JjJrouinriale Zeeuws eke Oüè/f iff D5CHAP Twee Bladen. DONDERDAG 21 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Seneca. BINNENLAND, KORTGENE. WEgfVfWjHD EE>DE I ff VIPED I$t3? ?9? y3y ?6? iZB Stormachtig, ZEELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders ƒ2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elef oonnummers Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. No. 17. Middelburg, 21 Januari 1932 De eerste vergadering in het nieuwe jaar onderscheidt zich niet van vele ha- rer voorgangers: zij duurde tot zes uur, er werd. veel gepraat, en er gebeurde weinig of niets. Dit is geen onvriendelijkheid meer in 't bijzonder tot ónzen Raad gericht het is meer een verschijnsel des tijds, dat men zich gaarne laat hooren, gaar ne gedrukt ziet in de couranten, opdat de kiezers toch vooral zien, hoe men wel, elk voor zich en alle zeventien te zamen, voor hunne belangen opkomt. Men zou eens zien, als alle verslagge vers het pennetje er bij neer legden, welk een fnuikenden misschien tevens echter heilzamen invloed dat op de spreeklust der leden van publieke col- legiën zou hebben! Aan den anderen kant want dat is nu eenmaal lust en plicht tegelijk van den journalist, steeds ernaar te streven ook den anderen kant te belichten heeft deze maandelijksche praatmiddag toch weer haar goede zijde. Sinds wij het algemeene kiesrecht met de evenre dige vertegenwoordiging hebben, kan er nimmer meer gezegd worden, dat de stem eens volksdeels verstikt wordt. Arm en rijk,knap en dom kan nu in de vergaderzalen van rijk, provincie of ge meente zijn belangen voor het forum der publieke meening brengen. En doet al dus, met gepaste, en soms meer, vrij moedigheid. Der traditie hier en elders in den lan de getrouw, opende de burgemeester de ze eerste vergadering in 1932 met een toespraak, waarin het afgeloopen Raads- jaar bij wijze van versnelde film voor de aanwezigen in het Stadhuistheater werd ontrold. Men vond deze troonrede gisteren verbatim in ons blad afgedrukt en het antwoord, dat het oudste lid in jaren, de heer Heemskerk, er op gaf, stond er onder. Dit laatste had met een adres van antwoord op 'n troonrede gemeen dat het volstrekt nietszeggend was een eigenschap, waarin het met vele soortgelijke formeele beleefdheidjes over een zal stemmen. Het kan ook moeilijk anders misschien. Van het uit den voorzitterlijken mond vernomene releveeren we slechts, dat er spoedig voorstellen tot den bouw van een abattoir te verwachten zijn, dat de annexatie van een deel van Koudeker ke spoedig in onzen Raad aan de orde gesteld zal worden, en dat de verbe tering van den Poelendalesingel en den Blauwendijk „onder het oog moeten worden gezien". Men zal zich herinneren, dat er in den Raad op aangedrongen is, met dat abattoir nu toch vooral eens géén haast te maken. Ons dunkt, dat dit verlangen, hoé begrijpelijk ook, niet voor inwilliging vatbaar zijn zal: de onwettige toestanc van thans kan onmogelijk bestendige blijven, tenzij van allerhoogstenhanc zulks uitdrukkelijk veroorloofd zou wor den. Maar anders moeten wij een be slissing nemen, dezen of genen kant uit Het voornaamste besluit dat de Raac dezen langen middag nam, was de in voering van een vastrechttarief voor gas. De bedoeling van „vastrechttarieven' in het algemeen, en ook van het nu vast gestelde, is op een economisch gezonde wijze het verbruik te vergrooten. Men betaalt nl. een zeker vast bedrag, onaf hankelijk van het verbruik, en daardoor of daarboven wordt de prijs per kubie ke meter gas belangrijk lager. Dat zulks economisch mogelijk en redelijk