m GEMENGD NIEUWS. Een seconde luchtvaarthistorie van Nederland, BURGERLIJKE STAND. BEKENDMAKINGEN. WAAR IS ERK? Vcrkoopmgen - Verpachtingen ia Zeeland Ongelukken. Vrijdagmiddag werd op een onbe- waakten overweg onder Belvert <1© auto van d©n koopman L. uit Roermond gegrepen door den trein. De auto waar in de heer L. achter het stuur zat, werd ongeveer 150 m meegesleurd. Met zeer ernstige wonden werd' het slachtoffer uit den totaal in elkaar gedeukten wagen gehaald.. Hij heeft in en uitwendige kneuzingen opgeloopen. Donderdagavond is op den Klap- rozenweg aan aen overkant van 'T Y te Amsterdam een ongeveer 38-ja- rige vrouw die daar achter een handkar liep van achteren aangereden dbor een auto en vrijwel op slag gedood. Dq chauf feur verklaarde de handkar en de per soon die daar achter liep niet te hebben ben gezien. EIJ HET VISCH BAKKEN IN BRAND GERAAKT. Donderdag is in de Bey- ersstraat te 's Gr a ven ha ge de 50- jarige bewoonster mej. C. Bi. in brand geraakt, terwijl zij aan het bakken van viseh bezig was. Teneinde spetten te voorkomen had zij oude kranten om de pan gewikkeld. De'ze kranten vatten echter vlam en toen mej. B. trachtte deze vlammen te dooven, vlogfen ook haar kleeren in brand. Eenige buren slaagden er in, het vuur te blusschen. 'rJej. Bi. werd echter met vrij zware brandwonden over hel geheele lichaam' naar het ziekenhuis gebracht. Haar toe stand is zeer bedenkelijk'. De ongelukkige is aan de bekomen ver wondingen overleden. IDENDITEIT NOG NIEfT VASTGE STELD'. De papieren die op het lijk van het door de InsuLhude te O o s t m ii- *h o, r n aangebrachte lijk van den schipi- per van het bij' Schiermonnikoog veron gelukte jacht zijn gevonden, zijn opge stuurd naar den Ameri'kaansichen eonsul- generaiai. Deze hoeft verklaard, dat het hier geen Amerilkaian betreft. Waars'chij'n- lijlk is de verdronkene van Duitsicihe nat tioaaliteit. Gisterenmiddag is helt slacht offer te Oostmahorn begraven. DYN AMIET A AN SLAG. Donderdag nacht is op het klantoor van het Sio'c'. De,- mocratisch Volksblad, te Kasseit een dynamic taansla.g gepleegd. Onbekenden hebben een met stukken ijker en dynat- miet .gevulde sigarenkist aan den ingang van het gebouw geplaats|t en met behulp van een lont tot ontpüpiffing gebraichh Hierdoor werd een muur vernield en de winkelruit versplinterd. Er werd nie mand gewond. Van den vlieger-auteur luitenant A. Vi- ruly, die als auteur onlangs debuteerde met „Voor vrij Contact is een tweede boek verschenen „In de Schroefwind" (Andries Blitz, Amsterda m). Den vo- rigen keer hebben wij met groote waar deering melding gemaakt van deze vlotte schetsen uit het vliegersleven en de vlie gerswereld. Ditmaal zij het ons vergund, ter kenschetsing van inhoud en verhaal trant, het hoofdstuk „Een seconde lucht vaarthistorie van Nederland" hier over te nemen. Wat steekt er een pretentie in dezen titel En hoe bescheiden is hij nog in verhou ding tot die andere titels, welke cons ciëntieuze heeren aan hunne historische overzichten hebben gegeven Tusschen mijn boeken staat het werk van een on metelijk knap Germaan, die enkele voor vallen tusschen den Sfinxbouw en den Vrede van Versailles heeft aangestipt in veertien deelen van driehonderd pa gina's en het geheel toen met beminne lijke zelfvoldoening „Weltgeschichte" heeft genoemd. Ik heb een ander werkje van iemand, die de historie der Fransche luchtvaart gedurende den wereldoorlog op vijfhonderd pagina's heeft meenen te kunnen schrijven. Alsof een eenigszins volledige historie van het leven van één mensch gedurende één jaar niet alle boe kenplanken van de Koninklijke Biblio theek zou vullen Het kwaad zit hem in de omstandigheid, dat boeken aan schrijf tafels