protrinciale üfeetuusche #-iÉ8| EDDE I ff WED N o< 3. DINSDAG 5 JANUARI 1932, 175e Jaargang, BINNENLAND, WEg;bV|WiND f 6? T9t T3T *6ï T9? {I ffl Tegen vocht en kon Itlieumasnn-lakefis Niet uitstellen f ZEELAND. Stormachtig Veranderlijk1 -Bestendig Zeer Schoon MIDDELBURGSCHE COURANT DagWad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap,Vlissinge* ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE KONINGIN-MOEDER, De Hofdames en de waarnemende grootmeester van de Koningin-Moeder maken bekend, dat Hoogstderzelve ge durende dit winterseizoen slechts bij uit zondering audiëntie zal kunnen ver- leenen en in die omstandigheden niet verwacht, dat aanvragen om eerbiede opwachting aan Haar Majesteit te mo gen maken, zullen worden ingediend. In plaats daarvan kunnen dames en heeren zich in het daarvoor bestemde boek ten Paleize Lange Voorhout in schrijven. BE CRïSISINVLOED OP HET BE DRIJFSLEVEN, Het rapport over de resultaten van een onderzoek naar de bedrijvigheid op 1 October 1931 in de fabrieks- en scheepsbouwnijverheid, het mijnwezen, de koopvaardij en in het havenbedrijf, (onderzoek door den directeur-generaal van den Arbeid) ingevolge opdracht van den minister van Arbeid, Handel en Nij- ve heid om op korten termijn een on derzoek a te stellen naar de bedrijfs- toestanden in de verschillende in dustrieën teneinde te kunnen doen na gaan in hoeverre de crisisinvloed zich in het bedrijfsleven deed gelden, komt tot de conclusie, dat, op 1 October j.l, 508.766 arbeiders en 62.030 geëmploy eerden, in totaal 570.796 personen werk zaam waren, tegen 602.163 arbeiders en 62.014 geëmployeerden (totaal 664.177) op 1 October 1929. In de verloopen twee jaren is de personeelsbezetting dus met 93.381 achteruitgeloopen ofwel pl.m. 14 pet. Het zwaarst is de metaal industrie getroffen alwaar de bezetting in de beschouwde twee jaren met 52.307 man daalde. De op 1 October 1931 gevolgde werk tijd bleek voor 431.131 arbeiders en 61.103 geëmployeerden normaal, terwijl 77.635 arbeiders en 927 employé's een verkorte werkweek moesten volgen. Van de eigenlijke arbeidersbevolking werkte in de beschouwde industrieën derhalve pl.m. 84 pet. normaal en pl.m. 16 pet. met (soms belangrijk) verkorten werk tijd. Sedert 1 October 1931, waarop de laatste statistische gegevens betrekking hebben, heeft de toestand zich nog zeer sterk in ongunstigen zin gewijzigd en tal van fabrikanten zien met groote zorg de naaste toekomst tegemoet. De val van het pond sterling en van de kronen en de Engelsche protectie hebben be den land- en tuinbouw en de Veeteelt, ook in niet mindere mate de industrie en de koopvaardij getroffen. De invoerbeperkingen in Frankrijk krimpen de mogelijkheden, om naar dat land uit te voeren, voor tal van bedrij ven op pijnlijke wijze in. De December-noodverordening in Duitschland en de noodtoestand, die haar deed geboren worden, zullen op het han delsverkeer met dat land allerminst een gunstigen invloed uitoefenen. De wijzigingen sedert 1 October be treffen voor de industrie bijna uitsluitend den uitvoer (voor land- en tuinbouwpro ducten, steenkolen en enkele nijverheids producten ook den invoer), zoodat een groote groep van nieuwe slachtoffers niet geholpen wordt door de verwachte wetten op den invoer. Aan het verslag ontieenen wij nog aangaande den scheepsbouw. De scheepsbouw sukkelt reeds jaren roet een tekort aan opdrachten, als ge volg van het teveel aan scheepsruimte- Wjel