^Provinciale «ux«q WEgfVfWIND N o. 6. Twee Bladen. VRIJDAG 8 JANUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. mssBsamsBBBaBmm CATZ& ZOON VAN PEKELA,j FINANCIEEL-ECONOMI3CH WEEKOVERZICHT. BINNENLAND. e5DÊ ZEELAND. BrS? T9Ï ?3ï ?6? Stormachtig. J _Bestendi( MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingea 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT 'Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. 18,425. Het is een merkwaardig verschijnsel, dat wij in dagen van klagen en achter uitgang, nu toch eens van vóóruitgang melding kunnen maken. Te merkwaar diger, omdat het hier een grootheid be treft, waarvan men zich aan voortdurend afnemen en afbrokkelen reeds gewend had: het zielental onzer goede stad Sinds 1 Januari 1925 toch is dat steeds teruggeloopen, telkenjare met een 100 a 200, en er waren zoo op 't oog geen aan wijzingen, dat dit inschrompelingsproces een keer zou nemen. Den len Januari van dit jaar echter was ons inwonertal 18.425 en dat levert, vergeleken met den len Januari 1931 een vóóruitgang op van 19 of van 30 per sonen, al naar men de cijfers van den Burgerlijken stand (18.406) of de Xle Volkstelling (18.395) voor juist wil ne men. In elk geval: de vooruitgang is er. Voor w;e daar om dit cijfer eens nader te beschouwen bv. 'n blijspel letje over zou willen schrijven, releveeren we het groote overschot aan vrouwen: slechts 8701 mannelijke staan tegenover, 9724 vrouwelijke inwoners, dat is dus 1023 méér dan mannen! En dan is 1932 nog wel een schrikkeljaai Dit domineeren treft men in de laatste geboortecijfers eveneens aan: in 1931 kwamen tegenover 129 jongens 137 meisjes ter wereld. En bij de vestiging was 't al net zoo: 474 mannelijke en 579 vrouwelijke personen vestigden zich in onze gemeente. Er overleden 92 m. en 119 vr.; vertrek 480 m. en 598 vr. De'loop der bevolking in de laatste 10 jaren vertoont het volgende beeld. (Ge gevens op 1 Januari telkens.) 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 18.567 18.688 19.184 19.420 19.268 19.168 19.020 18.776 18.663 18.611 18.406 18.425 Minder Meer 101 496 236 152 100 148 244 113 52 205 19 Het sterftecijfer over 1931 was 211 het wordt met 55 overtroffen door het geboortecijfer, dat 266 bedroeg. Er ver trokken uit de gemeente slechts 25 per sonen méér, dan er zich hier vestigden. Het spreekt vanzelf, dat een oordeel over de verdere beteekenis dezer be volkingsverschuivingen, zoomin als over het tot staan-komen van den achteruit gang, niet enkel op deze cijfers zou kunnen en mogen berusten. Daartoe zouden heel wat meer gegevens van noode zijn, omtrent den maatschappe- lijken stand, den werkkring, den wel stand etc. zoowel van hen die gingen, als van hen die zich hier vestigden. Toch wil het ons, in algemeenen zin, voorkomen, dat een gestadige achter uitgang zooals de jaren '25'30 te zien gaven, voor een provinciale hoofdstad als Middelburg moeilijk verheugend ge acht kon worden. Onze heele outillage als stad is toch ingesteld op een 20.000-tal inwoners zoo ongeveer; een geweldige daling van dat inwonertal zou, dunkt ons, slechts ten deele, en dan nog vermoedelijk zeer langzaam, door een verandering dier outillage gevolgd worden. Lgging en den aard van Zeelands hoofdstad in aanmerking genomen, zou men geneigd zijn te zeggen dat een in wonertal zoo tusschen de 18.000 en de 20.000 voor de naaste toekomst nog wel het wenschelijkste lijkt. geeft geuren smaak aan uw ~)glaasje. OWOKHNGEN (Ingez. Med.) Onze deskundige medewerker schrijft ons uit Amsterdam dd 7 Jan.: Aanvankelijk scheen