is, houdt verband met het feit, dat bv. voor de fa bricage en leverantie van gas een zeker bedrag aan vaste kostetf in elk geval opgebracht moet worden, maar dat een toename van het verbruik bij een ge lijkblijvend aantal verbruikers hee wat minder kan kosten, en dus voor deelig is èn voor het bedrijf èn voor den gasverbruiker. Nadat de zaak aan alle kanten nauw gezet bekeken was, stelde de Raad een vastrechttarief vast, dat, in zijn nog niet geheel definitieven vorm, er als volgt uit ziet: de eerste 250 m3 per jaar kosten 12 ct. per m3, de volgende ms 8 ct. (gewoon tarief); of: 9.v-strecht per jaar en 8 ct, per m3 (klasse I); of: 18.vastrecht per jaar en 6 ct per m3 (klasse II); of: 21.—i vastrecht per jaar en 5 A ct. per m3 (klasse III); of: 27.vastrecht per jaar en 5 ct. per m3 (klasse IV). Het vastrecht wordt in zessen betaald; de meterhuur is er niet onder begre pen; muntgasgebruikers krijgen een spe ciale regeling, waardoor ook zij van dit tarief profiteeren kunnen. Het vereischt eenige wiskundige ken nis, uit te zoeken welke klasse in een bepaald geval het voordeeligst voor den verbruiker zal wezen; wij nemen aan, dat men hem die er gebruik van wil ma ken, op de gemeentebedrijven gaarne en goed zal willen voorlichten. Immers, men zal ook daar gaarne zien, dat het nieu we tarief een succes wordt. Als gezegd: heelemaal definitief 'is de regeling niet, maar dat behoeft voor nie mand een beletsel te wezen, het vast rechttarief aan te vragen. Want de eeni ge kans op verandering is deze: dat in een der eerstvolgende raadsvergaderin gen de kubieke meter in klasse I niet 8 ct., maar IA ct. geprijsd zal worden. In dien geest is nl. een voorstel uit den Raad gedaan, en, teneinde nu den voort gang niet te stuiten, is het voorstel van B. en W, aangenomen onder beding, dat de becijferingen, betrekking hebbende op dit verlagings-amendement, gemaakt en den Raad overgelegd zullen worden, opdat hij dan, desgewenscht alsnog zal kunnen beslissen, klasse I ietwat te ver lagen. Een breede discussie is er gevoerd over de vraag, of de heer W. de Graaf op rechts- of billijkheidsgronden een re stitutie of schadevergoeding van de ge meente kon verlangen, omdat hij extra kosten hééft moeten maken bij den bouw van zijn villa in het park van Nieuwen- hove. Het was een ingewikkeld geval. Formeel niet: met de wet en de koop acte in de hand zou men den adressant stellig de deur kunnen wijzen; dat is door den voorzitter duidelijk uiteenge zet en door niemand ontstreden. Wie het aantal voormalige en werkdadige leden der rechterlijke macht in den Raad in aanmerking neemt, die zal aan de on aantastbaarheid van deze stelling dus wel niet meer twijfelen. Anders staat het met de vraag, of de billijkheid ook zou kunnen meebrengen, dat men adressant, zij het niet in den vorm van restitutie op de koopsom, dan toch bij wijze van gracieus gebaar eeni ge vergoeding toekende. Er waren hier twee standpunten. Daar waren er, die zeiden: de kooper had het kunnen weten, behooren te weten, zich door onderzoek ervan op de hoogte moeten stellen, en nu hij dit niet, of niet voldoende, deed, moet hij de risico en de gevolgen zelf dragen. Anderen daar entegen redeneerden: de gemeente zij geen bouwgrondspeculant in den ongun- stigen zin van dit woord, zij moet als par tij in een koop reëel zijn, den aanstaan den kooper er op wijzen bv., dat er een gedempte sloot in het door hem begeer de terrein ligt, en dat hij d^ar extra zwaar zal moeten fundeeren. Dit laatste standpunt lijkt ook ons het meest wenschelijke en wij kunnen ons niet onttrekken aan den indruk, dat