^Provinciale %teuw&che „PRINSES JULIANA". EDE>£ I ff VLOED De proeftocht van de Eledrische Veerpont Wyfoert rEN No. 2 4, Twee Bladen. VRIJDAG 29 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. WEg.VVf^ND Hier begint het Verkeerswezen, Post en Telegrafie, FINANCÏEEL-ECONOMISCH WEEK-OVERZICHT. R1? 3ï ?6? T9t ?3y T6H9? tóH van hun ERI- e 's- jenJe eend rond- taris. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissiagen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels ƒ2.10; elke regel Lange St. Pieterstraat, Middelburg meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk- Telefoonnummers:kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge- Redactie 269 Administratie 139 nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of Postchèque en Girorekening 43255 „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Prov. Sfoombcotdienst. Een mensch moest zich nooit scha lmen zijn ongelijk te erkennen; hij zegt daarmee slechts, dat hij heden wijzer is, dan hij gisteren was. Een mooi en een groot schip. Dat ondanks zijn grootte zich soepel manoeuvreeren laat. Officieele overname door de Provincie, oude W'ie het wel eens heeft mede aangezien, hoe het in de zomermaan den, of op drukke vóór of najaarsdagen, toegaat o p 't veer VlissingenBres- kens, dien vertelt men geen nieuws met te zeggen, dat het zoo niet langer kon. Een der sprekers heeft het gisteren nog gezegd ook: dit veer is een der schakels in den grooten internationalen verkeers weg Noord-BrabantZeelandBelgië FrankrijkEngeland. En wanneer het daar nu voorkwam, dat de Koningin Wil- helmina eens even uit de vaart moest, dan zag men daar een strijd tusschen het in vorm en aantal moderne vervoer: de auto, autobus en vrachtauto, en het ouderwetsch geworden vervoermiddel over 't water: de raderboot. Die incon gruentie was te groot, dat kon zoo niet langer en. dat zal zoo ook niet lan ger! Want gisteren is de schitterende nieu we Diesel-electrische veerpont „Prin ses Juliana", door het eigenhandig hijschen van des gouverneurs vlag (bij wijze van „maatschappijvlag") door de opdrachtgeefster tot den bouw, de pro vincie, uit handen van de bouwers aan vaard. Haar indienststelling zal nu, naar verwacht mag worden, niet lang meer op zich laten wachten. Het zij zonder eenige reserve gezegd: de „Prinses Juliana" is een indrukwek kend schip. Oppervlakkig zou men zeg gen: een belangrijk vergroote en op de tailpunten nog verbeterde en verfraaide uitgave van de „Koningin Wilhelmina". Een grondiger beschouwing .leert ech ter, dat de overeenstemming slechts den uiterlijken vorm betreft, waarin trou wens vrijwel alle schepen overeenstem men een tobbe of een verhuiswagen vaart er niet of hoogst zelden Maar in wezen is dit een nieuw schip, niet al leen voor den Provincialen Stoomboot- dienst, maar voor heel Nederland en ten deele zelfs voor heel de wereld! Wat is dat nieuwe, dat heel bijzon dere nu wel? Dit: dat de machinekamer niet meer is de plaats, waar gemanoevreerd wordt. Het is nu een electrische centrale, waar door middel van een 8 cylinder Diesel motor, direkt gekoppeld aan een zware dynamo, de electrische stroom wordt op gewekt, die de schroeven van het schip doet wentelen. De e:genlijke aandrijving der schroe ven. staat heelemaa! piet meer in de machinekamer, is zelfs van daaruit niet rechtstreeks te bereiken, zóózeer ligt deze buiten de direkte bemoeienis van den machinist! Deze electromotoren staan nl. in de voor- en achterp;ek op gesteld, en hun bediening geschiedt zon der verdere menschelijke tusschenkomst direkt door den gezagvoerder op de commandobrug. Twee zware, op machi- nekamer-telegrafen gelijkende, schake laren staan daar, en als de kapitein de een op vol vooruit en den ander op half achteruit zet, dan begint de electromo tor in het voorschip vol vooruit te zoe men, en drijft, via het korte schroefasje de schroef vóór aan in de gewenschte richting, en eveneens gaat de in hel achterschip, geheel vrij van den vóór motor, opgestelde achter-electromotor zachtjes achteruit zoemen, en drijft ma. zijn even korte schroefasje, den achter motor in tegengestelde richting. En, zoo vroegen