lïromnciale 55eeuuistfte EBBE I ff VLOED iEN Twee Bladen. VRIJDAG 15 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. I^T3T T6t T9? ?3T T6T ?9? d Stormachtig, Bestendig oe- de een zoo hou- oei- vater d en Ven, >ndij- Gioe$ sdijk, nulst Iiulst 9; J. |H. v. ssen, Ter pens- een MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regei voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. No. 12. DE STEUN AAN DE AARDAPPEL- MEELINDUSTRIE. In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijzigging en ver hooging van hoofdstuk V der RiJikSber igrooting zegl de minister van Bimnenlandl- sche Zaken en Landbouw, dat de af zet van aardappelmeel in den laatsten tijd bevestigend is geweest, doch voor namelijk het binnenland betrof. De buitenlandsche afzet ondervindt in toe nemende mate moeilijkheden, die o.a. verband houden met de gevoerde de viezen-politiek in diverse landen. De meelprijzen ondergingen in den loop van het jaar een kleine stijging, doch niet in die mate als verwacht mocht worden, en vertoonen thans nei ging tot dalen. Een en ander heeft d.e regeering aan leiding gegeven om bij de steunverlee- ning geen gebruik te maken van een „sliding scale", aansluitende aan de verkoopprijzen, omdat het voordeel van de kleine prijsstijging wordt te niet ge daan door de hoogere exploitatiekosten der fabrieken, die het onmiddellijke ge volg zijn van de kleine campagne. NEDERLAND EN BELGIE, In goed ingelichte kringen wordt naar de corresp. van de N.R.C. meldt, verze kerd, dat half officieele, half officieuse onderhandelingen, die sedert eenigen tijd tusschen België en Nederland wor den gevoerd, thans zoover zijn gevor derd, dat beide ministers van buiten landsche zaken, die elkaar binnenkort te Genève zullen ontmoeten, tot de re dactie van zekere teksten betreffende verscheidene punten van betwisting zul len kunnen overgaan. TREINEN EN AUTOBUS. Met den a.s. Zomerdienst der Ned. Spoorwegen zullen de Ned. Spoorwegen eVenals de Belgische Spoorwegen in verbinding met verschillende treinen ver schillende autobussen laten loopen. Ook in verbinding niet de Goedkoope treinen zullen autobussen loopen, wara- op de plaatsbewijzen der goed'koope trei nen geldig zullen zijn. HET KOPPELEN DER TREINEN, De Ned. Spoorwegen hadden een, proef genomen, om alle reizigerstreinen voort aan enkel te koppelen. j De proefneming met de electrische treinen heeft echter niet voldaan, aldus 't „Leidsch Dagbl.", zoodat de electrische treinen zooals voorheen weer dulbbel gekoppeld zullen worden. DE SALARISKORTING EN DE VOLKSRAAD. Het „Bat. Nieuwsblad" weet te be richten, dat de regeering aan den Volks raad een schema heeft voorgelegd voor salariskorting, dat groote beroering heeft veroorzaakt, speciaal in verband met het feit, dat in dit schema aan zienlijke kortingen worden geprojec teerd op de salarissen van de gedele geerden bij den Volksraad. Overigens laat de regeering liet initiatief terzake ever aan den Volksraad zelf. De finma D. Jordaan en Zn., textiel fabrieken te Haaksbergen, heeft Woensdag aan een 70-tal ongehuwde ar beiders en arbeidsters ontslag aangezegd. Hiervoor worden gedeeltelijk gehuwde arbeiders uit de exportafdeeling, die al reeds eerder werkloos waren geworden teruggenomen. Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. •etaris. De veerboot „Prinses Juliana". Gisteren is met de nieuwe motorveer boot Prinses Juliana van den Provinci ale Stoombootdienst op de Westerschel- de op de rivier een technische proef tocht gehouden, waarbij het schip in al le opzichten heeft voldaan. De vereisch- te snelheid werd ruimschoots gehaald en ook bleek de manoevreervaardigheid zeer groot te zijn. Een meer uitvoeriger beschrijving van het schip zal volgen na een officieelen proeftocht. MIDDELBURG. De iinancieele toestand van Middelburg De burgemeester van Middelburg, 'de heer P. Dumon Tak i verklaarde in ant woord op de hem tdbor het Persbureau Vas Dias gestelde vragen, (lat de po sitie van zijn gemeente, vergeleken bij het Vorige jaar, eerngszins ijen ongim- ste is veranderd. De 'crisis heeft als overal nadeeligen invloed op (de indus trie gehad en dientengevolge is de werk loosheid toegenomen. Op 1 '.December 1930 waren er in ttotaal 430 ingeschre ven werMoozen, op 1 December 1931 648. Over 1931 lieeft (de gemeente net to aan werklbozensteun, werkverschaf fing niet inbegrepen, ongeveer f 22.750 uitgegeven, welk' bedrag in ^1924 slechts f 2400 Was. p Naar mijn meening aldus zeide de lieer Dumon Tak,1— is werkverschaf fing het meest geschikte (middel voor bestrijding der werkloosheid. De financieélé toestand mijner* gemeen te baart geen bijzondere 'zorg maar maant toch tot groote -voorzichtigheid De nieuwe financieéle verhouding tus schen het Rijk en de Gemeenten is nog lè kiort in toepassing om daarover nu reeds een bezonken foordeel te heb ben. Vooralsnog maakt haar uitvoering voor mijn gemeente weinig verschil met de vroegere heffing van de gemieenteiiike inkomstenbelasting. Kinderzegels, Men schrijft ons: Het Comité tot den verkoop van post zegels en prentbriefkaarten ten bate van het misdeelde kind te Middelburg heeft nan zegels verkocht voor 'n bedrag van 1727.57 terwijl aan de loketten van 't postkantoor verkocht werd voor 374.03 in totaal dus 2101.60. Voorts vVrkocht het Comité 800 series prentbriefkaarten a 280.zoodat in totaal is verkocht te Middelburg voor 2381.60. Dit gunstig resultaat is voor een groot deel te danken aan den ver koop in het tentje, dat dit jaar veelvul- diger bediend werd dan vorige jaren. Het Comité spreekt dan ook gaarne zijn dank uit aan de vele dames die zich zoo vriendelijk beschikbaar stelden, bene vens aan alle anderen, die zich verdien stelijk hebben gemaakt voor het kind, hetzij door zegels en kaarten te koopen, hetzij door ze te helpen verkoopen. In de Flora-Bioscoop had gister avond het bestuur van den Neutralen Walcherschen Bestuurdersbond, afdee- ling van de Nederlansche Vakcentrale een filmavond voor de leden met een dame georganiseert en kon de voor zitter, de heer J. C. Peeman, ruitn een paar honderd personen verwelko men, al betreurde spr. het dat nog niet meer aan de uitnoodiging hadden ge volg gegeven. De Bond werkt nog niét lang in deze richting en houdt voor de eerste maal zulkeen bijeenkomst te Mid delburg, te Vlissingen is het reeds een paar maal geschiedt. Deze bijeenkom sten zijn ook goed om elkaar wat beter te leeren kennen. Welkom heette spr. ook den heer H. M, Roos, Centraal Be stuurder van den C.B.P.T.T. :en be stuurslid van de Ned. Vakcentrale, die het woord zou voeren en bracht hij dank aan den heer Wöhler, exploi tant van de Bioscoop voor zijn mede werking. Hierna werd met het vertoonen van verschillende films aangevangen, naast eenige van het gewoon bioscoop pro gramma van deze week, waren er en kele die de heer Roos had medege bracht en die in de eerste plaats een kijkje gaven in het leven van de C.B.P. T.T. en ook op het werken van dit staatsbedrijf. De teksten tusschen de beelden waren voor een deel de wen- schen en eischen van den Bond voor verbetering van sommige toestanden, o.a. van den z.i. te langen arbeidstijd. O.a. kwam ook op het doek de opening in 1930 van de vacantiehuisjes bij de Koudekerksche duinen en het terrein in Holland, waar men grond heeft voor lateren bouw van een centraal vacan- tiehuis. Wij kregen een kijkje in het organisatie leven, zagen de voorman nen op het doek en konden constatee- ren hoe de bond propaganda maakt voor hetgeen in het belang van het per soneel noodig