H ^Provinciale ifeeuiuschc Wgfy|WlND EDDE I ff VLOED JTVl ï^eetÖ *$9et00dl Draagt HElDER's Brillen. Laagste prijs in Zeeland. fó y3v ?6y y9? ?3Y ?6Y ?9Y {l EÜ 1 g. vor N o. msBs 2 2. Twee Bladen. WOENSDAG 27 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. tholen. Kort Zeeuwsch Nieuws. Stormachtig_ \E_Besteadii 1*142 16594 53* 577 f6017- 20816 2 lën voor door FLIPSE, betaling ^geheime puzzle. Istr. E"4« terstond IDE ge- JLST, K 373. Irker IS lESCH. stasch. kt, f 1.25/ kt f 1.—, Istr. E 4 11—3 ISE, ïeweele. IW, [M~~ rood. )OL met )1. ïlvisch, kschol, )ORT. Maat- raart. otterdam l&tsen Vee jtiboot UNA" luari: v. Rott |vm. 8.— Woeni- Jens om I gevaren. te ïrneminj fN. fP-HOUTi'. iNHEV., en Boo» MIDDELBURGSCHE COURANT dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen /2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T eleïöonnummersi Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" erf „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. MINISTER DECKERS IN INDIE. De minister van Defensie is volgens een Aneta-telegram in Medan aangeko men, Hij verklaarde, dat het hoofddoel van zijn bezoek aan Ned.-Indië was de inspectie van de marine-inrichtingen en ontkende noch bevestigde de geruchten, dat het doel van dit bezoek ook zich uitstrekte tot besprekingen met den G. G. over de verdeeling van de uitgaven voor de vloot tusschen Nederland en Ned.-Indië of tot de bespreking inzake vermindering van de salarissen bij de marine. DE VRIJHEIDSBOND. De aligemeene vergadering van de li berale Staatspartij „De Vrijheidsbond", zal dit jaar worden gehouden op 2 en 3 April e.k. te Leeuwarden. DE AANSLAGEN OP DE SPOORWEGEN. Het Eerste Kamerlid, de heer Molt- maker, heeft den Minister van Water staat vragen gesteld, naar aanleiding van de in de laatste dagen plaats gehad heb bende spoorwegaanslagen. Is de Minister niet van meen.'ng, dat naast de opsporing van de daders dier aanslagen, die, waren deze gelukt, per- sonel en publiek zoo noodlottig zouden hebben getroffen, alles in het werk moet worden gesteld om in de toekomst de mogelijkheid daarvan te voorkomen, al thans tot het kleinst mogelijke minimum te beperken? Indien Z. E. hiermede instemt, is er dan geen aanleiding daarbij ernstig na te gaan, welke gevolgen de ergerlijke be zuinigingen krijgen, speciaal bij den Dienst van Weg en Werken der Ned. Spoorwegen doorgevoerd? Heeft de Minister bij de overweging, die ongetwijfeld plaats vindt van de mid delen ter besirijding van het opzette lijk verwekken van spoorwegrampen, wel aandacht geschonken aan het feit, dat de bewaking en dus beveiliging van de spoorwegen de laatste jaren vrijwel al les te wenschen overlaat? Draagt Z. E. kennis van de veel te ver doorgedreven beperking der bewa king van overwegen, waardoor een ieder zich vrijelijk langs de spoorbaan kan be geven, nu ook de ploegen van personeel van Weg en Werken zeer belangrijk zijn ingekrompen en de voorheen driemaal daags plaats vindende schouw der ba nen tot eene is beperkt? Is de Minister dan niet bereid ook te dien aanzien die maatregelen te bevor deren, welke to-t de grootst mogelijke beveiliging van de spoorwegen, ten bate van het publiek en personeel kunnen bijdragen? Naar V.D. verneemt heeft het hoofd bestuur van de Nederlandsche Vereeni- gipg van spoor- en tramwegpersoneel er bij de directie van de spoorwegen op aangedrongen om ter verhooging van de veiligheid, een meer frequenten schouw- dienst te willen invoeren. In het bijzon der werd aangedrongen om den ochtend- schouw, die vroeger plaats vond voor dat de eerste trein een