No. 2 0. Twee Bladen. mtsmmmmammm MAANDAG 25 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. I DOMBURG ZEELAND. Koningin-Moeder. VMD BITST f 6? Y9? ?3t Y6H9Y Cl EBHEBEBHH782 Stormachtig_ Bestendig Verwachting tot Morgenavond: Meest zwakke veranderlijke wind, ne velig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vries punt tot lichte dooi. Hoog- en Laagwater te VMssmgea. Kort Zeeuwscfa Nieuws, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.50, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Man vrnge daarvoor de tarieven. UïTG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen k 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer caurant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE TENTOONSTELLING VAN WER KEN DER KONINGIN. Het ligt in de bedoeling van de Ko ningin, om, na afloop van de tentoon stelling van haar werken te 's-Graven- hage, deze werken eveneens ten behoe ve van de noodlijdende kunstschilders, tea toon te stellen in eenige andere plaatsen, EEN KRUISTOCHT VOOR WERELD VREDE EN ALGEMEENE ONTWAPENING. De „International®- Versöjmuqgsffrund" waarbij organisaties uit 25 landen zijn aangesloten, organiseert een kruistocht voor ontwapening en wereldvrede, in verband met de Ontwapeningsconferentie te Genève. De bedoeling is, dat voor standers van een en ander op 2 Februari van Londen vertrekken en propaganda makend langs verschillende wegen naar Genève trekken en daar ongeveer met Paschen alle aankomen om daar met een internationale betooging te besluiten. Men meent, dat nu eindelijk langs de igroote wegen van Europa, waar gedu rende duizenden jaren de legers van strijders en veroveraars voorbij trk>ki- ken nu eens de kruisvaarders voor den vrede zich laten zien moeten, om door een gezamenlijke symbolistische hande ling den ontwapeningswil der volkeren te demon streeren. Aan den kruistocht nemen deel Enge land, Frankrijk, Nederland, Duitschland, Polen, Oostenrijk en Zwitserland. Door Frankrijk zijn twee routes vast gesteld, van Londen trekt een deel der manifestanten naar Le Havre en ein digt te Ardèche, een tweede komt te Boulogne-sur-Mer aan en beeft Lausan ne als laatste plaats. Naar Keulen gaan drie routes, een over Nederland, aankomende te V1 i s - sin gen evenals alle andere routes in hun landingsplaatsen op 2 Februari, Deze route gaat door ons land langs Rotter dam, Den Haag, Amsterdam, Haarlem, Heerlen en van daar over Essen naar Keulen. In genoemde plaatsen hoopt' men bijeenkomsten met een internationaal ka rakter te houden, zoo is reeds zeker dat op 3 Februari te V1 i s s i n g e n een bij eenkomst plaats heeft, waarop een En- gelschman, een Dujtsclier en een Neder lander het woord zullen vjoeren. De tweede route is gedacht van Ant werpen over Brussel, Luik en Aken naar Keulen en de derde is een zijweg nl. over iWüppertal en Düsseldorf naar Keu len. Van hieruit gaan allen te samen over Frankfort, Stuttgart, Freiburg naar Basel. Natuurlijk zullen alom propagan dageschriften enz. worden verspreid en de bedoeling is dat telkens personen een deel van den tocht naar of vanuit hun woonplaats mede maken. Alle tochten zullen op 20 Maart ge ëindigd zijn. NEDERLAND-EXPRESS. De speciale trein met post en passa giers in aansluiting op het m. s. „Johan van Oldenbarnevelt" zal Dinsdagmorgen 26 Januari om 10 h 20 van Genua ver trekken; aankomst Woensdagknorgten 27 Januari om 7 h 05 te Zevenaar, 7 h 57 Arnhem, 8 h 48 Utrecht, 9 h 49 Den Haag S.S., 9 ft 36 Amsterdam W.P., 9 h 51 Amsterdam G.S., 10 h 01 Rotterdam Maas. Het postvliegtuig de Uil is Zondag vlot op Schiphol geland. De N.V. Kon. Ned. fabriek van wollen