TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DINSDAG 10 NOVEMBER 1931. No. 265. ZEELAND. GEMENGD NIEUWS. Dierenbescherming. In een onlangs gehouden bestuurs^ vergadering van d!e afd. Zeeland van. de Ned. .Ver. tot Bescherming van Dieren is, ZOO' deelt men ons mede, 'verslag uitgebracht over de propaganda, die ge maakt is ,op> of omstreeks 4 OdtotoieJI Dierendag. j De „Middelb. Courant" schreef dien dag onder het wekellijksch hoofdOver denkingen, een artike'l! gMenscheix 'en Dieren". Aan. 13 lagere scholen vwterd een pak lectuur gezonden; 5 scholen .organiseer den voor de hoogste klassen "n opstel len-wedstrijd over het onlderwerp Die renbescherming. Uit het ingeleverde werl, bleek, dat dit 'n prachtig propa- ganidajmiddel is. De prijswinnaars: (.To Bakker, Tanny Klaassen, Piet van der Horst, Maatje Flipse, Anton Dirven, Jo hanna Nijsen, Gilles Kieboooi, Aimie Beaufort,- Lou Geerse, Jain van Wezel, en Martina de Rijke, kregen 'n boek cadeau. De Hoofden der Zondagsscho len te .Middelburg1, Gapinge', Kouideker- ke, Oostkapelle, Domburg, St.-Laurens en Nieuwland kregJeU pro.paigandalec- tuur toegezonden met het verzoek, op 4 October 'n deel van die1 les aan het onderwerp Dierenbescber ming ,te wijden. Een dergelijk verzoek werd gei'icht tot de Predikanten van de Ned. Herv. .Vrijzinnige, Doopsgezinde en R. K. Ge meente. In hoever aan dit verzoek werd voldaan, is het bestuur niet bekend. Lectuur werd ook toege'zonden aan de Vrij zinnige Jeugdclubs, de; S. D. A. P.-jeugdgroepen, de stichting Kinderzorg, de Bibliotheek voor de1 [jeugd en aan de vier padvindersorganisaties1. Tenslotte deelt men ons nog mede, dat de afdèeling een lezing zal organiseeren in samenwerking met de Ver. van Huis- rvrouwen op Vrijdag 27 Nov. a.s. De spreekster is mevr. J. C. van Poelgeest- Brand, lid van verschillende sub-com missies van het Hoofdbestuur. MIDDELBURG. Film-plannen. Het is onzen lezers bekend, dat er den laatsten tijd gewerkt werd aan de verwezenlijking van het denkbeeld, hier ter stelde film-avonden te organi seeren, waarop voor de belangstellen den in de ontwikkeling der zelfstandige filmkunst rolprenten van bijzonderen aard gedraaid zouden worden. In ant woord op 'n door een der actief-belang- stellenden in deze richting geplaatsten oproep kwamen een 60-tal adhaesiebe- tuigen binnen en er waren gegronde re denen om te onderstellen, dat een voort- werken hierop met succes bekroond zou worden. Kort nadien is een voorloopige be spreking gehouden tusschen een twaalf tal belangstellenden, die geacht konden worden de verschillende schakeeringen, zoo naar politieke richting als naar an deren maatstaf, onzer stedelijke bevol king te vertegenwoordigen. Aanvanke lijk is men toen omtrent de te volgen gedragslijn tot overeenstemming geko men en het liet zich aanzien, dat onder de auspiciën van een comité of een op te richten vereeniging, het doel bereikt zoude worden. Dit heeft echter niet zoo mogen zijn. Er is in den boezem der commissie éen geschil ontstaan, waaromtrent het schrijver dezes een der leden van dit voorloopig comité geweest zijnde wellicht beter is hier ter plaatse het stilzwijgen te bewaren. In elk geval is het niet mogelijk gebleken de ontstane klove te overbruggen, en zoodoende heeft het voorloopig comité zich ontbon den. Het heeft echter in den directeur van de Electro-bioscoop hier ter stede een dermate belangstellende in zijn stre ven gevonden, dat er grond is te ver wachten, dat deze zelfstandig zal trach ten het werk van 't comité over te ne men, teneinde aldus per seizoen toch voor de liefhebbers van de filmk u n s t enkele besloten film-avonden te geven, waarop goede avond-garde-, kuituur-, documentaire- en absolute films gedraaid zullen worden. Het is te wenschen dat dit loffelijk streven zal mogen slagen; men kan daar toe bijdragen door eventueel zijn in stemming en steun aan deze plannen niet te onthouden. NOORD-BEVELAND. Gemeenteraad van Wissekerke. WISSEKERKE. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad voltallig. Na het lezen der notulen zegt de heer Kramer, wel geen opmerking op de notulen te hebben, maar wenschte een beter verslag door de pers, voornamelijk het gezegde van den heer Balkenende, die gesproken heeft, niet over den Kam- perlandschen Dijk maar over groepen die aansluiten willen aan het electrisch net. De voorzitter zegt. „dat wij geen zeggenschap over de pers hebben. Maar hij heeft het ook zoo begrepen, dat er maar één groep gevormd is, en dat is de Kamperlandsche Dijk, Van de rechthebbende van de gronden, gelegen in het nieuw te leggen wegvak in den Thorenpolder, is bericht ingekomen dat de onderhandelingen over den ver koop zijn afgebroken. Alzoo wordt het onteigening en de maatregelen daarvoor zijn al ver gevorderd. Daarna is aan de orde de behandeling der begrooting 1932. De heer Noord- hoek is teleurgesteld door B. en W-, omdat hij nergens bezuiniging vindt. De voorzitter zegt: „Het verwijt aan B. en W. is niet te aanvaarden. De begroo ting is eenigen tijd geleden opgemaakt Spr. doet het een en ander uitkomen wat er nog wel veranderd zou moeten wor den. Hij stelt o.a. voor den post voor een ambtenaar ter secretarie, die geraamd was, weer te schrappen. Daarna artikelsgewijze behandeling. De heer Noordhoek stelt voor de salarissen van burgemeester, wethou ders, secretaris en gemeenteontvanger, met 10 pet, te verlagen. Aangenomen met de stemmen van de heeren Van Halst, De Looff en Den Boer tegen. Daar in 1930 en 1931 niet gevacci neerd is, en dit vermoedelijk in 1932 ook niet zal plaats hebben, maken de heeren de Ridder, de Boer, Kramer en anderen aanmerking op dien post. De heer d e Ridder vraagt of men den dokter niet vragen kan als er inentingen te doen zijn. De zaak wordt naar B. en W. verwezen in overleg met den arts. De bezoldiging van den keuringsvee arts, vindt de heer Kramer te hoog. De heer Schippers vindt dien niet te hoog. Na veel praten wordt deze post verwezen naar B. en W. tot overleg met de andere gemeenten op N.-Bevelanc waaruit de keuringskring bestaat. Bij den post bestrating stelt de heer d e Boer voor twee posten ieder van f 450 voor een jaar te schrappen. Dit wordt na eenige discussie aangenomen met den stem van den weth. Schippers tegen. De heer De Looff onthield zich van stem ming. De subsidie voor schoolreisjes wil de heer Kramer schrappen. Spr. noemt schoolreisjes een gevaar inplaats van op voeding. De heer van Halst bestrijdt dit en zegt: „Moeten we weer terug naar den tijd toen er op N.-Beveland men- schen geboren werden en stierven zon der er af te komen De heer de Rid der zegt: „Ik vind zoo'n schoolreisje voor de kinderen mooi, ze leggen er een geheel jaar voor in, moet dit nu ook weg?" De voorzitter zegt: „De reis jes worden gemaakt met voorwetenschap der ouders onder toezicht van het onder wijspersoneel e.a., waarin bestaat nu het i]Wbemoe/E *E/C/iEQMEE Een meisje, dat er zoo gloed1 uit ziet als u, zal haar weg' wel vinden in de Wereld1, had mijnheer Bpultby ge zegd. U meent zeker ,oiml mijn haai*? zei Julie heel eenvoudig. Hij vertoonde twee rijen heel witte en gelijke tanden met een glimlachje, dat haar nieuwsgierigheid prikkeiffde. Gedeeltelijk uw haair, rnaar ook uw gezicht, zei hij en nam 'n tweede .slok je hier. Waarom zoiu u miet eens ikoimen