wordt geacht. De laatste film, was er één van het Staatsbedrijf der P.T.T. en hield een zeer goede propaganda in voor den luchtpostdienst op Indië. De landmail is evenmin snel genoeg als de zeemail, en nu doet de luchtpost het in 10 da gen en kan men in 24 dagen antwoord Men leert door les te geven. Seneca. hebben. Uit deze film bleek, evenals uit sommige andere de groote snelheid waarmede het postbedrijf werkt. De ülm over de radio voor schepen en de verbindingen met de wal-stations was niet minder interessant. De heer Roos, die waar noodig bij de films reeds een toelichting had ge geven, hield nu een inleiding over „Crisis, Rationalisattie en Werkloos- he:d." Spr. zeide, dat de film van de In- dië-vluchten toont, dat er steeds een sneller tempo ontstaat en dit is o.a. de oorzaak van den crisis, die de meeste menschen eerst voelen, als het hun zelf raakt. Maar het is de taak van de vakorganisaties om na te gaan wat de oorzaak er van is en hoe de crisis tot een goed einde is te brengen, temeer v/aar de crisis eerst nog wel erger zal worden. Een der oorzaken is de Ratio nalisatie, dat wil zeggen produceeren zoo goed mogelijk maar met zoo weinig mogelijk werkkrachten. Dit is begon nen in Ameerika, waar men weinig ge schoolde en veel ongeschoolde werk krachten had. Men had twee wegen voor oogen het maken van ongeschool de arbeiders tot geschoolde, of wel het werk te vereenvoudigen. Men ging in laatstgenoemden richting en na de ge schoolden aan den kant te hebben ge zet, kwam men tot meer gebruik van machines. Nu kon veelal ook de ongeschoolde ar beider er uit. Ook op de kantoren komen steeds meer machines en de boek houder is alleen nog maar de controleur. Op die wijze is er heel wat veranderd in hel imlaatschappelijk bestel. In den wereldoorlog had men de man nen voor hel léger noodig, de vrouwen en meisjes werden aan het werk ge steld, maar tevens de machines geperfec- tionneerd. Juist voor den oorlog was er veel meer werk dan normaal. Toen de oorlog was afgeloopen legden zich steeds meer personen toe op vredesproduk- tie ,men kreeg daardoor overproductie en dit is de oorzaak, dal nu alles kraakt. Als de producten goed werden verdeeld, dan was er zeker meer welvaart. Men heeft nu echter den boel zoo gloed moge lijk in de war gestuurd. Bij' de produc tie hield men geen rekening met de groote armoede in de centrale rijken. Duitschland moet zoo laag mogelijk pro duceeren ,want er moet een extrawinst van overblijven voor betaling der her- sTelschulden. Dit wil men o.a. bereiken door loonsverlaging, maar er moet ook daaraan een grens zijn en deze is vol gens spreker reeds bereikt. Door dit al les is de werkloosheid: aToin groot en een der oorzaken van de overproductie is„ dat men het produceert voor "de gemeenschap, maar om de fabrikanten aan winst te helpen. 'Nog steeds worden menschen ontsla gen., maar dit leidt tot gebrek aan koop kracht. Dat is het beleid van de staats lieden, die de hooge tolmuren oprichten. De goederen kunnen niet meer voldoen de circuleeren. Men kan de maatschappij ontwrichten,, maar niet haar in orde ma ken. Men heeft nu zeker 'n 30 millloen werkloozen, al is dit nog aan den lagen kant en Nederland alleen heeft er al tus schen de 3 en 400.000. Er komen wel steeds meer menschen by, maar niet voldoende nieuwe werkgelegenheid. Men heeft intusschen met ;de ratio nalisatie zeker wel wat hereikt, zoo had Philips in 1900 40 f bewerkingen aan de electrische lampjes per arbeider (en per uur, in 1928 was dit reeds 1000 be werkingen. De Osraimfabriek in Duitsch land schafte een machine @an, die 24 tot 25000 gloeilampjes maakt, vier van zulke machines zouden voldoende zijn om geheel Duitschland te voorzien. Zoo is het ook in andere bedrijven. Men doet a'lles voor