"Prowinciate Zeeuw sche WEgfy|WIKD EDDE iflviPED Twee Bladen. MAANDAG 4 JANUARI 19 32. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. BIOSCOPEN. KERKNIEUWS Bestendig ONDERWIJS SPORT. y r -'C' V "QjS^r v v U - MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2,10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. No. 2. NEDERLANDSCHE-BELGISCHE TOLÜNIE. Naar de Maasbode verneemt, houdt 't Nederlandsch Economisch Instituut, te Rotterdam, zich momenteel bezig met een onderzoek naar de economische ge volgen, welke een tolunie tusschen Ne derland en België met zich zouden bren gen. De gemeenteraad van Utrecht zal Donderdag a.s. een voorstel behan delen tot onteigening van perceelen aan de zuidzijde van de Lange Viestraat en de Oostzijde van hei Vredenburg. In de afgéloopen week is door het Nationaal Otisis Lomfité ontvangen f 20.272,55. Op 31 December j.l. sloot de verantwoording van 't Comité met een totaal' van f 351.177,,22. Het Indië-poslvliegtuig de. „Raaf" bestuurd door de piloten Van Dijjk en Viruïy heeft op de thuisreis tengevolge Van den dichten tajst een tusschenlanding moeten maken te Valence sur Rhone, ieii zuiden van L y o nDe landing is vlot verloopen. De reis wordt heden voort gezet. B-ij de gemeentelijke arbeidsbeurs te Utrecht stonden op 31 December 1931 7680 Werkzoekenden ingeschreven, t Naar de „Maasbode" verneemt heelt de collecte welke in het geheele Aarts bisdom is gehouden ten bqhoevfe van den douw van het nieuwe Kleinsemi narie le Apeldoorn een bedrag Van f 350.000 opgebracht. De raming toch was f 300.000. Het Aartsbisdom lelt loch gemiddeld 350.000 zielen. Zaterdag is te Wassenaar overle den in den ouderdom van 45 jaar de heer H. A. Burgerhout, directeur van Burger hout s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam. De ex-keizer van Duitschland heeft een zware koude gevat, zoodat hij het bed moet houden. MIDDELBURG. De penningmeester van het Nat. Cri siscomité afd. Middelburg heeft ontvan gen van een gedeelte van het personeel (van het Stadhuis f 13.15 en van de Geref. JongelingsVereieniging1 f 1.20. Droevig. Zaterdagavond vervoegde zich bij den agenl van politie, die dienst deed aan hel station, een inwoner uit Souburg, die mede deelde, dat zijn zoon en schoondochter, wonende aan den S.chroe- weg alhier, weigerde hem zijn 13-jari- gen zoon mede te geven. Beide vertoon den teekenen van geestesziekte en wa ren den vader le lijf gegaan, waarbij deze zich moest verweren en daarbij zijn schoondochter aan haar neus bloe dend verwondde. De politie begaf zich naar de op vrij verren afstand van de stad gelegen wo ning en trof daar de ouders aan, blijk baar onder den invloed van godsdienst- Waanzin. Met geweld moest de 13-jarige jongen uit de woning worden gehaald en kon de vader met dezen huiswaartsl gaan. In de woning vertoefden toen nog 't echtpaar en 5 kinderen jvan 7 maanden tot 7 jaar oud. Eerst toen versterking was aangekomen, konden ook onder ver zet der ouders de 5 kinderen in eien auto worden gezet en door een welwillend! stadgenoot naar het politiebureau wor den overgebracht. Met een anderen auto iwerden de ongelukkige ouders naar het Gasthuis gebracht en aldaar opgenomen. De kinderen, die op het politiebureau een goede behandeling genoten, zijn later op den avond per auto naar de groot ouders te Souburg overgebracht. Op het bureau van den Districts! commandant der Rijksveldwacht is af scheid genomen van den heer