we enkele deskundi gen, is dat nu absoluut safe? Want niet waar: als er aan wal met de electriciteit eens wat gebeurt, nu, dat geeft eenig ongerief en dan vergeet men 't weer. Maar op een schip is 100 safe het mi nimum dat gevraagd kan worden wan neer een aanvaring dreigt en een elec tromotor zou er ineens den brui aan ge ven dan ware een onheil te verwach ten, een ramp wellicht. Welnu, de vakmenschen hebben ons verzekerd dat de electrotechniek de laatste jaren zoo vooruitgegaan is, dat de zekerheid en veiligheid waarop wij hier doelen, aanwezig is. Het zal duidelijk zijn, dat dan deze constructie zijn voordeelen meebrengt: de uitschakeling van personeel in de machinekamer is èn nautisch èn finan cieel van belang. Het eerste omdat er nu een tusschenschakel minder is, en dus door den gezagvoerder noodzakelijk geachte manoeuvres sneller, immers on middellijk, worden uitgevoerd, het twee de behoeft in deze dagen al gansch geen nader bewijs. Een tweede merkwaardigheid van de nieuwe veerpont is, dat zij met den helm stok inplaats van het rad gestuui-d wordt! De stuurinrichting is n.l. electrisch en de kracht, die tot haar beweging noodig is, is zoo gering, dat men op het o.i. ver standige denkbeeld kwam, de meer di recte weg van den helmstok in de plaats van het rad te kiezen. Wij hebben ons er van overtuigd, dat dit handig stuurt, en dat het schip heel willig reageert op deze wijze. Dit zijn wel de het meest en aller eerst vermeldenswaardige technische bij zonderheden. Enkele verder genoteerde gegevens omtrent schip en inrichting mo gen hier nog volgen. De „Prinses Juliana" is 65 m lang, 12,7 m breed en zij steekt ongeveer 3% m. Het maximale aantal passagiers is 3200, er kunnen 50 a 60 auto's op het enorme rijdek meegevoerd worden en de snelheid, contractueel 12 mijl, is geble ken 12,3 mijl 23,1 km) per uur te zijn. De losse voor- en achterstevens zijn, (hetgeen ons een groote verbetering lijkt) als sluisdeuren uitgevoerd nu; op het rijdek zijn twee kleine kajuiten voor wie moeilijk naar boven kan. Verder is op dat dek een postkamer met sorteerge legenheid. De trappen naar het passa giersdek zijn meer beschut gebouwd dan op de „Wilhelmina"; de kajuiten zijn on geveer als op dat schip. In de eerste klasse rooksalon is een plaquette van Prinses Juliana aangebracht, die den vervaardiger geen eer aandoet! Ook met het oog op de vele buitenlanders die dit veer vervoert, ware een vervanging van dit foei-leelijke ding door iets fraaiers zeer aan te bevelen. In de pantry vindt men een electrisch fornuis; als nieuwtje vermelden we ver der nog de waschtafelkranen (in de toi letten) met voetbeweging. En tenslotte met het oog op 't vele autovervoer is overal gezorgd voor brandbluschmid- delen, waarbij het „Foamite" schuimblus schen toegepast kan worden. Gistermiddag om half één is de offi cieele proeftocht gehouden, in tegen woordigheid van den Commissaris der Koningin in Zeeland, Onder de gasten werden opgemerkt: ir. H. M. Damme, directeur-generaal der P.T.T.; de heer A. de Vuldert van Noor den, regeeringscommissaris b. d. Mpij, „Zeeland" en de P.S.W.S. Het college van Ged. Staten was vertegenwoordigd door de heeren Van der Putte, Stieger, Van Dusseldorp, Van Rompu en Van Bommel van Vloten, Verder werden op gemerkt: mr. dr. H. C. W. graaf Van Lynden; de heeren Th. H. de Meester, pres.-comm., en J. A. Waller, directeur van de „Zeeland", de heeren Ruhl, com mandant van het wachtschip, en Arnt- zeniüs, inspecteur van het loodswezen te Vlissingen; ir. J. P. Walland, hoofdin genieur-directeur van den Rijkswater staat en diens ambtsvoorganger ir. H. v. Oordt; ir. J. J. v. Leeuwen, hoofd ingenieur van den Provincialen Water staat; de heer J. Slooves en ir. H. Streef kerk, directeuren van de P.Z.E.M.; de burgemeesters van Vlissingen en van Breskens en nog onderscheidene ande ren. Aan den maaltijd, die gedurende de vaart Schelde-opwaarts lot den Bieze- lingschen Ham, den genoodigden door de gastvrouwe, de Rotterdamsche Droog dokmaatschappij, werd geoffreerd, zijn natuurlijk vele toespraken gehouden.Men zal ons niet euvel duiden, dat we daar van geen getrouw verslag