baanvak bereed, weer te doen plaats vinden. Deze maat regel zal dan voor het geheele net moe ten gelden. HET CONFLICT IN DE TWENTSCHE TEXTIELINDUSTRIE. De bemiddelingspoging van den rijks bemiddelaar ir. Van IJsselsteyn in het Twentsche lextielconflict is mislukt doordat de werkgevers niet bereid wa ren hun eisch van 10 pet. loonsverla ging los te laten daar zij die economisch noodzakelijk achten. ENGELSCHE INVOERRECHTEN OP LANDBOUWPRODUCTEN. ^'jkHandbouwconsulent te Londen ïr.B. Gerritsen deelt mede: ^ngelsche Parlement dat op 2 rebruari a.s. weer bijeenkomt, zal er een wetsvoorstel worden ingediend, waarbij een invoerrecht van 10 a 15 pet. zal worden voorgesteld voor alle in Groot-Brittannie ingevoerde producten, waaronder ook zullen vallen boter, kaas eieren en andere landbouwproducten met uitzondering van tarwe en vleesch (varkensvleesch, rundvleesch, schapen en lamsvleesch enz.) Eenige andere ar tikelen, die niet in Groot-Brittannie kun nen worden geproduceerd, zullen even eens vrij zijn. Er bestaan plannen voor een tarie- vencommissie die speciale invoerrechten (ïugee. Med. zal voor te'len voor luxe-artikelen en eenige artikelen die evengoed in Groot- B 'ttannie zouden kunnen worden ge produceerd. De reden, dat vleesch er niet onder valt, is waarschijnlijk, dat er voor bacon en dergelijke producten ander plannen bestaan. ARBITRALE TUSSCKENKOMST AANVAARD. In de gieter gehouden conferentie van de partijen met den Rijksbemiddelaar Prof. mr. P. J. Aalberse over het loon- conflict bij de N.V. Van Zwanenberg's f-brieken te Oss hebben de partijen zich vereenigd met het voorstel van den Rijksbemiddelaar om een arbiter te ver zoeken uitspraak te doen ten aanzien van het eenige punt, waaromtrent geen overeenstemming was bereikt, n.l, het in de nieuwe collectieve arbeidsovereen komst vast te stellen uurloon. Het conflict is hiermede voorkomen, DE WERKLOOSHEID TE AMSTERDAM. L'it de jaarcijfers van 1931 der Am- sterdamsclie Arbeidsbeurs blijkt dat het totaal aantal aanbiedingen van werkne mers bedroeg 210.366 (v.j. 186.689); het totaal aantal aanvragen van werkgevers 75.546 (v.j. 91.556) en dat 60.455 plaat- s:ngen tot stand zijn gebracht (v.j, 70.113) d.i. 13.8 pCt. minder. Het verloop der werkloosheid was in 1931 aanmerkelijk ongunstiger dan in 1930. Het gemiddeld aantal werklonzen schommelde in 1931 om de 25.000 (in 1930 om de 15.500), het hoogste aantal bedroeg 37.413 (op 23 Jan. j.i.) tegen in 1930 21.610 (op 31 December); het laag ste aantal was 19.139 (einde Mei) tegen in 1930 12.292 (in Juni). In alle be drijfstakken is de gemiddelde werkloos heid in 1931 groot er geweest dan in 1930. Dinsdag bestond de Ned. Chr. Vei" cenigjng lot verpleging van lijders aan vallende ziekte vijftig, jaar. De zusters Blokpoel, v. d. Struyf, v. d. Eem en Brouwer ,die veertig jaar verbonden zijn aan de vereeniging, ge" huldigd. De Commissaris der Koningin in N.-Holland deelde mede, dat de Ko- riïbgin cTe jubileerenden heeft onder scheiden met de zilveren medaille, ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. Naar het Hbld. verneemt, heeft de Minister van Waterstaat zich in verband met de tijdsomstandigheden verplicht ge zien het zg. kolensubsidie voor de tram wegen in Nederland voor 1932 met 20 pet. te verminderen. Prov. Almanak. Wij ontvingen den jaargang 1932 van den Provincialen Almanak voor Zeeland, in opdracht van het provinciaal bestuur zooveel mogelijk uit officieele bronnen samengesteld door J. F. Magendans, chef der 2e afd. van de prov. griffie. Uit geefstervan dit als steeds keurig gedrukte werkje is