was 1930 een tamelijk werkgevend jaar, doch met verliesgevende prijzen. Werven, die van nieuwbouw leven moe ten, zijn reeds sedert jaren zelden in de gelegenheid winst te maken, doch ac cepteeren in het gunstigste geval orders, die zoo min mogelijk verlies gaven. Gezien den internationalen toestand, teekent de situatie zich voor de naaste toekomst uiterst somber af; de perso neelsbezetting met 50 pet. verminderd. Zee - scheepvaartbedrijf. Personeelsbezetting in 2 jaar tijds pl.m. 20 pet. achteruitgeloopen; het vervoer belangrijk meer. Het teveel aan wereld tonnage voor het verminderde vervoer maakt, dat de vrachten laag zijn. Die lage vrachten en het opgelegd houden van schepen oefenen op den toestand van het Nederlandsche reederijbedrijf een zoo ongunstigen invloed uit dat groo te bezorgdheid heerscht over het voort bestaan van een groot deel van onze koopvaardij. Havenbedrijf. Toestand slecht, als direct gevolg van het verminderde scheepvaartverkeer. NEDERLANDSCHE ADEL. De Minister van Justitie brengt in herinnering, dat zij, die tot den Neder- iandschen adel behooren, gehouden zijn aan het Departement van Justitie ken nis te geven van de in hunne gezinnen plaats gehad hebbende geboorten, hu welijken en sterfgevallen, door inzen ding van volledige, gelegaliseerde af schriften van de in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven akten. UITVOER NAAR FRANKRIJK. Bij K, B. is bepaald de regeling van den uitvoer van bepaalde goederen naar Frankrijk. Volgens dat besluit kunnen voor dezen uitvoer door of vanwege den Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid certificaten van oorsprong worden uitgegeven. Ieder certificaat wordt ver leend voor een bepaalden tijd en voor eene zoodanige hoeveelheid goederen als in eene door of vanwege dien Mi nister voor allen gelijkelijk bepaalde verhouding staat tot de hoeveelheid van gelijksoortige goederen, die in een voor afgaand tijdvak door den houder van het certificaat naar Frankrijk is uitgevoerd. Lief ie hebben, is een rijkdom, dien niemand ons' ontnemen kan. Scharten-Antink. Dit tijdvak - wordt mede door of vanwe ge den Minister bepaald. Ceriifr.caten yan oorsprong worden slechts verleend aan hem, die zich ge durende een door den Minister vast te stellen voorafgaand tijdvak met den uit voer dier goederen naar Frankrijk voor eigen rekening heeft beziggehouden. DE REGEMPRQEVEN. De Maasbode verneemt, dat de heer A. Veraart ha overleg mei belanghebben den besloten heeft cie regenproeven een of twee weken uit te stellen. De juiste datum zal eenig'e dagen tevoren wor den bekend gemaakt. Bij de proefnemingen, die dit jaar worden gehouden, zullen naast de reeds toegepaste werkwijzen, enkele nieuwe re worden gebezigd. Zoo zal o.m. bij een der volgende proefnemingen behalve het neerslaan van wolken, het vormen, resp. het vergrooten van wolken worden ge demonstreerd en ook het z.g. fky-wri ting (schrijven in de lucht) worden toe gepast van verschillende zijden bestaat hiervoor groote belangstelling. DE LINKERVLEUGEL DER S.D.A.P. Zaterdag heeft het partijbestuur der S.D.A.P. zich bezig gehouden met den inwenebgen toestand van de partij'. Het optreden van den z.g. linkervleugel, als volledige organisatie, die legenleiding geeft in de partij, bedreigt thans ernstig de partij-eenheid. De langdurig volgehou den pogingen van het partijbestuur, om, door groote tegemoetkomendheid aan der „Linkervleugel", |de verschil.leinde