^Provinciale .Zeeuuische WEEK WIND ÊDDÈ Ii§ VEÊD Gnr3f t6t ?9? T3T ?6ï ?9 v £19 S - BLAUWENDIJK. - N o, 2 3. Twee Bladen. DONDERDAG 28 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. OPROERIGE GEVANGENEN. BINNENLAND. KORTGENE. Binnen een paar weken zal wederom worden be gonnen met den bouw van eenige woningen aan den Slechts enkele perceelen zijn nog beschikbaar, wacht dus niet te lang. L. F. GROOSMAN, ZEELAND. MIDDELBURG. ZUID-BEVELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. - Regen VWind" Zware Storm-" Stormachtig_ Beslendi KERKNIEUWS. RECHTZAKEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentie* 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UÏTG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" s „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. .V-VK» «ftMBflW 'V 1 BesMfiöWMHflWii is ir.r ||iii| IHIH'IIII'IIIII' Alen schrijft ons: Als eenige honderden gevangenen ze keren dag erin slagen zich te vereenl- ge», en als het mogelijk is, dat zij in ver- eoniging op dusdanige wij'ze te keer gaan als Zondag in de groote Engelsche straf gevangenis te Princelown is geschied, dan ontkomen het gevangeniswezen in het betrokken land en de leiding der onderhavige inrichting voor gestraften niet aan het zoeklicht der publieke opi nie, noch aan de voor de hand liggende vraag: „Hoe zit dat eigenlijk bij jullie?'» In Princetown nu, „zat" het blijkens: de tot nu toe bekend geworden bijzonder heden niet zoo bijster goed. Men ga de ▼ersiagen over het voorgevallene maar na; „Dé vorige week Vrijdag reeds werd een bewaker door een gedeti neerde met een scheermes aangeval len. Het oproer brak uit toen de ge vangenen gezamenlijk beweging na men op de luchtplaats. De gevangenen wapenden ^ich met steenen, die daar opgestapeld lagen Verschillende wapens, o.a. messen uit de keuken, waren verborgen in de cellen. De moeilijkheden 'kwamen niet on verwachts, want te Plymouth hajj de politie reeds maatregelen getroffen om terstond assistentie te kunnen verleenen." M.a.w1. ondanks hel feit, dat allerlei voorteekenen op muiterij wezen, konden de gevangenen na Vrijdag niet alleen nog wapenen in hun cellen gereed hou den, doch zij konden zelfs, als ware er geen vuiltje aan de lucht, kracht vin den in gemeenschappelijk optreden. De directie der inrichting bleek; het niet noo- dig te vinden het grootste gevaar: het ge meenschappelijk luchten der gedetineer den, uit te schakelende reeds tol ex cessen geneigde menigte werd Vergund zich op te houden in de onmiddellijke nabijheid van hoopen, bijna tot gooien uitnoodigende, steenen. Indien deze feiten door het officieele onderzoek bevestigd worden „zal" hel in Princetown zoodan-g, dat er reden tot verwondering geweest zou zijn in dien de opstand achterwege ware ge bleven. De toestand doet denken aan de toestanden in de Amerikaansche ge vangenissen die tot nu toe hel mono polie in deze hadden waarvan 'n ty peerend beeld wordt gegeven in de ook hier te lande reeds in omloop- zijnde film jMenschen achter tralies". Deze film leert ons iets omtrent het gebeurde in Princetown omdat in de rolprent nadruk wordt gelegd op het hoofd-elemenl in alle muiterijen van ge vangenen: het bijeenbrengen van honder den gedetineerden in één ruimte; de z.g. ^gemeenschap". De „gemeenschap door gevangenis-hervormers bedoeld en ge dacht als de veiligheidsklep voor in'de eenzame cellen duizenden malen uit geplozen en opgekropte, en daarom bul ten de proporties van het normale ge