de firma Littooy Olthoff al hier. Zooals gewoonlijk bevat zij ook dit jaar als vóórwerk twee levensschetsen van prominente Zeeuwen: ditmaal van Albert de Vuldeir van Noorden, regee- ringscommissaris bij de Mij. „Zeeland" te Vlissingen en voor den Prov. Stoom- bootdienst o. d. Westerschelde, en van den onlangs afgetreden gedeputeerde A. van der Weyde. Deze van groote wSardeering getui gende en wel zeer karakteristieke ka rakteristieken zijn van de hand van mr. P. Dieleman. Voor 't overige is deze uitgave weer gelijk aan haar voorgangers. MIDDELBURG. Nadat Maandag de herdenking van het 50-jarig bestaan van de afdeeling Middelburg van Patrimonium was inge zet met een druk bezochte receptie, waar op o.a. het gemeentebestuur verscheen had gisterenavond in de goed bezette Hofpleinkerk de wijdingssamenkomst plaats. Die wil, die kan bergen verzet hij, sterren rukt hij van den hemel, de zon luistert naar zijn wenken, al les moet hem dienen. F. W. Drijver. De bijeenkomst werd geopend docr ds. D. Ringnaldaalhier. De heer C. Smccnk, algemeen voor- zitte-, hield een pakkende rede over „Standva: tig onbewogen". De zangver- eeniging „Sursum Corda" zong vanaf de gaanderij eenige toepasselijke liede ren, terwijl de beer I. van Noppen zich op het mooie orgel deed hooren. De heer ds. A. Scheele sloot de bij eenkomst. Hoe kort is het nog geleden, dat men op den Blauwenclijk slechts een paar huizen passeerde, doch verder al leen houtloodsen, en nu zijn daar in en kele jaren reeds 10 woningen gebouwd. Nu worden er wederom drie door den heer Groosman gebouwd, en dan is de grond er bijna „uitverkocht"., Voor het entree der stad is deze bebouwing zeker een verbetering. WALCHEREN. WiESTKARELLE. Op initiatief van den burgemeester is alhier een plaatse lijk comité van het Najiiionaal Crisis-Co mité opgericht, waarin zitting namen de heeren mr. Woldringh van der Hoop, burgemeester als, voorzitter, ds. W. Reus L. Minderhoud Pz., P Hengst, A. Brash ser, H. Cijisouw Lz., en L. Minderhoud Lz. Het ligt ini de bedoeling in de maand Februari een collecte langs de huizen te houden. ZUID-BEVELAND. Zeeuwsche Zangersbond, Zaterdag vergaderde de Zeeuwsche Zangersbcnd te Goes, waar 14 aange sloten vereenigingen waren vertegen woordigd. Door het afvallen van Sou burg en het toetreden van de corpsen te Breskens. Sluiskil en St. Maartens dijk telt de Bond thans 20 leden. De heer J. van Houte te 's Heer Arendskerke werd herkozen als secre taris, Be rekening sloot met een batig saldo van 593. Met 10 stemmen werd besloten om dit jaar weer een zangconcours te geven. Vier leden stemden voor een festival. Het concours zal gehouden worden op 15 Juni te Schore Z.-B. Op een verzoek van V. V. V, te Bres kens om het concours dit jaar aldaar te geven, werd niet ingegaan. Als juryleden besloot men te vra gen de heeren Kallenbach te 's Herto genbosch en Nieuwenhove te Breda. HEINKENSZAND. Alhier is evenzoo* Maandag een plaatselijk crisiscomité op gericht. Voorzitter werd mr. dr. Mes, penningmeester de heer Van Schagen, secretaris P. A. Westdijk. Voorts namen zitting Pastoor Geldermans, ds. De Wil ligen, ds Booij, A. v. d. Dries, J. Nijsse Gz„ C. A, v. Damme en G. P, Beaufort, N. v. Hee, A. Bos, en C. de Boot, Me vrouw Van Werkum en Mevrouw Griep. Getracht zal worden de ver schillende vereenigingen en organisaties te brengen tot een wekelijkschen of maandelijkschen gedeeltelijken con tributieafdracht van b.v. een cent per week en per lid. De voorzitter stelde ruimte beschikbaar tot het bergen van gedragen kleeding enz. HOEDEKENSKERKE. In de Maandag gehouden vergadering van den raad dle- zer gemeente waren alle leden tegen woordig. Aan M. van Driel te Kloetinge werd concessie verleend tot het hebfaèn van een radiodistributie in deze gemeente onder nader door Bi. en W. te stellen Voorwaarden. Besloten werd bij wijze van werkver ruiming de havenzathe in de haven te vernieuwen, de kosten daarvan worden geraamd op f 947.70, rijkssubsidie zal daarvoor worden aangevraagd. De heer J. Beuïens drong aan op 'n dagloon van ten (minste f 2.