J. J. Vert- stelle, administratief ambtenaar, die met ingang van 1 Januari j.l. den dienst met pensioen heeft verlaten. Tot het bijwonen van dat afscheid hadden op het bureau van genoemden commandant eenige Brigadeoommandanr ten der Rijksveldwacht, benevens eenige leden van het personeel van de brigade •Middelburg, zich verzameld. Nadat hij den heer Vers telle en diens echtgenoote had binnengenoodigd sprak kV aieer Van der Lely den heer Vers telle met eenige gevoelvolle woorden toe en herinnerde aan den 'keurigen staat van dienst die de heer Verstelle achter den (bug heeft, n.m.I. dat hij bij de Konin klijke Marine den hoogsten Onderoffi ciersrang wist te bereiken, vervolgens eenigen tijd als particulier is werkzaam •geweest om daarna als administratief ambtenaar geplaatst te worden ten bur reele van Districtscommandant, toenmaf lig de heer Van Meerendonk'. De Districtscommandant prees den heer Verstelle om zijn accuratesse en be toonde ijver en bood hem namens chef en personeel 'n gemakkelijke stoel aan met den wensch dat hij daarna nog Veel van zijn welverdiende rust mag genieten De heer Verstelle dankte zijn chef voor de tot hem gesproken woorden, dankte allen voor het hem aangeboden souve nir. en wees verder op het aangename van zijn werk Ving: dien hij slechts noode verlaat. De echtgenoote van den heer Ver stelle ontving van den Commandant een keurige bloemenmand. De Districtscommandant der Rijks veldwacht alhier zendt namens het per soneel in het 5e district gedurende de wintermaanden, maandelijks een vrijwil lige bijdrage aan hel Nationaal CrisisV comité. Gisterenmiddag ontstond in de WC" liing Van den heer Corns. Henning, bo ven zijn zaak op de Markt een vrij heVige rooklucht en ontwaarden de be woners, die zich in de, voorkamer .be vonden, dat de rook kwam uit het radio toestel in de kamer, die met de Voorka mer een suite vormt. Blijkbaar was de transformator in het 'toestel met inge- bouwden luidspreker oververhit en was daardoor een begin van brand in het toestel ontstaan. De heer H. (rok eerst het stopcontact uit en spoedde zich naar beneden om den hoofdschakelaar Van de electriciteit uit le schakelen, omdat hij aan kortsluiting dacht. Vreezende Voor erger en denkende aan de ernstige geV|olgen welke een brand met den he vige n wind ook voor de aangenzende per ceelen en het Stadhuis zou kunnen heb ben, gaf hij onmiddellijk het politie bureau kennis en Vezocht met een mi- nilmax te komen. De politie belde direct de brandweer op. Van uit de kazerne trokken zoo spoedig mogelijk lwee( brand weerlieden met een slangenwagen naar de Markt, terwijl daar bijna tegelijk ook de groote motorspuit arriveerde. De po litie was toen ook reeds met een mini- max ter plaatse. Gelukkig was geen hulp jmeer noodig, doch de heer Henninjg .verzocht ook zijn groote waardeering uit te spreken voor het ongedacht spoe dig aanwezig zijn van brandweer en politie; Bij verder gevaar zou hier ze ker bijna direct met kracht de strijd tegen het vuur hebben kunnen aanvan gen. f t VLISSINGEN. In den afgeloopen nacht is ingebro ken in een loods van een steenhouwerij en in 'n loods op 't voetbalterrein, waar sigaren en sigaretten zijn ontvreemd. Die politie stelt een onderzoek in. m aen nacnt van Zaterdag op Zon dag werd hulpgeroep gehoord uit de ricn- üng van de zign. tweede duinen. Na lang zoeken trof de politie een uit het gast huis ontvluchten verpleegde aan. De man is naar het ziekenhuis