dekens, v.h. J. C. Zaalberg en Zoon te Leiden, heeft in verband met slapte in en reorganisatie van het be drijf, per 29 Januari e.k. haar gezamen lijk personeel ontslag aangezegd. Het Agentschap Amsterdam der machinefabriek Gebr. Stork en Co., te Hengelo heeft, zoo meldt het Hdbil.,' op dracht gekregen tot de levering van een complete palmoJiefabriek voor de Malay States, welke de grootste en meest mo derne fabriek van dien aard buiten Su matra zal worden. Zij is berekend voor verwerking van de oogsten van een met ollepalmen beplant areaal van ruim 3000 ha. Een zachte witte huid is het verlangen en de droom van ieder jong meisje. Reeds na een kort gebruik van de aangenaam geurende Crème Leodor openbaart zich de vervulling van dien droom.- Een proef overtuigt. Per tube 35 cent. (Ingez. Med.) Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent W. TRIELLER. Maandag 1 Februari a.s. bezoekt de Commissaris der Koningin de ge meenten St. Jansteen, Koe wacht, Zuiddorpe en Over slag. MIDDELBURG. NATIONAAL CRISIS COMITÉ. Afdeeling Middelburg. Ontvangsten van 18 Januari 1932 tot en met 23 Januari 1932. Aandeel entree's Notarishuis 51,03, X. Y 50.—, W. P. W., lO.—i Mr. P. D. 10.—, S. M. S. 10.—, A. D L. 5.Maandel. bijdrage Zusters Gast huis 5,Mevr. M. J. S.S. 25. H. J. v. G. 2.50, P. P. 25.—, T. B. N. V. 10.—, W. J. 5.—, J. K. v. d. W. f 1.—, J. N. P. 5.—, J. A. V. 15.—, P. L. 5.—, S. B. 10.—, W. d. J. 0.25, J. M. J. C. 2.50, H. W. Sr. 1.—, Gebr. R. 5.Fam. L. 5.J. P. M. 2.Mevr. Wed. J. j. v. d. H.P. 10.—, A. B. 1.—, A. P. B, 0.50, 'T. H. M. B. 0.50, P. A. B. 0.50, N. K. V. 5.J. H. 2.50, Dames v. S. 5. Mej. F. 0.50, Mej. M. 1.—, Mej.' Wed. G. f 0.50, J. P. 1.—, J. d. F. 0.30, C. de 'F. 1.—, G. v. D.—B. 10.—, C. B. d. Q. 1t, Wed. J. v. W.— 1. G. 1,—, J. L. 2.50, I. d. W. 5.—, B. H. L. 5.—, Mevr. Wed. P. M. v. d. K. 2.50, M. A. v. d. L. 50.Fam. P. 2.50, Wek. bijdrage Gem. Gymnasium 2.20, A. H, 5.Maand, bijdrage Personeel Meisjeshuis Kinderzorg 2.C. C. M. 10.—, J. H. M. 2.50, D. d. B. 2.50, M. J. S. 2.50, H. C. G. 50.—, A. B. f 10.— ,Mr. W. F. E. B. v. d. F. 25.—, J. B. 5.i, J. W. v. B. J. f 5.—, Mr. M. P. S. 10.—, A. J. H. 10—, C. B. 50—, Ds. J. K. 10—, G. A. V. 5.A. L. J. v. H. f 25.C. d. V. 1—, B. C. 2—, P. j. V. 2.50, W. J. B. 1.J. E. 10.Mevr. v. d. B. G. 10.Avondschool voor Nijver heidsonderwijs 17.87, N, N. 25.J, M. P. D. 0.50', H. J. D. 1—, J. A. J v. d. K. 2.Dames V. 1.A. v S. 5—, S. d. W. 10—, Fa. R. A. P Z. 1—, G. R. f 1—, A. L. J. 5— A. G. 10—, J.'W. v. d. K. 10— Mr. H. D. 24.50, N. N. 25—, Mr. G F. B. B. t. S. e. H. 25—, B. K. K 40—, W. D. 2.50, Mevr. d. K. 5—, Mevr. Wed, C. J. D.L. 10.samen 847.65. WALCHEREN. Gemeenteraad van Arnemuiden. ARNEMUIDENOnder leiding van den heer H. G. Horninge, burgemeester, vergaderde de raad van Arnemuiden Vrijdagmiddag in voltallige zitting. De Voorzitter sprak een nieuw jaarsrede uit waaraan wij ontleenen: Nu het oude jaar weer voorbij is en het nieuwe jaar weer voor ons ligt vra gen wij ons af, wat de toekomst ons zal brengen, We mogen nog niet al te zeer kla gen, daar de visscherij een goed jaar ge had heeft, evenwel voor den landbou wer is dit minder gunstig geweest. Maar er is reden te verwachten dat door den steun van regeeringswege dit jaar be ter zal zijn. De werkloosheid is zeker van groo- ten omvang, maar gelukkig kan hier in voldoende mate werk worden ver schaft. Hij hoopt dat ook door den steun aan de bietenteelt de werkloos heid dit jaar minder zal zijn. Als een gelukkig verschijnsel kan spr. vermel den het stichten van een garnalenpel- lerij die aan ongeveer een 70-tal ge zinnen een niet onaardige