geschreven plegen te worden en wat kan de bleeke heer met den vul penhouder, die daarachter verblijf houdt, weten, van wat er werkelijk omgaat, daarbuiten bijvoorbeeld daar, waar vanachter witte cumuluswolkjes een flauw geronk klinkt Laat, met de minstmogelijke preten tie, dit hoofdstuk één seconde Neder- landsche luchtvaarthistorie geven hoe wel de auteur weet, dat ook deze tijd te lang genomen is. De gedachte, hier mee echter wellicht te kunnen bijdragen tot de documentatie van hem, die over korter of langer tijd eens een Historie der Nederlandsche Aviatiek zal wen- schen te schrijven, inspireert hiertoe on willekeurig. Hém zij dit hoofdstuk ge wijd. Aan het werk Welke seconde kiezen we Deze De volgende Het is nu 10 uur 20 mi nuten in den morgen laat ons bijvoor beeld de drie en twintigste seconde ne men. Het wijzertje trippelt rond, daar komt het: 20, 21, 22, 23.... stop! 10 uur 20 min. 23 sec, Hoe luidt de geschiedschrijving onzer nationale lucht vaart van dit moment van dezen dag Op dit oogenblik heft de startofficier te Soesterberg zijn hand op om het ver treksein te geven aan het lestoestel 112. In de 112 zit de leerling-vlieger Van Doesburg, die, na negentien lesuren, zooeven van zijn instructeur verlof heeft gekregen om zijn eerste solovlucht te maken. De instructeur is uit het vlieg tuig geklommen Van Doesburg kijkt in den pijnlijk-leegen romp vóór hem. Hij ligt met zijn geheele familie overhoop, omdat hij zijn studie er aan gegeven heeft om vlieger te worden hij wensch- te op dit moment wel, aan die studie ge bleven te zijn. De instructeur lacht hem bemoedigend toe en denkt Je zal de kist wel heel houden, maar een groot vlieger wordt je nooit. De PHAEH, op weg van Schip hol naar Croydon, komt juist boven de Westerschelde bij Vlissingen in de tradi- tioneele remous, waar de koele lucht boven het breede water en de warmere boven de duinen in elkaar overgaan mevrouw C. de WitVan Vloten, die bo ven Alphen aan den Rijn reeds lucht- ziek geworden is, hoopt vurig op een spoedige noodlanding, voor haar part in de Schelde, en mejuffrouw Nel Sassen, die sinds vier jaar niet in de kerk geweest is, zegt een schietgebedje op als een remoustik den linkervleugel wat neerhaalt. De boordmécano zit in een handleiding voor marconist te vos sen de vier andere passagiers zijn ver rukt over het prachtige gezicht op de breede stroomen, de Zeeuwsche eilan den en het spel van zonlicht en wolken- schaduwen. De piloot geeft rechts aile ron om den linkervleugel, tot verlichting van mejuffrouw Sassen, weer te doen rijzen, terwijl hij den prijs van een op Croydon te koop zijnde leeren combi nation zit om te rekenen in Hollandsch geld de tweede piloot legt een knoop in zijn zakdoek om niet te vergeten, straks voor Marietje Engelsche drops te koopen. Mevrouw H. Vinkde Koning breekt op ditzelfde moment in de keuken van SKELET GEVONDEN. Toeristen vonden in het Solsteingebled (Tirol) het skelet van een verongelukt persoon. Het is gebleken dat van den student Wolf uit Ligni'tz te zijn, die sedert Juli van bet vorige jaar vermist werd. OVERVALLEN OP PASTORIëN. Donderdagavond is een overval ge- oleegd op de r. k. pastorie in het wijk Dorstfeld. Toen er op een gege ven oogenblik werd gebeld, opende de huishoudster de deur en zag zij vijf man nen voor zich. Zij kon de deur niet meer sluiten, daar een van de mannen zijn voet er tusschen had gezet. De bende drong het huis binnen, overweldigde de huishoudster, die alleen thuis was, en doorzocht daarop de woning. De ban dieten vuurden ook nog eenige schoten af, waarschijnlijk op den hond, die blaf te. De daders zijn ontkomen. Er is nog niet vastgesteld, wat gestolen is. Op de pastorie te Czwickwitz in het