—. D* Voorzitter zei- de een onderzoek toe. Hij meent evenwel dat dit niet tot resultaat zal leiden, daar de regeering het 'toon der werkverschaf fing heeft bepaald op f 0.21 per uur; misschien is iets te bereken door ver'ien- misschien is iets te bereiken door verlen ging van den arbeidsduur tot 9 uur per dag. Ook naar deze mogelijkheid zal een onderzoek worden ingesteld'. Nog wordt besloten een vuilnisbak in de „Mosse laar" op te ruimen daar hierVan door de inwoners misbruik wordt gemaakt. ^WAARDE. In de Maandag j.l. gehou den raadsvergadering werd besloten om bij den betrokken minister er op aan te dringen, voor de menschen die aan den Vaickenissegeul werken, hun uit te betalen loon per week, nog met een gul den te willen verhoogen. Aan het adres van de gemeente Wehl betreffende verzoek tot instelling van een Ministerie van Landbouw, wordt ad- haesie betuigd. Vastgesteld wordt de huur, voor de nieuw te bouwen onderwijzerswoning op 12 procent van de wedde van het be trokken Hoofd der O. L. School. De heer G. Hein, hoofd aan de O. L. school' alhier, wordt benoemd tot lid yan de Comfm. tot Wering van School ver zuim en als iid van de plaatselijke Comm. van Schooltoezicht. Aan B. en W. werd een crediet toege staan tot een bedrag van f 500, dat zoo noodig kan uitbetaald worden voor te werkgestelde werkeloozen. Machtiging wordt verleend aan Bi. en W. om personen, die elders werken, een tegemoetkoming in reisgeld, (dienende om het huisgezin te bezoeken) gedeelte lijk te vergoeden; en aan personen, die elders werk gaan zoeken eene tegemoet koming te verstrekken voor gedeeltelijke reis- en verblijfkosten. SCHGUWEM-DUIVELAND. ERUINISSE. In de gehouden raadsver gadering werd medegedeeld, dat de re geering 25 pet. bijdraagt in de kosten der werkverschaffing tot 31 Dec. 1931; aan de werkverschaffing werd goedkeuring Verleend tot en met 27 Febr. a. si Voorts dat de minister de vastgestelde steunregeling niet heeft goedgekeurd. Het bestuur van den Polder Bruinisse heeft dezer dagen f 800 in de gemeente kas gestort als bijdrage in de kosten dei- werkverschaffing voor ten behoeve van den Polder uitgevoerde werkzaamheden. Deze som heeft de Raad in dank aan vaard. Op voorstel van Bi. en W. wordt afwij zend beschikt op: a. Een verzoek van A. H. van Zuidland om ook in aanmer king te komen voor werkzaamheden, den reinigingsdienst betreffende; b. hef ver zoek van het hoofd der O. L. school om nogmaals een uilkeering te mogen ontvangen ter betaling van verhuizings- kosten thans van f 150.—. De bekende circulaire van de Prov. Comm. van N. V. V. en S D'. P voojfl werkloozenzorg wordt voor kennisgeving aangenomen. Het aantal opcenten op de fondsbe lasting wordt verhoogd met 25. Als afgevaardigden naar de vergade ringen der waterleidingmaatschappij wor den benoemd de heeren Van Vessem en Van den Berg. ST. ANNALAND. In de jaarvergadering van de Vereeniging het „Groene Kruis'f bleek uit de rekening, dat in 1931 was ontvangen, met inbegrip1 van het goede slot over 1930 f 3413 en uitgegeven, f 215. Volgens het verslag was het leden tal ged/aalïd van 419 