CITROËN FILM VOORSTELLINGEN WITTE WEEK TRADER HORN ELECTRO G. ROBIJN &C KLEINE ADVEElTENTiEN ORGANISATOR. DE TWENTSCHE BANK N.V., gevestigd te Amsterdam. i 1 i HET GROOT VOLKSTOONEEL DROOMKONINKJE WIE HET DRENT8CHE VOLK Kantoor MIDDELBURG - Rouaansche Kade G 153. MAANDSTAAT OP 31 DECEMBER 1931. Herinnering. Adverteertin ditBlad m m DONDERDAG 14 JANUARI A. S- PROGRAMMA: m 3 m WONDERFILM Lange Delft H 14. Ned. Ver. t. Bescherming v. Dieren. K fèi De firma P. A. PIETERS, Seisweg 71, Citroën-Agente voor Middelburg en om streken, noodigt belangstellenden uit tot bijwoning van een der 2 voorstellingen van een serie hoogst interessante Citroën- films. Deze voorstellingen die worden gegeven in samenwerking met de N V. AUTOMOBILES CITROËN te Amster dam en de Directie van de ELECTRO- BIOSCOOP, Markt te Middelburg, be ginnen achtereenvolgens te 7 en te 9 uur des avonds op Gratis toegang kan slechts gegarandeerd worden aan geintroduceerden die vooraf voor een der voorstellingen plaatsen aan het Bureau van de Electro-Bios- coop gereserveerd hebben. Automobilisme vroeger en thansmo derne automobielfabrikatie C i t r o n Autobussen en Rupsauto's in berg- en sneeuwterreinende Citroën-Expeditie met rupsauto's door Centraal-Afrika (de z. g. n. Zwarte Kruistocht" film) enz. Introductiekaarten alsnog gratis ver krijgbaar bij bovengenoemde Agente. SCHOUWBURG. van het Inst. voor Arb, Ontw. en de V. A. R, A. DINSDAG 19 JANUARI 1932, aanvang 's avonds ACHT UUR °Xe<e<\ VAN VRIJDAG 15 JAN. AF GAAT DE GROOTE 'N, Alle voorradige goederen worden tegen ongekend lage prijzen uitverkocht, Ziet onze Etalages Het uitbreiden van het Kantoorgebouw in de Lampsinsstraat. WAARSCHUWING Voetbalwedstrijd HERO - MIDDELBURG. Mei Luxe-Auto's naar Breda. AFD. ZEELAND. Ned. Chr. Reisvereeniging PROVINCIALE DRENTSGHE ASSER COURANT Prachtige Films over Duitschland DAG-DIENSTMEISJE N.V, Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. Debet. Aandeelhouders nog te storten 90 pCt. op aand. B waarvoor waarborg gedeponeerd Deelnemingen in diverse ondernemingen Eiiecten van Aandeelhouders ten eigen gebruike Kassa en De Nederlandsche Bank Nederlandsche Schatkistbilletten en -promessen Wissels en Coupons Bankiers in Binnen- en Buitenland Eigen Effecten en Syndicaten Prolongatiën gegeven Debiteuren153,719,172.48 afloopende promessen 19,219,500. Voorschotten tegen Consignatiën Gebouwen Totaal 423,000.— 9,117,836.11 33,327,450.— 12,216,494.29 29,299,476.76 31,662,000.— 21,079,459.11 12,292,068.99 10,948,100.— 134,499,672.48 633,637.95 8,000,000.— 303,499,195.69 Herhaaldelijk werd er door ons op gewezen, dat advertentiën voor ons blad aan ons bureau moeten bezorgd zijn vóór twaalf uur en 's ZATERDAGS vóór HALF ELF, wil men ze in het blad van dien dag nog opgenomen zien, en dat advertentiën van grooten omvang gaarne een dag vóór de opname worden ingewacht. Om teleurstelling te voorkomen, worden onze adverteerders be leefd verzocht met deze herinne ring rekening te houden. DE ADMINISTRATIE. PLAATST UWE ADVERTENTIES VOOR ANDERE BLADEN DOOR TUSSCHENKOMST VAN DE MIDDELBURGSCHE COURANT, WAARMEE U MOEITE EN KOSTEN BESPAART #j €'![öirël[¥l[#l[#lpgIfÖ11oll©li¥lf¥l[lilllf©if®]?^]I^]f©j van HERMAN HEIJERMANS in den Schouwburg, Molenwater te Middelburg. Prijzen der plaatsen voor deelnemers aan het Arbeiders-Abonne- menten-Tooneel f 0.90 en f 1.50. Voor anderen f 1.en f 1.75 (deze laatstenplus rechten). Plaatsbespreking op Zaterdag 16 Januari. Houders van vaste plaatsen 23 uur. Deeln. Arb. Abonn.