^rouittciale ifcmtiusche L0CARBITS EEN CRISISPLAAT. tDDL IffvïPEt) Steekt het antisemitisme detvï \kop op m GROENE KRUIS H0ESTB0NB0NS. WEgb^WIND I$t3t ?6? v9ï vÊ> ?6tt9y ilZi rs. N o. 1 8. Twee Bladen. V R IJ D A G 2 2 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. DUIZENDEN EN DUIZENDEN BINNENLAND. Stormachlig_ ^o^—BesÉendi Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Vlissingen. KERKNIEUWS. vergane een feil sohtiip J. G. Ênde, de Lin- d„ Wi. erzorgd em, die beste uitstek and in ;el be- 3 Lim- brons- :he ko- veld- breede :waarts hoorn fraai urg te- laatjes ma ons er. Dit n der nakke- Jegen- de al- zoodat album „koek- vol te orden, um tot an be- bum is chijnt BOER, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissinge* 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Het is nog niet lang geleden, dat men ons in intellectueelen Joodschen kring zeide: van een actief anti-semitisme kan in Nederland toch eigenlijk nauwe lijks gesproken worden. Ons inzicht, dat deze stelling toch wel wat aan den op- timistischen kant was, wordt op even merkwaardige als betreurenswaardige wijze bevestigd door hetgeen 't partij programma der onlangs opgerichte Na- tionaal-socialistische Nederlandsche Ar beiderspartij hieromtrent vermeldt. Een punt van het programma dezer Nederlandsche Hakenkruisvaarders luidt: „Staatsburger kan slechts hij zijn, die volksgenoot is. Volksgenooten zijn allen, die door ras, kuituur en historische be stemming verbonden zijn. Onder geen voorwaarde kunnen Joden volksgenoo ten zijn. Openbare ambten mogen slechts be kleed worden door staatsburgers, die door karakter, bekwaamheid en gedrag ten volle geschikt zijn. Wij bestrijden de partij-politieke benoemingen." Ten aanzien van de pers heet het: „Om de schepping van een Nederlandsche pers mogelijk te maken eischen wij, dat a. alle redactieleden en medewerkers van in het Nederlandsch verschijnende nieuwsbladen volksgenooten zijn....; c. elke financieele deelname aan Neder landsche nieuwsbladen of hun beïnvloe ding door nietvolksgenooten verboden wordt.'' Op overtreding van deze geboden staat als straf o.a. de sluiting van het betrok ken bedrijf, alsmede uitwijzing van de daaraan deelnemende „niet-volksgenoo- ten." De actie tegen de „niet-volksgenoo- ten", dat zijn dus, behalve een klein aantal aziaten die in ons land zullen ver toeven, de Joden, wordt o.a, als volgt gemotiveerd: „Als gewichtigste en meest fnuikende oorzaak van de ellende, die thans onze samenleving teistert, ziet de N.S.N.A.P, de materialistische opvattingen; die het mèt of zonder nationalistisch masker op tredend Jodendom, overal in het Wes ten heeft doen voortwoekeren tot kan- keruitwassen, als: de door den Jood Marx in het leven geroepen klassen strijd; de ontaardingen der bijna ge heel door Joden beheerschte bank-, beurs- en geldwereld; de zedeloosheid in het maatschappelijk leven en de kunst; de talmoedistische verwarring, verla ging en verdraaiing van alle wetenschap pen. Alle partijen, ook de rechtsche, zijn doodelijk geïnfecteerd door den Jood schen geest. God is bij hen geld Bovenop het zieke, neergezakte, ster vende lichaam van ons vaderland kruipt en sluipt, jankt en blaft, jakhalsachtig een parasietentroep." Wij meenden goed te doen, deze on- menschelijke lastertaal in den breede over te nemen, opdat men precies wete wat men aan de Nederlandsche Hitleri- aantjes zal hebben. En nu zegge men niet wat wij ook wel weten dat het maar een in aan- t a 1 nietsbeteekenend partijtje betreft. Ze kunnen in elk geval al 'n voldoend grooten mond opzetten, naar blijkt, en bovendien: er is in het Hakenkruisvaar- dersdom zoo een en ander, dat, opper vlakkig gezien, wèl aantrekkelijk lijkt, en daarom is het volstrekt niet uitgeslo ten te achten, dat deze nieuwe partij, uit reactie tegen