^provinciate ifceuujsche X5CEEEfW WgP|WiND EDDE lit WED BrV 3? t6Ï ?9y ?9y m N o. 8. Twee Bladen. MAANDAG 11 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND» Bescherm Uw keel I ZEELAND. VLISSINGEN. Kort Zeeuwsch Nieuws. Stormachtig Zware Storm MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.80, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 ceat per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven:" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. >S^f£ 5 Bijzaak en hoofdzaak. Toen, nu enkele weken geleden, be kend werd op welke wijze de N.C.R.V. en K.R.O. hun invloed bij den minister van waterstaat hadden doen gelden, ten einde een zendtijdenbesluit uitgevaar digd te krijgen dat zooveel mogelijk met hun wenschen strookte toen hebben wij over deze quaestie gezwegen, ook al, omdat deze zendtijdengeschiedenis ons in het algemeen dermate onverkwikke lijk voorkomt, dat wij onze lezers er liefst zoo weinig mogelijk mee lastig vallen. Dit zwijgen moest echter wel verbro ken worden, toen het Zeeuwsche blad van dezelfde richting als de N.C.R.V., ondanks het kilo boter op het hoofd van laatstgenoemde instelling, de A.V.R.O. eens lekker in het zonnetje meende te moeten zetten. Dat werd ons toch te bar, en wij heb ben onzen politieken tegenstander, toen pas, gezegd, en duidelijk, wat we van het geval dachten: hetwelk hierop neer komt, dat hij, die boter op z'n hoofd heelt, niet in de zon moet gaan staan. Hij komt hier thans op terug, consta- teerende, dat wij „wel eens wat al te gauw uit het lood geslagen zijn." „De Middelb. Crt." zoo vervolgt „Opmerker" schijnt het verklappen van dingen, die geheim moeten blijven, als een zaak van minder belang, van bij- komstigen aard te beschouwen. Ik denk daarover anders." Wij kunnén deze voorstelling van het geen wij schreven, niet zonder protest aanvaarden. Zoo als het hier staat, wil het zeggen: 't doet er weinig of niets toe, of men dingen, die geheim moeten blij ven, verklapt. Wat zou dat nou?" Zoo hebben wij 't gansch niet geschre ven. Wij hebben zelfs verklaard, dat we, als er dingen ontdekt zouden worden, die niet door den beugel konden, niet zouden schromen daarover zonder aan zien van persoon of partij den staf te breken. Maar wel splitsten wij den geheelen inhoud van de radio-herrie der luaatste weken in een hoofdzaak: de gedweeë ministerieele aanvaarding van het voor geschreven zendtijdenbesluit welke de rechtsche pers, op „De Nederlander" na, tracht te verdoezelen en een bij zaak: hoe de bewuste brief in handen van de A.V.R.O. kwam. In d i t verband noemden wij het verklappen des ge- heims de bijzaak, nl. ten aanzien van het andere, de hoofdzaak. De stelling, die „Opmerker" meent hieruit voor ons blad te destilleeren, aanvaarden wij echter niet. Dan verwijt hij ons „zoo zonder meer" de tegenstanders ervan te beschuldigen, dat zij het zendtijdenbesluit aan minister Reijmer gedicteerd hebben. Komaan, de opmerkzaamheid van den zoeklicht-man zal toch zeker óók wel getrokken zijn door het vele bewijsmateriaal, dat hier voor den laatsten tijd in de pers juist is aangevoerd? Mogen wij hem b.v. eens verwijzen naar de Radio-bode van 1 Jan. jl., pag 9? Het gedicteerde (van N.C.R.V. en K.R.O.) en het uitgewerkte dictaat (zendtijdenbesluit-Reijmer) staan daar netjes tegenover elkaar gesteld en dat is niet zonder de gewenschte bewijskracht Tenslotte mogen wij, bij wijze van grapje, eindigen met nu ook eens, tegen beter weten in, en buiten verband, te citeeren: „Opmerker" besluit met