"|ïrotiinciale ^eeuioscKe EdDE f 6 f VMT) Draagt HELDER's Brillen. Laagste prijs in Zeeland. Burger-Woonhuis BLAUWENDIJK, Gr? 3t y6y y9? y3y y6? ?9y JZffl UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No, ismss. Twee Bladen. WOENSDAG 13 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. Laat U een modern bouwen aan den slechts nog eenige per- ceelen grond beschikbaar pracht stand, plannen gratis L. F. GROOSMAN, Horatius. werkt als gorgelen ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws, KERKNIEUWS. te MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ft. 3*. elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg eeot per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. 10. ZIEKTEVERZEKERING VAN TEWERKGESTELDE WERKLOOZE ARBEIDERS.^ Ete heer Hiemstra had aan den minis!» ter van Binnenlandsche Zaken en Land bouw de volgende vragen gesteld: Is het juist, dat de verzekering tegen de gevolgen van ziekte, van de, vanwege het Staatsboschbe.ijeer tewerkgestelde werklooze arbeiders, per 1 December j.l. is overgebracht van de Centrale Landbouw Onderlinge II naar de Raden van Arbeid? Is het den minister bekend, dat door of meer Raden van Arbeid bezwaar is gemaakt, deze verzekering over te nemen? Kan de minister mededeelen of en zoo ja, welke maatregelen zijn getrof fen, om bedoelden arbeiders een Vlugf- ge en regelmatige uitkeering 'krachtens de Ziektewet te waarborgen, zoolang het orgaan, waarbij deze ferbeiders thans zul len worden verzekerd, ^weigert deze ver zekering te accepteeren?. Minister Ruys de Beerenbrouck heeft daarop geantwoordl dat het antwoord op dè eerste vraag 'bevestigend luidt. Slechts zij' er op gewezen, dat de hierbedoelde werkloozen niet vanwege het Staats- boschbeheer zijn tewerkgesteld, doch vanwege zijn departement, bij objecten, welke m beheer zijn bij den dienst van het Staatsooschbeheer. Voor wat betreft de werkloozen, ge plaatst op de terreinen onder onder GroU- loo, in Drenthe, is de zaak geheel ge^ regeld. Ten aanzien van de tewerkgesteld den, geplaatst bij andere objecten van het StaatSboschbeheer, hjeeft nog over leg plaats. In afwachting evenwel van de verdere beslissingen, welke ter zalke zullen worden genomen, heeft de Raad van Arbeid, te 's-Gravenhage, de noodige maatregelen getroffen, opdat alle 'be trokken arbeiders van een regelmatige uitkeering verzekerd zijn. INWISSELING VAN BUITEN OMLOOP GESTELDE GULDENS. De Minister van Financiën brengt ter algemeene kennis, dat de inwisseling der buiten omloop gestelde guldens, die een vroeger jaartal dragen dan 1920, voortaan uitsluitend mogelijk zal zijn bij 's Rijks Munt te Utrecht, Leidsche weg 90. De guldens kunnen, desverlangd, aan- geteekend aan bovenstaand adres wor den gezonden, met duidelijke opgave van naam en adres van den afzender; de toezending moet vrachtvrij geschieden. Ter bevordering van eene spoedige af doening zullen de inzenders goed doen bij de munten te voegen een behoorlijk gefrankeerd en aan hen zelf geadres seerd formulier van een postwissel, ten beloope van het bedrag der door hen ingezonden guldens, dan wel het num mer van hunne rekening bij den post chèque- en girodienst op te geven. DE NIET-TOELATING VAN PROF. KORS IN BELGIE. De P.russelsche correspondent van de Maasbode meldt nog, dat op de vre- desimeeting, welke de Vlaamsche studen- tenvereeniging te Leuven gisterenavond had belegd, naast prof. dr. BI. Kors O.P. o.a. ook Pater Stratmann O.P. ,uit Ber lijn zou optreden als spreker. De Leuvensche patriotards hadden 't evenwel noodzakelijk geoordeeld, tegen het optreden van deze twee buitenland- sche Dominicanen te prolesteeren. Zou men hun toch het woord laten voeren, dan dreigden zij de vergadering' te zullen verstoren. Het niet iminder patriotardisch ge meentebestuur vond daarin een dank bare gelegenheid om' de vergadering 'in haar geheel te verbieden. Volgens de „Nation B'elge" nu is Pa ter Stratmann op verzoek zijner (over sten thuis gebleven, terwijl aan Pater Kors door den Bielgischen Veiligheids dienst was verzocht niet over ÏTe grens te komen. NEDERLAND EN HET CONFLICT IN MANDSJOERIJE. Zooals wij weten, heeft de Amerikaan- sche Staats-secretaris Stimson