'Provinciale ifccuiusche N O» 2 5. Twee Bladen. ZATERDAG 30 JANUARI 193 2. Eerste Blad. Draagt Header's Brillen. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. BIOSCOPEN. Waarom Daarom A.S S naar het Kietsspel, door Middel- O S burgers uitgevonden en vervaar- 9 digd' I 175e Jaargang. EBB ill. Stoowasscbii ïolbarding MEg|V|WW EDbD I ff WED I$?3t ?tif ?3y Y6YT9T IZf Stormachtig^ 7 Bestendig KERKNIEUWS. ONDERWIJS. MIDDELBURGSCHE COURANT ïen 2p, fcht in et en ïid an ia- et te ie et r- in :n ie is :.'.r ;n ts lt le ft Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UIIG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel Lange St. Pieterstraat, Middelburg meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk- Telefoonnummers:kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge- Recfactie 269 -:. Administratie 139 nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of Postchèque en Girorekening 43255 „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. F 2.40 of 55.000? We lazen dezer dagen een tweetal waardeeringen van een menschenkina, rJet bestemd om zijn gevoel van eigen waarde te streelen. Een Russisch ge leerde heeft precies uitgerekend, wat de verschillende stoffen, waaruit het menschelijk lichaam samengesteld is, wel waard is. Zooveel kalk enz. Hij komt dan tot een totaal bedrag in Nederlandsch geld van 2,40. Het is inderdaad niet veel. De chef van exploitatie van de Londen- ssche Autobus Maatschappij heeft aan de bestuurders en conducteurs opdracht gegeven om toch te stoppen aan haltes, waar maar één passagier staat te wach ten en vooral geen passagiers over te slaan bij het innen van het tramgeld. Het verlies van één passagier per dag de gansche berekening voert ons te ver komt der maatschappij per jaar te staan op een verlies van 55.000 pond sterling. De professor ziet een mensch en denkt, daar gaat een reëele waarde van 2.40. Hij ziet alleen maar de stof. De chef van exploitatie ziet den eenzamen passagier bij de tram-halte en denkt: 55.000 pond sterling. Hij denkt alleen maar aan winst. Zouden nu die twee menschen moe derziel alleen staan op deze wereld in hun schamele waardeering ,van. hef mesischenkind? We gelooven het niet; meenen zelfs,, dat er zeer, zeer velen zijn, die zóó denken of bijna evenwijdig zoo. Ze zien de menschen en misschien ook zichzelf alleen maar als stof en heb ben geen of heel weinig oog voor den geestelijken kant, voor de indeëele be- teekenis van het menschenleven. Dan wel, ze vragen bij iederen mensch, dien ze op hun levenspad ontmoeten, v/at nut, wat voordeel kan ik. van hem heb ben. En is dat nut, dat voordeel binnen gehaald, dan volgen ze de citroenpoli- tiek: uitgeknepen,' weggeworpen als zonder waarde. Er is op deze wereld ontzaglijk veel goeds en edels; veel, dat wél luidt. We klagen over onzen slechten tijd; over crisis, inzinking, ja wat niet al. We zuchten over toenemende criminali teit; toenemend in den afschuwelijken vorm, waarin deze zich nu openbaart, Het menschdom klaagt, van pool tot pool en langs den ganschen meridiaan! Omdat we de laatste tientallen jaren gingen op den weg der verstoffelijking en het ideëele niet op de volle waarde taxeerden. Toch is wat uit den geest is meer dan wat uit de stof is. De menschen, die achter den Russischen professor in de scheikunde aanwandelen, bereiken het hoogtepunt van de stofvergoding: een mensch heeft een „handelswaarde" van 2.40. Maar met zoon opvatting kunnen we geen vrede hebben en mo gen we ook geen vrede hebben. Er is gelukkig, nog heel wat ideëels, wat we niet kunnen tasten of zien of waardee- ren in geld; al .wat ons verheft boven de alledaagschheid van het sleurleVen; boven de gelijkvloerschheid van de din gen van al den dag. Wie dat zoekt, die vindt het. Wie het vindt, die wordt op geheven boven wat uit het stof is. Neen, een menschenkind, nog zoo gering, nog zoo eenvoudig, nog zoo gebrekkig, is meer waard dan 2.40. Ook de geest telt mee en weegt mee. En weegt het zwaarst! Geen 2.40. Dan soms 55.000? Mag e maatstaf, waarmede we den mede- mensch waardeeren, zijn eigen: voordeel; etgen belang? Als wede vraag zoo scherp stellen, zeggen we dadelijk: neen. u' "oe