IJïrouinciale Zeeuwsche „L0CARBITS" EDDE I ft VIPED n o. DINSDAG 26 JANUARI BINNENLAND. 19 32. 175e Jaargang. pSnaarMlSlM door RADBYM S_Ph.deVQIES.Mzn STliS W"d' Sd"»' KERKNIEUWS !?l«oi zacht crème ic de kleur van Een genot voor het oog, een heil middel voor het lichaaifil Hebt U ze al? GROENE KRUIS H0ESTB0NB0NS SPORT. T9? Y3Y Y6Y Y9Y $1 Bestendig Stormachtig. Zware Storm MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissiagea 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen m Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentie* 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postclièque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels ƒ2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. m@32s 21. WIMI'll'lil WÊÈ DE TARWEWET. De Landelijke Federatie van organi saties van handelaren in akkcrbouw-pna- ducteu heeft dezer dagen een vergade ring te Rotterdam gehouden, waarin de practische uitvoering van de Tarfwewet ,een onderwerp Van bespreking uitmaakte. Uit de rapporten van de afgevaardig den der aangesloten vereenigingen bleek, aldus wordt gemeld, dat ,die uitvoering meer speciaal ten aanzien van de arfoi- tragevioorschriften, niet aan de verwach tingen beantwoordt, aangezien aan de kwaliteiten andere eischen worden ge steld dan die, welke te allen tijde in den vrijen handel werden verlangd. Ten aanzien van Limburg werd vastgesteld, dat de handel daar nog steeds niet is ingeschakeld, niettegenstaande de minis- terieele toezegging bij de behandeling van het onderwerp Tarwewet. Alhoewel de Kamers van 'Koophandel' in deze pro vincie zich 'beijverden een regeling te treffen, die door alle belanghebbenden werd geaccepteerd, werden de daaruit voortvloeiende erkenningen tot hande laar. waai-voor reeds twee maanden ge leden de formulieren zijn ingelegerd', nog steeds niet ontvangen. De vergadering was eenparig van oor deel, dat, mei eerbiediging van anderer bdangen, geijverd moet worden voor handhaving van de positie, welke de handel in ons economisch leven in neemt en wel op ieder terrein. De wenschelijkheid werd uitgesproken met organisaties van handelaren in an dere landbouwproducten contact te zoe ken. Een eendrachtig optrekken van al len, die een commercieele functie vervui len, werd de beste waarborg geacht voor het behoud van de positie, die de handel in den loop der eeuwen heeft Ver vuld en ook in de geheele wereld' als1 een recht is erkend. CONTïNGENTEERING VAN DEN INVOER. Gisteren kwamen te 's-Graypnhage ver tegenwoordigers bijeen van verschillende industrietakken, die door den abnoi-ma- len invoer van buitenlandsche goede ren in hun bestaan bedreigd worden, teneinde te overwegen wat er zou kun nen geschieden ter bespoediging van toe passing der maatregelen in de Contingen- teeringswet voorzien. Uit de op de vergadering velrtegen- tegenwoordigde bedrijfstakken werd een comité van actie opgericht. DE VERBINDINGEN OP GOEDE REEDE EN QVERFLAKKEE. Het comité van actie legen opheffing Van den tramdienst op Goedereede en OVerflakkee heeft opnieuw bij den mi nister van waterstaat er op aangedrongen dat deze in samenwerking met Gedep. Staten van Zuid-Holland al het mogel ijke in het werk stelle om te beletten, dat de tram haar diensten op Flakkee staakt. - De minister heeft zich bereid ver klaard, bij voortzetting van den dienst tot 1 Januari 1933 en indien de proVin- 13 -osua Sarphati heeft zich tijdens on zen rondgang ook bij ons gevoegd en en wagen bij den politiepost alleen ge laten. Laarvoor blijkt dan ook, als we ®ereto een band lek te zijn. „Slechts een lekke band? Dat is goed- oop zeg Moschéh. „De kinderen heb ben het gedaan, maar de groote heb- De band is vervangen en we rijden langzaam op Met z'n vijven. We be zoeken een glasblazerij: een fabriek uit Bijbelsche tijden! Buiten is het heet maar wel uit te houden. De hitte hier is onbeschrijfelijk. Maar de Arabische werkman zit rustig vlak voor den haard en steekt zijn tang met den vorm in het vuur, dat voorturend fel gehouden wordt, en trekt ze terug en modelleert en steekt andermaal en trekt terug en modelleert en blaast en rondt en zet regelmatig vaasjes en fleschjes, blank en