het, dat de jaars wisseling ditmaal niet de door velen verwachte opleving van zaken op de fondsenmarkt zou brengen, in tegenstel ling met andere depressie-perioden, waarin de psychologische uitwerking van het begin van het nieuwe jaar zich meestal in sterke mate op de beurs doet gevoelen. Al spoedig hebben echter toch meer optimistische opvattingen zich kunnen doorzetten, zoodat de beurs in de afgeloopen week voor het eerst een opgewekter aanzien heeft gehad dan langen tijd het geval is geweest. Of de ze betere stemming zich zal kunnen handhaven, hangt natuurlijk af van den verderen gang van zaken op politiek en economisch gebied. Behalve door het herstel te New-York werden de Euro- peesche beurzen mede gunstig beïnflu- enceerd door meer hoopvolle berichten omtrent den stand der besprekingen over een verdere verlenging van de Duitsche credieten op korten termijn. Verwacht wordt, dat tegenover een geringe ver- laging der rente voor de nog loopende credieten de Duitsche geldnemers zich bereid zullen verklaren, aan het eind van Februari (wanneer de oorspronke lijke ,,Stilhalte"-overeenkomst afloopt), een klein gedeelte der schulden terug te betalen. Ook het bericht, dat Frank rijk in ieder geval bereid zal zijn, het moratorium voor de herstelbetalingen met twee jaar te verlengen, maakte een goeden indruk. Het meest hebben Duitsche obligatiën van de betere berichten over de Stillhal- te-onderhandelingen geprofiteerd. De Youngleening was bijna 3 pet. beter, maar ook de meeste andere Duitsche fondsen konden eenig herstel boeken. Dit was mede te danken aan het feit, dat de Januari-coupons van verschillende Duit sche obligatiën en pandbrieven prompt is betaald, terwijl in het koerspeil feite lijk reeds de mogelijkheid van een sta king der couponbetaling is verdiscon teerd. Dat de toestand echter toch on zeker is, blijkt v/el uit het feit, dat van de 7 vijfjarige leening van het Ruhr- verband, die in Nederlandsche guldens luidt, en welke op 2 Januari j.l, aflos baar was, slechts 25 is betaald, on danks het feit, dat verschillende groote Duitsche mijnbouwondernemingen, be nevens de directie der Reichsbahn, voor de richtige betaling dezer leening blij kens het prospectus aansprakelijk zijn. Vermoedelijk beroept men zich op de bepalingen der Duitsche noodveror dening, die het overmaken van gelden naar het buitenland voor bepaalde ge vallen verbieden. Het zou er echter droevig uitzien, wanneer deze noodver ordening er voor zou kunnen worden ge bruikt, om de ui leeningscontracten met het buitenland voortvloeiende ver plichtingen niet na te komen en men mag verwachten, dat van de zijde der emittenten alles ;n het werk zal wor den gesteld, om de Duitsche geldnemers te wijzen op de noodzakelijkheid, om hun verplichtingen prompt te vervullen, ook in het belang van Duitschland zelf, dat voor het dekken van latere geldbehoef ten voor een goed deel op de sympathie van buitenlandsche beleggers aangewe zen is. Voor andere beleggingsfondsen is de stemming ook verbeterd. Van Neder landsche staatsfondsen waren het voor al de obligatiën met lagen rentevoet (de 3% en de 2^ die een aanmer kelijke koerswinst boekten. Een gunsti- gen indruk maakte het bericht, dat per 1 April a.s. toch zal worden overge gaan tot aflossing van de 6 Staats- leening 1922. De regeering had den op zeggingsdatum van 1 December voorbij laten gaan, zonder de aflossing aan te kondigen, waaruit was geconcludeerd, dat zij de toestand der beleggingsmarkt te ongunstig, resp. te onzeker vond, om de leening op te zeggen, aangezien de hiervoor