slro,o mingen in de partij bijeen te houdein, moeten als mislukt worden beschouwd Het partijbestuur is niettemin van oor deel dat desondanks het karakter van clit weekblad gehandhaafd blijft en be sloot de beslaande vacatures in de redac tiecommissie niet aan te vullen, doch het Paasch,congres in de gelegenheid te stellen, in deze vacatures twee partijge- nooten te benoemen, welke geacht kun nen worden de vertegenwoordigers van afwijkende meeningen in de Partij te zijn. Hel partij-bestuur zal een ontwerp resolutie voor hel aanstaande congres indienen, terwijl een toelichting op deze resolutie aan alle leden van de partij zal worden verstrekt. Bij Ron. besluit is benoemd tot notaris Le Sassenheim W;.'Wachter, voorheen notaris te Leeuwarden. De gemeenteraad van 's-Graven- liage staal de gelden toe voor het in richten van een koloniale tentoonstelling in hel Westbroekpark Te 's-Gravenhage is gislerenochtend in het Roode Rruisziekenhuis, op 63-jari- gen leeftijd overleden dr. E. Bonebakker., leider van de afdeeling onderwijs der Philips Fabrieken. Opgericht is te Amsterdam een Bond van mannelijk personeel in hotel-, café- en ïestaurantbedrijf „De Unie". Het doel van dezen bond is het verkrijgen van betere arbeidsvoorwaarden en het voeren van actie tegen de damesbe diening. Gemeld wordt, dat de gewezen Duitsche keizer, die licht ongesteld is geweest, weer beter is. De jaarlijksclie vergadering van de Chr. Hist. Unie zal Woensdag 30 en Don derdag 31 Maart te Arnhem worden ge houden. In het crematorium op Westerveld te V e 1 s e n hebben in het afgeloopen jaar 550 verasschingen plaats gehad, te gen 505 in 1930. Het grootste aantal crematies had plaats in Maart, n.l. 71, het kleinste aantal in October, n.l 33. De in de Kerstweek gehouden col lecte in de diverse bioscoop-theaters, ten bate van het Bio-V,acantie-Oord, tot uit zending van kinderen, heeft in totaal op- gébracht f 6725.19 d.i. ongeveer 1300 gulden meer dan het vorijg jaar. 5-l-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 10 °C; (50 °F); laagste 8 °C (46 °F). Heden 9 h: 9 °C; 12 h: 10 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: ©®s© helpen de het best. Neem eens de proef: het is in het belang van Uw gezondheid. Wat de hoofdzaak betrof, het' was mui der ongepast dan het scheen, want Wil lem was onlangs wel tot de ovter tuiging gekomen dat hij schilder zou worden; hij Wilde er zich op toeleggen. Ter wijl hij die jas aantrok, dacht hij Laan de hooge heilige kunst, waaraan hij zijn leven had gewijd. En verder herinnerde hij zich dat hij een klein schetsboekje en een potlood in zijn jasjzak gestoken iiadf Hij ging dus zitten, haalde het hoekje in plechtig stilzwijgen te voorschijn ee begon te teekenen. Het was Julie, die na eenigen tijd het stilzwijgen verbrak. Als je die mirt uitteeikent, zei ze, dan staat het wel wat gek dat ik hier zit. Dat hoort er heeletmaal niet bij. Zij was op dezen heerlijken morgen Teel meer zich zelve dan ze in al die ongelukkige maanden geweest was. Het zal wel gaan, zei de schilder. Het plantje zal niet erg Voldoen in die groote opening. Het was juffrouw Babraham's plan om het boompje daar in te zetten, dus het zal wel goed zijn, dat spreekt van zelf. Ze zei dat het een zinnebeeld was vanja, waar ook weer van? Van het huwelijk, zei de schilder öp 'n heel' natuurlijken afgetrokken toon. D>an had ze het 'booimjpje izelf moe ten planten als zij gaat trouwen. Den