bijverdienste verstrekt. Hij wenscht tenslotte de raadsleden en den secretaris een geluk kig jaar toe. De heer B. Franse, wethouder zegde den burgemeester dank voor zijn belangrijk overzicht en goede wenschen, en wenscht hem en allen die tegen woordig zijn een gelukkig jaar toe.. Hij brengt het personeel gaarne hulde voor het vele werk dat door hen is verricht. Dat zulk een tijd met zulke geweldige tegenstellingen eenmaal verrassingen brengen zal, hiervan is spreker zeker. Hij hoopt dat die voor den algemeenen toestand en voor onze gemeente een Nederland zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn. goede zal zijn. Tenslotte wekt spreker allen op onder alle omstandigheden onzen plicht nauwgezet en zoo te be trachten, dat Gods zegen er op rusten kan. De heer P. A. B a ay e n s 2e wethou der zegt dat oorzaak van alle malaise is dat de menschen God hebben verla ten; alleen terugkeer tot God is de weg tot verbetering. De Voorzitter deelt mede dat de verkoop van boo men f 675.— heeft opgebracht. Voor kennisgeving aangenomen werd een mededeeling van dé directie van de P. Z. E. M. dat de prijs van den e'lectri- schen stroom ingaande 1 Januari 1932 is Verlaagd tot 39 cf. per K.W.U. Een circulaire van de Nederlandsche Centrale voor practiscbe werkverruiming en hul'pverleening voor alleenstaande mannen, vrouwen en kinderen, eveneens het bekende adres der Provinciale Com missie voor werktoozenzorg van het N. V. V. en de S. D. A. P. linzake onder steuning, werkverschafifng, ontwikkeling en ontspanning van werklbozende reke ning over 1930 en de 'begrooting voor 1932 van den keuringsdienst van waren te Goes, (bijdrage over 1931 f 325.85); het bekende adhaesieVerzoek van Wehl om adhaesie te betuigen. Voor het bouwterrein van de firma de Hamer werd 'de rooilijn vastgesteld; eveneens de overeenkomst met genoem de firm'a inzake aanleg der bestrating en rioleering. Een verzoek van de heeren De Hamer en Van Bielzen tot het verkrijgen van grond in erfpacht wordt na breedvoerige bespreking met algemeene stemmen in gewilligd: Aan den heer P. Buijs zal in erfpacht worden uitgegeven een strookje gemeen tegrond op het Marktplein, teneinde hier op een woning te stichten. De Raadsleden geven nog verschillen de wenken inzake het verplaatsen van een urinoir en van het plakbord wat door den bouw van de woning noodza kelijk wordt. B. en W. zullen hiermede rekening houden. Het plan tot vernieuwing der Nieuw- straat en het verneteren der bestrating in het tuindorp wordt overeenkomstig het voorstel B. en W. aangenomen. Het onder profiel brengen der aan te leggen straat zal door te werkgesteiden worden verricht en het bestraten door timmerlieden uit de gemeente die thans werkeloos zijn. B. en W. worden ge machtigd dit overeenkomstig him toelich ting uit te voeren. Een voorsiet tot heffing van 25 opcen ten op de fondsoelasting wordt met al gemeene stemmen aangenomen. Tot Jid der Schaltingscommissie wordt benoemd de heer W. van Belzen. Een verzoek van J. Schroeivers tot het plaatsen van een stoephek voor zijn woning, werd voor de tweede maal af gewezen. Bij een straatbreedte van minder dan 8 m tusschen de trottoirs, mogen geen stoephekken worden geplaatst. Ingewilligd wordt het verzoek van het bestuur der Bijzondere school om een voorschot van f1500. Rondvraag. De heer B. Franse deelt mede hoe ver het staat met helt uit te voeren werk in werkverschaffing}, en brengt ter sprake wat nu na afwerking van dit deel van het werk eerst aan de orde komt; de NoorderwaL of het leggen van een nieuwe rioleering onder den Veer- schendijk. Algemeen is men van oordeel dat de; Veersche dijk het