slechts de vrees voor het scheppen van een gevaarlijk precedent het meerendee" der Raadsleden weerhouden heeft dit standpunt te aanvaarden. Nu mocht het voorstel-Boasson, adres sant 200 tegemoetkoming in zijn extra bouwkosten te verleenen, slechts de stemmen van mevrouw Weijl en de heeren Den Hollander, Boasson, Bybau en Van der Feltz verwerven. Met de mededeeling, dat de lang ver beide verbetering van den hoek Potten bakkerssingel-Zandstraat nu eindelijk haar beslag heeft verkregen, zij dit over. zicht van het in de vroedschap verhan delde ditmaal besloten. Kleine zorgen spraakzaam; zware stom. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. DE VOS, FINANCIERING VAN GEMEENTEN. In de memorie van antwoord op- hel voorloopig verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot het ver leenen van steun uit 's Rijks kas in de financiering der kasbehoeften van de ge meenten, meent de regeering ten einde misvatt ng te voorkomen nog eens nadrukkelijk op den voorgrond te moeten stellen, dat van een voornemen der regeering om in het bestuur en de huishouding van de credietbehoevende gemeenten regelend op te treden, geen sprake is. De regeering zal slechts die voorwaarden stellen, waartoe zij als cre- dietgeefster verplicht is. Vooreerst dient in het oog gehouden te worden, dat verantwoordelijkheid voor eigen financiën een van de eerste grondslagen vormt van de autonomie. Het beroep der gemeente op het rijks- creaiet dient dus tot den kleinst mo gelijken omvang beperkt te blijven. Aangaande de plicht van de regee ring om de noodige waarborgen te ver krijgen, dat de geleende gelden op tijd zuilen worden terugbetaald, is de re geering niet voornemens verder te gaan dan noodig is. De belegging van de kapitalen cier rijksfondsen staat onder toezicht van den Centralen Beleggingsraad. In hoe verre leeningen aan gemeenten kunnen worden verleend, zal deze moeten be- oordeelen. Wat in het bijzonder de Rijkspostspaarbank betreft, moge wor den herinnerd, dat de gelden, welke in de tegenwoordige tijdsomstandigheden in ruimer mate dan gewoonlijk aan deze instelling worden toevertrouwd, uiter mate liquide moeten worden gehouden, daar zij ieder oogenblik kunnen worden opgevraagd. MINISTER BEELAERTS VAN BLOK LAND ZESTIG JAAR. De minister van Buitenlandsche Za ken jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland wordt heden zestig jaar. Jhr. Beelaerts vestigde zich na zijn studiën te Leiden in 1895 als advocaat Daarna kwam hij in Rijksdienst en was achtereenvolgens werkzaam als ambte naar bij het hoofdbestuur der Posterij en en Telegrafie en commies-griffier bij de Tweede Kamer, waarna hij werd be noemd tot buitengewoon gezant en ge volmachtigd minister in China. Juist toen de oorlog uitbrak, bevond jhr. Bee laerts zich in Peking; hem werd toen de behartiging der Duitsche en Oosten rijksche belangen opgedragen. Later was hij chef van de afdeeling diplomatieke zaken van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, tot hij jhr van Karnebeek opvolgde. OM EEN NEUTRALE TUINBOUWSCHOOL, Het hoofdbestuur van de Evangelische Maatschappij, protesteert in een adres aan de Tweede Kamer tegen het voorne men van den Minister van Binnenlands sche Zaken en Landbouw' om de R'ijks- tuinbouw'winterschool te Nijmegen over te dragen aan het béstuur vain den N.- Brabantschen Christelijken Boerenbond, eene Roomsch Katholieke vereeniging omdat het daarin ziet eene eenzijdige bevoordeeling van een R.