eersten Juli. De dag is 'be paald. O ja? zei Julie. Heb' je den j'ongen man gezien? Hij kwam hier gisteren lunchen. Hoe heet hij Jonkheeer Barrington, een heel hoo ge mijnheer. t Julie fronste heel Verachtelijk dei wenk brauwen. Ik hoop, dat hij goed genoeg voor haar is. Maar aan haar stem' zou men niet zeggen dat zij er veel hoop op had. Het is een heel' flinke en aardige man. i Dat mag dan ook wel als hij met haar gaat trouwen. Maar ik wou wel eens weten waarom zij er zoo op gesteld was dat wij met ons tweeën dat boompje plantten; zij had het zelf moeten doen. Ja, dat weet ik bepaald niet, juf frouw Julie, zei de jonge man, zonder Tan zijn werk op te kijken. Eenmaal een dröomer, altijd een droo- (Ingez. Med.) uier. Voortdurend, steeds opnieuw scheen die natuurwet door te gaan; er was niets tegen aan te Vangen. Huwelijk, geld, gezond verstand, de werkelijk be langrijke dingen van het leven betee- kenden zoo weinig voor hem1, vergeleken met molens en mirtetakken en dergelijke dingfen. Even als haar geliefde juffrouw' B,abraham Was deze lieve en vriendelijke jonge man bijna al te goed om waar te kunnen zijn, maar toch won de overtui ging in haar dagelijks veld, dat hij ie mand noodig had, een practisch iemand, niet de eenige, die dit dacht. Juffrouw1 die voor hem moest zorgen. En zij was Van had, had die meening reeds .duiidle- Babraham, die overa'l zooveel versland lijk uitgesproken. Daar stond hij, 1$e midden van alles wat heerlijk was: volmaakt mooi weer, omringd door alle mogelijke mooie din gen, zingende leeuweriken en meerlen. de zon op het water schijnende Len op de heuvjéien in de verte en hij stond zijn tijd te vermorsen met het teekenen Wan dat kleine takje boven in den kop Tan den Hoodoo. Tenminste, dat zou men zoo zeggen. Ai was het nu het zin nebeeld van hét huwelijk, zij kon een gievoel van tegenzin niet onderdrukken, dat hij zijn tijd niet wat beter besteedde. Maar het aardigste van de grap moest MIDDELBURG. Zaterdag had in Mercurius een soi ree plaats van den Toonder's Jasz Play ers, voornamelijk voor leden en introdu- cee's van de Dansclub Top. Het bezoek nam steeds toe en ook bui ten de zaal hebben nog velen genoten van de goede muziek van dit viertal, ge kleed in nette groen laken pakjes met zwarte kragen, vooral ook de piano solo's van Jo den Toonder vielen terecht in den smaak. Een prijsdans had mede door de aardige prijzen, goed succes. Enkele voordrachten door aanwezigen ten beste gegeven, oogstten welverdiend applaus. Zooal's ook reeds uit een advlerten- tie bleek heeft morgenavond in 't Schut tershof een feestavond plaats van de C. J. M. V. Rom. 1: 16a; waar zal wor den opgevoerd de Revue „Wat het was en wat het werd", weergeWende wat het Nederl. Jongelingsverbond is gewor den in de geheele Chr. Jeugdbeweging!, en de verschillende afdeelingen der C. J. M. V. zullen zich daarbij doen zien of hooren. VLISSINGEN. De ontvanger der direcle belastingen enz. P. J. N. van Os, is verplaatst van Vlissingen naar Rotterdam. nog kolmen. Het was de teekenaar, die het .stil zwijgen verbrak. Praat zoovleel als ge wilt, juffrouw Ju'lie, zei hij met iets! onvjerWachts, ,iets Treemds in zijn stem, maar houd uw handen op uw schoot, juist zooals op dit oogenblik en als' u kunt, draai uW kin dan een beetje om, zoo, gelijk met m|ijn vinger. Toe, teeken nu Voort aan die mirt. Maar Voordat die Woorden nog waren uitgesproken, zweeg zij plotseling. Kon dat zoo