blauw en groen kant en klaar ter zijde. Ik koop een blauw kannetje. Kost maar twee cie en de streek bereid worden gevon den, tesamen eenzelfde bedrag bij le dragen, aan de tram een bijdrage le verleenen van f 6000. In den tijd tot 1 Jan. a.s. zal dan overwogen worden, hoe het verkeer in het vervoergebied der R. T. M. geregeld behoort le worden. Overwogen is, de bestudeering van de ze vraag op te dragen aan een daartoe in te stellen comlmissie. Het ligt in de bedoeling, dat nu spoe dig een bespreking zal plaats hebben met het Prov. bestuur van Zuid-Holland. NOG ALTIJD DE WAPENLE VERANTIE AAN DUITSCHLAND. De Nederlandsche gezant te Londen, jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, heeft de „Morning Rost" medegedeeld, dat de berichten, die in Frankrijk en België de ronde doen, inzake fabricage van aanzienlijke hoeveelheden zware ar tillerie en munitie in Nederland en den uitvoer daarvan naar Duitschland zon der eenigen grond zijn. De bewapenings- industrie in Nederiand is slechts klein, en er zijn geen fabrieken aanwezig, die zwaar geschut zouden kunnen fabricee- ren. Ook is er in Nederland geen Vlieg tuigenpark zooals in de publicatie werd medegedeeld. De fabriek, die zooge naamd 't geschut zou hebben uitgevbenh noudt zich slechts bezig met het fabri- ceeren van onderdeden. HET GEVAL-KORS. Naar aanleiding van den commentaar, dien de Brüsselsehe correspondent van de Maasbode heeft gegeven bij! den open brief van het Algemeen Christen Wer- kersverbond in België en waarin hij zeides dat niet de Belgische veiligheidsdienst, maar hel geheele Balgiscbje ministerie den maatregel tegen prof. Kors had uit gevaardigd,, wijst het algemeen wer kers verbond erop, dat deze voorstelling onjuist is. De bijzondere maatregel be treffende prof. Kors is getroffen door den Belgischen Veiligheidsdienst naar aanleiding van een algemeene regjeling van het ministerie van justitie, betref fende het verbod van alle propaganda voor dienstweigering, zooals deze door de nationalisten wordt ingericht. De maatregel moet op rekening wor den igeschoven van Baron Beltjens, het hoofd van den veiligheidsdienst „een Vlaamsch-onkundiigj Waalv zooals het Werkersverbond hem noemt. Na de ge beurtenis is de zaak besproken in den De koning is het voorbeeld van de wereld. Claudianus. ministerraad, waSr hel optreden van den Veiligheidsdienst door de 'Katholieke ministers ih klare en duidelijke woor den is afgekeurd. Daar dc liberale ministers zich echter solidair verklaarden met den minister van Justitie^ die zijn functionaris niet kon afvallen omdat hij hem niet wilde, afzetten bleef er voor de katholieke ministers niets anders over dan of een minislerieele crisis in het leven le roe pen (in België bestaat een coalitieregeef ring] van liberalen en katholieken), of de verantwoordelijkheid voor de zaak me de op zich te nemen. Daar zij het ver wekken van een crisis 'ten opzichte van het landsbelang niet meenden te kun nen verantwoorden, waren de katho lieke ministers wel" gedwongen zich bij1 liet standpunt van de liberalen aan te sluiten In de St. Crt. van [gisterenavond zijn de Koninklijke besluiten verschenen tot tijdelijke beperking van den invoer resp. van versch of gekoeld rund- en kalfs- vleesch en van bevroren rund- en kali's- vleesch. De besluiten treden vandaag irf werking. I Eerlang is de' benoeming ie ver wachten van jhr. mr. H_ M. van Ilaer- slma de With tot gezant in Tsjecho Slowakije. Men deelt aan de Maasbode mede, dat aan de Geldersche eierveilingj 'te Arnhem in 1931 werden omgezet 140.481.000 eieren, legen een bedrag van f 6.186.000 De classis 's-Hertogenbosch van de Geref. Kerken heeft aan ds. H. Dekker te Venlo op zijn verzoek ingaande 1 Mei a.s. eervol emeritaat verleend. Doopsgezinde Gemeente. Ds. J. G. Frerichs te Zaandam-Oost is beroepen te Haarlem. ltheuinasiiii-lakeiis. (Ingez. Med.) piasters (0.24). Als het ongebroken thuis komt, zal het overeenkomstig een inval van Schmidt als olielampje dienen op Chanoekah, het Makkabeeënfeest. In de nabijheid der stad staat de Eschel-Abraham, de Eik van Abraham. We rijden over een smal weggetje, een wand van kunstig op elkaar gevleide