de woorden: „Het verheugt me, dat de „Middelb. Crt. voor het recht opkomt, Maar ik hoop dat onze rechters het hier gegeven voorbeeld niet zullen volgen." We zouden kunnen zeggen: neemt er van acte, dat erkend wordt, dat w ij voor het recht opkomen, maar dat „De Zeeuw hoopt.dat onze rechters dit voorbeeld niet zullen volgen Ziet onze geachte opponent nu, dat het toch maar beter is, in verband, en naar eer en geweten zoo goed en dui delijk mogelijk te citeeren? Resumeerende: al zijn we, naar onze opponent meent, dan „uit het lood ge slagen"uit het veld geslagen zijn we nog niet Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. DE MISLUKTE AANSLAG OP DEN KEIZER yAN JAPAN. De gezant te Tokio heeft aan de Ja- pansche regeering de sympathie der Ne- derlandsche regeering betuigd naar aan leiding van de op den keizer van Ja-, pan gepleegden aanslag. Bovendien heeft de chef van het ka binet van den Minister van Buitenland- sche zaken een bezoek gebracht aan den Japanschen gezant ter gelukwensching met het mislukken van den aanslag. EEN NEDERLANDSCH GESCHENK AAN DEN VOLKENBOND. De correspondent van het Vad. te Ge neve meldt dal de N.V. A. Bonebakker en Zoon, juweliers te Amsterdam, 't plan heeft opgevat, aan den Volkenbond, ter gelegenheid van de aanstaande Ontwa peningsconferentie een voorzittershamer aan te bieden. Deze hamer zal aan het einde dezer maand aan den secretaris generaal van den Volkenbond worden toegezonden, die hem ter beschikking van den voorzitter der conferentie, den heer Henderson, zal stellen. Naar ver luidt is het plan te Genève met sym pathie begroet. DE BIOSCOOPKWESTIE TE GRONINGEN. Naar de Maasbode verneemt hebben B. en W. van Groningen thans de veror dening tot wijziging van de belasting op bioscopen afgekondigd. Deze zal heden in werking treden. Ingevolge de desktijds gedane toezeg ging zal ook het entreegeld der biosco pen worden verlaagd. CARNAVAL TE MAASTRICHT. Naar aanleiding van een ingekomen adres vanwege het crisis-comité te Maastricht tot verbod Van carnavals viering deelde de burgemeester in de raadsvergadering mede. dat B. en W. het zouden toejuichen indien het carna val dit jaar zou worden gevierd in het teeken des tijds, dus met meer kalmte en ingetogenheid dan vorige jaren. Het college vindt echter geen termen aan wezig om dit feest te verbieden. Ook dient rekening te worden gehou den met de winkeliers, die thans reeds hun inkoopen hebben gedaan en voor wie een onverwacht verbod een belangrijk financieel nadeel zou beteekenen. Besloten is carnaval op de gewone wijze te laten vieren. „NEDERLAND"-EXPRESS, De boottrein van het m.s. „Chr. Huy- gens'",. hetwelk 12 Januari a.s. te Genua zal aankomen, zal Woensdagmorgen, 13 Januari aan het Maasstation te Rotter dam arriveeren t© 10.01 uur. Aankomst te 's-Gravenhage (S.S.) te 9.49 uur. HET NOODWEER OP BALI. Thans zijn er eenig© officieele berich ten bekend over het noodweer van j.l!. Dinsdag, dat op BiaTi lieeft gewoed. De Gouverneur-Generaal van Ned.