TJrouinciale ifeetunscHe MM301 Draagt HELDER's Brillen. Laagsie prijs in Zeeland. ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND" N.V. Sioomwasscherij Volharding WEEgjVfWIND EBBE 1 ff VIPED I$y3y v6f ?9? t3t Si ?9? N o. 1 3, Twee Bladen, ZATERDAG 16 JANUARI 1932. wammsm Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. Lange vielesingeljD 197.-Tel. 637 Tarief per kilo en per stuk. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. BIOSCOPEN. TRADER HORN. mt Vlissingen me Filiaal Gr. Markt C 12 - Middelburg Onze Zaak staat vanaf heden onder voortdurende controle van Dr. Ir. H. J. DE WIJS Scheikundig Ingenieur. MIDDELBUP6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cant per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. U1TG. N.V. DE MIDDELRURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel mëer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Eenzaamheid, Er bestaat uit liet begin der zestiende eeuw een godsdienstig 'boekje, dat deze' vraag als titdl heeft: Waarom men de eenzaamheid moet ontvluchten? Het gaat uit van de stelling, dat voor den dooay siiee-mensch de eenzaamheid eerder kwaad dan goed is. Alleen innerlijk wanrf- achtighgroote menschen 'kunnen de geva ren aan de eenzaamheid verbonden trotL steven. Dé innerdj'k zwakken gaan aan die gevaren Ie y ronde. Daarom moet een mensch wèl weten of hij innerlijk sterk genoeg is vóór hij oe eenzaamheid ver kiest 'Ooven een meegaan in het volle menschenleven. Dat is juist gezien. Dtie in de eenzaamheid de wereld wil ont vlieden, die vergeet te gemakkelijk, dat hij in de meest eenzame eenzaamheid de wereld, welke hij wil ontvluchten, in eigen hart meeneemt en dat de een zame de risico op zich neemt verhonden aan het alleen daar tegen over staan Er zijn menschen, die de eenzaamheid ontvlieden; die haar zoeken en wien de eenzaamheid wordt opgelegd. Of dat tot innerlijk voordeel of nadeel is, zal van hem zelf afhangen. Ook hier weer kbmt het aan op innerlijke sterkte of zwakheid. Het groot rumoer, dat onze tijd doet opklinken, is het beste bewijs, dat er heel wat menschen zijn, die de eenzaam heid willeD ontvluchten? Wie vluchten? Die door vrees zijn bevangen. Er is dus vrees voor de eenzaamheid, voor het alleen zijn met zichzelf. Dat is de vrees ook van den misdadiger in de cel, wan neer het geweten nog niett is afgestompt of dichtgeschroeid. Niet anders om mee te spreken dan met de eigen gedachten. Of ook de vrees voor het ledige. Een innerlijke holheid, leeg omdat er geen eigen willende gcdachtenwerefd is, kan die beklemmende vrees voor de ééni- zaamheid als een alp op de ziel leg gen. De verontrusting van de gedachten, de angstige kille leegte wil men vergéi ten, verjagen misschien door het volle lawaaierige rumoer. Alles liever dan rust; alles beter dan stilte; alles ver kieslijker dan de benauwende eenzaam! heid. Het zijn niet de innerlijk .zwaar sty -wegenden, die de eenzaamheid ont vluchten. Wat men lief heeft, zoe'kt men gaarne. Met inspanning van alle 'krachten wordt er naar gestreefd. Zoo kan ook de een zaamheid worden gezocht, omdat het hart de eenzaamheid lief heeft. Voor eenige jaren verscheen een serie bobkyes on der den titel Uren met.... Bloemlezingen waren het uit de wer ken van groote mannen; van diepe denj- kers; van de nesten, die sieraden waren van hun tijd en die nog spreken, nadat ze gestorven zijn. Lectuur voor wie in eenzaamheid zich terug trokken, 't