benoodigde middelen moeten worden verkregen uit de uitgifte van een nieuwe leening tot lageren rentevoet. Ook thans oordeelt zij den toestand blijk baar nog niet van dien aard, om de ge- heele leening 1922 (er staan twee tran ches, A en B. elk van 150 millioen uit), in eens af te lossen, zoodat voorshands alleen de tranche A, is opgezegd. Wordt de uitgifte van de voor dit doel te emit- teeren conversie-leening een succes, dan zal, naar men mag aannemen, ook de tranche B. worden afgelost. Tot welken rentevoet de nieuwe leening zal wor- We zijn ons nooit zóó sterk van ons kunnen bewust als wanneer er nie mand is om ons met raad of daad 6e- hulpzaam te zijn. Dr. De Marees van Swinderen. téISStM den uitgegeven hangt natuurlijk af van den toestand der obligatiemarkt op het tijdstip der uitgifte. Zooals deze er thans uitziet, zou mén rekening hebben te houden met de uitgifte van een 5 leening, waarbij de koe s van uitgifte, om het succes te verzekeren, wel iets be neden pari zou moeien liggen. Tot de obligatiën, welke zich in den jongsten tijd krachtig in koers hebben kunnen herstellen, behooren ook de bin- nenlandsche gemeente-leeningen. Hier toe heeft niet in de laatste plaats het feit bijgedragen, dat de acute kasmoei- lijkheden door den steun, welke de Ne derlandsche regeering verleent, zijn over wonnen, al zal het vertrouwen eerst vol komen zijn teruggekeerd, wanneer de goede voornemens inzake bezuiniging in daden worden omgezet. De Amstérdamsche aandeelenmarkt heeft zich vrijwel bij het verloop der buitenlandsche beurzen aangesloten. Te gen het einde der week hebben, winst nemingen een deel van de behaalde koerstijging verloren doen gaan, doch ook hier bleef de grondstemming opge wekter dan aan het eind van het jaar. De a'andach! trok de plotselinge koop lust voor Kunstzijde-aandeelen, die vooral van Duitsche zijde gevraagd wa ren, in verband met betere berichten over den toestand der kunstzijde-industrie in Duitschland. Ondanks de crisis moet het verbruik van kunstzijde aldaar nog zijn toegenomen. De financiëele resulta ten der ondernemingen zijn hiermede wel niet in overeenstemming, maar toch zou het gelukt zijn, door verlaging der productiekosten de belangrijke prijsda ling voor een belangrijk deel te compen- seeren. Overigens: Zoowel industriëelen als Koninklijke petroleum, suiker- en ta- baksaandeelen waren hooger, terwijl rubberaandeelen eveneens iets oplie pen, al konden de hoogste koersen zich niet handhaven. m Hieronder volgt een overzicht van het koersverloop in de laatste week: Koloniale Bank 58%52%-55. Ned. Handel Mij. 7571. Handelsver. Amsterdam 183%172% —174—168—178—177. Nederl. Ford 185180-185. Philips Gloeilampen 89 85 -90. Unilever 90i88%-97. Ned. Gist Spiritusfabr. 319292- 297%. Ned. Ind. Gas 163%177. Alg. Exploratie 61%70. Koninkl. Petroleum 112%105% 113%—112. Amsterd. Rubber 45%41%45%. Ned. Scheepvaart Unie 63%61%- 62%. Kon. Paketvaart 113%100-110. Deli Batavia Mij. 130%—127%-130. Senembah 190182%-187. NADERE REGELING VAN HET BE ROEP IN BELASTINGZAKEN, Ingediend is een wetsontwerp tot aan vulling van artikelen 'der inkomstenbe lasting en der vermogensbelasting. In deze artikelen komt een regeling voor, die beoogt, belastingschuldigen te weer houden, zich op goed geluk met onge gronde bezwaren lot den raad van be roep te wenden, n.l. dat 'n venlioogï.ngs- aanslag van 25 pet. geheven kan worden over het, volgens de uitspraak van den raad ,ten onrechte betwiste belastingbe drag Is het zaak, avontuurlijke beroepen te gen te ;gaan, evenzeer 'is het zaak te zorgen, dat