-In- dië heeft naar Den Haag geseind: De persberichten zijn onverantwoordelijk overdreven. Van een schrikkelijk nood weer is geen sprake geweest, de schade aan de sawalis is niet noemenswaard. Voor zooveel tot dusver bekend, zijn tijdens de reeds gerapporteerde band jirs s'fechls vier personen omgekomen, één meer dus dan tevoren gemeld. In ze keren zin was ook tevoren van nood weer geen sprakedoor den zwaren re genval in het gebergte zijn buitengewone bandjirs veroorzaakt, Waardoor de slacht offers werden verrast en vier perma nente 'bruggen vernield tusschen Taba- nan en Djembrana alsmede twee hou ten bruggen tusschen Djanibrana en Gi- 'limanoek. Binnen tien dagen zal ook hier het verkeer weer mogelijk zijn. Te Bienoa werd ©en zinken loods door den wind ingedrukt. Storing van telegraaf en telefoon door omgewaaid geboomte is een feit dat tij dens den Westmoesson jaarlijks in het boschgedeelte terugkeert. Alle telefoon- en telegraafverbindin gen zijn weer hersteld. Ook het asver- keer is, behoudens over de weggeslagen 'bruggen, weer noranaal'. Naar de „Maasbode" verneemt zal de dienst Bioxtel—Goch van 1 Mei af voortaan met een motortrein onderhou den worden. Beschaving is goed, maar de hoog ste beschaving is te vinden bij den mensch, die boven alles zijn karakter keelt gevormd. Bij de firma gebrs. Palthe, de che mische ververij en wasscherij te Alme- 1 o is voor het geheele personeel een loonsverlaging ingevoerd, die loopt van 3 tot 5 pet. De loonen tot 20 zijn mét 3 pet., die van 20 tot 24 gulden met 4 pet. en loonen daarboven met 5 pet. verlaagd. verborg haar dagelijks - gor- gel droog 25. 45 en 65 -a«5- (Ingez. Med.) MIDDELBURG. E. M, M.'s vierde revue. 't Was stampvol in de Schuttershof- zaal toen de Middelburgsche Mondhar monica- en Tooneelvereeniging „E.M.M." Zaterdagavond de eerste van haar jaar- lijksche uitvoeringen gaf. Het program ma werd geopend met een zestal muziek nummers, onder leiding van den heer E. A. Polvliet. Hierbij bleek alweer, zoo als telken jare het geval is, dat de directeur met deze afdeeling, die groo- tendeels uit nog jeugdige leden bestaat, iets weet te bereiken, dat werkelijk goed is. Het applaus na elk nummer bewees, dat het ten gehoore gebrachte bij het publiek in den smaak viel. Een toegiftje was natuurlijk het gevolg daar van. Tenslotte bood één der leden van de mondharmonica-afdeeling, den heer Polvliet, namens de leden daarvan een fraai bloemenmandje aan, waarvoor de leider den leden zijn dank betuigde. Kort daarop werd een aanvang ge maakt met de revue: „Wat zeg je me daarvan". Deze revue begint met een proloog, waarin de heer Snavetski rade loos is, omdat zijn artisten plotseling staken. Echter brengt een auteur, Droog stoppel genaamd, uitkomst. Achtereen volgens laat hij alle medewerkenden ten tooneele verschijnen. Hoofdpersonen zijn Wip en Wap. Het eerste bedrijf wordt ingezet met Herhalingsoefeningen, waar bij het kostelijk toegaat. Vervolgens de Zomertijd, voorgesteld door een stads dame, een boerin en een heer. Na een twistgesprek eindigen zij met een loflied op den Zomertijd. Nadat een bedelaar (hij kreeg nog bloemen van eenige vrien den uit de zaal) met een treffend liedje zijn nood beklaagd heeft, komen vervol gens Wip en Wap ten tooneele in hun Foraje Hun doel is een wereldreis. Ver makelijke scènes komen in dit 5e en 6e tafereel voor. Veldwachter „Tinus", hij speelde zijn rol best, wordt leelijk door Wip en Wap beetgenomen. Dan volgt de finale van het eerste be drijf „Wat brengt ons de toekomst", hetgeen op duidelijke wijze door één der damesleden wordt gedeclameerd en uit gebeeld door een mooien stand „Oorlog en Vrede". Na de pauze volgt het 2e bedrijf, waarin Wip en Wap toch op den bon gaan. Dit tweetal als bioscoop-exploi tanten, in gezelschap van den veldwach ter, verstaan hun taak goed. Het publiek amuseert zich buitengewoon. Verder zien we o.m. den boerendans; een ouder- wetsche rendez-vous; een moderne ver loving in 1950, waar de mannen er lee lijk aan toe zouden zijn, indien het eens zoo ver zou