groeide grieven is gebleken daarentegen een vruchtbare broedstoof voor gedistri bueerde bezwaren, klachten en wraaknemingen te zijn. "In Princetown werden honderden ge vangenen bij elkaar gebracht dag aan dag, en eerder dan aan wellicht redelijke ontevredenheid en aan slecht eten is hieraan de muiterij te wijten. De opstand der Engelsche gevangenen 4fil vermoedelijk niet alleen in Enge land opnieuw de aandacht naai- de stel sels „cellulair", en „gemeenschap" lei- •-©nook elders zal menigeen zich weer eens afvragen wat beter is: de gevangef n®n van elkaar verwijderd te houden of hen te brengen in de gemeenschap, die den buitenstaander aanmerkelijk menschwaardiger lijkt. "Wij kennen in ons land voor den gei- vangene de beperkte .gemeenschap, aan welke nooit meer dan een o ver zich to- I aantal gedetineerden deel hebben, en die ook in vele andere landen van Europa toepassing vindt. Zelfs met deze beperkte gemeenschap is insider in het [gevangeniswezen het niet eens omdat hij uit ervaring weet dat de resultaten niet aan de verwachting beantwoord heb ben. In het oproer te Princetown li<?t voor het Nederlandsche gevangeniswezen de waarschuwing besloten zeer voorzi-cb" tig te zijn met het humaan experiment, dat in het streven naar de afschaffing van het cellulair stelsel séfhull gaat. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K, DE VOS. DE AANSLAGEN OP DE SPOOR WEGEN EN DE BEZUINIGING. Naar aanleiding van de door het Eer ste Kamerlid Moltmaker aan den mi nister van Waterstaat gestelde vragen, in verband met de onlangs te Amster dam plaats gehad hebbende aanslagen op spoortreinen, meent de directie der Nederlandsche Spoorwegen, hoewel zij thans bezwaarlijk in het openbaar op niet tot haar zelf gerichte vragen kan ingaan, ter geruststelling van het publiek met klem te moieten protestee ren tegen de voorstelling van den heer Moltmaker, alsof er tusschen die aan slagen en de bij de spoorwegen doorge voerde bezuinigingen eenig verband zou bestaan. Tusschen Amsterdam en Half weg en tusschen A.msterdam en de Hem- brug komen in het geheel geen onbe waakte, openbare overwegen voor en daar is dus van beperking der bewa- king geen sprake geweest. Evenmin is het ploegpersoneel van Weg en Werken aan de westzijde van Amsterdam inge krompen. Daarmede is wel duidelijk aan getoond, dat de bedoelde voorvallen niets met bezuinigingen bij de spoorwe gen te maken hebben. HET FRANSCH CONTROLE BEZOEK AAN KRIMPEN, De vorige week heeft het lid van de Tweede. Kamer de heer Van Dijk in verband met een door den Franschen militairen attaché te 's-Gravenhage ge bracht bezoek aan de opslagplaats van materieel van de H. I. H. „Siderius''' te Krimpen aan den IJsel vragen gesteld aan den minister van Binnenlandsche za ken en Lanbouw, voorzitter van den Mi nisterraad. Deze heeft thans geantwoord, dal jjj controle van buitenlandsche zijde op de juistheid der gedane rageeringsmeda- deelingen niet als volmaakt overbodig en als in strijd met de waardigheid van Nederland acht. Voorts deelt de minister mede dat hij reeds voor de vragen van den heer AI- barda tot den minister over de geruchten omtrent de vervaardiging in Nederland van zwaar geschut en granaten voor zwaar geschut, Destemd voor Duitsch- land, de minister van buitenga ndschc zaken, in verband met de uitlatingen in de Fransche pers omtrent de fabricage in Nederland van kanonnen en munitie ten behoeve van Duitschland, aan den gezant te Parijs üad opgedragen, indien hem zulks nuttig