kijken en proheeren? Ik heb 'n atelier in de Ha'libartonstraat. Julie schudde het hoofd. Zij weifel de en keek den bierdrinker nog eens aan. Zij had iniet heel' veel wereldwij sheijd, maar ze was niet dolml en er was iets in die voorkomendheid, die zelfs die van mijnheer Boultby overtrof en dat was een waarschuwing" voor haar oim voorzichtig te zijn. U zou goed betaald worden, gdal spreekt vanzelf. Hoeveel? Julie had geen valsche (schaamte bij een kwestie van geld. Dat was een oogpunt, waaruit zij het geval 'tot nu toe niet bekeken had. i r 1 Ik betaal' u vijf shilling In het urn- zei hij. En tien voor het ten voete uit. Julie's hart sprong op van vreugde Voor een. meisje zooals zij, wla/S' dit een vorstelijke belooning'. Zulk een aanbod was wel zeer verleidelijk. M-aar toen zij 'n oogenblik nadacht over de gevolgen die er misschien aan verbonden Waren kreeg ze een gevoel' van verlegenheid. Ik geloof niet, dat ik kan komen, zei ze. Waarom niet? De man vestigde nu zijn oogen met vastheid op haar gezicht Ach! ik' weet niet Is het niet genoeg? Zij Voelde die doordringende oogen Neen, dat is het niet. (Wat is bet dan? Ik hen iets dergelijks niet gewloon Hij 'lachte luid. Ach, je hoeft alleen maar stil te zitten, an'ders niets. Op het „ten voete uit" zal ik natuurlijk niet aandringen als u liever niet wilt. 1 Ten voete urt. Dat 'was natuur lijk iets onbekends voor Julie. Ze be greep niet wat daarmee bedoeld werd. Zij kwam echter niet voor haar on wetendheid uil, ze zou het wel eens aan Willem vragen, bedacht zij. En toen ze aan Willem dacht kwam de Van Roon weer in het hoofd. U weet zeker veel van schilderkunst af, .nietwaar? Er was reeds een plan opgekomen in dat practische. hoofd. Een echtgenoot, die van zijn vrouw moest scheiden om haar te kunnen huwen. Het is niet allen minnenden paren ge geven, om langs lijnen van geleidelijk heid te komen tot het door hen zoo vurig begeerde huwelijk, zegt het Hbld. Een eerzaam burger van Parijs was in 1912 gehuwd. De echtgenooten leefden in voorbeeldelooze harmonie samen, die wreed verstoord werd door het uitbre ken van den wereldoorlog. De man trok naar het front. Het geluk was met hem. In 1918 kwam hij ongedeerd terug in de echtelijke woning, maar daar bleek hem, dat zijn vrouw, waarschijnlijk door de beproevingen die de oorlog bracht, ze nuwziek was geworden. Gedurende zeven jaar wijdde haar man alle moge lijke zorg aan haar herstel. Het mocht niet baten. In 1927 verklaarde de diri- geerend geneesheer, dat alle hoop op herstel opgegeven moest worden. De echtgenoot ontmoette een meisje en raadpleegde een advocaat over de mogelijkheid voor een echtscheiding van zijn eerste vrouw. Dë* advocaat moest hem teleurstellen: dementie levert geen reden op tot echtscheiding. Zijn cliënt beging toen in arren moede een domheid, die hem voor den rechter zou brengen; hij verschafte zich op een of andere wijze een geboorteacte van een vrijgezel, radeerde den naam die daarop vermeld stond, uit, en schreef den zijnen daarvoor in de plaats. Daarna huwde hij voor de tweede maal. Maar de gerechtigheid waakte; het bedrog werd ontdekt en de dader we- gevaar. Het voorstel van den heer Kra mer wordt aangenomen met de stemmen van de heeren de Ridder, van Halst, de Boer, van der Maas en de Looff tegen. De subsidie aan het muziekgezelschap Apollo" wil de heer Noordhoek schrappen. De heer v a n H a 1 s t vraagt: „Waar gaan we naar toe met alles te schrappen. Die kleine subsidie van f 50 aan „Appollo" ook nog?" De heer Kra mer zegt: „Het muziekgezelschap te Kamperland heeft ook geen subsidie, dan voor Wissekerke ook maar schrap pen." De heer de Ridder