uitbrengen onze plaatsruimte laat dat niet toe en bovendien zouden deze tafelreden, bui ten de gezellige sfeer waarin zij werden gehouden, allicht iets van hun elegantie verliezen. Daarom slechts het volgende: de ta felpresident, de heer D. C. Endert van de Rotterdamsche Droogdokmaatschap pij, heeft zijn dank betuigd aan allen, die hun medewerking tot den bouw verleen den. Daarop heeft de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. Quarles van Ufford, een rede uitgesproken waarin ervan gewaagd werd, dat de thans beschikbare twee moderne veer schepen het volmaakte toch wel zeer dicht benaderen, maar dat z. i. ook niets goed genoeg is voor de brug, die zij als het ware over de Westerschelde slaan om Zeeuwsch Vlaanderen met overig Zeeland te verbinden. Op voor stel van den spr. werd besloten een te legram van hulde aan de Peetvrouwe van deze boot, Prinses Juliana, te zen den. Tenslotte bracht spr. dank aan al len, van de vele hooge autoriteiten tot hem, die den kleinsten spijker in 't schip sloeg, voor de medewerking, om te ein digen met een dubbelen dronk: op de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en op kapitein Notebaart, die met het schip zal varen. Na de Commissaris der Koningin heb ben nog het woord gevoerd de heeren De Vuldert van Noorden, ir. Walland, Van Woelderen, De Meester, ir. Dam me, van Zuyen, ir. Schoute, van Rompu, ir. Maas Geesteranus, J. Slooves en De Jong. Omstreeks halfzes was de „Prinses Juliana" weer voor den wal en spoedig gemeerd. De Prov. Stoombootdienst op de Wes terschelde is een kostelijk schip rijker geworden; dat het in lengte van dagen moge bijdragen tot een verbetering, ver snelling en verveelvuldiging van het ver keer tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen en Wialcheren met zijn achterland! IndL Stoomvaartlijnen. Dempo, (thuisreis) 28 10 v.m. Ie Suez. Sibajak. 28 (8 v.m.) van Rotterdam te Batavia. Baloeran, (uitreis) p. 28 n.m. Boek van Holland. Stoomvaartlijnen op N.-Amerika. Statendam. 27 van New-York naar W. Indië. Boschdijk, 28 v. N.-Orleans te B'dapi. Veendam, 27 v. Bermuda n. N.-Yiprk VoorkomGorgel droog (Ingez. Med.) Vacantiekaarten, Dit jaar zullen de Nedérlan|dsche Spoorwegen vacantiekaarten verkrijgbaar stellen: van 25 tot en met 30 Waart (jPaschen); van 13 tot en met 18 Mei (Pinksteren) en van 1 Juli tot en met 15 September. ONS ECHT ZEEUWSCH BESCHUIT KENMERKT ZÏCH ALLEEN OM DE KWALITEIT. BAKKERIJ H. B, WIJTMAN. HEERENSTRAAT H 170. (Ingez. Med.)' Onze deskundige medewerker schrijft ons dd. 28 Jan. uit Amsterdam: Op de Amsterdamsche beurs is de kooplust weer tot een minimum terug gegaan en vooral op de aandeelenmarkt vond geen handel van beteekenis plaats. De obligatie-markt was over het alge meen prijshoudend. Van Nederlandsche staatsfondsen konden de 3 stukken m koers verbeteren, terwijl ook verschil lende binnenlandsche gemeente-leenin gen vast gestemd waren. Dat het animo tot verstrekken van nieuw geld aan de gemeenten vooralsnog niet groot is, blijkt wel uit het feit, dat de door de gemeen te Haarlem aangeboden 2 millioen 5 obligatiën bij inschrijving niet ten volle konden worden geplaatst, zoodat met afgifte tegen emissie-voorwaarden wordt voortgegaan. Van buitenlandsche fondsen onder vonden Duitsche obligatiën den gunsti- gen invloed van het tot stand komen van de nieuwe Stillhallte-overeenkomst, waarbij de door de buitenlandsche ban ken verstrekte credieten op korten ter mijn verder worden verlengd. Op de aandeelenmarkt bleven in ver band met den geringen handel ook de koerswijzigingen binnen beperkte gren zen. In de industriëele afdeeling konden Unilever iets aantrekken, terwijl Philips goed prijshoudend waren. Uit de dezer dagen gepubliceerde cijfers betreffende den buitenlandschen handel in het afge- loopen jaar blijkt weliswaar, dat zoowel de uitvoer van radioartikelen als van gloeilampen in vergelijking met het vo rige jaar aanzienlijk is teruggegaan, en wel resp. van 66.32 tot 48,55 mil lioen en van 22.92 tot 13.30 millioen, maar men houdt er rekening mede, dat deze cijfers geen nauwkeurige aanwij zing vormen van de bedrijvigheid bin nen het geheele