vaak komt het voor, dat die „edachte, misschien onderbewust, onze verhouding tot anderen bepaalt! Volgt uit de droeve ervaring van vele geslach ten, dat dankbaarheid een schaarsch ar tikel op de levensmarkt is, niet als van zelf, dat anderen uitgingen van de ver onderstelling, dat wij er waren om hun tot nut en voordeel te wezen? Zooals een hotelportier er is om den gasten be hulpzaam te wezen. We gebruiken dan wel geen woorden, spreken niet van uit buiten en wat dies meer zij, maar we voelen toch iets in ons van: daar staat er weer één van 55.000, Och, er is op dit ondermaansche zooveel eigenbelang, zooveel zoeken van zichzelf, waar aan zonder eenig gewetensbezwaar de naaste opgeofferd wordt. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (IngezK Med.t DE REIS VAN MINISTER DECKERS NAAR INDIE. De minister van Defensie, mr. dr. Deckers, woonde gister een speciale zitting van den Raad van Ned. Indië bij, die werd gepresideerd door den Gou verneur-Generaal. Het doel dezer bij eenkomst was het houden van oriëntee- rende besprekingen. Voorts waren bij deze zitting aanwezig de commandant der zeemacht, de com mandant van het leger, de voorzitter van den Volksraad en de directeur van het Departement van Financiën. De minister zal op reis naar Soeraba- ja den Boroboedoer bezoeken. DE VERBINDING RIJN—SCHELDE. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Westelijk Noord-Brabant te B-eda verzoekt in een adres aan den mi nisterraad, dat geen oplossing van het vraagstuk van een nieuwe verbinding van Rijn en Schelde worde gegeven, die niet in alle opzichten de belangen van Westelijk Noord-Brabant en van. het aangrenzende Nederlandsche gebied dient. De Kamer verstaat hieronder met name: lo. Dat het ontworpen kanaal van Dintelsas tot Bath dienstbaar zal moe tij ziin aan de afwatering van Noord-Bra bant. 2o. Dat door het genoemde kanaal een logische verbinding voor de binnen scheepvaart door Westelijk Noord-Bra bant tot stand zal komen, in aansluiting op het kanalenstelsél in Oostelijk Noord- Brabant en Limburg. 3o. Dat het genoemde kanaal voor N. Brabant de mogelijkheid van een eigen zeehaven te Bergen-op-Zoom zal schep pen. 4o. Dat het genoemde kanaal de gele genheid zal bieden, in de toekomst over te gaan tot een aansluiting op Zeeuwsch- Vlaamsch gebied, waardoor de meest Zuidelijke gedeelten in het Westen van ons land op meer doeltreffende wijze dan tot dusver op het centrum van Ne derland kunnen georiënteerd worden. Adressante schrijft verder: De Kamer vertrouwt aldus, dat de re geering zich rekenschap gevende van al hetgeen bij de uitwerking van het ka naalplan DintelsasBath voor het in- dustrieele Noord-Brabant op het spel staat, er voor zal waken, dat geen en kele toekomstmogelijkheid voor ons ge west, die tevens in het belang van ge heel Nederland is, om wille van buiten- landsche belapgen zal worden prijsge geven. De Kamer zoude het zeer toejuichen, dat Harer Majesteits regeering ertoe mocht besluiten, om geheel zelfstandig, zonder te wachten op mogelijke verdra gen met andere mogendheden, over te gaan tot het uitvoeren van een zuiver nationaal kanaalplan tusschen het Vol kenrak en de Westerschelde bij Bath, ONZE EXPORT NAAR DUITSCHLAND Het Tweede Kamerlid Duys heeft den minister van A., H. en N., gevraagd of hij bereid is mede te deelen, in welk stadium zich het onderzoek bevindt naai de vraag, welke maatregelen kunnen of zullen worden genomen ten behoeve van onzen export, in verband met de in het buitenland, in het bijzonder in Duitsch',- land, bestaande deviezenregeling. Het retourvliegtuig de Specht is gistermorgen uit Batavia vertrokken. De directeur van de Rolterd. Traim- wegmij. meldt, dat in verband piet gis ter met den minister van waters laat ge houden .besprekingen, op diens verzoek de voorgenomen staking van den dienst op Goeree en Overflakkee wordt uitge steld tot 15 Februari a.s. Dus geen 2.40; geen 55.000. Hoe veel dan? Ja, dat is nu juist niet in stom me cijfers uit te drukken. Omdat het vér uitgaat boven de stoffelijke dingen en zelfzuchtige bedoelingen. Maar wat dat is, dat voelt toch ieder, die nog het woord „Mensch" ook met een hoofdlet ter kan schrijven. J. Nagel. AANLEG CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR. J. J. SABELIS, L. Noordstr. 