komen; ouderwetsche en moderne dienstboden; Duitschland in Nederland; naar Tyrol. Tot slot een pracht finale, waarbij op keurige wijze een podium op het tooneel is aange bracht, met daarop geplaatst een vleu gel met volledig jazzband. De z.g. girls, bijgestaan door de Tyrolers, laten zich hierbij voor de laatste maal hooren. Rest thans nog te vermelden, dat de verschillende décors door eenige leden op buitengewoon keurige wijze zijn aan gebracht, dat de hoofdpersoon daarvan, alsmede de heer Ch. Bertrand, die de leiding van het tooneel in handen had, een verdiende bloemenhulde in ont vangst hadden te nemen en dat ten slotte de muzikale leiding bij den heer Jesayes in goede handen was. Al met al: een goed geslaagde revue. Er was bal na. Gisterenavond had bij de Stations- brug een automobilist die betrekkelijk snel de brug zou oprijden, de onvoor zichtigheid plotseling te stoppen en zon der zich te overtuigen of de weg vrij was, achteruit te gaan rijden. Een wiel rijder,, die achter den auto de brug had willen oprijden was hier niet op bedacht en kwam met zijn rijwiel te vallen. De wielrijder klaagde over pij nen, doch kon loo pen en het rijwiel was gehavend. Een agent van pbliite, die die getuige van het voorgevallene was, maakte proces-verbaal op. De automobi list verklaarde zich bereid de financieel© gevolgen van het gebeurde te dragen. Men is thans bezig den groo'ten bag- ermolen, die eenige maanden g|eleden met groote moeite van uit de gracht hij' 'de Langeviele binnentorug door de Braamstraat naar de vest is vervoerd en daar tusschen Langeviele- en Seisbrug haggerwerk heeft verricht langs denzelf den weg terug te brengen en verleden week heeft men 't zoover gestuurd, dat de molen reeds weer bij het begin van Baanstraat aan de zijde van het Bolwerk staat en daar op rails is geplaatst het is ook nu een heele karwei het gevaarte te verplaatsen. In de vest tusschen Lan- gevielenbrug en Winterstraat zet de klei nere baggermolen z'ijh werk nog voort ll-l-'32: Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 8 °C (46 °F); laag ste 1 °C (34 °F). Heden 9 h: 1% °C; 12 h: 8% °C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 4.4 mm regen of neer slag. Barometer: a Zaterdag/Zondag; O Zondag/Maandag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: ih -yh rdv rd~i«h nh ■©©e e®®e®© 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 In hotel Britannia had Zaterdag avond een feestavond plaats uitgaande van de afdeling Vlissingen van de Ver- esniging Rijwielpad „Walcheren". De zaal was geheel bezet; muziek onder leiding van den heer Höfelein,tooneel, enz. vulden het afwisselende program ma. Burgemeester van Woelderen, voor zitter der vereeniging, heeft nog eens met een kort woord op het groote nut der vereeniging gewezen, Een verloting ten bate der vereeniging had plaats. ZUID-BEVELAND. IERSEKE. Zondagmorgen overleed al hier op 79-jarigen leeftijd de oud-bur gemeester, de heer J. Sinke, na een korte ongesteldheid. De heer,Sinke was van 1886 tot 1929 'lid |Van den ge meenteraad en tweemaal was hij wet houder, alvorens hij op 29 Maart 1899 burgemeester werd, welke functie hij ge durende 30 jaar heeft vervuld. Op 28 Maart 1929 trad de overledene af, om dat hij zich met het o.og op zijn leef tijd niet meer voor eene herbenoeming beschikbaar ste'lde. De heer Sinke was van 1 Juni 1904 ambtenaar van den burgerlijken stand en bekleedde deze betrekking tot zijn overlijden. De over ledene behoorde tot de anti-rev. partij en stond ook bij andersdenkenden