„ARNHEM" LEVENS VERZEKERING MAATSCHAPPIJ SPORT. UIT RUSLAND. GEMENGD NIEUWS. Te houden Aanbestedingen het bepaalde in art. 44 suib d motor- en rij wielreglemen t. Vergoedingen bijzondere scholen Verzoek.1 beschikbaarstelling gelden art, 72 L.O.Jwet. Verslag toestand gemeente. Vaststelling rekening Burgerlijk Armbe stuur 1930. Aanbieding gemeenlerekenimg 1930. Toelichting. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O, D. SAS VAN GENT. De raad dezer ge meente kwam dezer dagen in openbare zitting bijeen. De gemteenterek'en'ing over 1930 werd den raad aanjgeboden en in handen gesteld der commissie lot onder zoek. Aangenomen werd heit voorstel 'tot vaststelling van het bedrag der (gemeenter lijk'e vergoeding bedoeld in art. 101 der 1. O. wet 1920 over 1929 over de bijz. lag. scholen, op f 1227. voor de meisjesschool en f 1023, voor de jongensschool. Over het verzoekschrift om een sub sidie uiit de gemeentekas van f 200, inge diend door de voelbalvereeniging „Oran je1", voor het inrichten van haar terrein, staakten de (stemmen. Voorts werd het ambtenaren-reglement dn de gemeente vastgesteld, nadat e enige aanvullende bepalingen waren gem!aia|k|t. Heit verzoekschrift van den heer G. van den Hemel om een verhooging dei- jaarwedde als ambtenaar ter secretarie werd na bespreking ingewtilUjjcJJ, Het verzoekschrift van T. Iliiisman e.a om een jaarlijksiche subsidie van f 000. 'voor een zwembad in dc gemeente werd ingewilligd. Het voorstel van hel raadslid J. de Leux inzake wijziging der personeele be lasting. v erd door den voorsteller in getrokken, nadat B. en W. toezeggingen hadden gedaan, bij de begroeting met voorstellen te komen. waarborgt U en Uw gezin een onbezorgde toekomst. (Ingez. Med.) Do poslduivenvereeniiginigj De Blau we Doffer te Schor e hield Zonda j.l. vain uil Soignies (B.) een wedvlucht. Afstand 97.3 km. Los 10.30 h, wind N.,-0. Ie, 4e, 5e, 6e; 29e, 33e: pr., A. Kroni1- been, Hansweert; 2e, 9:e, 32 pr. Pi. Fe,ij- tel, Hansweert; 3e, 10e, 12e 1 Gei, 28 30e Felbodde, Hansweert; 8e en 31 c Tl. J. v. d. Have, Kapelle; 11e, 15e, 17e, J. Theenaart, Hansweert; 13e, 14e, 2l2e en 23e, A. Verhage, Kruiningen18e A. Vers tra eten Hansweert; 19e Gebr. (Nadruk verboden). De nieuwe sensatie te Moskou, Stalin's redevoering, De vooruitgang der Pjatiletka. Een S;0,S. roep, De Sovjet Unie heeft aan alles gebrek, Voorzichtigheid met optimisme, do>ch een zeker optimisme ge grond, Te verwachten verzet, Stalin, de ongekroonde heerscher van Rusland, heeft te Moskou een redevoe ring gehouden, waarin hij op de tekort komingen van het bolsjewistische pro ductiesysteem heeft gewezen en een rij hervormingen aangekondigd, die in de Russische omwenteling zouden mee brengen. Deze redevoering heeft op de bolsjewistische leiders een verpletteren den indruk gemaakt en er ontbrandde een verwoede strijd tusschen de aanhan gers van Stalin en zijn tegenstanders. Ten slotte heeft de dictator, zooals steeds, de overhand behaald. Daarom werd de redevoering, die 23 Juni gehou den was, eerst 5 Juli gepubliceerd. Zoo als steeds, haast zich nu iedereen in Rusland op opvallende wijze zijn instem ming met den dictator te uiten. Eiken dag worden honderden telegrammen uit de provincie naar Moskou verzonden, waarin de genialiteit en het staatsman schap van Sta'lin verheerlijkt worden en trouw aan hem betuigd wordt. Men moet hieruit echter geen verkeerde conclusie trekken: precies hetzelfde zou geschie den indien de dictator hervormingen in de tegenovergestelde richting had aan gekondigd. De redevoering van Stalin bestond uit twee gedeelten: de opsomming van de mislukkingen en het program van actie. Het eerste gedeelte valt letterlijk samen met hetgeen wij in onze brieven over toestanden in Rusland voortdurend heb ben geschreven. De bezoldigde en onbe zoldigde verheerlijkers van de bolsje wistische methoden hier te lande heb ben steeds beweerd, dat alles wat wij over de pjatiletka (het vijfjaarplan) en den toestand in Rusland schreven „par tijdig" en „onjuist" was. Welnu, Stalin in eigen persoon zegt nu letterlijk hetzelfde Kok, Kruiningen; 20e, 24e C. Boogaard Hansweert; 21e 34e J. v. 