38. M'burg, (Ingez. Med.) MIDDELBURG. NATIONAAL CRISISFONDS. Verdere ingekomen giften: Personeel Fa. Lars-en 10.22, maandel. bijdrage Pers. D. N. B. 2.50, idem Pers. M. C. 5.Pers. Fr. Schulle Thieme 2.63R., Perso. S. Wiener Co. 14.25; in de collectebus: drie dubbeltjes, twaalf centen en één 2% cent stuk 0.44 JL) m De directeur vau het P. T. T.-kan toor te Middelburg maakt hekend, dat de gelegenheid wordt opengesteld kosteloos gelden te storten ten behoe ve van het Nationaal Crisis-Comité, én wel' op de hulppostkantoren te: Arnemuiden, Domburg, Koudekerke, Oost-Souburg, Veere en Westkapelle, en op de poststations te Aagekerke, Big- gekerke, Gapinge, Crijpskerke, St. Lau rens, Meliskerke, N. en St. Joosland, Oostkapelle, Rilthem, Serooskerke AV Vrouwenpolder en Zoulelande. VLISSINGEN. Deze gemeente is opgenomen onder de plaatsen waar uitvoer van gedistil- mag plaats hebben met teruggaaf of af schrijving van den accijns. ZUID-BEVELAND. GOES. Donderdagavond vergaderde in de melksalon-Bustra.au de afdeeling van Patrimonium onder voorzitterschap van den heer A. de Lange. De voorzil' -r hield een inleiding over „Twee vijanden op onzen Zeeuwschen bodem''. Hij teekende het socialisme dat in bond met de roode vakbeweging in onze provincie een krachtige actie voert en het economisch lineralisme, dat in breede kringen, ook wel onder Chris tenen nog steels aanhang vindt. Daarte genover stelde hij de plicht en de roeping tot Chr. Sociale actie, die zich baseert op Gods Woord. Ook deze week moet wegens ge brek aan aanvragen de rubriek „Waar is werk?" achterwege blijven. Voor de benoeming tot lid van het burgerlijk armbestuur te Ier s c fc e heeft de heer P. van Boven bedankt. De schilder J. S., van Sluiskil, reed naar huis, en kwam op den kanaaldijk te TerneuzenC. V. van Driewegen, die daar met zijn meisje ter rechterzijde van den weg reed, achterop. S. reed met zijn motorrijwiel V aan, waardoor diens rijwiel geheel in elkaar werd ge reden en de berijder een meter of 6 over den weg werd geslingerd, terwijl S. zelf van zijn motor sloeg en met een gapen de wond aan het hoofd bewusteloos op den weg bleef liggen. APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week is te Middelburg geopend de apo theek van den heer M. J. van Pienbroek (Pottenmarkt.) §999999999999999999999999999 Omdat het een gezellig gezel schapsspel is, omdat het vele voordeelen boven andere huiska merspelen bezit; omdat het een echt vaardigheidsspel is; omdat het door jong en oud met evenveel vreugde en opgewektheid beoefend wordt gaat ge eens kijken bij A. C. JULIANUS. Langeviele K 217. Telef, 448, (Ingez. Med.) ELECTRO. Voorwaarts, Marsch, Buster Keaton, de gezicht geworden expressie-loosheid, bij alle gemoedsaan doeningen des menschelijken bestarm goede, gewone of kwade exp'-essie- loos zonder nochtans 'even .loos, of 7 dis maar geestloos te worden. Zijn aparte Vunst. Buster millionairszoon met allures „navenant" toen het Amerikaansche leger „over there" trok ter beslissing van zooveel rampspoed. Handig in een veld eerst, aan boord, en aan front de wervingsbureau gelokt, op excercitie- veld eerst aan boord, en aan front de risé van het regiment, door zijn onweer staanbaar vis comica, onweerstaanbaar voor de lachspieren der toeschouwers niet in 't minst. Buster met dat facie zijn sergeant tot wanhoop drijvend, vallend, en rollend, door breiïge drek klabbaste- rend. Buster „travesti" van het ballet der ontspanningsafdeeling. Buster, zoo als U hem kent, met droog malle passen en dwaze streken. Inderdaad lachsucces na lachsucces oogstend. Zelfs de ernst van de geweldig ste en somber-aangrijpendste aller tra gedies de oorlog heeft geen vat op Be aton. Onder granaatvuur en luchtbom bardement grolt en grapjast hij dapper voort, brengt daardoor dat oord van zooveel ellende en pijn binnen de gren zen der parodie; een bedenkelijk of eigenlijk ongeoorloofd experiment. Ia het Nederlandsch Journal o.a. de te waterlating van de Bengalen, te Vlissin gen. FLORA. De Bloemenvrouw van Lindenau, Een buitengewoon genoegelijke ge