eerst in aanmerking komt. Verder worden B. en W. gemachtigd om overeenkomstig een nadere toelich ting hunnerzijds de werkverschaffing te regelen. De heer P. A. Ba a ijl en s zegt in beginsel tegen het plakken van zegels voor tewerkgestelden te zijn. De voorzitter zegt dat besloten is te plakken. De heer Baaijens wijst nog op den onhoudbaren toestand van het voetpad in onderhoud bij' de heeren C. Pouwer en P. van Dijke en wil hiervoor van ge meentewege sintels beschikbaar stollen. De voorzitter zegt met den on derhoudsplichtige Pouwer hierover te hehben gesproken, maar die gaf blijk niet veel lust te hebben het voetpad biji hem in onderhoud te herstellen. Algemeen is de raaid van oordeel, dat de toestand onhoudbaar is1, maar voor men van gemeentewege den on derhoud op zich neemt, wil de raad eerstj weten, of de onderhoudsplichtingen van thans niet vervolgbaar zijh voor hun nalatigheid. De Voorzitter wil dit z»o spoe dig mogelijk wel uitgemaakt zien. De heer Schuit wil dat Bi. en W. zich nog eens met een Verzoek tot Ged. Staten wenden, tot verplaatsing der Dok- paal, hoek Nieuwstraat, daar somfmige voertuigen moeite hebben er vrij door te komen. Ook wit spr. 's nachts nog eenige lantaarns den geheel en nacht door laten 'branden. De Voorzitter zegt aan beidejr verzoeken te zullen voldoen. De heer J. KC r u c q viraagt waar om' de grond op de Kade nog steedfs niet is weggevoerd. <- De heer Franse zegt dat gewacht is op vriezend weer daar anders het smalle dijkje, waarover de grond' moet worden vervoerd, totaal' wordt stuk ge reden. s Verder vraagt de heer Crucq waar om de verplaatsing van het karrehok niet is aanbesteed en eveneens het 'Lég gen der rioleering door den Walcher- schen dijk. De heer F ranse zegt dat het Ver plaatsen van het karrehok niet aan te besteden was, daar vermoedelijk de bij komende kosten dan meer zouden heb ben bedragen dan de aannemingssom, en dat het leggen der rioleering geheel in eigen 'beheer wordt uitgevoerd. De bui zen worden door de gemeente gekocht, het leggèn wordt door teweiikgestelden gedaan, alleen de 'bekisting voor dé sluis en de beton wordt door de beuirttiml- inerman geleverd. hierna worden de deuren gesloten. Na heropening wordt, zooa'ls gemeld, na gehouden stemming in de vacature A. Bosdijk tot onderwijzer aan de Open bare School de heer P. I. Krijger te Zierikzee. no. 1 der voordracht, benoemd (2 stemjmen op no. 2 der vjoordrachl den heer L. K'leijburg te Edami). Tot concierge van 't gemeentehuis werd 'benoemd de heer A. H. de Kam met 4 st. (2 st. op den heer M. Mar/- teijn en 1 op den heer L. ,van dé Gruiter). NOORD-BEVELAND. KORTGENE. In de algemeene verga dering der Onderlinge N'eeverzekering- Maatschappij „Noord-Bevel and", bleek o.m. uit het jaarverslag van den admini strateur, dat de vereeniging in b'loeienden toestand verkeert. Blij een geringe pre miebetaling hébben beide afdeelingen (Paarden en Melkvee) mooie reserves gekweekt. f B.ij de afdeeling paarden is de reserve van dien aard, dat op bestuursvoorstel werd besloten de premie dit jaar met ongeveer één procent te veriagen. In de vacature, ontstaan door het be danken van den heer J. M. Bom, werd tot bestuurslid gekozen de heer W. C. jvan der Wieele. THOLEN. THOLEN. Op de vergadering van aan deelhouders der N.V, Waterleidingmaat schappij „Tholen" werd als lid van den Raad van Beheer benoemd de heer J. M. van Bommel van Vloten, lid van Ged. Staten van Zeeland, te Goes. Mededeeling werd gedaan i.z. het geen heeft plaats gehad ter bespreking van den financiëelen toestand der Maat schappij. De aandacht der Regeering is ten volle gevestigd op de moeilijke