ook aan de Nederlandsche regeering, als mede- onderteekenaar van het Negen Mogend- hedenverdrag een afschrift doen toeko men, van een aan Japan en China ge zonden nota, en de Nederlandsche re geering in overweging gegeven een soort gelijk vertoog te richten tot deze beide regeeringen, In haar antwoord verklaart de Neder landsche regeering het vertrouwen van (Ingez. Med.) de Amerikaansche te deelen in den ar beid van de onlangs door den Volken- bondsraad benoemde neutrale commissie waardoor de oplossing van de moeilijk heden, welke tusschen China en Japan bestaan, zal worden vergemakkelijkt en dat de beginselen, die de Vereenigde Staten er toe brachten zich tot China en Japan te richten, de levendige be langstelling der Nederlandsche regeering hebben. Met het oog op het feit, dat China en Japan hun standpunten in een antwoord aan de Vereenigde Staten reeds hebben bekend gemaakt, betwijfelt de Neder landsche regeering echter of het dien stig kan zijn gevolg te geven aan de Amerikaansche uitnoodiging zich ook harerzijds tot China en Japan te wen den. Ook dient in het oog te worden ge houden, dat Nederland lid van den Vol kenbond is en er rekening mede moet houden, dat de Raad van den Volken bond in samenwerking met de Vereenig de Staten, zich er toe gezet heeft en er ongetwijfeld voor zal blijven streven om onheil te voorkomen en mede te wer ken aan een aannemelijke oplossing. DE ONRUST IN TWENTHE. De burgemeesters van Enschedé en Lon- neker hebben het verblijf in hun gemeen ten ontzegd aan van elders komende onruststokers. STAKERS RELLETJES IN GRONINGEN, De Groningsche stakers zijp Dinsdag avond weder op de Groote Markt bij een gekomen. Te ongeveer 8 uur heeft de politie eenige charges met de blanke sabel uitgevoerd, toen er met steenen gegooid werd. De menigte ging uiteen, doch liep langzamerhand weer te hoop. Te negen uur was de Markt weer vol en werd wederom met steenen naar de politie geworpen. Alle uitgangen naar de Noordzijde werden afgezet, waarop de menigte naar andere zijde uiteenge slagen werd. Hierbij werden rake klap pen uitgedeeld. In de Poelestraat, Hee renstraat en Óosterstraat werden ver scheidene winkelruiten ingegooid en ge vechten ontstonden. De binnenstad werd afgesloten. In verschillende straten bleef het nog lan gen tijd rumoerig. Prinses Juliana heeft de (uitnoodi ging van het Bestuur van het Diacones- senhuis te 's-Gravenhage aanvaard, om op 4 Februari bij de ingebruikne ming van het nieuwe gebouw aan de Bronovötaan tegenwoordig te zijn. Het retourvliegtuig „Leeuwerik" is Dinsdagmiddag vlot op Schiphol geland. Gedurende het tijdvak van 1 Janu ari tot en met 20 November 1931 be droeg het aantal sterfgevallen aan pest in N e d-I n d i 3845 tegen 3380 in 't overeenkomstige tijdvak van 1930. Naar de Erusselsche correspondent van de Maasbode meldt is vonder ge lijktijdige toekenning van eervol ontslag aan J. baron van S'lingelandt lot Bel gisch consul te Soerabaja benoemd de heer P. E. Staverman. Bouwondernemer, Korte Delft. (Iugez Med Welk voorschrift gij geven moogt, wees kort. 25. 45 en 65 ets. het voorkomt verkoudheid. (Ingez. Med.) 'Die Zeeuw.ich-Vlaamsche landbou wers klagen op het oogenblik steen en been over den treur,igen toestand (Van den verkoop van vee, varkens en paar den .In de grensstreek staan vele stallen opgepropt met vee en paarden.Vruchte- loo. probeeren de boeren bij de hande laren om hun vee te verkoopen. Zij kunnen het „1 echts verkoopen aan spot prijzen. Groot is de aanvraag om' het Vee ge plaatst te krijgen in de .quarantaineslal- lfen te Clinge. Ook gaan er in Eelgic geruchten, dat de smokkelarij van 'Nederlandsch vee naar België toegenomen zou zijn. |De aanvoer van Nederlandsch vee op de Belgische markten is de laatste ,maan- den toegenomen. Dit is ook het geval voor wat betreft jonge paarden en Var kens In België zijn de douane-dien sten in de laatste weken Versterkt. VLISSINGEN. In het gemeentelijk ziekenhuis al hier zijn in 1931 542 patiënten ver pleegd met 21680 verpleegdagen. Er had den 130 operatics plaats. WALCHEREN. ST.