't Westende Hansweert; 26e L. Nieuwenhuise, Scho re; 27e Gebr. Smaltegauge, Schor©. Eerstaainkomende duif 12.31 h. Laatst aankomende duif 3.16 h. Donker weer, jregen en onweer. Ongelukken. De 38-jarige arbeider J. B. is, toen liij per fiels den rijksweg Nuland-Vinkel overstak door een auto giegrepen, Hij is aan de gevolgen overleden. Die man was gehuwd en vader van tw'ee kinderen. Nabij Beilen is de heer Di. G. met zijn motor in het Oranjekanaal' gereden. Hij kon slechts mlet grootje moeite worden gered en is met ernstige verwondingen vooral aan hel hoofd, naar het zieken huis vervoerd. Een arbeider" die wej-kzaam- hedeen verrichtte op een garnalendro gterij te Z.out'ka ni p werd door een los gewerkte rie'ni'schijf getroffen. Die man is overleden. Zondag zijn bij een wegtk'ruising 'te Dior tni,und twee personen-auto's; mei elklaar in botsing gekomen, waarbij de zes inzittenden van den eenen, zoomlcde de vijf inzittenden van den tweeden Walgen deels zwaar werden gewond. In den nachit van 'Zondag op Maandag is een vrachtauto waarop een 20-tal leden van een wielerv ere enjgJhg uit Iserlo h n bad plaats genomen in de buurt van Silois's- berg tegen een tolhek gereden. Diaarbij werden 5 personen zeer z'waar en negen minder ernstig gewond. Branden. Te Oldelryne bij Wolvega zijn Maandagmiddag twee boerderijen n.T., die van den heer S. van der S., waai* de brand ontstond vermbcdelijk door een defect aan de rookleiding en van Ci. IJ. wiens 300 m' verder gelegen boerderij werd aangestoken door het brandende riet, dat met den feilen Oostenwind over woei, totaal door brand vernield. Yap den inboedel bleef nagenoeg niets behouden Bij de pogingen, van een dienstbode om nog iets uil het brandende huis! te redden werd zij zoo ernstig door een ruit aan hel been gewond dat de hielpees werd doorgesneden. Beide boerderijen waren verzekerd. Verdronken. Maandagavond is le Losser bij liet baden verdronken de schilders knecht A Z. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Zondagmiddag zijn bij het baden in de Lek tc Schoonhoven twee broers verdronken. De 16-jarige en de 19-jarige *M. wier ouders mlet een woonwagen al daar verblijf hielden. LEELIJK TERECHT GEKOMEN. Het 6-jarig meisje J. C. te Rotterdam is Maandagavond bij het spelen met een autoped met haar gezicht in prikkel draad gevallen. Hevig bloedend -is de kleine met een verwond linker oog en een gescheurd oor naar het ziekenhuis over den toestand. Onze tegenstanders beweerden, dat de pjatiletka een succes was. Stalin heeft verklaard, dat de plan nen niet uitgevoerd worden (dus het zelfde waarop wij steeds hebben gewe zen). In sommige takken van de nijver heid is er eenige vooruitgang merkbaar, maar in de allerbelangrijkste takken, in die waarop de geheele pjatiletka steunt, is de vooruitgang zeer gering (6 pet. en minder). Dat geldt vooral de productie van steenkolen en ijzer. Practisch betee- kent dit, dat de geweldige fabrieken, die de sovjet-overheid heeft laten bouwen en waarvoor zij de Russische bevolking in een staat van slavernij heeft geplaatst, geen reden van bestaan hebben, omdat zij niet geëxploiteerd kunnen worden (er is immers nijpend gebrek aan steenkool en ijzer Toen de week van vijf dagen en de onafgebroken arbeid werden ingevoerd, ïebben wij er opgewezen, dat deze hier te lande door de vrienden .en bewon deraars van Moskou zoo verheerlijkte „hervorming" tot een debacle moest eiden. Dat werd door de vreemdelin gen, die een paar weken in Rusland hadden doorgebracht en dus „als goed wisten" steeds ontkend. Het heette, dat de „njeprerywka" (de onafgebroken ar- ieid) uitstekend werkt, dat het een ge weldig succes was, Stalin erkent nu, dat deze njeprerywka tot een volkomen chaos in de industrie heeft geleid. Sta lin kondigt daarom een terugkeer aan tot de week van zeven dagen en tot een algemeenen rustdag, dus zooals in de landen van het „rotte Westen', Bij onze bespreking van de pjatiletka hebben wij telkens er weer op gewezen, dat het plan reeds om financieele rede nen onuitvoerbaar is. Ook dit werd door „deskundigen en kenners" steeds ont kend. Stalin