de besparing op het levfend materiaal, terwijl alles zoover mogelijk' wordt opgevoerd, waarbij spr. o.a. wijst op de mechaniseering van den telefoon. Tenslotte leven wij, volgens spr., in een overgangstijdperk. Het kapitaal kam nog goed veilig gesteld worden, maar de uitgestootc arbeiders 'kunnen dat niet. Ook in de overheidsbedrijv|en gaat mem in die richting ''en kent men ver schillende wachtgelders. Wijzende op de staking in Twente, schaart spr. zich aan fde zijde der sta kers. De fabrikanten zitten echter niet stil en er zijn er, die plannen doen hoo- ren een deel der fabriek naar Ned.-Indië over te brengen, waar (men Veel goed- koopere arbeidskrachten heefl. Men passé hiermede op en lette op Enge land, waar men naar /VoorrIndië trok, maar daar gezien de onlusten, zijn eigen graf ging graven. Waar nu de aan hel roer zittende economen geen oplossing weten te bren gen, zal de vakbeweging er zich voor moeten spannen. De heer Peeman bracht den heen- Roos dank voor zijn duidelijke inlei ding en sloot de vergadering. De Citroën-film. Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnoodiging der firma P. A. Pieters, Citroën-agente alhier tot bijwoning van de vertooning der Citroënfilms in de Electro-bioscope, gisterenavond. Eerst het automobilisme vroeger en thans, wat dus zeggen wil: de ontwikkeling van het verkeer, de laatste dertig jaren. Een „stil" Parijs, auto's en autobussen, zoo omstreeks 1910 en de huidige in de we reldsteden: Berlijn, Parijs, Londen, Welk een verschil in carosserie, uitvoering, en ook.... in prijs! En welk een fabrie- kencomplex dan ook van de Citroëns. We bézochten kantoorgebouwen, sme derijen, al d:e afdeelingen en onder-af- deelingen voor de afwerking noodig. We reisden met Citroen autobussen en touringcars door de alpen, naar den top van den grooten St. Bernard, de Bernina. Het was over moeilijke zig-zag wegen een vlotte reis. We zagen rups-wagens bobsleeën met bemanning naar boven trekken. Ten slotte: de z.g. zwarte kruistocht: de Citroën-expeditie met wagens dwars door Centraal Afrika N. W,Z.ü. door öde woestijn verlatenheid, door wildernissen, door oerwoud (heel goed deze foto's: inderdaad een denkbeeld van een oerwoud!), door wildernissen, over rivieren. Ondernemingsgeest, durf, kracht en uithoudingsvermogen! We ontmoetten wilde stammen (o.a. de haast legendarische pygmeën), hun vreugde uitend in dansen, en woonden enkele ritueele plechtigheden bij. Een boven- menschelijk zware tocht voor uitvoer ders (en opnemers!), een interessante voor het publiek. Aan het eind: de Eiffeltoren, thans Ci- troën-reclame-Iichttoren. En wat er voor noodig was dit te bere:ken! Handelsbelang. Het bestuur van de vereeniging Han delsbelang heeft adhaesie betuigd aan het adres van de winkeliers vereeniging „Terneuzen Klimop" te Temeuzen, waar bij aan Tied. Staten van Zeeland wordt verzocht niet tot opheffing van den Prov. Stoomibootdienst tusschen Vlissingen en Terneuzen te besluiten. Voorts heeft dit bestuur een adres gericht aan den raad van Ministers te 's-Gravenhage, waarin hel, in aansluiting op het door een 11-taJ Kamers van Koophandel tot dien Raad gerichte adres, verzocht aan de in die adressen kenbaar gemaakte wenschen lot overbrugging bij Moerdijk zooi spoedig mogelijk gevolg 4e geven. Zooals reeds uit een advertentie is geblekert houdt de Bond van harmbnie- en f a li f ar e v e r een igi ngen in Zeeland mor gen in het Schuttershof alhier een con cours voor solisten, duo's en kwartetten. Voor muziekliefhebbers zeker een goe de gelegenheid om te hooren,, wat vele Wten der aangesloten vereenigïngen door Jachtige studie hebben bereikt en 'hpe een groot deel hunner nog s'teeds Excel sior gaat. VLISSINGEN. Verschenen is de 53ste jaargang van het Adresboek van .Vlissingen, sa mengesteld door J. W. Kole, ambtenaar ter gemeente-secretarie en uitgave van, de N.V. v.h. de Vey Mestdagh. Het moet als onmisbaar voor iederen zakenman worden beschouwd. Het Eijg. stoomschip „Tarary" van Antwerpen naar Londen is met machi- neschade op de haven gekomen. ZUID-BEVELAND. GOES. Op feestelijke wijze heeft Woensdag de hier gervfestigde at'deeling van den Chr. Nat. Werkmansbond haar 35-jarig bestaan gevierd. 