op 411 en waren 83 verplegingsartikelen uitgeleend. Tot 'bestuurslid werd gekozen in de vacature wijlen den heer D. Quakkelaar, met alg. stemmen de heer H. van Es. Besloten werd een transportwagentje aan te schaffen. De aanstelling van een wijkverpleegster heeft de volle aandacht van het Bestuur, doch aanstelling is nog achterwege gebleven door de momen teel minder gunstige tijdsomstandigheden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. AXEL. De collecte voor hel Crisiscomi té alhier bracht f 527.30 op. Het Comité is thans gesplitst in 2 sub- co mi té'.s, een voor aanvragen om steun door piet arbeiders en een om de aan vragen van arbeiders, wier nood zoo veel mogelijk ge'enigd zal worden door giften in natura. Met de Staatscourant van 26 Jan. zijn verzonden afdrukken van de statu ten betreffende de Vereen. Zeevaartsch. gevestigd te Vlissing en (wijz. in de statuten), de Vereen, voor "Wijkverpleging gevestigd te K1 o e t i mg e. 27-l-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 6 °C (43 °F); laagste 1/4 °C (35 °F). Heden 9 h: 1% °C; 12 h: 1)4 °C. Geen regen of neerslag. De barometer blijft constant in de aller hoogste regionen, het maximum van gis teren is nog overtroffen met 786,5 mm, gisternacht 12 h. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 788 ®e787 •-«••«•o*®--e«e®®«a®®®e®e 786 785 784 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm' -Zeer Schoon De Bilt (per radio). Het gebied van hoogen luchtdruk, met in den kern re cordstanden yan den barometer, heeft zich van Engeland over de Noordzee naar N.W. Duitschland verplaatst. Die pe depressies trekken in een wijden boog rondom IJsland naar de Noordkaap en verdwijnen in Noord-Siberië. In onze omgeving houdt de toestand van wind stil weer met mist en nevel of betrok ken lucht met lage wolken aan, met lichte vorst des nachts, en wanneer de zon schijnt hooge maxima overdag. Bo ven den mist is de lucht warm en zeer droog. In Lapland en Finland komt weer zware vorst voor, die echter wel spoedig weer zal verdwijnen door de warme stroóming uit het W., die op de Noordzee weer hooge temperaturen en overvloedigen regen brengt. De barometerstand is in den morgen van 26 Januari zóó hoog geweest bier te lande, als sedert 1 8 4 9, het begin van de waarnemingsreeks van het K, N. M. I., nog nimmer is genoteerd: n.l. 786,7 mm te Den Helder. De tot nu toe bekende records vielen op 17 Jan. 1882, n.l. 786.2 mm te Den Helder. Hoogste barometerstand 787.7 mm te Hannover; laagste 743.7 mm te Jan Mayen. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke O, tot Z. wind, nevelig tot gedeeltelijk bewolkt, droog weer, wei nig verandering van temperatuur. Zon op: 7 h 53; onder 16 h 34. Licht op: 17 h 04. Maan op: 22 h 04; onder 9 h 30. L.K.: 30 Jan. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Wo. 27 S 3.41 16.13 10.31 22.29 Do. 28 4.23 16.53 11.11 23.13 Vr. 29 5.05 17.36 11.52 Za. 30 5.51 18.27 0.00 12.40 W&iWmtW 25, 45 en 65 ets.**£7 (Ingez. Medi.) Maandag kwam de landbouwers knecht K. V. te Wolp li aar tfsidi|k met een zijner handen in aanraking met de in beweging zjjnde "dorschmachine. Hij verwondde zich zoodanig dat genees kundige hulp moest Worden ingeroepen. Vermoedelijk zal hij een pink moeten missen. De rijksklerk N. C. van der Maden te IJ a n s w e e r t (kantoor) is met in gang van '1 Febr. a.s. verplaatst naar Terneuzen (inspectie). Voor de betrekking van onderwijzer met verplichte hoofdakte te S c h e r- p e n i s s e heeft zich geen enkele solli citant aangmeld.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1