Leven kan zoo afmattend druk wezen. Zelfs een vacantie kan zoo vermoeiend zijn. De sleur van de duigen van al den dag kan 'loodzwaar aan 'n menschenziel hangen. Hier geeft eenzaamheid verheffing; op stijging naar hooger regionen; verlossing tot de vrijheid van ons eigen innerlijk teven. I X Zulk 'n eenzaamheid kan men lief hebben met alle krachten, omdat ze ons .terug geeft aan ons zelf; ons gezin; onze taak; innerlijk frisscher, sterker, blijmoe diger. Bereid om weer te staan midden in het volle menschenleven. Alle men schen moesten zóó die verlossende een zaamheid liefhebben. Wal zou de men- '.scbenwereld daardoor beter en rijker worden. Misschien oo'k' rustiger. Ook dat zou enkel winst wezen. Het kan ook zijn, dal de eenzaamj- heid den mensch wordt opgelegd. Men heeft haar niet lief en men zoekt haar ook niet. Men draaft mee in 's werelds mallemolen. En dan opeens wordt men aan den kant gezet. Iemand verliest zijn fortuin en moet heel stil ergens ach teraf gaan leven; een ziekte rukt een ander weg uit de volle menschendxu'kj- te; nu ligt hij alleen vele uren van den dag; doorwaakt alleen slapelooze nach ten. Men is heel oud geworden en met wie men den levensweg gegaan is, zijn gevallen ter rechter- en ter linkerhand. De eenzaamheid is tot hen gekomen. Een eenzaamheid, die men niet 'kan ont vluchten, omdat ze aan alle zijden in sluit, zooals een benauwde veste inge sloten is. Men heeft haar niet gezocht Men heeft haar niet lief. Maar ze is In het leven gekomen. Niet doelloos. Er is op dit ondermaansche geen doelloosheid. En dit zal' het doel wezen van alle een zaamheid, gezocht of ongezocht; begeerd lof verafschuwd, dat de debet- en cre ditzijde van 't leven worden opgeteld en met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Kloppen die twee, dan hebben we den innerlijken vrede gevonden. De eenzame uren zijn daar om aan die over eenstemming te arbeiden. J. Nagel. (Ingez. Med.) DE REIS VAN MINISTER DECKERS, Het „Soer. Handelsblad" verneemt, dat inderdaad de eenige reden voor het be zoek van den Minister v.an Defensie aan NecD.'-Irndië gelegen is in de bespreking van de defensiepost, waarbij' vooral de verdeeling van de kosten van de vloot van belang is, aangezien Ned.-Indië on mogelijk i n staat is veredre afbraak van de vloot te voorkomen indien geen goede kostent-verdeeling over Indië en Neder land wordt gevonden. EEN AANSTOOT GEVENDE ADVERTENTIE. Op de vragen van den heer F. Vos in verband met den inhoud eener op de voorpagina van liet weekblad „Han delsberichten" voorkomende advertentie van de Koninklijke Luchtvaart Maat schappij, waarin werd aangespoord in Engeland te koopen, heeft minister Ver schuur geantwoord, dat hij in de be doelde advertentie geen aanleiding ziet lot een verscherpt toezicht op hande lingen van de K. L. M. en op slemi-offü- ciecle uitgaven. Hij is intusschen van oordeel, dat de advertentie eenig misver stand kon wekken en heeft daarover met de K. L. M. teen beared i,ge n,dte gedachte 11 wisseling gevoerd. LOONKWESTIES IN DE KOOPVAARDIJ. De Centrale Bond van Transportar beiders deelt mede: In de op Woens dag en Donderdag j.T. te Rotterdam] en Amsterdam gehouden, druk bezochte ledenvergaderingen der zeelieden, aan gesloten bij dien bond, werd door het bestuur verslag uitgebracht van de be sprekingen die met den bond van werk gevers in de koopvaardij zijn gevoerd. Door het bestuur van den bond van werkgevers ;in de koopvaardij is