mocht voorkomen, aan de Fransche regeering te doen welen, dat het geenerlei bedenking zou ontmoe ten, indien de Fransche militaire at taché te 's-Gravenhage zich persoonlijk op de hoogte stelde van hetgeen juist is van die- uitlatingen. Daarbij werd in derdaad in het bijzonder gedicht aan een bezoek aan de opslagplaats van mate riaal van de H. I. H. „Siderius" te Krim pen aan den IJsel. Hieraan werd de mededeeling toegevoegd, dat de militaire attaché zich desgjewenscht van de des kundige voorlichting van het departe ment van Defensie kon verzekerd achten Deze gang van zaken sluit de gedach te aan controle van wien dan ook op de regeeringsmededeelingen geheel uit Die zou de regeering als onaanvaardbaar moeten afwijzen. Dat intusschen na het stellen van vragen door den heer Albar- da geen intrekking van de inmiddels reeds door den gezant te Parijs aan de Fransche regeering overgebrachte me dedeeling geschiedde, zal gereedelijk worden begrepen. Tot die intrekking bestond te minder aanleiding, omdat alles wat in verband met de aanstaande ontwapeningsconfe rentie ophelderend kan werken, de vol le medewerking der regeering heeft. Het postvliegtuig „de Leeuwerik" is hedenmorgen van Schiphol naar Indic Vertrokken. Gisteren vierde de ex-keizer van Duitschland zijn 73sten verjaardag. In verband met het overlijden van zijn zus ter, de ex-koningin Van Griekenland werd deze verjaardag op eenvoudige wijze ge vierd. Er zijn geen gasten op huize Doorn. In den loop Van den ochtend wer den Vele bloemstukken bezorgd en even als andere jaren werden' ook geluk- wenschtelegraihmen ontvangen. Naar het Corr. Bur. ter oore kwam is aan de belanghebbende Zweedsche Maatschappij A. B. Bofors medegedeeld, Niemand kan gedwongen worden zijn ziel te verheffen, als hij niet uit zichzelf haar vleugelen aanbindt. F. W. Drijver dat de Hoofdbewapening van den nieu wen kruiser aan haar zal worden opge dragen tenzij de bouw niet mocht plaats vinden. Tevens, dat de voorwaarde is gesteld, dat de uitvoering van deze op dracht hier te lande moet geschieden. Gisteren is te Arnhem een, langdu rige bespreking gehouden tusschen de directie van de A.K.U. (Algemeene Kunst zijde Unie) en de besturen der vakver- eenigingen omtrent de arbeidsvoorwaar den, waarin nog geen overeenstemming werd bereikt, in het bijzonder niet over het bedrag der loonsverlaging De bespreking is verdaagd tot 3 Fe bruari a.s. teneinde de hoofdbesturen in de gelegenheid te stellen met hun leden overleg te plegen. Wel werd door en kele concessies van de directie der A.K. U. eenige toenadering bereikt. De Bouwondernemer, Korte Delft. -I Jngez. Med.) De Philips Radioiilm. Tot onzen spijt is een vergissing ge slopen in het feuilleton, dat wij des tijds wijdden aan de Philips Radio-film. Der gewoonte getrouw schreven wij van de vertooning op Vrijdagavond. Dit moet zijn, zooals ook op de uitnoodigingen vermeld staat, heden- Donderdag) avond. Gisterenavond had in de Bogard- zaal alhier een zeer goed bezochte huis houdelijke vergadering plaats van de af- deeling Middelburg van den Bijzonde ren Vrijwilligen Landstorm. Doel van deze vergadering was het beluisteren van een voor alle afdeelin- gen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm georganiseerde radio-uitzen ding van een bijeenkomst van de vrij willigers van het Landstormkorps „Stel ling van Amsterdam" in het Concertge bouw te Amsterdam, in welke bijeen komst het woord is gevoerd door de heeren mr. Th. Heemskerk, mr. J. Schok