-LAURENS. Het Vleeschfonds le St. Laurens hield Maandag een zeer druk bezochte jaarvergadering. Als bestuurs lid werd herkozen de heer M. Francke. In 1931 had het fonds acht ongelukken te boeken. Uit het verslag van den pen ningmeester bleek dal nog een goed slot aanwezig was van f 23. In de rondvraag werd besproken ook jong vee ;in liet fonds op te nemen. Hiervoor zal een vergadering worden belegd. GRIJPSKERKE. Maandagavond hield de afdeeling van den Bijz. Vrijw. Land storm alhier haar jaarvergadering, die ditmaal plaats vond in het gebouw der Ger. Kerk, daartoe welwillend afgestaan. Eenige films werden vertoond, waarbij overste Bierman, op zeer onderhoudende wijze een toelichting gaf. O. a. de ope ning van de Staten Generaal. De heer P. G. Laernoes liet den groei passeeren van de plaatselijke afdeeling van den Landstorm in deze gemeente, welke klein begonnen, thans ruim 40 leden telt. Hij wees op het noodzakelijke van den B.V.L., nu allerwege een geest van afval en revolutie zich openbaart en waarschuwde tegen de vereeniging „Kerk en Vrede. De zangvereeniging „Halleluja" zong enkele liederen. Overste Bierman reikte de brevetten uit. aan de beste schutters. Alle landstormers en genoodigden ver- eenigden zich in het vergaderlokaal, waar het verdere van den avond recht gezellig werd doorgebracht. Tot slot zon gen allen het welbekende „Zij zullen het niet hebben" ZUID-BEVELAND. De Middenstand en de Landbouwcrisis. GOES. Dezer dagen vroeg de heer J. Welleman te Krabbendijke aan „Han delsbelangen" te Goes, of de Goesche middenstand ook invloed ondervond van de landbouwcrisis. Hierop heeft het Be stuur van Handelsbelangen als volgt ge antwoord: Waar de Provincie Zeeland haar bron nen van bestaan hoofdzakelijk vindt in Landb., Tuinb. en Veeteelt, laat 't zich gemakkelijk verstaan, dat nu deze be drijfstakken ernstig door de heerschen- de crisis worden getroffen, ook de handeldrijvende Middenstand hiervan groote nadeelen ondervindt. Hoewel bij deze laatsten nog niet van een noodtoestand kan worden gespro ken, is het vooral bij winkeliers ten plat- telande reeds goed merkbaar, dat de nadeelige gevolgen van den benarden toestand in den landbouw niet zullen uit blijven. Allereerst worden aan het credietver- mogen van genoemde bedrijfsgroep zware eischen gesteld, aangezien ook de land-arbeiders door de crisis ernstig in het gedrang komen. Hoewel de landbouworganisaties hun leden hebben verzocht de loonen van hun personeel niet te verlagen, is men op vele plaatsen hier toch toe overge gaan en is er geen tweede werknemers- groep op te noemen, waar de loonen zoo buitengewoon slecht zijn als wel bij de landarbeiders. Op vele dorpen wordt slechts f 1.75 tot f 1.50 en zelfs f 1.25 per dag uit be taald, waarvan dan nog de Zaterdagmid dag wordt afgetrokken, terwijl in vele gevallen bij regen de verdiensten geheel stop staan. Hierbij komt dan nog, dat de werk loosheid onder deze groep arbeiders stérk toeneemt, waarin slechts op heel enkele plaatsen door werkverschaffing of steun wordt voorzien en heeft de com missie voor werkverruiming, die onge veer een jaar geleden in het leven werd geroepen, nog absoluut géén productief werk kunnen verrichten. De hierdoor ontstane noodtoestand wordt zoodoende hoofdzakelijk afgewen teld op den kleinen middenstand, die door veel te groote en te lange credie- ten genoodzaakt is den handel gaande te houden. Hierbij komt dan nog de sterk verminderde koopkracht onder de landarbeiders, welke tweede schok ook door bovenbedoelde bedrijfsgroep moet worden opgevangen. Het aantal insolvente winkeliers is dan ook sterk stijgende en krijgen de grossiers op hun beurt hierin het grootste aandeel voor hun reke ning. De hierboven geschetste toestand wordt dan ook ongetwijfeld een ernstige bedreiging voor den handeldrijvenden Middenstand. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. HULST. Op 63-jarigen leeftijd is le Hulst vrij plotseling overleden de groot grondbezitter J. A. J. B. M. G. Seydlitz, Djg overledene was verscheidene jaren raadslid alsmede Dijkgraaf van verschil lende polders en had zitting in talrijke commissies zooals de Z.