in deze bespreking vastgehouden aan de geëischte gagetvterlaging voor de min dere schepelingen van 15 pet., welke yerTaging door het bestuur van den Centra'len Bond als een, in verband met het loonpeil onmogelijke eisch is be streden. Na uitvoerige bespirekiugen werd in beide ledenvergaderingen met a'lgemeene stemmen besloten het voor stel der reeders niet te aanvaarden. VOORBIJRIJDEN VAN TRAMWAGENS Bij Kon. besluit is de volgende wij ziging gebracht in het Tramwegregletoent In art. 83 moet worden gelezen: Ver boden is tramrijtuigen, welke stilhouden, tot het in- en uitlaten van reizigers, voor bij te rijden aan de zijde, waar moet worden in- of uitgestapt, tenzij aan die zijde langs de trambaan een vluchtheu vel aanwezig is, of door een beambte van den tramdienst toestemming tot voor!, bijrijden wordt gegeven. Deze toestem ming wordt door dien beambte gegeven ten zij de veiligheid van des in- en uit stappende reizigers daardoor in gevaar zou worden gebracht. Binnenkort zal een wetsontwerp worden ingediend terzake een nieuwe re geling van het betalingsverkeer met het buitenland (valuta-clearing-systeem). Volgens de Residentiebode zal de aanleg van het gemeenschappelijk vlieg veld van Rotterdam ,en Den Haag dit jaar niet worden uitgevoerd. Aan de N. R.C. is echter verzekerd, dat een besluit daartoe nog niet gevallen is. Te Rotterdam is opgericht een comité van actie tegen de slechte ex ploitatie der gemeentetram. Aan het ge meentebestuur is een adres gezonden, waarin over de slechte verbindingen wordt geklaagd. De oprichting wordt gemeld van de Nationaal-socialistische Nederland- sche Arbeiderspartij. Met ingang van 1 Januari 1932 is de premie voor het dooden van zeehon den van 3,op 2.teruggebracht. De 'bevolking der gemeente Groi hingen hetn-vjeg per 31 December j.l. 51.034 mannen en 56.142 vrouwen, teziaw men 107.158 zielen (vorige jaar 105.147). Wcaingbouwvoorschotten. Bij Kon. besluit van 19 October 1931 is ingetrokken de beschikking van 24 Juni 193! waarDij de aan de gemeente Goes toegekende jaarlijksche bijdra ge van f 547.02, ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 30 door de Woningsbouwvereeniging „Ons Stre wn", aldaar, gebouwde arbeiderswonin gen, werd gewijzigd en nader Vastgesteld op f 524.92; Bij Kon. hesiuit van 30 Novemlfcjeir 1931, is het maximumbedrag van de bij Koninklijk 'besluit van 18 Maart 1921 aan de gemeente Vlissingen toege kende jaarlijksche bijdrage van f 18.8566,12, ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 113 door de Wo n i n gl )o uwMeren igi n g „Gemeen schappelijk Belang" gebouwde arhei- derswoningen, met ingang van 1 Septem ber 1931 verlaagd met f 2472,29 en nader bepaald op ten hoogste f 16.383,83. Ziekengeld. De minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft het ziekengeld bij werk verschaffing bepaald voor Axel en Eireskens op f 2,25 en vpor Sas van Gent op> f 2'50 per dag bepaald. MIDDELBURG. Een belangrijke kunstveiling. Heden en Maandag is het Kijkdag in het Notarishuis in de Abdij van de Dins dag te verkoopen kunstschatten uit den boedel van wijlen ffir. A. C. A. Jaco'bse Boudewijnse. Gaarne hebben ook wij er een kijkje genomen en dit heeft ons overtuigd ,dat het hier een zeer belang rijke verzameling betreft. Zoo troffen wij' er aan een wereldberoemd zeer kostbaar Japansch stel van 5 stuks, een bijzonder fraaie Gothische kast, naast andere even eens mooie kasten, en een zestal zeer