-K. instelling en omdat de belangen van de helft der leer lingen dezer school, die niet Roomsch Katholiek zijn, daardoor worden ge schaad. Deze Rïjkstuinboüwwinterschool, 12 jaar geleden op initiatief van de- aïdee ling Nijmegen van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw' en Plantkunde gesticht, is aldus de toelichting tot dit adres de eenige neutrale inrichting voor mid delbaar tuinbo uwörid erwij's voor 't mid den, oosten, zuiden en noorden van ons land. Zij' is, zoolang zij bestaat, befc'ocht ge worden door ongeveer evenveel'Protes tantsche als Roomsch Kathplieke leer lingen. Van een behoefte aan een specifiek R K. inrichting van dezen aard is, zoo meent adressante, geen sprake, daar reeds verscheidene dergelijke scholen in ons land bestaan, o.a. te Didam, Breda, Raalte, Hulst, Boxtel, Roosendaal, Roer mond, waarbij nog komt dat in de laat ste jaren vele R. K. lagere landbouw scholen zijn gesticht en in de allernaaste omgeving van Nijmegen in twee jaar tiids R. K. lagere tuinbouwscholen te Huisen, Leeuwen en Neerbosch zijn op gerichte Er is dus de laalste tien jaar buitengewoon veel gedaan voor het R. K. land- en tuinbouwonderwijs, terwijl het neutrale land- en tuinbouiwondcrwijsi slechts over één school beschikt. Het op heffen van deze school achit zij dus een ongemotiveerden aanslag op het 'Protes tantisme. DEVIEZEN CLEARING. Het Corr. Bureau meldt „aangaande het voornemen van de regeering van het tot stand brengen van een deviezen- clearing tusschen Nederland en verschil lende andere landen, waar deviezen ver ordeningen bestaan, dat de regeering adviezen heeft ingewonnen over deze aangelegenheid van voorzitters van ver schillende kamers van koophandel. In het algemeen achtte men het nood zakelijk in de eerste plaats regelingen te treffen met de Staten in Oost- en Zuid- Europa, in het bijzonder de Donausta- ten, alsmede met de Scandinavische landen. Maatregelen zijn tot stand gekomen tusschen Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Hongarije, Polen en Italië, waar men een stelsel heeft georganiseerd, waarin de centrale bankinstelling een overeen komst sluit met de centrale bank van het andere land. De vorderingen, welke de exporteurs van de beide landen op elkaar hebben, worden door hun eigen centrale bank uitbetaald, die met de centrale bank van het andere land in clearing staat. Het ligt in de bedoeling in het begin een dergelijke overeenkomst te sluiten met drie of vier landen. Overigens staan de bijzonderheden hiervan nog in geen enkel opzicht vast. HET STEENDRUKKERS-CONTRACT. Naar imen aan Het Volk mededeelt, hebben de we-kg,evers de collectieve arbeidsovereenkomst, geldende voor het steen drukkers-(lithografisch)-bedrijf, te gen 1 Mei 1932 opgezegd. 21-i-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 7 °C (45 °F); laagste 2 °C (36 °F). Heden 9 h: 3 °C; 12 h: 6X °C. 0.2 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 777 776 - 775 774 Wat de huiskamerbarometer zegt: Kegen^w J VmAanernjK Godffw*fder Bestendig F ff^Zeer Schoon De Koningin-Moeder is na een vrij langdurige ongesteldheid sinds eenige da gen weder uitgaande en heeft Dinsdag en gisteren een korten autorit gemaakt in de naaste omgeving van Den Haag De heer G. Nieuwenhuijzen neemt zijn benoeming in de vacature Lingbeek al's lid van de Tweede Kamer niet aan. Opvolger op de lijst is thans de heer J. J. Woldendorp te Groningen. Hedenmorgen vertrok het K. L. M. vliegtuig de Valk van Schiphol naar Ned. Indië. Naar de Maasbode verneemt zal de firma gebr. Stork en Co voor de levering ©ener belangrijke bestelling voor een Ne* derlandsche inrichting, wegens concur rentie met hel buitenland een bijdrage Ontvangen van het Rijde