zegt „Zoo ver mij bekend, heeft het muziekgezel schap te Kamperland nooit om subsidie gevraagd." De heer Kramer ziet het nut en de opvoeding niet in. De voor zitter zegt: „Ik vind het zeer ondank baar, tegenover „Apollo" en ik vind de concerten van „Apollo" des zomers wel opvoedend." Het voorstel-Noordhoek werd verworpen met de stemmen van de heeren de Ridder, van der Maas, van Halst, de Looff, Schippers en de Boer tegen. Aangaande de subsidie aan de auto bussen brengt de heer de Boer klach ten over van reizigers die in de autobus sen uit den regen in den drop moesten zitten. De voorzitter zegt, dat er aan de goedkeuring nu verbonden is dat de eene bus in December a.s, verbeterd moet zijn. Wordt dit niet gedaan, dan praten wij later wel. Daarna wordt de begrooting vastge steld gewonen dienst ontvang en uitgaaf op f 101.238, onvoorzien f 6.989; kapi- taaldienst ontvang f 2.475 uitgaaf f 1.825, batig slot f 650. De heer B r e u r e vraagt of de sloot kant van den weg naar Geersdijk niet bijgewerkt kan worden en dan de geheele breedte van den weg verharden met macadam, wordt verwezen naar B, en W. De heer Kramer vraagt naar de overname van den weg van Van Hee te Kamperland. Wethouder Schip pers zegt: „Die is bij vroeger raadsbe- Misschien even veel als heel veel anderen, antwoordde die. man, terwijl hij een sigaretje rolde. Julie gevoelde da delijk dat dit antwoord heel anders was dan Willem gegeven zou hebben. Er klonk een zelfvoldaanheid in, die gepaard kan gaan met grondige kennis, maar ook bereid :was tot kritiek. Wat denkt u dat een Van Roon waard zou zijn? 1 Een Van Roon? zei hij onzeker. Ja, dat hangj van velerlei dingen af. Ze zijn heel veel waard denk' ik, zei Julie. Ze deed haar best er heel onschul dig of onverschillig uit te zien. Ja, op het oogenblik' zijn ze veel waard. Ik voor mijn geloof dat ze over schat worden. De Hollandsche School zal dood bloeden. Maar dat is alleen een opinie van mij. I 1 f Zou het wel honderd pond waard zijn? 1 Wat? Een Van Roon. De man lach te. Meisjelief, die som mag 'je iglerusl met honderd vermenigvuldigen en dan kon je weten ,dat je blij mocht zijn als je daarvoor een Van Roon kon krij gen. 'I i Misschien zou het geien echte zijn. Julie sprak heel voorzichtig. Zij zag da delijk in dat ze verstandig deed heel langzaam aan te praten. Alle Van Roon's zijn goed. Maar het eene is natuurlijk! beter dan het andere. 1 i i 1 gens bigamie vervolgd. Een handig ad vocaat wist echter door zijn gloedvolle pleidooien te bereiken, dat de bigamist er zonder straf af kwam, maar het twee de huwelijk werd nietig verklaard, ten minste: in rechten. Eenigen tijd later overleed de wettige vrouw van den ex-bigamist. Nadat hij gedurende den door het fatsoen voorge schreven tijd rouw had gedragen, oor deelde de weduwnaar thans het tijdstip gekomen om ditmaal een geldig huwelijk te sluiten met zijn nieuwe liefde. Hij haastte zich naar den Burgerlijken Stand en legde de acte van overlijden van zijn wettige vrouw over. Daarna moest hij de papieren van zijn aanstaande echtge- noote vertoonen. Bureaucratius schudde het hoofd: „Daar staat, dat die dame al gehuwd is. „Maar ik ben die man en ons huwe lijk is nietig verklaard door een rechter lijk vonnis „Dat kan wel zijn, maar daarvan is hier niets bekend en al was dat zoo, dan is nu de termijn van doorhaling verstre ken. Neen, het huwelijk van die dame moet op een andere wijze worden ont bonden, en dan kunt u haar huwen." Van deze wijsheid begreep de onge lukkige ongehuwde niets. Hij koos de wijste partij en zocht zijn advocaat weer cp. Deze heeft hem beloofd, langs wet telijken weg te trachten een