partijpolitieke verwa tering en aftakeling, waarvan men terecht of ten onrechte, dat laten we voorloopig in het midden de Neder landsche politieke wereld tegenwoordig nogal eens hoort betichten, een groote ren aanhang zou verwerven dan men aanvankelijk, in nuchterheid, zou ver onderstellen. Men dient dan echter te weten, dat, dusdoende, het actieve anti-semitisme ïermede in ons land binnengehaald dreigt te worden. Dat moet in Nederland, het land der geestelijke vrijheid en godsdienstige ge lijkheid voorkómen en, des noodig, met kracht tegengewerkt worden; het' zou een schande voor onze natie zijn. Kort en goed willen de mannen van de N.S.N.A.P. dus den Joden het Neder landsche staatsburgerschap ontnemen; hen uitsluiten van het bekleeden van openbare ambten; hen verwijderen van de redacties van Nederlandsche dag bladen; hen verbieden zelfs aandeelhou der in een Nederlandsche nieuwsbladbe- drijf te zijn. Beseffen de opstellers van dit dwaze programma wel, wat de gevolgen hier van zouden zijn? Een honderdduizendtal Nederlandsche staatsburgers, van geslacht op geslacht goede Nederlanders, het burgerrecht ontzeggen? Honderden, misschien wel een paar duizend van onze knapste hoogleeraren en leeraren, admmistratieve, rechter lijke en andere ambtenaren uit hun ambt ontzetten? Tal van de bekwaamste, de moraliteit in de Nederlandsche journalistiek mede hooghoudende, dagbladschrijvers uit- stooten? Het is heethoofdig krankzinnigen werk en anders niet! Trouwens, dat blijkt ook uit de toe lichting der programpunten, die niet al leen uitmunt door een scheidstijl, zooals men deze zelfs in verkiezingsplakkaten niet vaak, in partijprogramma's zelden of nooit aantreft, maar waarin zelfs de enormiteit verkondigd wordt, dat de zedeloosheid van dezen tijd mede op rekening van de Joden geschreven moet worden.... terwijl het toch een ieder, die niet heelemaal een vreemde ling in Jeruzalem is, bekend kan wezen, dat juist op het punt van ingetogenheid en zedelijkheid de Joden misschien wel bovenaan staan! En dan de „talmoedistische verwar ring, verlaging en verdraaiing van alle (sic!) wetenschappen"! Het getuigt van weinig wetenschappelijken zin, zulk een beschuldiging neer te schrijven; het ant woord' erop zou kunnen zijn een lijst, een heele lange lijst, met erkende kory- pheeen der wetenschap, mannen die de menschheid voor altijd aan zich verplicht hebben door hun ontdekkingen.... Laat ons nuchter blijven. Zoo er èen land is, waar de Joden hebben kunnen bewijzen, en, laat ons er dadelijk aan toevoegen: bewezen héb ben, dat zij goede burgers kunnen en wil len zijn van den staat, waar zij als vrije en volwaardige menschen wonen, dan was het tot dusverre Nederland. De Joden werden en worden in ons vrije land niet verdragen of ge duld, zij zijn hier in alle opzichten als volkomen gelijkwaardige staatsburgers erkend. Zij hadden en hebben daar op recht. Theoretisch: omdat alle men schen „broeders en zusters" „kinderen van één Vader" zijn, en zich daarnaar te gedragen hebben. Practisch: omdat de Joden in Nederland reeds eeuwen door hun gedragingen bewezen hebben, recht te hebben op de plaats, die zij hier te lande innemen, Toch sluimert in Nederland hier en daar nog eenig anti-semitisme, gegrond op onvoldoende kennis en inzicht en on voldoende assimilatievermogen. Het zou in strijd met den Nederland- schen volksaard en met onze beste tra dities zijn, wanneer de oprichting van eeen partij met positief anti-semitisme in haar vaandel, deze sluimerende ge voelens zou doen ontwaken en aan groeien. zijn dezen winter weer geholpen met Aangenaam middel tegen elke Hoest en Verkoudheid. Volgens de recepten van Dr. Alph. Louquette. (Ingez. Med.) DE CRISIS IN DEN LANDBOUW. Aan den Minister Van Binnen] andsche Zaken en Landbouw, den Ministerraad en de Tweede Kamer