giroot f 30.000 waaraan de gemeente Hengelo thans besloten heeft f12.000 bij! te dragen. Door het ontvangen dezer bijldragekan verwacht worden dat deze bestelling thans door genoemde firma zal uitge voerd worden. De Fransche regeering heeft con tingenten vastgesteld voor den invoer van landbo uwwerktuigen. Ook bij1 de werkverschaffingen te Westerwolde zijn de werkzaamheden her vat. Door de dagbladen is in de vorige week voor het Nationaal Crisiscomité ontvangen f 2160. In totaal is thans ver antwoord f 135.068. De algemeene commissie voor de herdenking van het 700-jarig best i in van Lochem in 1933 heeft besloten, in verband met de tijdsomstandigheden het incasseeren "an bijdragen te staken en af te zien van -Ie plannen voor een feestelijke herdenking. Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der dir. bel. invoer en acq, te Hulst J. H. Crena Uiterwijk, surnu merair ter directie 's-Hertogenbosch. of-Wind' Zware Storm De Büt (per radio): Het gebied van lagen luchtdruk over IJsland nam in diepte en omvang toe. De lichte vorst breidde zich tot aan de Noordzeekust en Z. Frankrijk uit. Bij de nachtelijke af koeling en het windstille weer vormde zich plaatselijk zware mist, vooral in onze omgeving, Duitschland en gedeel telijk in N. Frankrijk. De depressie-in vloed doet op de Britsche eilanden de barometer weer dalen, In het N. bleef het zachte weder nog aanhouden. (Te Abisko is de temperatuur 16 °C boven haar normale waarde). Te verwachten is, dat na het windstille weer met lichte vorst, de wind weer eenigszins zal toe nemen, terwijl de vorst wel weer spoe dig zal verdwijnen. Hoogste barometerstand 782.1 mm te Boedapest; laagste 732.6 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige, meest Z. wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, nog weinig of geen regen, temperatuur om 't vriespunt, tot lichte vorst des nachts, later waarschijnlijk zachter. Zon op: 8 h 00; onder 16 h 23. Licht op: 16 h 53. Maan op: 13 h 29; onder: 7 h 03. V.M.: 23 Jan. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Do. 21 Vr. 22 Za. 23 Zo. 24 Januari 1932. Hoogwater. 11.50 0.15 12.38 0.58 13.23 1.24 14.07 Laagwater. 5.57 18.19 6.52 19.04 7.38 19.52 8.25 20.34 MIDDELBURG. Naar Wij vernemen zal de Zuider zeefilm, die morgenavond voor de Han- delsreizigersvereeniging in het Schut tershof draait, morgenmiddag voor leer lingen van enkele scholen worden ver toond. Op de gisteren in het Notarishuis gehouden veiling werden de volgende hooge prijzen besteed: no. 112 Statenbij bel van Keur f 65; no. 203, 2 platen: f 170; no. 294 Em'pire pendule f 200; no. 295 harpklokje f 95; no. 297 wild- rozenbureau f 190; no. 298 vierdeurs- kast f 400; no. 300 vierdeurskast f 400; no. 301 vierdeurskast f 640; no. 309 6 armstoelen f 792; no. 321 2 porcelei- nen potten f 200; no. 324 kaststell f 375; no. 410 Perzische looper f 220. De goe de schilderijen gingen in prijs van f 70 tot f 170. Middelburgsche Bestuurdersbond. Vanwege den Middelburgschen Be stuurdersbond heeft gisteravond in de volle Schuttershofzaal de heer Stuvé, secretaris van den textielarbeidersbond „de Eendracht" gesproken over den strijd in de cartonindustrie in O. Gro ningen, en in de textielindustrie van Twenthe. Spr. wees na door den voorzitter, den heer Paul te zijn welkom gehee- ten op de huidige crisis en de meening om uit deze crisis te geraken door de lasten op de arbeiders af te wentelen, door loonsverlaging. Ook thans is die weer bezig, maar de moderne vakbewe ging heeft uitgeroepen niet van plan te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1