Philipsconcern, aange zien juist in het laatste jaar een belang rijk deel van de fabricage van Philips naar het buitenland is verplaatst, ten einde de in verschillende landen gehe ven hooge invoerrechten te ontgaan. Zoo wordt thans reeds verreweg het grootste deel van den afzet der Philips- fabrikaten in Engeland door de Philips fabrieken daar te lande vervaardigd. In Frankrijk heeft Philips een overeenkomst met een Fransche Mij. getroffen inzake de fabricage van radio-lampen, waar door zij slechts weinig last heeft van de dezer dagen ingestelde contingenteering van radio-artikelen in Frankrijk, Voor verschillende andere afzetgebieden geldt hetzelfde. Dit beteekent, dat een ge deelte van de bestellingen, die anders aan de fabrieken in Nederland werk ga ven, in het buitenland worden uitge voerd, met een overeenkomstige ver mindering der werkgelegenheid hier te lande. Of onder deze omstandigheden het kapitaal, dat in de sterke uitbreiding der Philips-fabrieken hier te lande is ge stoken, in de toekomst rendabel zal blij ken, hangt af van de ontwikkeling van den afzet van Philips-fabrikaten in het binnenland en het vinden van nieuwe débouché's in het buitenland. Cultuurwaarden blijven gedrukt, in aansluiting aan den aanhoudend lagen stand van de suikerprijzen en de gerin ge kans op verbetering in de naaste toe komst. De V.I.S.P. heeft in den laatsten tijd wel weer eenige belangrijke partijen suiker uit oogst 1931 kunnen afdoen maar de behaalde prijs van f 6.37 was opnieuw lager dan de laatstbekende, die f 6.50 bedroeg. Rubberaandeelen kon den nagenoeg niet profiteeren van nieu we geruchten, volgens welke overeen stemming tusschen de Engelsche en Ne 29-i-'32; Donderdag hoogste lucht- temperatuur 2 °C; (36 °F); laagste 0 °C (32 °F). Heden 9 h: 1 °C; 12 h: 2% C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 782 781 780 779 «®«e©® 778. 777 ®e@ Wat de huiskamerbarometer zegt: w^strWA. Stormachtig_ Zware Storm De Bilt (per radio).. Het maximum van den luchtdruk ligt nog steeds boven de Alpen, Geleidelijk dalen overal de barometers, terwijl het luchtdrukverval weinig veranderde. Die diepe depressie die gister bij IJsland lag, wordt thans in N. Scandinavië gevonden en doet de warme luchtstroom over het Oostzeege bied, die de dooi in Finland nog deed toe nemen, en zomerwarmte brengt boven het gebied van mist en lichte vorst, dat geheel Centraal Europa en de kustlan den bedekt aanhouden. Van uit het N, W. nadert echter een koude inval, die reeds afkoeling bracht op de Noordzee en die waarschijnlijk in onze omgeving bij ruimenden wind opklaring zal bren gen en de vorst zal doen verdwijen. Hoogste barometerstand 781.3 mm te München; laagste 734.9 mm te Rost. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z.W. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets zachter, nog temperatuur om het vriespunt in het Z.O. Zon op: 7 h 50; onder 16 h 37. Licht op: 17 h 07. Maan onder: 9 h 52. L.K.: 30 Jan. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Vr. 29 5.05 17.36 11.52 Za. 30 5.51 18.27 0.00 12.40 Zo. 31 6.45 19.28 0.51 13.33 Ma. 1 Februari. 7.58 20.49 1.53 14.42 derlandsche .regeeringen inzake een productie beperking tot stand zou zijn gekomen. Er is dan ook geen enkele re den, om aan te nemen, dat in deze kwestie voortgang zou zijn gekomen. Tabaksaandeelen waren verwaarloosd, evenals scheepvaartaandeelen, in welke laatste zich de uiterst ongunstige toe stand der vrachtenmarkt blijft weer spiegelen. Koninklijken konden tegen 't eind van de week een lichte verbetering boeken, op aankoopen van Parijs, waar de stem ming in het algemeen gunstig blijft. Hieronder laten wij een overzicht van de voornaamste koerswijzigingen in de afgeloopen week volgen; Nederl. Handel Mij. 74 72-74. Nederlandsche Bank 110116. Aku 40%43%-41%. Ned. Ford 177—169. Philips Gloeilampen 8587)4-85 Unilever 103 107)4, Alg. Exploratie Mij. 77 80 Koninklijke Petroleum 119 125 Amsterdam Rubber 47 Vk46-48 47 Ned. Scheepvaart Unie 61%62%- 60%-61%. Handelsver, Amsterdam 176%170% 173%. N.I.S.U. 87—78. Senembah 200%190. Kreuger en Toll 115134. Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1