omstan digheden, waarin de Thoolsche water leiding verkeert. Het reservefonds zal dit jaar opge bruikt zijn en blijft dan de risico-garan tie van rijk en provincie, welke nog voor een vijftal jaren voldoende zullen zijn om de tekorten te dekken. Het kapitaal der N.V., vermeerderd met de reserve in totaal 1.265.000, is door het rijk verstrekt tegen 4 54 pet. Deze gelden maken deel uit van een der leeningen tegen 6 pet., zoodat de waterleiding het verschil van 114 pet., dit jaar opgeloopen tot ruim 18.000, feitelijk van het rijk uit 's rijks kas van den aanvang af ontvangt. Indien deze 6 pet. leening dit jaar kan worden omgezet in eene leening van lagere rente, zoo zullen pogingen aan gewend worden, opdat, gezien de moei lijke financiëele omstandigheden, het rijk ook ter dezer zake de N.V. verder blijve steunen. Opgemerkt wordt, dat tariefsverhoo- ging voor het eiland Tholen een onmo gelijk te aanvaarden last moet worden genoemd. 25-l-'32. Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 514 °C (42 °F); laagste 014 °C (33 °F). Heden 9 h: 254 °C; 12 h: 3°C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 0.2 mm regen of neer slag. Barometer: n Zaterdag/Zondag, Zondag/Maandag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 783 781 aamiBS 780 779 778 777 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm'^iWiC^cer Schoon De Bilt (per radio). Sinds Zaterdag heeft de depressie zich van IJsland naar Scandinavië verplaatst, waar zij aan de Noorsche kust storm brengt. Zij wordt gevolgd door een belangrijken rug van hooge drukking over de Britsche eilan den, waarachter zich weer een diepe de pressie vertoont, zoodat de warme en vochtige luchtstroom over Scandinavië zal aanhouden. In het hooge drukgebied op het vaste land klaarde de lucht tij delijk op en kwam matige vorst in Frankrijk en West-Duitschland voor. De toevoer van vochtige lucht zal in onze omgeving mist brengen en verdere ont wikkeling van de vorst verhinderen. In Scandinavië komt nagenoeg geen vorst voor. In het N. is de temperatuur weer 18 °C boven normaal. Hoogste barometerstand 784.2 mm te Weenen; laagste 746.0 mm te Abisko. Zon op: 7 h 55; onder 16 h 30. Licht op: 17 h.00. Maan op: 19 h 09; onder 9 h 06. L.K.: 30 Jan. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Vee re 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Ma. 25 2.23 14.48 9.07 21.12 Di. 26 3.02 15.27 9.48 21.51 Wo. 27 S 3.41 16.13 10.31 22.29 Do. 28 4.23 16.53 11.11 23.13 Vrijdagavond vierden de Geref. Jon- gelings- en MeisjesYereeniging te D o mf- burg hun 14de en 2de jaarfeest. Vrijdagavond hield de zangvereeni- ging „Volharding leidt tot het doel" le D o m' 'burg eenopenbare ui tv: ering. De oorzaak' van het auto-ongeluk bij' Lewedorp- schijnt te zijn liet on wel worden van den heer G. die daar door zijn stuur niet meer meester was. De gevolgen zijn voor een der inzitten den. den coupeur dér firma, ernstig, daar hij zware inwendige kneuzingen bekwam. Vrijdagnacht hebben onder Scho- re baldadigheden plaats gehad waarbij een partij uien, opgelegd in een. ren, ovtejri den weg is gesmeien. Het is de politie gelukt de daders op te sporen. Vrijdagavond gaf de looneefrer- eeniging „Kunst naar Kracht" le' Hein- kenszand voor het Nutsdepartemént te Kr abb en dijke een welgeslaagde uitVoering. Vrijdagavond gaf het gemengde koor „Sursum Corda" te Hoedeken s- kerke haar jaarlijksche uitvoering in de Ned. Herv. Kerk. De afdeeling „Haamstede" van den Bond voor Staatspensionneerilig hield Vrijdag een propaganda-aVond. Opge voerd werd hét tooneelstukje „EatumT.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1