teruggebracht. ZUID-BEVELAND. HEINKENSZAND. Zondagmorgen, juist Vóór de godsdienstoefening, brak brand uit in de Geref. Kerk a T h i e r. Daar reeds enkele kerkgangers de leark' wa ren binnengegaan werd de brand spoedig opgemerkt en spoedig werden maatrege len genomen. Met een mini,max en em mers water was men den brand spoedig meester en kon de kerkdienst door gaan. De oorzaak schijnt gelegen te zijn in het feit dat een schoorstteeinbuis ge leid is langs het dak'. Toen liet dak be klommen Was en de reeds gloeiend heete pannen gedeeltelijk waren verwijderd, sloeg de vlam1 uit. WOLPHAARTSD1JK. Het 9-jarig zoon tje van den landbouwer A. R. alhier kreeg een trap Van een paard. Hij werd hierdoor hevig aan het hoofd verwond. Geneeskundige hulp werd ingeroepen en verleend door den arts A. Geel alhier. Verzuimt geen oogenblikken; Het leven rent voorbij. O menschen, kondt ge wikken En wegen het getij, Dat nimmer weer zal keeren, Gij zoudt den tijd waardeeren. Vondel. NOORD-BEVELAND. COLD NSP.LAAT. Naar men ons me dedeelt wordt door rijks- en geimieentcf- politie le Colijnspiaat een ernstig on derzoek ingesteld naar de ergerlijke en laffe baldadigheden, die te dezer plaatse in de achterwijken door eenige belha mels werden bedreven in den nacht van 26 op 27 Dec. Bij ernstige zieken werd op deuren en blinden geslagen en ge trapt, ruiten werden Vernield, goten af gerukt, terwijl op soimjmige ervfen te gen de bewoners liederlijke taal werd gebezigd. Een en ander heeft hij de in gezetenen ernstige ontstemming gewekt. Naar -on;s nader Va>n) bevoegde zijde Wordt gameid, is de politie de da ders op het sipoor. WlSSENKFRKE. Vrijdagavond om streeks 8 uur is brand uitgebroken in de woning van de fam. K. Door zeer spoe dig ingrijpen wist men uitbreiding van den brand te voorkomen. Bij een door de politie ingesteld on,- i| derzoek is gebleken, dat ©en aantal zak- kon, die op den zolder lagen, met petvo- jei;yi waren overgoten, terwijl men op meerdere akdta'ë ijl de woning aanwe zige goederen petroleum aajJtrob Een en ander gaf aanleiding tot arrestatie vap de 'bewoners. Man en vrouw z'ijn Zaterdag Ier 'beschikking van de justitie te Mid delburg gesteld als verdacht den brand te hebben gesticht m Van andere zijde meldt men ons nog-. Na toegang verschaft te hebben, door middel van een dèur te vernielen, bleek het gebouw vol rook te zijn en kon na opsporing van den vuurhaard, zulks met een 'minimax onderdukt worden. Na eeni ge oogenblikken met de brandspuit wa ter gegeven te hebben, was gevaar voor v|erder branden geweken. De taan Was dien Vrijdag Van 's mor gens negen tot 's aVonds negen afwezig geweest. De brand ontstond te omstreeks half negen. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. De Zeeuwsehe Koerier. Naar de „Maasbode" meldt heeft het katholieke blad „De Zeeuwsehe Koerier" te Sas Van Gent, dat thans <16 jaar bestaat, met ingang van het nieuwe jaar opgehouden een anderdaagsche cou rant te zijn. In plaats daarvfan, 'zal het een algemeen adVertejntie- en nieuwst blad worden, dat éémfmaal per week vjerschijnt. PHILIPPINE. Donderdagmiddag is on der deze gemeente aangespoeld het lijk van een ongeveer 50-jarig persoon, ver moedelijk afkotastig uit België. Teekenen van geweld waren op het lijk niet aanwezig. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. IJ ZENDT JKE. Zaterdag Vergaderde de raad. Bi. en W. worden gemachtigd' en kele stukken tuingrond te verpachten. Op Voorstel' van El. en W. Wordt aan een blinde, verpleegd in het Blindenin stituut te Grave, een subsidie van f 125 Verleend om daarvoor opgeleid te wor den tot stenograaf, waarna hij een be trekking in Aimisterdam kan krijigenL, Tot onderwijzer aan de Openb. School in den Oranjepolder Wordt m|et 6 stem men benoemd de heer A. C. F. Bil'eij en- berg te Clinge, n|oj. 2 Van de voordracht- No,. 1, de heer G. Wi. Sitaeenk' te Axell, kreeg 1 stem. De derde Van de voor dracht Was de heer A. P. dé Roo le Groede. Naar ons nader van bevoegde Voetballen op de Markt, waardoor nogal eens een ruit vernield wordt, wordt de Vergadering gesloten. kehj'ksch een zeker percentage van hun loon af te slaan voor het Crisiscomité. De patroon zegde toe een gelijk be drag te storten als dat van het perso neel. Onder leiding van haren directeur dhr. J. Stoel, gaf Nieuwjaarsavond de Mondhariiionicaclub'„Melodia" te Burgli een welgeslaagde uitvoering. Ter afwis seling werden opgevoerd de blijspelen „Dokter" en „Cornelis Pimpel voor het Gerecht." Naar we vernemen heeft het inge steld deskundige onderzoek inz. de ver moedelijk gepleegde vergiftigimgjsgjesehié- denis te Terneuzen geen resultaat opgeleverd. Op 1 Januari j.l. vierde de heer M. Teurlings te Nieuw-Namen, gem. Clinge, zijn 25-jarig jubileum als ontvan ger bij het grenskantoor en zijn 10-jarig jubileum als rijksambtenaar. Benoemd tot gemeente opzichter te E e d e de heer E, Vlaemincks De politie te Sluis heeft proces verbaal opgemaakt tegen twee werklie den aldaar, die op onrechtmatige wijze uitkeering genoten uit de werkloozen- kas. door als werklooze te gaan stem pelen, terwijl zij jiiet werkloos waren, 4-l-'32. Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 10 °C (50 °F); laag ste 7J4 °C (46 °F). Heden 9 h: 9 °C; 12 h: 10 °C. Zaterdag/Zondag 434 mm Zondag/Maandag 0.9 mm regen of neer-, slag. a Zaterdag/Zondag; Zondag Maandag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 770 769 768 767 766 765 764 763 ■■■■■anaaa - 762 aisisiiiaa761 760 Wat de huiskamerbarometer zegt: Het personeel van de firma D. J. v. d. Have, Boomkweekerijen, Zaadteelt ALHAMBRA-VLISSINGEN. Een Nederlandsch geluids- IHmpje City Lights. Un3 bordeel over de spre kende film aL1? afgezien van muziek, zang en geluidsillustratie naar men weet, niet gunstig. Als documenlatrë hebben we er uiteraard geen bezwaar tegen: om op deze wijze vorstelijke per sonen, staatslieden, groote mannen en vrouwen te hooren spreken en daarbij, als meer of minder gelukkige illustratie, ook een bewegende fotografie van die sprekende gelijktijdig te zien te krijgen daartegen is geen bezwaar, mits men zich realiseert, dat dan de geluidsrepro ductie het primaire, het op 't doek ver toonde bewegende beeld bet secundaire is geworden. Evenwel: er was een handicap. Ne- derlandsche amusementsfilmpjes van dit soort waren er weinig of niet. Persoon lijk herinner ik me alleen een Ameri- kaansche revue-film (die niet veel zaaks was) waarbij stukken tusschengelascht waren met Nederlandsche sprekers, wat óók niet veel zaaks was. In 't Afhambra- theater te Vlisisingen draait nu echter een heelemaal Nederlandsche spreken de film, waarin Lou Bandy en Henk Stuurop de hoofdrol vervullen. Het dingske op zichzelf is van heel eenvou dige structuur en kennelijk geschreven rondom wat liedjes en een paar grap- 1 en; en passant dus het bewijs wederom leverende van de primaire functie des geluïds in dit soort werk. Maar we kun nen er toch