wiezen? Was het mogelijk dat hij het boompje in het geheel' niet nage- teekend had? Het was meer dan mogelijk. En dat was het aardige yan het heele geyaT. HOIOiFDiSTUK LXII1 Ik' 'ben lang zoo knap niet als |ïat portret, zei Julie. Alles hangt af, dat weet u wel, van het standpunt van waar men u be schouwt, zei Willem. Hij' sprak op- een toon zooals een hooge edelman tot juffrouw Brabaham spreekt. En toch kwam het zoo netjes en natuurlijk van de lipipen van den schilder, dat Julie er ook waarlijk eenig- zins van onder den indruk was. Zij was het niet met hem1 eens, maar wilde hem 770 769 768 ®®a®- 767 ®<S>®©®«© o 766 765 Wat de huiskamerbarometer zegt: ■|OUWind' Zware Storm Goed --Wéder jssséssL. De Bilt (per radio). De rug van hoo- gere drukking over Skandinavië, met het gebied van strenge vorst, trok naar Lapland en Finland, zoodat de warme luchtstrooming bijna over geheel Duitschland en Z. Skandinavië door drong. Alleen in Z. Frankrijk kwam plaatselijk lichte vorst voor. Aan de Iersche kust daalt de barometer weer sterk en stormt bet uit Z. Aan de Noord- sche kust waaien stormwinden uit Z, en W. Verder terugdringen van het vorst- gebied in het N. O. en voortduren van het zachte en regenachtige weer in Wïest Europa is waarschijnlijk. Hoogste barometerstand 774.6 mm te Zürich; laagste 737,7 mm te Thorshavn, Verwachting tot Mor genavond: Matige later toenemende Z, tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. Zon op: 8 h 11; onder 15 h 59. Licht op: 16 h 29. Maan op: 6 h 13; onder: 24 h. 56. N.M.: 7 Januari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Di. 5 10.54 23.23 4.52 17.25 Wo. 6 11.54 6.— 18.24 Do. 7 0.18 12.47 6.57 19.18 Vr. 8 1.10 13.39 7.52 20.07 WALCHEREN. KOUDERE,RKE. Maandagavond is op initiatief van den burgemeester 'n crisis comité opgericht. Het bestuur bestaatf uit de heeren: A. Bakker, burgemeester, voorzitter; P. J. Terwoert, secretaris; F. de Rijke, penningmeester; voorts hebben in het comité zitting de heeren: J. Jas- perse, J. de Kam, A. Tange, A. Broerse, D. Kasse, J. Schuitema, J. A. Contant, J. Stoppels, ds. R. ten Kate, ds. A. C. Heij, mr. P. Loeff, dr. J. J. van der niet tegenspreken; dat is ite zeggen evené als juffrouw Babraham gedaan zou heb ben. Ofschoon zij het 'niet met hein eens was, wilde zij' den schilder niet tegen spreken. Daarenboven, het is de taak van den schilder precies te weten hoe de menschen in alle omjslaiidigbeden er uit zien. Iedereen 'ziet er het eene ooigeribli'k' anders ui't dan op het andere. Julie verbeeldde ziiicih absoluut niet een schildersoog te hébben, maar op dat ooigenblik wist zij' 'precies hoe Willem: er uit zag: netjes en kaap. Het hing,er maar van af op welk oogenblik je hem aanzag met zijn 'blonde haar, weggekam'd van z'ij'n voorhoofd en zijn gele idasje en dien fijn igevoeligen mond en die verwonr derl'ijk'e oogen en die slanke vingers, het uiterlijk van een man volkomen geschikt om met een echte dame le trouwen. En ja, de laatste dagen was er een vermoer den Wij' Julie opgekomen, dat juffrouw Babraham er ook' zoo over dacht; dus de verschijning van lord Barrington en de bepaling van den trouwdag had baar een heele verlichting gegeven. Maar toch, alle last was haai' nog niet van de schouders genomen. Sedert dien zenuwaanval in de L. Galerij was een wéék' voorbij gegaan. Zij voelde zich nu veel beter; zijl werd dagelijks sterker, (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1