keisteenen aan de eene, en zulk een wand aan de andere zijde. Er is geen plaats om uit te wijken, rechts noch links. En het vrouwtje, dat ons tegen komt, en verderop het jongetje, klautert behendig tegen de steenen op, om ons doorgang te verschaffen, Ge hebt al begrepen, dat ik hier dacht aan het geval van Bil'am met zijn ezelin op het smalle pad tusschen de wijngaar den. (5) De boom staat in het omheinde bezit van een Russisch klooster. Rustig, goed onderhouden, mooi terrein. De boom is blijkbaar heel, heel mud. Zijn stam van onderen is in omtrek een meter of tien. Men houdt hem zorgvuldig in stand en door bepleistering en andere technische hulpmiddelen overeind en beschermt hem verder door een ijzeren hekwerk in de ruimte er om heen. Hier onder het lom merrijk geboomte op de plaats erbij rus ten we even en we verkwikken ons aan hetgeen we van huis hebben meegekre- (5) IV Moz. 22, vrs. 24'27. gen. En dan zeggen we Hébron vaarwel, nemen afscheid van ons zoo welkom militair geleide en slaan den terugweg over Beth-Léchem in. Wat ligt het schoon. Welvarend ziet het uit Krijtwit schijnen de bergen, waar .ze aangebroken zijn. Krijtwit het stof, dat wegen en boomen en beemden bedekt. We houden even halt op het plein, om rond te kijken en zien de plaatsen en gebouwen, die den Christe nen zoo heilig zijn. Hier stijgen voor ieder Bijbelsche herinneringen op. De heele omgeving roept beelden te voorschijn. De beelden van Boaz en Ruth en van hun nazaat David. Hier zien we akkers en de maai ers en het dorschen en het wannen. Hier zien we den herder achter de kudde peinzend en zingend. En hier zien we den herder als Koning David. En ook van hieruit kunnen we een heele we reldgeschiedenis zich zien ontspinnen. Maar we zijn alweder op den drie sprong bij het Graf van Rachel; bij het gebouw en bij de ruimte er om been, alwaar de Bedoeienen zich een begraaf plaats voor hun dooden hebben geko zen. We staan ook hier slechts korten tijd en keeren, na een eerbiedigen af scheidsgroet, in snelle vaart regelrecht huiswaarts. Geeft niet langer Uw goed geld aan minderwaardige, meestal veel te dure hoestmiddeltjes. zijn prima; niet te duur en helpen af doende tegen alle gevatte kou, heesch- heid, verkoudheid enz. Worden bij millioenen gebruikt. (Ingez. Med.) Geref. Kerk. Ds, C. W. Keur te Oudewater vroe ger te Heinkenszand heeft bedankt voor het beroep naar IJmuiden. Bridgewedstdijd. Zaterdag 1.1. werd in Hotel Britannia te Vlissingen de Bridgewedslrijd, uitgeschreven door den N.Bl.B., gespeeld. Deelgenomen werd door 46 paren alzoo aan 23 tafels, welke waren verdeeld in 2' rijen van 8 tafels en 1 rij ,van 7 tafels. Een en ander stond onder leiding van den heer Haremaker uit 's-Gravenliage. Aan de rijen A en Bl werd deelgeno- taen door gemengde paren en damespa ren. waarbij tevens waren ingedeeld en kele heerenparen, welke aan rij C niet meer konden worden ingedeeld. Deze laatste rij omVatte n.l. uitsluitend hee renparen. i Hieronder volgt de uitslag, waarbij wij mededeelen, dat (behalve de prijswinners ook de nummers 3 uit elke groep wor den vermeld, aangezien in een der groe pen, nl. groep A even-numimers de pa ren 2 en 3 met een precies evten hoog totaal eindigden. Rij A oneven groep: 1. dames Huese en Van Pjoelgeest, Goes; 2. dames Det- mar en Van Walt Meijer, Vlissingen; 3. de heer en mevr. Van Nouhuijs, Vlis singen. Rij A even groep: 1. de heer en mevr. Van Spanje, Goes; 2—3 de heer en mevr. Vis, Vlissingen; 2—3. mevr. Ouwehand, Vlissingen en de heer Minderhout, Mid delburg. Rij B, oneven groep: 1. de heer en mevr. Arntzenius, Vlissingen; 2. de heer en mevr. Lenshoek, Goes; 3. dames Bol- sius en Versteege, Bergen op Zoom'. Rij B eVen groep: 1. de heer en mevr. Blokland Visser, Vlissingen; 2. de heer en mevr. Hartelust, Vlissingen; 3. rneVr. Van der Jagt en mej. Ouwehand, Vlis singen. I Rij C oneven groep1: 1. de heeren Van der Jagt en Ouwehand, Vlissingen; 2. de heeren Dudok van Heel en Van Itallie, Vlissingen; 3. de heeren L amber- mont en Van der Made, Middelburg. Rij C even groep'1. de heeren Van Eysinga en Fick, Bergen op Zoom'; 2. Tel-Aviv, de Hebreeuwsche stad. Voor goed verlaat ik