king, mr. G. A. Boon, jhr. J. Th. Alting von Geusau en L. F. Duymaer van Twist, terwijl zij voorts werd opgeluis terd door het marine stafmuziekkorps, door de tamboers en pijpers der marine, door orgelspel en door zang. Doordat de plaatselijke commissie voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land storm onkundig was gelaten van het programma voor dezen avond en boven dien een zinsnede in een door haar ont vangen voorloopig schrijven bij haar den indruk had gewekt, dat de uitzending slechts zeer kort zou duren en dat dus van haar verwacht werd, dat zij zelve voor aanvulling van het programma zou zorgen, en zij bij informatie ook geen nadere gegevens had kunnen verkrij gen, week haar programma iets van het officieele af. Tot ongeveer half tien werd de uitzending te Amsterdam beluisterd. Daarna werd gedurende een kwartier gepauzeerd, terwijl na de pauze door den heer H. A. Enkelaar een zeer inte ressante, door lichtbeelden verduidelijk te, lezing werd gehouden over „De won deren der oude Egyptische Konings graven", waarna twee voordrachten volgden, en wel eene van den heer C. van Sluijs en eene van den heer N. Th. de Jong. Het herhaalde applaus der aanwezi gen bewees, dat het programma alge meen in den smaak viel. VUSSINGEN. Volgens 't verslag van G.W.K.O. (Chr. Ver. van Kunst, Wetenschap en Ontwikkeling) steeg het aantal ledèn in 1931 van 1022 tot 1076. De afdeeling gymnastiek bestaat nog, de afdeelingen voetbal en korfbal zijn opgeheven en een poging om eerstgenoemde weer in eere te herstellen, mislukte. Alleen voor een cursus in Engelsch gaven zich 21 personen op, voor een in Nederlandsche taal en andere vakken was er niet voldoende deelname. Het aantal werkloozen bedraagt deze week 665 of 26 minder dan de vof riige week. WALCHEREN. RITTHEM. Op initiatief van den bur gemeester is alhier een Crisis-Comité opgericht, bestaande uit de volgende per sonen: P. W. ter Haar, J. Vader Jr.„ H M. van de Putte, 8. van den Broeke, A. Poelman, W. Boogaard, J. Cevaal, J. Me- liefste, B. J. de Meij, Jn. de Pagter, P. J. de Pagter, Joh. de Visser, J. Biarent- sen en C. Wisse Pz. IERSEKE. Woensdagmiddag had een motorrijder op den grintweg het ongeluk den heer P. de L. dusdanig aan te rijden, dat de ruiin 70-jarige zijn been brak. Naar wij vernemen treft den motorrijder geen schuld. De omzetten van dc Coöperatie „De Broederband" U.A. te V 1 i s s i n- gen bedroegen totaal f 263.028.32en kon een dividend van 6 pCt. worden vastgesteld, Hel plaatselijk Crisis-Comité te Oostkapelle deelt mede dat de bru to ontvangsten tot heden bedragen f 265. Wanneer alle toegezegde bedragen bin nenkomen, rekent het Comité dit jaar op f 427. Met de Staatscourant van. 27 Jan. zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de N.V. Exploitatie Maat schappij „Bruelus" te Kapelle-Bie- z e 1 i nge. Dinsdagavond sprak voor de afdee ling Kruiningen van den Chr. Land- arbeidersbond het lid van het hoofdbe stuur de heer Vingerling over de nood zakelijkheid van bovengenoemde organi satie. In het kerkgebouw der Ned. Hervy gemeente te C o I ij1 n s p 1 a a t is Woens dagavond vertoond de film van de Zuid- Hollandsche Groene Kruisvereeniging. Door het Weezen-Armbestuur te O u d-V ossemeer zal aan de pach ters van perceelen in huur zijnde tegen Vooraf getaxeerde waarde, over 1931 een reductie van 20 pCt. worden verleend en aan de andere pachters 35 pCt. De afdeeling Bre skens van het Groene Kruis heeft besloten een bazaar te