oplossing te vinden voor dit netelig probleem. Ziedaar het verhaal van den man die niet met zijn eigen ex-echtgenoot kon (her) trouwen. sluit overgenomen maar tot heden nog niet overgeboekt." De voorzitter zegt: „De weg is overgenomen onder voorwaarde dat hij in goeden staat ver keert. Vele leden zeggen hieromtrent hun meening. BUITENMAN VAN 2100 BEROOFD. Naar de Maasbode verneemt zou in den nacht van Donderdag op Vrijdag een buitenman in een pand aan de Van Oldenbarneveltstraat te Rotterdam van zijn portefeuille beroofd zijn waar in zich een bedrag van 2100.be vond. INBRAAK IN EEN ONBEWOONDE VILLA. Een inbraak heeft plaats ge had in een onbewoonde villa, toebehoo- rende aan baron Van Heeckeren aan de Koepellaan te Bloemendaal, De buit, die den inbreker in handen viel, moet vrij groot zijn. HALSSLAGADER AFGESNEDEN. Zaterdagavond wilde op de Zandvoort- sehe laan te Heemstede mevr. B, met haar auto 'n anderen auto passeeren. Twee auto's kwamen van de richting Zandvoort, de laatste werd door mevr, B. aangereden, met het noodlottig ge volg, dat het 8-jarig zoontje door den schok door de voorruit werd geworpen Zijn halsslagader werd afgesneden. Kort na dien overleed het ventje. DRIEHONDERD KIPPEN VER BRAND. Te Bergen (N.-H.) is Za terdagmorgen vermoedelijk tengevolge van kortsluiting, brand ontstaan in een kippenhok van den heer R. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse kwam brandde alles af; 200 a 300 kippen wer den een prooi van het vuur. Ik heb gehoord dat dit een van de beste is, zei Julie na een oogenblikl te iheb'ben nagedacht. Van welke spreekt u? Zeker van die in het Nationale Museum hangt Dat is de eenige Van Roon hier in het land. De Amerikanen hebben er ons de laatste jaren drie van afgenomen. Ja, dat heb ik gehoord, zei Julie met een heel verstandig gezicht. Naar mijn bescheiden meening kan dit in het Museum niet vergeleken wor den met dat stuk in "t Louvrei en ze zeg gen ,dat een, dat daar precies op lijkt uit de lijst is genomen eenige jaren ge leden en nooit teruggevonden is, dat moet zelfs nog mooier zijn. En denkt u dat het veel waar de heeft? Dat stukje dat hier in het MuseWm hangt? Ja zeker. Het zou daar niet han gen als dat niet zoo, was. Naar de Hol landsche of Vlaamsche school is tegen woordig heel veel vraag en Van Roon is het neusje van de zalm en het zeld zaamst. Zeg, vertel mij eens, en de kleine en nog ai sluwe oogen begonnen te schitteren, waarom stelt u, -zooveel be lang, in de Van Room's? Heeft u er mis schien één te verkoopen? En hij lachte zachtjes om hetgeen hij blijkbaar als een aardige |grap beschouwde. Julie keek hem ernstig aan. Ja, dat treft toevallig zoo! zei z(e! met een omzichtigheid die een groote WAARSCHUWING. De commis saris van politie in de 6e sectie, bureau Warmoesstraat 48, te Amsterdam, waarschuwt een ieder, alvorens in re latie te treden met J. J. Posthumus, gi rorekening (gemeente girokantoor) P, 2011, zich in verbinding te stellen met zijn bureau. Genoemde persoon geeft, bij koop van goederen enz. girobiljetten af, waarvoor geen dekking is, DE ROOFMOORD TE GORJNCHEM, S. VOLLEDIG BEKENDi. De 28-jarige C. Slot uit Woerden ,diei Zaterdagavond werd gearresteerd als verdacht van den roofmoord op notaris Counrech Staal te Gorkum, heeft gistermiddag] te; kwart voor vijf voor den commissaris van politie te Gorkum een volledige bekentenis afge legd. Nader wordt gemeld: hij heeft mede gedeeld dat hij zich Donderdagavond te zes uur heeft vervoegd ten kantore van notaris Counrech Staal. Toen heeft de notaris tegen hem gezegd, dat hij eerst imoest eten en hem niet voor 8 uur kon ontvangen. S. is toen om 8 uur te