie vlot gekomen. Voor de van 11 tot 19 Maart van wege Gemeenschappelijk Belang te hou den winkelweek, zijn reeds 60 inschrij vingen binnengekomen. De Lettische driemastschoener Eurasia, die te Middelburg een lading hout heeft gelost, is in het dok alhier opgenomen tot het ondergaan van eenige voorzieningen. ARNEMUIDEN. In den ouderdom van ruim 92 jaar is de oudste inwoonster dezer gemeente, mejuffrouw de weduwe de Nooijer-Kuijper, Vrijdagavond over leden. DOMBURG. De geldinzameling door het alhier opgerichte crisiscomité heeft tot resultaat gehad dat tot Juni op een bedrag van ruim f 400.gerekend kan worden. Bovendien zal mevrouw Elout- Drabbe, ten bate van het comité een van haar schilderwerken verloten. OOST EN WEST SOUBURG. Zater dagmiddag had op de secretarie alhier het afscheid plaats van den heer W. Antheunisse, die den dienst als ambte naar ter secretarie met pensioen heeft verlaten. De secretaris, de heer Gabriëlse sprak ook mede namens het geheele per soneel den heer Antheunisse toe, die hem dank bracht voor de prettige wijze van samenwerking en de goede ver standhouding, welke altijd tusschen hen heeft bestaan. Hij wenschte de scheiden de en zijn gezin veel goeds toe.. Als blijk van waardeering werd hem een boekwerk aangeboden. SOUBURG. Op verzoek verwijzen wij naar een in dit no. voorkomende adveri tentie betreffende de komst van den Z -Afrikaanschen voordrachtkunstenaar Danie Smal. j ST. LAURENS. Vrijdagavond hield de Burgerwacht haar 10e jaarvergadering die door 28 leden werd bijgewoond. De Voorzitter de heer P. Boon wierp een terugblik over de tien jaren dat de ver eeniging bestond en kon getuigen van een kalm en rustig tijdperk, waarin ijve rig geoefend en steeds een zeer goede verstandhouding bestond tusschen be stuur en leden en veel medewerking werd ondervonden van den burgemeester en het bestuur der gemeente. Het verslag over het jaar 1932 deed 'n opgewekten toon hooren. Het ledentaL bleef ongeveer gelijk; de schietoefeiiin." gen werden geregeld gehouden en door zes leden werd een diploma behaald. Op verzoek van den voorzitter werden deze diploma's uitgereikt door wethouder Wondergem, omdat de burgemeester niet tegenwoordig kon z'ijn. De leden L. Davidse, A. C. v. d.. Putte en W. Walraven ontvingen diplo ma B met kruis en E. P. Diavidse, P. Hoefkens en W. Roose diploma G. ■Wethouder Wondergem sprak een hartelijk woord van gelukwens cl en waardeering,. Staande werd hierop het Wilhelmus gezongen. De penningmeester kon zijn rekening met een klein batig saldo sluiten. SAS VAN GENT. Dezer dagen ver scheen bij een inwoner tot tweemaal toe, een Belg, die voorgaf reeds 5 maanden zonder werk te zitten en naar Terneu- zen te zijn geweest om werk te zoeken. Hem werd eten verstrekt. In den nacht werd omstreeks 12 uur aan de woning gebeld en bleek de werklooze er weer te zijn. Nu gaf hij voor met zijn vrouw en zoon uit België gekomen te zijn met een partij manufacturen, die hem nabij Ter- neuzen waren afgenomen door de kom miezen, en hij thans verzocht een gelds bedrag ter hand te willen stellen noodig om de manufacturen terug te bekomen, waarop verzocht werd den anderen dag terug te komen. Wien men echter zag, den wcrkloozen niet, en bij informatie op het douanekantoor bleek aldaar niets in beslaggenomen te zijn en had men den Belg ook niet gezien. De rijkspolitie die er 'kennis van kreeg, heeft toen 'n onderzoek ingesteld met 't gte- vol,g, dat de rijksveldwachter J. v. L. ^alhier hem opspoorde te St. Nicolaas (België). Proces verbaal is tegen hem opgemaakt. BRESKENS. Hedennacht ontstond door onbekende oorzaak ibrand in het schuur- tie van den voerman K. alhier. Het gebouwtje en twee daarin staande auto's gingen geheel in vlammen op. Slechts een der auto's was verzekerd. g a.s. zal de Zuiderzeefilm alhier worden vertoond op initiatief van het Bestuur der Vereeniging Vreem delingenverkeer, dat hiervoor met de heeren Boom en Adriaanse is uitgebreid. Gemeenteraad van Oostburg. OOSTBURG In de op Vrijdag gehou den eerste vergadering van den raad der gemeente Oostburg waren alle