de verhooging den bonafide rechtzoekende niet Weerhoudt, zijn be zwaren voor den rechter te bilengen. Daarom bepalen deze artikelen tevens, dat de verhouding niet gevorderd wordt in een aantal genoemde gevallen. Het onderhavige ontwerp vult deze artikelen in dier voege aan, dat de ver hooging bovendien achterwege zal blij ven indien aannemelijk is, dat niet door opzet of grove onachtzaamheid van den appellant of zjjn gemachtigde het be drag ,dat volgens appellant had moeten worden geheven te laag is gesteld. RELLETJES TE ENSCHEDE. Gisterenavond hadden le Enschedé weer ongeregeldheden plaats; vooral in de omgeving van Je fabriek ..Het Schuttersveld". Honderden personen trokken naar die fabriek om de werkwillige arbeiders; te wachten. De politie- en marechaussee moesten voortdurend tot doorlouj en aan manen, en de groepjes menscheu uiteen drijven. Eenige personen, die niet aan de bevelen wilden Voldoen, liepen rake klappen op. Tegen zessen werd uit een der zijstraten met steenen naar een ma- rechaussée gegooid. Deze vervolgde de daders en gelastte met 'n revolver in de hand de daar wonenden in huis le gaam. Toen weer werd gegooid schoot de nia- rechaussée met scherp. Direct daarop werd geroepen: „bloedhond" en de ma- rechaussée toste toen nog Iwee scho ten in de drukke straat. Er werd nie mand getroffen. Den geheel en avond is het in die omgeving rumoerig geweest. In de arbeiderswijk „Tubantia" werden tal van lantaarns vernield met steenen die uit de straat werden gebroken. Na polïtiieversterking werd de straat met de blanke s'abel schoongeveegd. Uit gani— gen werd toen nog met steenen gewor pen. De politie heeft een waarschuwings schot gelost en eenige steenwerpers ach ter de huizen verVollgd. Het gelukte ech ter niet de daders te grijpen. GEZELSCHAPSBILJETTEN BIJ DE SPOORWEGEN, De spoorwegmedewerker van het Leidsch Dagblad schrijft: Ingaande gisteren hebben de tarieven voor de „Gezelschapsbiljetten." 2e en 3e klasse voor ten minste 25 personen bij de Ned. Spoorwegen een zeer be langrijke wijziging ondergaan. Reizigers, die van de gezelschapsbil jetten gebruik maken, behoeven slechts de heenreis gezamenlijk af te leggen. De terugreis mag voortaan door ieder af zonderlijk! gemaakt worden, zoodat men niet meer gezamenlijk' de terugreis bei hoeft te maken. De reizigers zullen voorb aan voor de terugreis dan ook speciale plaatsbewijzen ontvangen. DE RAMP VAN DE OOIEVAAR, In verband met het ongeluk' met de Ooievaar oij Bangkok, zijn naar de Tel. meldt opi Schiphol 5 proeven genomen piet een vlieglfuigj der K.L.M. van hetzelll de type als de Ooievaar en even zwa|ar belast, terwijl het veel' besproken noodr luikje .openstond. De piloten Smirnoff en Frijns probeerden op te stijlgen, doch het luikte niet. DE STORM OP BALI. Nadat het Zaterdagmiddag 2 Januari over igeheel "West- en Midden Bali, nood weer was .geweest, en 'hevige regens wiah ren gevallen, zijn Zondagmiddag groote bandjirs ontstaan in alle rivieren vanaf het jgebied tusschen Tjandikoesoemo en Peniginoenian en vanaf de Kali Jehsoem boel, ten Westen van Poeloeklan tot ïn Tab/anan. Vele bruggen zijn vernield of beschadigd. Aan het herstel dezer ver bindingen wordt krachtig gewerkt. Aan vele rijstvelden werd ernstige schade toe gebracht In de kali Tahanan zijn 12 lijken gevonden. De gemeenschap is nog allerwegen verstoord. Bij besluit der rageering is vastge steld een salariskorting voor de Inland? sche mililtairen der zeemacht en soldij genietende dienstplichtigen. Deze kortng treedt in werking gerekend van af 1 Januari 1932. Te