in hoog aanzien. Wat de huiskamerbarometer zegt: ~ssa Volgens van de directie der P.Z.E, M. ontvangen schrijven is de stroomprijs voor de gemeente Hoedekensker- k e voor 1932 vastgesteld op 0.39 per K.W.U. aangezien 70 procent der aan- sluitbare perceelen zijn aangesloten. Zaterdagmiddag werd een voet balwedstrijd gespeeld tusschen de ver- eenigingen Colijnsplaat en Wissen- kerke. De uitslag was 61 voor Colijns plaat. Te Haamstede wercl Vrijdag vanwege den Nederl. Blindenhond een propaganda-fcunstavond gehouden. Vóór en na de pauze kregen wij van de heeren v. Driest, v. d. Heuvel: en Bires- ser, piano, declamatie en barilonzang te hgoren. De Blondsnrooagandist de heer v. d. Blerg schetste het Itevian en werken der blinden. Te P h i 1 i p p i n e zal deze week de gemeentelijke werkverschaffing begin nen met al's werk'object het afgraven van den oostelijken dijk der Brakvest. Te IJ z e n d ij k e werd een afdee ling van het Nationaal Crisiscomiilé op gericht, bestaande uit het dagefijksch be stuur der gemeente, de heeren A. van Waes, A. Leenhouts en de dames Cas- téleijn, Lievens, Schijve en Carpreau. Einde Februari of 'begin Maart zal te S c h o o n d ij k e de kampioen-wed strijd Dam'men worden gehouden voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen. De eindstrijd zal plaats hebben tus schen vijf of zes' spelers uit het Weste lijk deel tegen vijf of zes spelers uit het Oostelijk deel. De Bilt (per radio): Een reeks van depressie's ligt van Spitsbergen tot op het midden van den Atlantischen Oceaan, zoodat de vochtige en warme luchtstrooming nu ook in Noord-Scandi- navië begint door te dringen en de strenge vorst daar door matige vorst ver vangen, die nog wel verder zal afnemen. Een krachtige N.W. storm waait tusschen Ierland en de Azoren en bij de ver plaatsing van een rug van hoogere druk king naar de Britsche eilanden is ook in onze omgeving ruiming van wind met buiïg weer en eenige afkoeling te wach ten; waarschijnlijk later weer door zach ter weer gevolgd. Op de Britsche eilan den en in Noorwegen brachten de stormen van de laatste dagen zware regen (Skudesnaes 36, Croydon 26 mm) Op het vaste land viel slechts weinig. Zacht weer heerscht van Spanje tot Midden Duitschland en Z.Skandinavië, In O.-Duitschland en Polen komt lichte vorst voor. Hoogste barometerstand 767.3 mm te Memel; laagste 728.3 mm te Thorshavn, Verwachting tot Morgenavond: Matige, tijdelijk wellicht nog krachtige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, later iets kouder. Zon op: 8 h 08; onder 16 h 07. Licht op: 16 h 37. Maan op:: 10 h 12; onder; 20 h 14. E.K. 15 Jan. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Ma. 11 3.20 15.49 10.01 21.59 Di. 12 4.— 16.26 10.39 22.34 Wo. 13 4.37 17.03 11.14 23.09 Do. 14 5.13 17.41 11.46 23.47 De Earigade-Coimmandant d'er Kon. Marechaussee te IJ zend ij ke, opper wachtmeester Bi. van Bortel, heelt o.p zijn verzoek eervol ontslag uit den dienst gekregen niet recht op pensioen. LOOP DER BEVOLKING, RJTTHEM. De bevolking dezer ge meente bedroeg op 31 Dec. j.l'. 641 per sonen (336 m. en 305 v.). Er werden! in 1931 geboren 6 jongens en 3 meisjes, viestigen 14 ml. en 20 V. pers., overleden 2 m. en 4 v. pers: vertrokken 15 ml. en 22 v. pers. (Bevolking einde 1930 641 personen.) WESTKAPELLE. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 2194 personen (1132 m.e n 1062 V.) Er wer den in 1931 geboren 16 jongens1 en 10 imeisjes; vestigingen 7 tal.; en 13 v.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1