district Pless werd eveneens een brutale overval gepleegd. Drie met re volvers gewapende bandieten drongen na de buitendeur uit de hengsels te hebben gelicht de pastorie binnen en dreven de predikant en drie huisgenoo- ten met voorgehouden revolvers den kel der in, waarna zij dezen afsloten. Nadat de roovers vijf kamers hadden doorzocht en alles van waarde bijeengesleept hadden, poogden zij de brandkast open te breken. Zij haalden, nadat dit niet ge lukt was den predikant uit den kelder en dwongen hem de sleutel van de brandkast te geven. Zij maakten zich toen nog meester van 4000 zloty in con tanten en slaagden erin te ontkomen, zonder te zijn herkend. OORZAAK TE WOEST RIJDEN. Wij hebben melding gemaakt van het autoongeluk te Maidstone (Enge land), waarbij een auto en een motor fiets, na met elkaar in botsing te zijn gekomen, in brand zijn gevlogen, met het gevolg, dat van de zes betrokken jonge lui er vijf dadelijk verbrandden en één zulke ernstige brandwonden opliep, dat hij ook is overleden. Het bleek, dat de vier jongens in de auto verschrikkelijk woest hadden gereden. Een hunner, een jongen van zeventien jaar (drie waren er zestien, een vijftien), had de au.to voor het weekend gehuurd. De garagehouder had het voertuig grif afgestaan, daar de jongen een veel ouderen indruk maakte. De jongens reden niet alleen woest, maar scheen bovendien de jongen, die chauf feerde, er niet veel van te kennen, of al thans zijn wagen niet in de hand te heb ben, want deze schoot van den eenen kant van den weg naar den anderen. ZIJN GELD VERBRAND. Een land bouwer in het Bosnische dorp K o r o s c e legde 's avonds, toen hij slapen ging, tien biljetten van 1000 dinar, die hij juist voor zijn graan ontvangen had, op het nachttafeltje. Wat later, niet meer aan zijn geld denkend, legde hij zijn bran dende sigaret eveneens op het nachtta feltje. Toen hij een oogenblik later brand lucht rook, ontdekte hij dat de bankbil jetten vuur hadden gevat en voor het grootste deel waren verbrand, VROUWENMOORDENAAR. Na een proces, dat vier dagen geduurd heeft, heeft de jury te A t :i ene zekeren Pie- tro Xantios ter dood veroordeeld. Deze man was in enkele jaren tijds vijf maal getrouwd en had telkens; na korten tijd zijn vrouw vermoord om zich van bjiax fortuin meester te maken. Die politie heeft den moordenaar in 'bescherming moei ten nemen tegen de1 woede des volks, dat hem wilde lynchen. ASPIRINE VOOR JE B'E,ENEN Zij, dië voor korter otf langen tijd' onder de wapens geweest zijn, hebben daar zonder uitzondering de wetenschap op gedaan dat aspirine een geneesmiddel is legen alle kwalen. De mobilisatietijd deed een aspirineepos ontstaan, dat wel haast wereldberoemd en onsterfelijk ge noemd mag worden. Een werkster, in dienst bij een groot handel in geneesmiddelen te Amster dam1 was er achter gekomen, welk een groote waarde de tabletjes en poeiers, die dagelijks onder het bereik van beur handen kwamen, vertegenwoordigden en zij vatte het plan op de aspirine-distribu.- lie eens krachtig te bevorderen. Diat zij daarbij echter meer het oog had op haar eigen voordeel dan op het welzijn der lijdende aspirine-behoevende menschheid. behoeft nauwelijs vermeld le worden. Hoe het zij, de dame maakte er ,een gewoonte van om iederen dag een kleine hoeveelheid aspirine mee te nemen. Eenigen tijd achtereen ging dat goed, maar tenslotte beginnen de firmanten toch argwaan te krijgen. Al heel spoedig viel toen de verdenking op de werkster die door de politie wérd gearresteerd. Een nauwgezet onderzoek wees uit, aldus de Maasbode, dat er tezamen voor ongeveer f 1000 aan aspirine was ont vreemd. Een huiszoeking bij de dieveg ge leverde geen resultaat op. Maar al heel spoedig