's .Middags was het feest voor de kin deren der leden, Films werden vertoond en versnaperingen aangeboden. Des avoaids waren de leden met hun dame present en vulden de groote zaal van de „Prins van Oranje" geheel. De secretaris, de heer G. Gorsse gaf een overzicht van de geschiedenis der afdeeling, speciaal van de laatste tien jaar. De heer Janse uit Biggekerke sprak 15-l-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 10 °C; (50 °F); laagste 4 °C (39 °F). Heden 9 h: 7 °C; 12 h: 10 °C. 0.6 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 9 1 771 770 769 768 767 I766 765 764 Wat de huiskamerbarometer zegt: Weranderiijjk ofWind" Zware Stormt ""-Zeer Schoon De Bilt (per radio). Het luchtdrukver- val is door een geringe drukstijging in het Z. en Z. O. en nog iets lageren ba rometerstand bij IJsland gemiddeld nog iets grooter geworden, doch gelijkmati ger verdeeld. De vrij krachtige druk stijging op de Britsche eilanden zal waar schijnlijk voor morgenochtend voor nieu we daling plaats maken zoodat ook voor onze streken nog geen groote veran deringen zijn te wachten. Aan de Schot- sche en Iersche kust viel hier en daar veel regen. Afgezien van een enkel Zweedsch station, waar de temperatuur s'nds gisteren een kleine 20 graden daal de, is de vorst over Scandinavië nog onbeteekenend, evenals in Oost-Duitsch- land. Over het grootste deel van Frank rijk heerscht rustig, op veel plaatsen windstil weer, in Z. Duitschland met veel nevel. Hoogste barometerstand 777.6 mm te Boedapest; laagste 715.9 mm te V. Ma- noer. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot krachtige, wellicht tijdelijk stormachtige, Z, tot W. wind, zwaar be wolkt tot betrokken, met tijdelijke op klaringen, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 8 h 06; onder 16 h 13. Licht op: 16 h 43. Maan op: 10 h 48; E.K.: 15 Januari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Vr. 15 Za. 16 Zo. 17 Januari 1932. Hoogwater. 5.53 18.24 6.39 19.16 7.35 20.18 Laagwater. 12.23 0.32 13.13 1.28 14.10 namens het Prov. Comité Zeeland een felicitatiewoord. De heer Broen uit Enschedé, namens het hoofdbestuur. De heer A. de Lange, voorzitter van den Chr. Besturenbond, feliciteerde daarna de afdeeling, sprak zijn dank' uit voor den steun, steeds aan den Chr. Besturenbond verleend. Hel verdere van dien avond werd ge vuld door gemeenschappelijk gezang, zang van een kinderkoortje onder leiding van den heer Schreuder, gymnastiek door de heerenafdeeling van O. K. K., onder lei ding van den heer Kooij en een filmwerk Vertoonjng door den Apéldoolrhschen lichtbeeldendienst. KAPELLE. Tot leniging van den na- tionalen nood is te Kapelle op initiatief van burgemeester Bierens een crisisoo- mité opgericht, waarin zitting hebben de heeren Bierens, burgemeester; A. v. d. Have, J. van Wingen, S. J. van Dijke, A. J. van Liere, Jan O sse waarde Cz., J. R de Kam, H. Slabibekoorn, H. v. d. Boomgaard, Jan Ganseman, W. vatn Liere en Jan Balkenende. Benoemd werd tot voorzitter burge meester Bierens, tot secretaris de heer S. J. v. Dijke en tot Penningmeester de heer J. v. Wingen. NOORD-BEVELAND. KORTGENE. Woensdag vergaderde het Leesgezelschap „Elck wat Wils". Uit het verslag van den secretaris-penningmees ter den Vos, bleek, dat de in-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1