is, namens meer dan 8500 oud-leerlingen van landbouw^ scholen en -cursussen een igeteekenid adres verzonden, waarin er op wordt gewezen dat de rampspoedige daling van de prijzen der landbouwproducten den nood onder de landbouwers voortdu rend doet stijgen; dat, gé'let op de hoog te Van de vaste 'lasten, die op het (land bouwbedrijf drukken, hier beperking van de productie veel minder mogelijk is dan Onder aanbeveling van het Nationaal Crisis-Comité tie VGravenbage is ver schenen een gedenkplaat en prentbrief kaarten in vijf kleuren gedrukt op fraai karton, naar een ontwerp van den kun stenaar Anton Pieck. Een verkleinde re productie hiervan drukken wij hierbo ven af. De voorstelling wordt beheerscht door een groote, grijze roofvogel die neer schiet op zijn prooi: een kleine fraai gekleurde vogels die .angstig tracht te ontkomen aan het dreigende doodsge vaar. Een stoot schijnt de vogel reeds ■gehad te hebben; de wond en de ge knakte vleugel getuigen van den wel'- gerichten aanval. Maar vele helpende handen strekken zicli uit om Milp te verleenen in dezen angstigen strijd. Op den achtergrond een rotspartij1,, waarf- achter vlammen opstijgen en strijdende figuren zijn geleeikend. In dezen strijd en in dit vuur vindt men het nest van den roofvogel, dat een treffend beeld geeft van het crisismonster, hetwelk daar zijn oorsprong heeft. Op den voorgrond is het silhouet aan gebracht van de ruïne van den Tempel yan Castor en Pollux te Agrigenti ,als symbool van den dreigenden ondergangj der beschaving. Van het geheel gaat een bizondere suggestie uit om tot steun- verleening te blijven aansporen. in de nijverheiddat de steeds voortgaan de bemoeilijking van den uitvoer onzer 'landbouwproducten krachtige tegenmaat regelen eischt; dat verruiming van den afzet dier producten op de binnenland- sche markt een dringende noodzakelijk heid zal blijken; dat maatregelen ter verhooging van de prijzen van deze pro ducten op de binnen'landsche markt on ontbeerlijk zijn; dat daarnaast verlichting Van de lasten, die op het landbouwbedrijf drukken, niet .zal kunnen worden ge mist; dat de landbouwende stand, die in de oorlogsjaren ons volk heeft gevoed, thans op ons volk een dringend beroep doet om hulp in den nood. De minister wordt verzocht alle maat regelen te willen bevorderen, die drin gend noodig zijn om te vporkomen, dat de landbouwende stand in Neerland len onder gaat. DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE WERK VERSCHAFFINGEN. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft, blijkens bericht in de Tribune, aan de Communistische fractie in de Kamer meegedeeld, niet van plan te zijn, op haar verzoek een spoedvergadering over den toestand in de werkverschaffingen bijeen te roepen. DE NEDERLANDSCHE OORLOGS-ÏNDUSTRIE VOOR DUITSCHLAND. Gemeld is, dat de Fransche militaire attaché te 's-Gravenhage in het bijzijn van eenige officieren van het Departe ment van Defensie een bezoek zou. bren gen aan de opslagplaats van m'aterieel van de Hollandsche Industrie- en Hap- klelsmaatschappij Siderius te Krimpen a. d. IJssel, ten einde in dé gelegenheid te worden gesteld zich door éigen aan schouwing te overtuigen van net 'iff!aar aanwezige oorlogsmateriaal. Het Tweede Kamerlid dé heer Van Dijk informeert nu bij den Voorzitter van den 'Ministerraad naar de juistheid van dit bericht en vraagt bij een hevestigénd antwoord of de Regeering niet van oor deel is dat na het onduWbcizinnige antwoord op de vragen van den heer Al- oarda inzake de geruchten omtrent de vervaardiging in Nederland van zwaar geschut, bestemd voor Duitschland elke controle van buitenlandsche zijde de juistheid der gedane Regeeringsntedfe- deeïingen als volmaakt overbodig en als in strijd met de waardigheid van Ne derland moet worden beschouwd. HAVEN ARBEIDERS-LOON