Jerusalem nog niet. Maar voor een week moet ik het voorloopig vaarwel zeggen. Mijn vriend Dr. Engel, die tijdens den grooten oor log langen tijd in Holland met zijn ge zin onder ons heeft geleefd en verkeerd, is thansin Erets-Jisraél een der inspec teurs van het Onderwijs. Speciaal der Mizrachie-scholen. Dat zijn de scholen op autonomen bass, waar het heele on derwijs is opgebouwd naar den geest der Mizrachie de Leer-en-Overlevering getrouwe vleugel der Zionistische we reld-organisatie, en theoretisch en praktisch naar haren eisch is ingericht. Als men ginds over dezen man in Bijbel- schen stijl gaat spreken, dan zegt men: „gelijk zijn naam, zoo is hij". (1) Hij heeft mij in Jerusalem vergezeld bij mijn tochten door het schoolwerk, dat in den opzet van mijn reis mijn bizon- dere aandacht had en waarover nog wel het een en ander zal volgen. Als Dr. Engel nu een inspectiereis naar Tel- Aviv en naar de Koloniën in den om trek gaat ondernemen, dan maak ik van de gelegenheid gebruik om voor dit ge deelte van mijn plan ook daar het mo gelijke nut uit zijn aanwezigheid te kun nen trekken. Tel-Aviv draagt niet ten onrechte zijnen naam Hoeveel plaat sen en plekken zijn er niet in Palestina, wier naam met het woordje Tel begint! 26-l-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 534 °C; (42 °F); laagste 2 °C (36 °F). Heden 9 h: 534 °C; 12 h: 6 °C. Geen regen of neerslag. De baro meter bereikte den hoogsten ooit hier genoteerden stand van 786 mm! Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 787 786 785 -®o©90«®784 783 782 781 780 Wat de huiskamerbarometer zegt: ^Zeer Schoon De Bilt (per radio). De gisteren over de Britsche eilanden verschenen hooge drukking bleef toenemen en verplaat ste zich naar ons land, zoodat daar he den de hoogste, ooit voorgekomen, ba rometerstanden worden overtroffen, In het W. nadert de depressie, die op IJs land reeds 10 mm daling gaf en de war me strooming heeft oas land bereikt, ter wijl de verplaatsing van de hooge druk king naar het Z.O. in het algemeen voort during van het zachte weer zal be werkstelligen, slechts tijdelijk door eeni- ge uitstralingskoude onderbroken. In Frankrijk nam de lichte vorst nog af. In N. Scandinavië bleef de vorst van wei nig beteekenis. Alleen in Polen mati ge vorst. Neerslag is bijna niet gevallen. Hoogste barometerstand 786.1 mm te Den Helder; laagste 744.3 mm te Isafjord Verwachting tot Morgenavond! Zwakke winden uit O,, later Z. rich tingen, nevelig tot zwaar bewolkt, wei" nig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 54; onder 16 h 32. Licht op: 17 h 02. Maan op: 20 h 36; onder: 9 h 19; L.K..: 30 Jan. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater, Di. 26 3.02 15.27 9.48 21.51 Wo. 27 S 3.41 16.13 10.31 22.29 Do. 28 4.23 16.53 11.11 23.13 Vr. 29 5.05 17.36 11.52 de heeren Heijt en Roosendaal, Middel burg; 3. de heeren Bèets en Smöut, Bergen op Zoom. „Tel" beteekent „heuvel". Maar ook „puinhoop". Want die Tel's waarvan ge leest en hoort in Palestina, zijn de puin- heuvels, waaronder oude steden begra ven liggen. Die steden waren oorspron kelijk op een hoogte gebouwd. Zijn in gestort of verwoest. En op het puin weer opgebouwd. Een aldus eenige en soms verscheiden keeren. Zoodat de heuvel een puinheuvel is. En een plaats benaming met Tel vooraan doet U da delijk aan zoo iets als aan een histori sche ruïne en minstens aan een antieke plek denken. Maar dat is nu eens niet de betee kenis van de eerste helft van den naam van Tel-Aviv. Het ligt volstrekt niet op de resten van een oude stad. Het ligt heelemaal niet op een heuvel. Het ligt laag, aan de zee. En bergen of heuvelen omgeven het niet. Het is in het zand ge legd, laag in het mulle zand. En zijn naam is uitgedacht. Geestig uitgedacht door Nachum Sokolov, den tegenwoor- digen president der Zionistische wereld organisatie, opvolger van prof. Weiz- mann, en reeds jaren lid der wereldlei ding. Aviv beteekent lente, en Tel is hier alleen maar: een antiek begrip. En samen zal het nu: Alt-Neuland bedui den, zooals de titel luidt van den laat ons zeggen profetischen roman van Herzl. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1