uit leeren, dat onze instel ling tegenover zulke dingsigheidsjes in onze eigen taal wat anders, en heel wat gunstiger is, dan tegenover de Engelsche en Duitsche gefotografeerde cabaret- vertooninkjes, die in de voorprogramma's zelden ontbraken. Dat men echter in deze richting óók vooruitgaat, bewezen twee zgn. „feat- urettes", filmisch geïllustreerde mu ziekwerkjes die nu ook in 't Alhambra draaien. Vooral de Hongaarsche rhap- sodie was héél aardig; dat komt dunkt mij, omdat hier de tweeslachtigheid over boord is geworpen, het muzikale gege ven als het eerste aanvaard is en de rol prent bewust 'een illustratieve rol is toegekend. Zóó kan 't wèl. Hoofdfilm is Charlie Chaplins laatste werk „City Lights". Er wordt verschil lend over geoordeeld. Ik schaar mij aan den kant van hen, die in deze knap ge componeerde opeenvolging van malle situaties, tragi-komisch in een wisselen de verhouding dezer twee elementen, een film zien die zeker op een lijn gesteld kan worden met Chaplins vroegere wer ken. Het is, zooals men weet, een film met muziek en filmg e 1 u i d e n, maar er wordt niet in gesproken. Zondag vierde dr. J. D. de Lind Van Wijngaarden, Ned. Herv predikant en Zaadhandel te K ape lie besloot we.'te de Bildt, zijn 40-jarig ambtsjubileum. '^VWind1 Stormachtig 'I ISMMlS I Zware Storm ;^ndeHykGoetKwêaer Zeer Schoon De Bilt (per radio). Depressie's op den Oceaan en hooge druk over Frankrijk, met een tweede gebied over Skandina- vië zijn oorzaak, dat de warme lucht stroom uit het W. over Z. Duitschland doordringt naar Z.O. Europa en een scherpe grens vormt met het continen tale vorstgebied, dat reikt tot over Oost- Pruisen en de öostzeékusteri. Terwijl tot ijl Oostenrijk en Hongarije tempera' turen van 8 tot 10 ÖC worden waarge nomen, komt in Midden-Zweden plaat selijk 30 gr. vorst voor, Op de grens van het warme gebied viel zeer zware neer slag (Dresden in twee dagen 5.1, Han nover 49, Berlijn en Groningen 30 en 31 mm). Daling van den luchtdruk in het W. doet aanhouden van den krach- tigen luchtstroom van hooge tempera tuur over het W. deel van Europa ver wachten en aanvankelijk geen her nieuwde uitbreiding van het vorstgebied naar onze omgeving. Hoogste barometerstand 775.2 mm te Clermont; laagste 741.6 mm te Reykjavik. Verwachting tot Morgenavond! Matige tot krachtige W. tot Z. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, aanvan kelijk weinig oi geen, later toenemende kans op regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 8 h 11; onder 15 h 58. Licht op: 16 h 28. Maan op: 4 h 44; onder: 24 h 23. N.M.: 7 Januari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Januari 1932. Hoogwater. Laagwater. Ma. 4 9.44 22.22 3.41 16.23 Di. 5 10.54 23.23 4.52 17.25 Wo, 6 11.54 6.— 18.24 Do. 7 0.18 12.47 6.57 19.18 Tot onderwijzeres aan de Chr. school te Hoofddorp is benoemd mej. W. J. Ph. van der Wart, lOnderwijzeres le G o e s. Voetbal. Zaterdagmiddag speelden de voeth balvereenigingen Colijnspiaat en Kam perland een wedstrijd om een beker, sierschild, sierkruis en medaille. Deze prijzen zijn uitgeloofd door Colijnsplaat- sche supporters en zullen verspeeld worden in competitieverband tusschen Colijnspiaat, Kats, Wissenkerke en Kamperland. De uitslag was 60 voor Colijnspiaat. K. N. V. B. uitslagen. 2e Klasse A. HeroMevo 42. R. B. C.D.O.S.K.O. 3—3. 3e. Klasse B. Mevo IISinoto 62. D.O.S.K.O, II—N. Borgvliet 0—1. j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1