houden van 14 tot 19 Mei a.s. i Te Hoofdplaat heerschen de mazelen en griep zoodanig onder de schoolkinderen, dat de scholen daardoor gpoolendeels ontvolkt zijn. Te Oostburg zal in de laatste helft van Februari een keuring van jon ge stieren worden gehouden, die uitgaat van de fokcentrale en "de vereeniiging tot verbetering van het rundvee in het Vierde District. Dinsdagavond werd een Kunst avond met Filmvoorstelling te IJ z e n- d ij k e gegeven door den heer S. Sel- lenraad der N.V. Philips-Radio te Eind hoven. Er was groote belangstelling. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 17 tot en met 23 Jan. in de provinciic Zeeland Dedroeg: Paratyphus (lypheuze vorm): Hontenisse 1, Roodvonk: St. An- naland 1, Goes 2, St. Laurens 1. Diphthe ric: 's Heerenhoek 1, HeinkCnszand 2 28-l-'32: Woensdag hoogste lucht- temperatuur 3 °C; (37 °F); laagste 0°C (32 °F). Heden 9 h: F* °C; 12 h: y* °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 787 786 785 784 783 782 781 780 -•••«ee- - - Wat de huiskamerbarometer zegt: Veranderlijk Goed^W«ld -Zeer Schoon Be Bilt (per radio). De hoogste baro meterstanden worden thans in Z. Duitschland en de Alpen gevonden. Aan de W. zijde neemt de luchtdruk iets af, doch het gebied van hoogen luchtdruk behoudt zijn enorme uitgebreidheid en vertoonde 'n tweede kern boven de Sa hara. Langs IJsland passeert weer een diepe depressie. De warme oceaanwin den, die met stormsnelheden over de Noordzee, Scandinavië en de Oostzee in Oost-Europa binnendringen, brengen dooi tot diep in Finland en Polen, en ge ven aanleiding tot zomertemperaturen boven het gebied van mist en vorst, dat het geheele W. bedekt tot aan de Alpen In de hoogte worden aldaar eveneens hooge temperaturen en groote droogte waargenomen (Santis 2500 m 1 °C met 10 vochtigheid, Zugspitze 2960 m 3 C met 20 Het is te verwach ten, dat de W. stroomingen in het N. zich langzaam naar het Z. zullen verplaatsen, waarmede het gebied van mist en kou de zich naar het Z. zal terugtrekken. Hoogste barometerstand 785.2 mm te München; laagste 733.0 mm te Sey- disfjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke, in het N. wellicht matige, Z.O. tot Z.W, wind, nevelig tot licht be wolkt, droog weer, lichte tot matige vorst, lichte dooi in het Noorden. Zon op: 7 li 51; onder 16 h 35. Licht op: 17 h 05. Maan op: 23 h 30; onder: 9 h 41. L.K.: 30 Jan. Hoog- en Laagwater te VHssingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Do. 28 Vr. 29 Za. 30 Zo. 31 Januari 1932. Hoogwater. 4.23 16.53 5.05 17.36 5.51 18.27 6.45 19.28 Laagwater. 11.11 23.13 11.52 0.00 12.40 0.51 13.33 Gerei. Gem. Ds. M. Heikoop te Utrecht heeft be dankt voor bel beroep naar Goes. D© Kantonrechter te Tholen heeft den vee- en verloskundige L. V. te S L Maartensdij k tegen wien een ver volging was ingesteld wegens het in ver schillende gevallen onbevoegd uitoefenen der veeartsenijkunde, veroordeeld tot f 100 boete. De 26-jarige chauffeur M. v. d. V. te 's-Gravenhage, die hij Terband iemand met doodetijk gevolg heeft aangereden, is door de rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot 4 maanden gevangenis straf. De eisch wa: 6 maanden. Onjuiste belastingaangifte. Wegens onjuiste belastingaangifte heeft de rechtbank te Leeuwarden J. L.„ 69 jaar, zonder beroep te Leeuwarden Ver oordeeld tot f 750 boete subs. 1 maand gevangenisstraf (eisch f 4000 boete of 80 dagen hechtenis); H. M., 37 jaar, ko-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1