had de politie ontdekt, dat de vrouw, bijgestaan door haar verloof de, de gestolen aspirine had verkocht aan verschillende personen. Bij de laat- sten kon. tenslotte beslag worden»- ge legd op een deel der gestolen aspirine. Ook de verloofde van de juffrouw is inmiddels gearresteerd. haar woning aan den Amersfoortschen straatweg te Soesterberg bij het afwas- schen van den ontbijtboel nerveus een van die aardige kopjes van tante Jo zij heeft vannacht tweemaal van een vliegongeluk gedroomd en tóch aan het ontbijt een ruzietje met haar man kun nen maken om niks gewoon, ach teraf gezien. Henk is toen boos de deur uitgeloopen. Ze heeft een prop in haar keel ze zou zóó kunnen huilen, Henk zit nu vast in de escadrille, en één slin geringDe luitenant-vliegenier H. Vink overweegt thans evenwel, dat hij met aas derde in troef en een mooie rui ten het bod van zijn partner best kan verhoogen en annonceert Drie schop pen De sergeant-vliegenier Mutsemakers echter tracht zich, waar het jeukt onder zijn vlieglaars, wat te krabbelen, wat zeer lastig is en waardoor het voeten- stuur van de 302 even aan zijn lot wordt overgelaten. De 302 loopt wat uit zijn koers. Daardoor zal de sergeant-vlieger Mutsemakers, als hij over een kwartier plotseling een noodlanding zal moeten maken wijl dan de laatste druppel van het thans reeds door den lekgeworden radiateur in de ruimte verdwijnende koelwater weggeloopen zal wezen, het vliegveld van Gilze-Rijen net niet meer kunnen halen doch een noodlanding ma ken bij Dongen op het weiland van Sjefke Vermeulen en een half jaar later met de dochter van Sjefke trouwen. Maar hij weet nog van niets nu, om 10.20.23 krabbelt hij slechts onder zijn linker laars, en de 302 loopt uit zijn koers. Freule Julie Bogaerdt bekijkt met vochtige oogen het portret van Hans van den Bergh zij is anthroposofe en weet zeker, dat Hans op dit oogenblik óók aan haar denkt. De reserve 2de luitenant v. d. Bergh, H., maakt deel uit van' de escadrille van leerlingen, die zich, tegen het verbod van den Commandant Vliegschool aan zijn wat over-enthou- siaste pupillen om elkaar dicht te nade ren, in het geniep boven het beschuttend wolkendek in het vliegen in nauw ver band oefent. Hij vliegt linksbinnen, tuurt ingespannen naar de roeren van de 121, waar zijn rechtervleugel niet meer- en niet minder dan drie meter van verwij derd mag zijn. Gas afgas bij, nóg watgas teruggas bijlinks schoppen.gas terug.dit is het gedachtenrepertoire van Hans van den Bergh en zijn mede-leerlingen. Ze trans- pireeren alle vijf, hebben slechts oog voor hun formatie. De Commandant Vliegschool, die ze één voor één stiekum het wolkendek in heeft zien klimmen, is ze met een C. V. achterna gegaan en ziet het vijftal, zelf listiglijk achter wol ken met hen mee manoeuvreerend, hun APOTHEKEN. Zondag «n de nachten der volgende week is te Middelburg geopend de apo theek van den heer M. J. van Pienbroek (Pottentaarkt.) Middelburg. Van 14—-16 Oct. Ondertrouwd: A. P. flongepie'- 27 j. en N de Munck, 20 Bevallen: M. E. W. Antheunisse geb. Snijders, d. Overleden: S. Buijs, geh. met P. H. Ta zeiaar 68 C. S. Roose, geh. met A. Euijer. 70 j.; O. Beukert, geh. met Th. C. A Kuijs, 63 j. Vlissingen. Van 8—15 Oct. Ondertrouwd: L. A. Schol, 19 j. en M. Vader 21 j. Getrouwd: J. A. de Back, 30 j. en R. S. M. Decrop 32 j.; L. Korteweg, 30 j. en M. I. Michels, 19 j. Bevallen J. Gijsouw, geb. Weslerbeke, x.; L Beun, geb. de Quelerij, z., G. H. Lootsma, geb. de Haan, z.; J. M. E. 'Dommisse, geb. Tates, z.; L. A. 0. de Viers, geb. Seidel, d.; G. Bertijn, geb. Da- vidse, z.