leden te genwoordig; de voorzitter, de heer P. Erasmus, burgemeester opende de ver gadering met een woord van welkom en een kort overzicht van hetgeen in het afgeloopen jaar in de gemeente is voor gevallen en welke besluiten werden ge nomen, Het verzoek van den heer P. de Hul- lu Hz. om ontslag tegen 1 April a.s. uit zijne betrekkingen van secretaris, ont vanger en ambtenaar van den burger lijken stand werd gerenvoijeerd aan B. en V/. Tegen het verzetten der kermisdagen te Retranchement bestond geen bezwaar, terwijl adhaesie werd verleend aan het verzoek van den gemeenteraad van Grauw en Langendam aan den minister van binnenl. zaken in zake steun aan de vlasbewerking oogst 1931. Het verzoek van den W. Z. Vlaam- schen bestuurdersbond tot vaststelling van een steunregeling werd in handen gesteld van B. en W., nadat de heer Van G i n k e 1 dit verzoek warm had aanbevolen; inzenders wisten wel, zei- de deze spreker, dat het heden raad was, zoodat het voor behandeling te laat zou inkomen maar volgens spreker drijft het geheele crisiscomité op de steunrege ling, spr. raadt aan daarmede rekening te houden en wil het verzoek daarom nogmaals aanbevelen; zonder steunrege- l-II-'32. Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 8 °C (46 °F); laag ste 4°C (40 °Fj. Heden 9 h: 5H °C; 12 h: 7 °C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 0.2 mm regen of neer slag. Barometer: a Zaterdag/Zondag, Zondag/Maandag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 784 BUI 783 - ©•®o«®oe©9©782 781 780 ■■■aan-«• 779 778 Wat de huiskamerbarometer zegt: ^derfijg Goed- -Weder Zware Storm-' Zeer Schoon I De Bilt (per radio): Op de Britsche eilanden is de luchtdrukking nog geste gen. Over Skandinavië en Oost-Duitsch- land bewegen zich diepe daalgebieden, die storm brengen aan de Noorsche kust en in het Oostzeegebied, waarbij op ver scheidene plaatsen in Scandinavië, Oost- Duitschland en Polen lichte sneeuw valt. Vorst van beteekenis komt daarbij alleen in Noord-Skandinavië voor; lichte vorst kwam voor in Zuid-Frank rijk, Zuid-Duitschland en in Polen, met matige vorst in Hongarije. In Schotland en Ierland is de temperatuur boven nor maal bij zwakke wind en grootendeels bedekte lucht. Helder weer wordt alleen uit Midden Frankrijk en een deel van Zweden gemeld. De Z. winden van de Azoren tot IJsland duiden op aanhou den van het zachte weer in onze omge ving. Hoogste barometerstand 783.1 mm te Blacksod; laagste 738.8 mm te Helsing- fors. Matige later afnemende W. tot N.W. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. m Zon op: 7 h 45; onder 16 h 43. Licht op: 17 h 13. Maan op: 3 h 59; onder: 10 h 54. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. Ma. 1 Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Hoogwater. 7.58 20.49 9.31 22.21 11.00 23.31 12.07 Laagwater. 1.53 14.42 3.19 16.09 4.46 17.22 5.58 18.27 ling is het crisiscomité eigenlijk een wassen neus. Tot leden der commissie van toezicht werden herbenoemd de heeren A. E. van Eldik Thieme en J. Ie Clercq. De aanvraag van de bijzondere scholen om voorschot en die om vergoeding op grond van art. 101 der L. O. wet werden ge zonden aan B. en W. om advies en on derzoek. Gevolg werd gegeven aan het ver zoek van den W.Z.V1. bestuurdersbond om bij den minister erop aan te dringen, dat de bouw(vak)arbeiders onder de Crisiswerkloozen zullen worden gerang schikt. Besloten werd tot het aangaan van een 4% pct's geldleening tot conversie van de restanten van twee geldleenin- gen van 6 pet. en 5% pet-, waarbij de houders van obligatiën dezer beide leeningen de voorkeur zullen genieten. Het primitief kohier der hondenbelas ting werd vastgesteld op 389 verdeeld over 102 aanslagen met 105 honden, vastgesteld werd een verordening als bedoeld in art, 208 der gemeentewet, waarbij de nog geldige strafverordenin gen opnieuw werden van kracht ver klaard. Naar aanleiding van een ingekomen aanbod met berekening voor een te bou wen ziekenbarak voor lijders aan be smettelijke ziekten, bij het St. Antho-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1