rekenen van heden zlal gedurende de afwezigheid van den imiinister van de fensie, die gister naar Ned. In'dië is vertrokken, de minister van binnenland- sche zaken en landbouw wonden belast met de leiding van de aangelegenheden van het departement van defensie. Het postvliegtuig de Reiger is He denmorgen uit Batavia vertrokken. MIDDELBURG. In perceel Markt C. 9 opende gister het Bandage- en Optiekhuis een nette, wij zouden haast schrijven intieme, zaak in alles wat tot dit vak' behoort. Wij ge bruiken het woord intiem, omdat men in het voorvertrek het idee krijgt van in een gesloten zaak te zijn, rustig zal men hier zijn 'inkoopen kunnen doen. Donderdak hoogste lucht- temperatunr 10 °C; *(50 0fT; laagste 5% °C (42 °F). Heden 9 h: 6 °C; 12 h: 7% °C. 2,5 mm regen. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 751 750 @®- 749 748 747 746 745 6'ÏO® Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Stornr; -Zeer Schoon De Bilt (per radio). Het depressiege- bied in het O.N.O blijft stationnair. Ter wijl in het N.O. de luchtdruk stijgende is, houden randdepressies voor de kust van Portugal den luchtdruk laag in het Z.W., waardoor het luchtdrukverval af neemt en de stormen bedaren. De kou- de-inval is naar het Z, doorgedrongen en bracht thans zware regen in Frankrijk, Z. Duitschland en Zwitserland en zware sneeuwval in de Alpen, In het N.W. zijn de temperaturen zeer laag en reikt de koude uit de Poolzee tot de Britsche eilanden en beneden den 60sten breedte graad. Bij de zwakke wind en betrekke lijk vochtige lucht aan den grond, is on der heldere bovenlucht sterke uitstraling met locale mistvorming te verwachten. Hoogste barometerstand 756.9 mm te La Coruna; laagste 725.8 mm te Hapa- randa. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige wind uit W, rich tingen, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig veran" dering in temperatuur. Zon op: 8 h 10; Oüuêr 16 h 03. Licht op: 16 h 33. Maan op: 9 h 13; onder: 16 h 11. E.K.: 15 Jan. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Vr. 8 1.10 13.39 7.52 20.07 Za. 9 2.02 14.27 8.40 20.48 Zo. 10 2.43 15.09 9.22 21.25 Ma. 11 3.20 15.49 10.01 21.59 De nette étalages geven duidelijk aan, welke artikelen men hier kan koopen. Het bestuur der afdeeLing Middel burg van de Vereeniging yoo-r den Chr. Handeldrijven den en Industrieelen Mid denstand in Nederland, kennis genomen hebbende van het adres der winkeliers- vereeniging „Terneuzen Kjlimop", waar in Ged. Staten verzocht wordt om den Stoombootdienst op de W e s ter - S c helde, het veer Terneuzen—Vlissingen te be houden, heeft aan dit adres zijn volle instemming betuigd. Het bestuur van „Gemeenschappelijk! Belang" te Vlissingen deed hetzelfde. Deze week zal wegens gebrek aan voldoende aanvragen bij de Arbeidsbeurs de rubriek „"Waar is werk?" achterwege, moeten blijven. Sarassani, Naar wij hedenmorgen in een onder houd met een van zijn vertegenwoordi gers vernamen, is het groote, thans te Antwerpen spelende, circus Sarassani thans in onderhandeling met het ge meentebestuur van Middelburg; de voor- loopige vergunning hier te komen zou reeds gegeven zijn. Het voornemen was, zoo vernamen wij, in den zomer op het Molenwater al hier het circus Sarassani voor enkele da gen op te stellen. De Min. van Financiën maakt be kend, dat ten behoeve van 's Rijks schat kist is ontvangenwegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen 'en/of vermogen (gewetensgeld) bijden inspecteur der directe belastin gen alhier f 20.92.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1