zeldzame armstoelen. In de serie viel onze aandacht op een, 55 tal oude platen van Walcheren alle ingelijst, ook in Engelsche platen en schilderijen is er veel te bewonderen. V-an de vele boeken noemen wij als zeer zeldzaam de geïllustreerde werken van Jacob Cats van 1700 en een Staten bijbel met gekleurde platen van Keur. Zeer kostbare loopers en tapijten ontr breken niet, en dit alles is nog maar een greep uit het vele, dat hier het oog be koort. De firma de Groot en Hondius heeft een klein entrée voor de bezichtiging gesteld en verhuurt zitplaatsen op den verkoopdag en de opbrengst daarvan is bestemd voor het Crisis-Comité en voor Kinderzorg, een reden te meer voor 'n druk bezoek. NOORD-BEVELAND. WISSEKERKE. In den ouderdom van ruim 82 jaar, is te Winschoten (p'lotjsie-i 'ling overleden, de lieer W'. W. Scbipipejr, oudJ]eeraar in de naluuirlijkc historie aan Gymnasium- en H. B|. 'S. aldaah. De heer Schipper wterd 27 Maart 1850 alhier geooreu. Na volbrenging ,van zijn studiën was de heer Schipper eepst elders werkzaam, maar op 33-jarigen leeftijd leidde zijn weg hem naar Win schoten, en liier was het, dat hij zijn Volle levenstaak vond. Op 68-jarigen leeftijd is hem op de meest eervolle wijze hel gevraagde ont slag verleend. Ook na dien heeft hij mei onverdroten ijver en belangstelling zijn studiën op het gebied Van plan ten en dierenrijk Voortgezet, en over de resultaten daarvan, is van zijn hand meer dan één belangrijke publicatie ver schenen in hoek en tijdschriften. De heer Schipper yentoefde des zo mers eenige weken alhier in den krng zijner faimi'lie en hekenden en ieder kende en achtte den heer Schipper. Overeenkomstig den wensch van den overledene oim in zijn geboorteplaats be graven te worden is zijn stoffelijk over schot Vrijdagmiddag alhier ter aarde be steld. De haar werd gevtelgd door fa milieleden en kennissen van den over ledene. Een zestal kransen van de H. B. S., Gymnasium en vrienden uit Win schoten dekten de baar. Ds. van den Ende sprak een rede naar aanleiding Van „het is een mensch gezet eenmaal te sterven", en schetste de gaven van den overledene. De heer Marienisse uit Dor drecht, als familielid, dankte alle aan wezigen Voor de laatste eer aan zijn ooan bewezen. Tot voorzitter van het Burg. Arm bestuur te S c h o r e- is benoemd de heer Bi. Nieuwenhuijse. Met de Stcrt. van 16 Januari is verzonden een afdruk van de statuten der Poeren! eenbank te E e d e. AANLEG CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR. J. J. SABELIS, L. Noordstr. 38. M'burg. (Ingez. Med.) ELECTRO. Mevrouw Ethelreda Lewis is een Zuid-Afrikaansche romanschrijfster. En kele jaren geleden kwam een oud man bij haar de stoep op, leurende met voor werpen van gevlochten ijzerdraad, zoo als de woonwagenmenschen ons hier in Nederland die plegen aan te bieden. Van dat soort dingen, die je niet noodig hebt, maar toch koopt, om maar van de lui af te zijn. Die man was Alfred Aloysius X***, thans door heel de wereld bekend als Trader „Hora" koopman Horn. Me vrouw Lewis „ontdekte" dezen man, op z'n levensavond, zoo als hij zelf in z'n jonge en mannelijke jaren donker-Afrika ontdekte, „voor den handel openlegde", varende en trekkende, vriendschap slui tende en houdende met de negers, vech tende met hen als het moest. Op aanraden en met den voortduren- den steun van deze schrijfster, tenslotte in samenwerking met haar waarbij zij als consciëntieuze eind-redactrice op trad