schiedenis naar de bekende comedie van Bruno Frank: „Een storm in een glas water" vol grappige situaties en dolle verwikkelingen, kortom een ver makelijke comedie. Wat een aardig type die bloemen vrouw, frau Vogel, bezorgd zijnd om haar lieveling, haar Toni haar.... hondje. Verheugd als zij haar ter dood veroordeelde weer in haar armen kan sluiten. Voortreffelijk gespeeld is deze rol van „Blumenfrau", Doch ook de anderen dienen vermeld. De „pünktliche bürge- meisterliche" Thoss en zijn door „hon den" geblaf gestoorde speech. Zijn zoo gewichtig doende, trouwe bediende en bewaker van den „arrestant", die hij zoo trouw bewaakt dat „hij" gestolen wordt. De dief, met zijn goede bedoelingen in deze is vlug bekend. Het gaat er nog al gemoedelijk toe voor de „edelachtbare heeren" en het schijnt bovendien wel aardig toeven in de wachtkamer. Doch het vonnis is spoe dig geveld en dat werd tijd ook want „Toni, musz mal aus". Een vlot gespeelde film en Renate Mueller zorgt voor de gezelligheid. Men amuseert zich best. Het dagboek van een verlorene. Er zijn al vele films in dit genre ver toond en er zullen er ongetwijfeld nog wel meer volgen. Een jong lief meisje, eenzaam in de groote stad, verlaten door haar gelief de. In haar vertwijfeling en door angst gedreven, gaat zij „het pad der verlo renen" op. Het is een dankbaar onderwerp voor een film-scenario en wordt dan ook nog steeds met min of meer succes afge draaid. Zoo ook dit dagboek. Het is een boei ende, realistische film, en het einde is, zeer terecht, nog steeds als dagboek ge houden. HBSSMMEgSSHSBWS' 1 Vlissingen ES Filiaal Gr. Markt C 12 - Middelburg Onze Zaak siaai vanaf heden onder voortdurende controle van Dr. Ir. H. J. DE WIJS Scheikundig Ingenieur. (Ingez. Med.) 30-I-'32. Vrijdag hoogste lucht tem peratuur 5Vi °C (42 °F); laagste 1 °C (34 °F). Heden 9h: 5^ °C; 12 h: 7 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 780 779 778 777 776 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm' GoetF -Zeer Schoon De Bisschop' van Breda heeft pas toor J. G. M. van Gastel te Groeide benoemd als zoodanig te Rucphen. De Bilt (per radio). Achter de weg trekkende depressie bleef van IJsland tot de Noordzee de luchtdruk voortdu rend stijgen, waardoor het centrum van het hooge drukgebied thans over het W. komt te liggen. De depressie is bezig naar de binnenlanden van Rusland af te trekken. De wijziging in de luchtdruk- verdeeling had tot gevolg, dat de warme luchtstroom uit het W. plaats maakte voor een koudere, die zich vooral ken baar maakt aan de temperatuurdaling in het niveau der Duitsche Middelgeberg ten. Bij het toenemen der winden werd de mist/en koude der onderste lagen naar het Z. verplaatst, waardoor langs de kusten der Noord- en Oostzee de temperatuur aan den grond sterk steeg. In het binnenland van Scandinavië en in Finland keerde de vorst terug. Hoogste barometerstand 780.2 mm te Scilly; laagste 738.4 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond! Matige tot zwakke W. tot N.W. wind, aanvankelijk nog nevelig, later opkla rend, waarschijnlijk droog weer, iets zachter. Zon op: 7 h 48; onder 16 h 39. Licht op: 17 h 09. Maan op: 1 h 00; onder 10 h 06. L.K. 30 Jan. Zondag 31 Januari: Zon op: 7 h 47; onder 16 h 41, Licht op: 17 h 11. Maan op: 2 h 31; onder 10 h 26. N.M.: 6 Febr. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Za. 30 5.51 18.27 0.00 12.40 Zo. 31 6.45 19.28 0.51 13.33 Februari. Ma. 1 7.58 20,49 1.53 14.42 Di. 2 9.31 22.21 3.19 16.09 Bevorderd aan de universiteit te Leiden tot arts de heer H. Gerretsen te 's Gravenpolder Benoemd tot onderwijzer aan een der Ned. Herv. gemeentescholen te Utrecht de heer J. A. Hubregtse, tihans te Schiedam afkomstig uit O. en W. Sououburfi. Benoemd met ingang van 1 Febr. a.s. tot telefoniste bij den interlocalen dienst de leerling telefoniste H. J. Been bakker van het P. en T.-kantoor te Goes. School voor taal- en letterkunde. Het bestuur van de Stichting School- voor Taal- en Letterkunde te 's-Graven- hage heeft benoemd tot docenten aan de school dr. J. Brouwer te 's-Gravenhage om onderwijs te geven in de Spaansche

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1