CONFLICT. De gezamenlijke besturen der organi saties van transportarbeiders hebben gis teren vergaderd. In deze vergadering is besloten een 'brief aan de Sc.heepva.art- vereenigingen te zenden, waarin o.mi.i wordt gezegd, dat de leden der orig(anisai- ties zich met groote meerderheid niet hebben bereid verklaard de verlaging van 7 pet. van de loonen na de ver slechteringen, die reeds zijh toegepast, te aanvaarden. Bovendien wordt de voorge stelde duur van drve maanden van het contract te kort geachit. Men wenscht niet te treden in het afsluiten van feen nieuw contract en acht het ge wenscht nieuwe besprekingen te beginnen. In S i 11 a r d is het op het oogen- blik weer rustig. De burgemeester heeft Woensdag een verbod tot samenscholing afgekondigd, waaraan streng de hand zal worden gehouden, In een groote vergadering van de ver schillende buurtcommissies werd beslo ten met het carnaval, ondanks het mas keradeverbod, toch een grooten optocht te houden. Men zal trachten nog zoo- 22-l-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 834 °C; (47 °F); laagste 2 °C (36 °F). Heden 9 h: 4 °C; 12 h: 6% °C. 0.2 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 777 •«- 776 999 9 775 774 773 772 999 1 0©-©00® Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm-; Zeer Schoon De Bilt (per radio). Het nevelig en windstille weer bleef voortduren. Ver in bet W. vertoont zich een nieuw uit gestrekt gebied van lagen luchtdruk. De W. en Z.W. winden veroorzaken over Scandinavië nog steeds abnormaal hooge temperaturen. Plaatselijk is daar zelfs het sneeuwdek geheel verdwenen, wat voor dezen tijd van het jaar wel een zeld zaamheid mag worden genoemd. In het N, van Noorwegen viel zware neerslag, eveneens in Z. Frankrijk (Marseille 11 mm). Voor de eerstvolgende dagen is het waarschijnlijk, dat wij weer geheel naar het zachte weer van de vorige weken terug zullen keeren. In het O, van ons land zijn de temperaturen nog meer dan 2 °C onder normaal, doch reeds nu zijn zij in het W. van ons land meer dan 2 °C boven normaal. Hoogste barometerstand 779.8 mm te Dyon; laagste 735.6 mm te Ingö. Meest matige Z, tot Z.W. wind, neve lig tot zwaar bewolkt, weinig regen, iets zachter in het Westen, in het Oosten zachter. Zon op: 7 h 59; onder 16 h 25. Licht op: 16 h 55. Maan op: 14 h 42; onder: 7 h 52, V.M.: 23 Jan. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). 9 Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Vr. 22 0.15 12.38 6.52 19.04 Za. 23 0.58 13.23 7.38 19.52 Zo. 24 1.24 14.07 8.25 20.34 Ma. 25 2.23 14.48 9.07 21.12 Veel mogelijk van het carnavalsfees te behouden. Het gemeentebestuur van Dwinge- lo (Dr.) heeft den onderwijzers aldaar het salaris over December 1931 nog niet kunnen uitbetalen, daar de gemeente kas zulks niet toelaat. Te Groningen is het verbod van samenscholingen op 13 Januari uit- gevaaidigd in verband met de relletjes van de stakers bij de werkverschaffin gen ingetrokken. Ds. J. Wartena de nestor van de Ned. Herv. predikanten te Scheveningen heeft om gezondheidsredenen zijn eervol emeritaat aangevraagd. Ds. Wartena werd 31 Jan. 1867 te Lichtenvoorde geboren. Hij werd in 1893 candidaat in Gelderland en ston te Vleuten en Nieuw Vennep en deed 28 April 1901 te Scheveningen zijn in- intrede. Geruimen tijd wordt ds. Wartena door ongesteldheid verhinderd zijn ambtswerk te verrichten. Thans heeft hij na 38 dienstjaren zich genoopt gezien zijn taak neder te leggen. Ned. Herv. Kerk. Ds. H. H. van Ameide te Ouddorp heeft bedankt voor het beroep naar St. Phi'lipsland. Viertal te Vlissingen (alphabetisch) ds. R. ten Kate te Koudekerke, ds. J. A. Kwint te Opperdoes, ds. D. J. Vossers te Rozenburg en Blanken ubrg vjnoeger te Serooskerke (W.) en ds. W. A. Zeijd- ner te Dedemsvaart.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1