ontstond het eerste deel van Trader Horns levensbeschrijving grootendeels door hemzelven in een slaapsteê in Johannesberg teboek ge steld, en slechts aasieengelascht door de gesprekken, die mevrouw Lewis met hem hield, en noteerde. Een der spannendste in dit boek, eer lijk naar het leven, beschreven voorval len is de bevrijding van een blank jong meisje, als „godin" door de woeste Isorga-negers vereerd en.... gevangen gehouden. De Metro-Goldwyn-Mayer heeft dit gegeven helaas niet zonder enkele concessies aan den Amerikaanschen filmsmaak omgewerkt en aangegre pen om er een film op en omheen te bouwen, die, ondanks die Amerikanarig- heidjes, geworden is tot een machtig epos der wildernissen van Afrika, met zijn vele wilde dieren, zijn primitieve, en soms even wilde, menschen, zijn woest natuurschoon. Het doet er tenslotte weinig toe, hoé deze film tot stand kwam. Dat men er idem zooveel duizenden of millioenen dollars aan besteedde, zooveel mijlen Afrika introkhet is allemaal wel interessant om 't eens te hooren maar het gaat ons, wanneer we er voor zitten, uitsluitend om de film. En dan is het merkwaardige dit: dat tegenover het Uitg. Schellens Giltay, A m- sterdam. (Ingez. Med.) 16-l-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 10Vi °C (51 °F); laagste 7 °C (45 °F)*. Heden 9 h: 10 °C; 12 h: 10H °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 773 772 o©®»©771 e®e©»©»® 770 769 768 767 766 Wat de huiskamerbarometer zegt: -Weder Stormachtig, Zware Storm-' .Bestendig Zeer Schooa De Bilt (per radio): Het regelmatige drukverval van Z.O. naar N.W. bleef na genoeg onveranderd. Wel werd in het N.W. de depressie iets minder diep, doch in het Z.O. nam de hooge druk toe. Langs langgestrekte banen waait een krachtige, vochtige en vrij warme Z.W. wind over de Britsche eilanden, het Kanaal en Noordzeegebied en er is geen reden in dit opzicht voor morgen veel verandering te wachten. In Z. Duitsch- land, het grootste deel van Frankrijk en Zwitserland heerscht windstilte, met veel nevel. In Scandinavië komt slechts op enkele plaatsen een matige vorst voor en over het geheele gebied is de temperatuur ver boven de normale; in ons land ruim 6 °C. Hoogste barometerstand 781.8 mm te Boedapest; laagste 725.3 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot krachtige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt oi betrokken, met tijde lijke opklaringen, regen ol motregen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 8 h 05; onder 16 h 15. Licht op: 16 h 45. Maan op: 10 h 58; onder: I h 02. Zondag 17 Jan.: Zon op: 8 h 04; onder 16 h 16. Licht op: 16 h 46. Maan op: II h 11; onder 2 h 15. V.M. 23 Jan. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later, (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Za. 16 6.39 19.16 0.32 13.13 Zo. 17 7.35 20.18 1.28 14.10 Ma. 18- 8.42 21.27 2.32 15.13 Di. 19 9.51 22.33 3.41 16.26 soms beangstigend „wezenlijke spel" van de natuur als décor en de dieren in hun strijd om, en op, leven en dood, de negers in hun schreeuwen en dansen, met hun expressieve koppen, hun prach tige oorlogskleedij, hun hoofdtooi en speren en schilden. het historietje tenslotte op den achtergrond raakt. De draad van het „godinnetje en Peru die haar helpt redden en tot vrouw krijgt", wordt eigenijk door de natuur overge nomen en zelf voortgesponnen Het zij voldoende, te zeggen dat het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1