\ P. van Tuijl, geb. Voorhout, d. j A. Florusse, geb. Kroon, d.L. J. M. Matthijssen, geb. Aspeslagh, z. (levenl.). Overleden: W. Theune man van J. van Molenbroek 59 j nM. E. Fens, wed. van J. G Geijsen, 90 j.; P. J. Hintzen, man van M._C. van Veghel, 70 j.; L. J. Mt Aspeslagh, vrouw van 0. J. Matthijssen 32 j. De Voorzitter van het Hoofd- tevens Centraal Stembureau brengt ter Openbare kennis dal ter gemeentesecretarie Afde©- Ting Verkiezingen voor een ieder ter in zage is nedergeiegd het besluit waarbij' R. van Roo te Middelburg benoemd is verklaard tot lid van den Gemeenteraad, wegens het bedanken van A. S. Boone. Middelburg, 16 October 1931. De voorzitter voornoemd, P. DUMON TAK. o ONTTREKKING GEMEENTE-GROND LOSKAAI AAN OPENBAREN DIENST Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare 'kennis!: dat zij, die bezwaren mochten hebben legen de voorgenomen onttrekking aan bochtjes draaien. Hij vindt ze flinke ke rels en maakt het plan ze straks bene den de huid vol te schelden. Ondertusschen leidt de heer Plesman een persconferentie over de postvluch- ten naar Indië en dobbert de W 12 met afgeslagen motor ergens op de Zuiderzee sinds negen uur de luitenant ter zee vlieger Mol wilde, dat men nu maar eens wat opschoot met die drooglegging dan wel dat de motorboot van De Mok eindelijk ter assistentie kwam opdagen en wel zeer gauw, nadema'al om twaalf uur vandaag op de Mok rijstta fel gegeten wordt. Maar de PH-ADP zit, op weg naar Parijs, bij Compiègne in den mist de piloot heeft peiling gevraagd en scha kelt net van zenden over op ontvangen om zijn plaatsbepaling te krijgen. Hij kan nauwelijks het eind van den vleugel zien een dikke witte massa omgeeft de F. Vila. In strakke aandacht tuurt hij op controleur de vol en kompas met 160 K.M.-uur davert de volgeladen ma chine op haar fijne zintuigen Le Bourget- waarts door den compacten nevel, waar in zich heuvelen en bosschen verrader lijk verbergen. De D. P. de Dirk Petrus zooals hij in de wandeling heet wordt daarom op veilige hoogte ge houden de piloot hoopt evenwel van harte, dat Le Bourget ópen zal zijn, overweegt, dat hij maar alvast na de peiling draadloos zal vragen, welk vliegveld hij, zoo niet, dan het beste zal kunnen nemen. Percy F. Bradshaw, in de cabine, is ingeslapen en droomt, iet wat béte glimlachende, van Montpar- nasse; J. C. Jones, van Jones Widford, tikt op zijn knieën een brief aan Wid ford om die straks op Bourget met de Air-Union van 11 u. 30 mee naar Lon den te kunnen geven, doch L. de Voogt, werkend lid der Rotterdamsche Aero- club, die eergisteren zelf bij gebreke aan mistroutine met zijn Pandertje uit de wolken is komen tuimelen, zit met niet geheel ongedwongen gelaat naar bene den in den nevel te turen en wenschte, met de Etoile du Nord gegaan te zijn. Toch zit hij niet half zoo in de pe narie als de vaandrig Schotjes, examen doende voor zijn militair brevet, dewel ke min of meer over zijn toeren is ge raakt door het zichtbaar afgrijzen der examencommissie, toen hij zooeven als zijn eerlijke overtuiging gaf, dat men bij het vliegen tegen den wind in, de wol ken sneller tegen komt dan bij het vlie gen met dien wind in den rug. Daarna heeft men hem toen gevraagd, welken dag hij een langeren vluchttijd denkt te maken den eenen dag Soesterberg-Den Helder en terug vliegende bij windstil weer of den volgenden, met 30 K.M.-uur windkracht tégen op den heenweg en den openbaren dienst van ongeveer 600 m2 gemeentegrond aan de Lostk'aai, en ka dastraal bekend in sectie C. nos 2474 en 2341 gedeeltelijk daarvan vóór 27 Octo ber 1931 schriftelijk mededeel ng zullen kunnen doen aan hun Co.le.ge. Middelburg, den 13 October 1931. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VE.UR, Secretaris. De Distri ets-Arbeidsbeurs voor de ge meenten tusschen Oost- en Westerscdi<elde te Middelburg zendt ons de volgende aanvragen Binnenland. BREDA, 5 bekwame construetieiweri kers, moeten van teekeaing kunnen wea ken, dadellijk, loon volgens C.A.O., voor on'bepaalden tijd, zoo spoedig mogelijk'. MAASTRICHT, 2—3 'bekwame krattnj- matters, dadelijk, 12 cent per ms, ac- ©oordloion, zijnde plm. 5000 imr te verwert- ken, pin*, f 35 to/t f 40 per week, voor 2 of 3 weken, moeten beslist goede vak lieden zijn anders onnoodig zicli aa!n te melden. TILBURG, leerling-s!ager (ter oplei ding), ongeveer 16—17 jaar, liefst R.K., dadelijk, reiskosten en loon nader over een te toornen, plus kbs:t en inwoni|É.g, voor vast. AFDEELING HANDELREIZIGERS. Reiziger voor drukinkten, vakkundig en in het artikel goed bij' drukkerijen enz. ingevoerd, salaris enz. Voor firma in mode-artikelen voor ma- nufacturiers, reiziger voor het Zuiden degelijk bij manufacturiers ingevoerd, sa laris enz. AFDEELING HOTELPERSONEEL, BREDA, 2 bedien ju Efro uwenmoeten ook andere werkzaamheden verrichten, niet te oud, jaarbetrekking, verdiensten ongeveer 10 gulden per week!, inwonend. GRONINGEN, 2 jonge restaurant-fceU- ■ners, leeftijd 22—24 jaar, voorwaarden nader overeen te 'komen, kennis der mo derne talen gewens'cht, (vooral Duitsch,). Aanbiedingen uils!uitend aan de Dis- tricts-Arbcidsbeurs te Middelburg. October. 20 Middelburg, Inspan, Terpstra. 29 Middelb. Huizen met erven Hioolen. Nov. s 10 Middelburg Notarishuiijs. méé op den terugweg. „Allebei de da gen even lang" zegt de vaandrig, met een flauwe poging tot listigheid en een faux air van „mij zal je geen twéé keer nemen en dit schandelijke ant woord zal hem de das omdoen, den ar men Schotjes. 10.20.23.de portier van het vlieg veld Waalhaven schuift een entréebil- jet toe aan L. de Zwaag uit Krimpen (Z. H.), die zichzelf sihds eergisteren loopt af te vragen of hij straks de gevaren van een pleiziervlucht boven Rotterdam a zes gulden zal durven risqueeren de waarnemer van de 515 knipt op 300 M. een foto van de St. Jan in Den Bosch, maar heeft van plaat vergeten te wis selen, zoodat de St. Jein op de torens van het Slot Loevestein komt te staan en bovendien belicht hij te kort met 1l27(t sec. voor dit ochtendlicht te Ban doeng gaat men de lampen der terrein verlichting probeeren, want er komt straks nog een avondvliegtuig van Bata via de verlengd gedachte as van den Utrechtschen Dom gaat precies door het achterhoofd van Julius, die net halver wege een fraaie looping is ginds boven Oldebroek. Helaas laat ons dit werk staken, hoewel wij ternauwernood begonnen zijn. Ook deze ééne seconde laat zich niet historisch vastleggen t rijk is het leven onzer nationale luchtvaart Wij ontvingen nog de volgende boe ken Het vierde en vijfde deel van „Het leven van de dieren", door A. E. Brehm, opnieuw bewerkt door dr. W. Koch, in het Nederlandsch vertaald onder toe zicht van R. Bijlstra. Het vierde deel behandelt de kruipende, de tweeslach tige dieren en de visschen, terwijl het vijfde deel de ongewervelde dieren, in secten, duizendpooten en spinnen be vat: Beide deelen met veel platen. (N.V. Uitgevers Maatschappij E. N. U. M., Amsterda m). „Anna Pavlova", haar ley^n en haar kunst, door Ernst Krauss, met vele afbeeldingen van de overleden danse res, (J. M. Meulenhoff, Amsterda m). d a m). „De Luister van het Land", door J, B. Bernink, ds. A. L. Broer, Magaleep de Zwerver, Jan P. Strijbos, A. B. Wig man, prof. dr. A. van Veldhuizen e.a. Een keurige uitgave, verlucht naar litho's van Jan Voerman Jr. en met foto's van vele anderen. Zij bevat o.a. vele arti kelen over het vogel- en bloemenleven in verschillende deelen van ons land. (A. G. Schoonderbeek Laren).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 7