ruggekomen en heeft zijn fiets voor het huis neergezet. Er is toen gesproken over aflossing van geld ,dat S. schuldig was aan den notaris. Tijdens die bespre king is een twist ontstaan, S. heeft zich daarbij erg opgewonden en heeft op een gegeven moment den notaris met de vuist een Map opi het hoofd gegeven, waardoor deze tegen den schoorsteen mantel viel, 'welke 'toen is gebroken. Daarna richtte de notaris zich op waar na S. hem met een vaas opnieuw op het hoofd sloeg. De notaris viel toen neer en bleef liggen. Zooals het sectie- onderzoek heeft uitgewezen, schijnt de dood door hartverlamming te zijn inge treden. Hierna heeft de man zich de vermiste T 6000 toegeëigend en ging er vvandoor. Het onderzoek naar het ver miste geld wordt voortgezet. DE OVERVAL TE SCHIPLUIDEN. Ook Maandag heeft de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de daders van den overval te Schiplui den. Er zijn verschillende sporen ge volgd, vooral van personen, die in de laatste dagen zich in de omgeving van de bank bebben opgehouden. Te De Lier is een persoon aangehouden, die aan het signalement beantwoordde en zich overigens zeer zenuwachtig ge droeg. De getuigen, die de personen, die den overval hebben gepleegd, hadden gezien, heben den aangehoudene echter niet absoluut herkend. De toestand van den kassier Van V. was gunstig. VERDUISTERING. Voor eenige maan den werd bij de politie aangifte gedaan van de vermissing van een zak, inhou dende 800 gulden ten nadeele van de Geldersche Tramwegmaatschappij. Een nader onderzoek heeft thans uitgewe zen, aldus de Maasbode, dat dit geld niet gestolen is maar dat door den souschef van het station Doetinchem vei^ duisteringen tot dit bedrag zijn ge pleegd. De betrokken ambtenaar is ge schorst en proces-verbaal opgemaakt. HET AUTO-ONGEVAL BIJ WIN SCHOTEN. De drie overlevenden van het ongeval, dat Vrijdag bij Win schoten heeft plaats gehad, toen een auto in het Winschoterdiep reed, n.l. mej. D. en de gebroeders B. te Stadska naal, zijn allen ernstig ziek. Dit is mede een gevolg van het slech te water in het Winschoterdiep. DE WINTERSPORTHOTELS. Naar het Zwitsersch Tel. Agentschap uit Z ü- r i c h meldt, hebben op een vergadering aldaar dë directie der wintersporthotels besloten, gedurende het komende sei zoen de minimumprijzen der wintersporl- hote'ls gemiddteld tien procent en de ma ximum en gemiddelde prijzen met 10 tot 20 procent te verlagien. beteekienis scheen te verléenén dan zulk een eenvoudige medcdeëling. HOOFDSTUK XXI. WDe inaaim van dezen man1 waa! Ad'aim! Keiler. En, dit hoorde Julie later, nooit in zijn 'lëven "had hij' zich Zoo geam'u- seerd. Was het iniet grappig, d'at hij 'n meisje, dat er uit zag! als een buiten meisje, in 'n thee- en melkinrichting] volgde, een praatje 'met haar maakte en dat het kind hem daar zat te ver tellen, dat ze een schilderstuk Van Van Roon in haar bezit had en verkoopen Wou. Er was bepaald ietsja iets' aandoenlijks in dat een meisje van haar stand zoo iets "beweerde. Ze kon niet anders bedoelen, dam dat ze op de een of andere manier een .copie in handen had gekregen van „Zon en Wolken" waar zoo1 vaak' een steendruk van ge maakt was, copie van het stuk in het Museum, dat daardoor bektemd was ge- (wlorden aan de bezoekers van buiten. 'Ziop, heeft u eie|n Van/ Ro.on te koop1, zei Adolf Keller, die moeite had zich <s ernstig1 te houden. Heerlijk van u! Wel ke afmetingen heeft het stuk? Zestien op twaalf inch zei Ju lie met de zekerheid van iemand, die zich beroemen kan op een uitstekend! geheugen. i Zonder de 'lijst? I Een inch is 21/2' centimeter. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 5