-Tooneel 3 uur. Anderen 4 uur. Credit. Kapitaal Reservefonds Aandeelhouders voor gedeponeerde Effecten als waarborg voor 90 pCt. storting op aandeelen B 423,000. in Leendepöt32,904,450. Zieken- en Pensioenfonds Deposito's Saldo te ontvangen en te leveren effecten Crediteuren103,493,218.70 voor gelden in het buitenland9,932,501.09 Te betalen Wissels Geaccepteerd door derden Diverse Rekeningen 40,000,000.— 17,000,000.— 33,327,450.— 5,517,166.74 85,084,383.04 1,947,663.95 113,425,719.79 3,077,811.08 1,294,294.28 2,824,706.81 Totaal 303,499,195.69 De Directie der N. V. „P.Z.E.M." te Vlissingen wenscht aan te be steden Bestek en teekening zijn ver krijgbaar bij den Bouwkundige tegen den prijs van f 1,50 per stel. DE DIRECTIE. Plaatsen verkrijgbaar bij C. MINET, Taxi-Onderneming. K. Noordstr. Tel. 504. Dit is de afbeelding van de EENIGE verpakking van Klaverblad's Karnemelkzeep „Het Melkmeisje No. 340". N.V. „HET KLAVERBLAD", Haarlem. Ledenvergadering op Woensdag 20 Jan., nam. kwart over vier in „De Eendracht", MarktMiddelburg Afd. Walcheren. door publiciteit wil bereiken, slaagt hierin niet zonder de EN f die in ACHT DUIZEND VIJF HONDERD exempl. verschijnt en door sanienlezing (een specifiek Drentsche gewoonte) komt in een VIJF EN TWINTIG DUIZEND huisgezinnen iiitiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiimtiiiiiiHiii Deze advertentiën kosten van 15 regels 85 cent, bij vooruitbetaling Met motto 10 cent hooger A.s. Donderdag groote BALANS-OPRUIMING tegen spotprijzen, 't Zeeuwsche Meubelhuis L. Gortstraat K 35. Koopt 1ste kwal. voor uw geld. Runderl. 50 c. p. pond, Stukjes 60 c. p. p., Varkensl. 50 c. p. p., Carb. 40 c. p. p., z. Zoetem. Kalfsvl. 60 c. p. p. G. Andriessen, K. Noordstr. A.s. DONDERDAG kunt U voor een koopje een Dressoir, Buffet, Stoelen enz. heb ben in het Zeeuwsche Meubelhuis. Woensdag 20 Januari, av. 8 uur, Bogardzaal. Middelburg, Toegangsprijs 25 cent. GEVRAAGD, tegen 1 Febr. zelfst. kunnende werken. Niet beneden 18 jaar, C ,DE LEEUW, Vlissing- sche straat 161, Middelburg. Een VERTEGENWOORDIGER gevraagd voor den verkoop van ELECTRISCHE GENEES-APPA- RATEN aan Particulieren. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder letters P. E. C. Advertentie- Bureau Studio, Zuidblaak 2, Rot terdam. Nette Juffrouw, 45 j„ P. G. zoekt plaatsing als Huishoudster, liefst bij Heer alleen of kl. gezin. Brieven bur. van dit blad No. 942. Evangelisatie Bogardzaal Donderdagav. 8 u. Ds. VAN DER WAA van Biggekerke. Te Koop gevraagd gebruikte heele betere soort Vioolgeen gewoon studeerinstr. Spoedige aanb. met adresverm. onder No. 395 bureau dezer crt. Prachtcollectie bloeiende Aze- lea's, Primula's, Hyacinten, Cene- raria's enz. J. SANDERSE, Karelsgang. DAMES Laat uw haar vakkundig onderhouden bij TH. A. SCHIPPERS. Dames- en Heerenkapper. L. Noordstraat 28. Telef. 400» O Vlissingen, Middelburg Rotterdam en tusschengelegen plaatsen Vervoer van Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in Januari; v. Vlissingen Donderdag 14 Vrijdag Maandag Dinsdag TE KOOP een zoo goed als nieuwe EIKEN PIANO. Br. lett. B. B. bureau dezer crt. „ROODE KRUIS". Cursus voor Dames Donderdag a.s. 14 Jan,, voor de Heeren Donderdag 21 Jan,, beide 8 uur n.m. lokaal DEN BOER. BESTUUR. v.Midd. vm. 8. ft n 8.— v. Rotf vm. 8.— f» 8.- fl 8.» 15 18 19 Donderdag 21 Vrijdag 22 Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te Rotterdam: Expeditie-Ondernemin v.h. ERVEN G. VOJj Middelburg: B. EENHOORN Vlissingen: W. v. OOS rERHOUX. Dordrecht: GEBRS. BUITENHEK. Electr. Drukkerij G. W. den Bo Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4