-Vlaamsche Ont wateringscommissie. De overledene was ridder in de Orde van 'Oranje-Nassau. Dinsdagmiddag passeerde te Hans- weert het motorschip Nooit Gedaciyt, hetwelk zwaar beschadigd was. Het sclijip was in aanvaring geweest met de veer boot aan den Moerdijk. Dinsdagnamiddag wend te II a a ra st e d e een tentoonstelling gehouden van door de afdeeling „"Westelijk Schouwen" der algemeene vereeniging voor bloem bollencultuur aan schoolkinderen ter broeiing verstrekte 'bloembollen, hoofd zakelijk „Paper White", een uit Zuid- Frankrijk geïmporteerde narcis. De com missie kende aan Ca Dambruin, Pa. Mas- sie en W. v. d. Berg een gezamieiilijken eersten prijs toe, wegens gelijkwaardig heid der gewassen, aan Da v. d. Have een tweeden prijs. LOOP DER BEVOLKING. ST. ANNALAND. De 'bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 2634 personen (1335 m. en 1299 v.) Er wer den in 1931 geboren 31 jongens en 26 meisjes; vestigingen 65 m. en 50 v. pers.; overleden 16 m. en 24 v. pers.; vertrokken 27 m. en 27 v. pers. (Be volking einde 1930, 2613 personen.) GROEDE. De bevolking dezer gemeen te bedroeg otp 31 Dec. j.l'. 2284 personen (1134 m'. en 1150 v.) Er Werden in 1931 gëborenlO jongens en 16 meisjes; vesti gingen 80 m. en 70 v. pers.; overleden 10 m'. en 16 v. pern.; Vertrokken 91 m. en 83 v. pers. f Bevolking einde 1930 2308 personen.) ST.-KRUIS. De bevolking dezer ge meente bedroeg op 31 Dcc. j.l'. 682 personen (362 nu en 320 v.) Er werden in 1931 geboren 8 jong'ens en 1 meisje; Vestigingen 15 m. en 9 v. pers.; overle den 2 sn. en 5 v. pers.; vertrokken 20 in. en 9 v. pers.; (Bevolking einde 1930 685 personen). 13-i-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 9% °C (49 °F); laagste 6 °C (43 °F). Heden 9 h: 8 °C; 12 h: 8 °C. 0.9 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 765 764 763 762 761 760 759 758 757 «est* Wat de huiskamerbarometer zegt: :VeLanderiijk—^WiTder Bestendig Zeer Schoon is De Bilt (per radio): De depressie in het Westen heeft zich snel ongeveer O.N.O.- waarts verplaatst, terwijl in het Z.O. de barometer verder steeg. Hierdoor is over de Britsche eilanden en het Kanaal en Noordzeegebied het drukverval sterk toegenomen, zoodat over die geheele uitgestrektheid opnieuw een stormtoe- stand intrad, die zich naar Scandinavië zal uitbreiden. De loodsballon te De Bilt vertoonde hedenochtend tusschen 500 en 1000 m hoogte windsnelheden van 110 tot 115 km per uur (ruim 30 m per seconde). De drukstijging die in het Z. van Ierland en in England intrad, zal waarschijnlijk niet van langen duur zijn. In Scandinavië nam de vorst plaatselijk weer een weinig toe, doch gemiddeld is de temperatuur aanzienlijk boven de normale, gelijk trouwens over vrij wel het geheele gebied het geval is. Hoogste barometerstand 771.9 mm te Weenen; laagste 723.1 mm te Reykjavik. Verwachting tot Morgenavond: Aanvankelijk stormachtige tot krach tige, later verder afnemende Z. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk nog regen, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 8 h 07; onder 16 h 10. Licht op: 16 h 40. Maan op: 10 h 30; onder: 22 h 39. E.K.: 15 Jan. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Wo. 13 4.37 17.03 11.14 23.09 Do. 14 5.13 17.41 11.46 23.47 Vr. 15 5.53 18.24 12.23 Za. 16 6.39 19.16 0.32 13.13 AARDENBlURG. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j 1. 2104 personen (1026 nu en 1078 v.) Er wer den in 1931 geboren 16 jongens en 18 meisjes; vestigingen 47 m. en 38 v. pers.; overleden 8 ml en 3 v. pers.; vertrokken 57 in', ert 63 v. pers. (Be volking einde 1930, 2116 personen^ EEDE. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 1117 perso nen (575 m. en 542 V.) Er werden, in 1931 geboren 14 jongens en 12 meis jes; vestigingen 19 inu en 22 v. pers.; overleden 6 m. en 4 v. pers.; vertrok ken 20 xn. en 24 v. pers. (Bevolking einde 1930 1108 personen). De diaconie der Ned. Herv. kerk te Arnemuiden heeft uit de zooge naamde visschersbussen de som van f512.55 ontvangen. De lijst der burgerij bracht f 287.25 op, terwijl jhr. inr. Ra- deir.acher Schorer van Nieuwerkerk aan de diaconie f 100 heeft geschonken. In de namiddaglgodsdienstoefeninjg dei- Geref. kerk te Hoek nam' ds. J. B. Vanhaelen Zondag afscheid van zijn ge meente naar aanleiding van Hebr. 6:-l—

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1