bevestigt nu letterlijk ook deze onze stelling. Hij erkent, dat de pjati letka tot nu toe opgebouwd werd ten koste van dc oude kapitalen en van de landbouwbevolking. Nu, zegt hij, zijn die middelen uitgeput en het buitenland wil ons geen geld leenen (dit laatste is he laas voor een gedeelte waar: de kapita listische landen verleenen de sovjet- regeering geweldige credieten en alleen hierdoor kon de sovjet-regime zich tot nu toe handhaven enin die kapita vervoerd. Niet onmogelijk is, dat de kleine het oog zal moeten missen. BRAND DOOR EiALDADIGE JON GENS VEROORZAAKT. Uit het .on derzoek dat de politie heeft ingesteld naar de oorzaak van den brand, die Za terdagavond het complex houitjen werk plaatsen in de 2 e Hugo de Grootstraat te A m' s t e r d a m in asch heeft getegd is komen vast te staan, dat de ver ondier stelling, dat de brand door baldadige jongens veroorzaakt zou zijn, juist was Deze buurt is berucht oml de straat schenderijen die de jeugd er dagelijks uithaa'id., In een gangetje tusschen twee werk plaatsen stond een handkar te branden die mlet vet en lijm was besmeurd. Klaar blijkelijk hebben de jongens di© zel[f on bekend zijn gebleven, onder deze kar een vuurtje gestookt. Voor men er echter bij kon zijn om de vlammen le dooven, had de brand reeds te ver om' zich heen gegrepen. EEN AANVARING MET HET JAC.HJ VAN DEN KONING VAN ENGEiLANDi. Bij! de opening 'van de zeilwee'k van Ciowes beeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Toen het Koninklijke j,achl „Bri'Lan- nië" met den Koning van Engeland aan boord de startlijn passeerde, 'kwam het in botsing met een uit tegenovergestelde richting komend stoomschip, waardoor 'n nian overboord sloeg en verdronk'. De koning liet den wedstrijd terstond afbreken en ging over op liet yacht „Vic toriai1 en Albert". Bijna tegelijker 'Lijd had een ontploffing plaats aan boord van hef yacht van lady Hunton, waarbij' twee leden der bemanning ernstig gewo]nd wer den. Heit yacht (geraakte terstond in brand en slechts met moeite gelukte het dé opvarenden te redden. VLIEGMACHINE TE MIDDEN VAN TOESCHOUWERS TERECHT GEKO MEN. Bij een vliegdemonstratie bij Diovercour l is een vliegtuig; neergje stort en onder de toeschouwers terecht gekomen. De twee vliegers werden ern slig, drie toeschouwers litdhter gewond BERGONGELUK. In de omgeving van iM e r a n is bij het beklimmen van den Grossen Ifinger, een 23-jarige jon, gemi„n verongelukt. Hij werd reeds eenige .dagen vermist; men heeft thans zijn lijk! gevonden. i OM DEN SCHEIDFR OUP. Bij een proefvlucht voor de wedstrijden om den Schneider Cup is de vlieger kapitein Mon ti hoven het Laggo M agio re neerge stort en gedood. VLIEGONGELUK. Een militair vlieg tuig, dat een oefenvlucht moest makten, stortte bij Gr o s s p ar to w i t z neer van een hoogte van ongeveer veertig nieter. Het vliegtuig, vloog m brand en bteilde vliegers werden gedood. SCHEEPSWERF DOOR ^BRANDi VER WOEST. De werf der British Motor boot Co-mip. le II y tli bij' Spulhamplon listische landen een verwoede propa ganda voor een revolutie voeren). Er moet dus, zegt Stalin, een nieuwe weg gevonden worden voor kapitaalvorming, want anders stort het geheele kaarten- ïuisje ineen. De redevoering van Stalin is feitelijk niet anders dan een SOS-roep. Hij be kent, dat de sovjet-industrie aan alles gebrek heeft: er zijn geen arbeiders, geen steenkool, geen ijzer, er heerscht op de fabrieken een chaos, de plannen worden niet uitgevoerd. De bolsjewiki moeten zich haasten, zij moeten onmid dellijk ingrijpen, een volkomen wijziging in hun methodes brengen. Er moet een einde gemaakt worden aan het stelsel van gelijk loon, ieder werkman moet volgens zijn. capaciteit betaald worden. Geschoolde werklieden moeten meer krijgen dan ongeschoolde, technici meer meer dan arbeiders, ingenieurs meer dan technici. Er moet een einde komen aan de vreeselijke hetze tegen de inge nieurs en de overige „spetsen" (deskun digen), zij moeten in de gelegenheid ge steld worden hun vak uit te oefenen. Er moet een einde gemaakt worden aan de aeschuldiging van sabotage tegen die spetsen (slechts één jaar geleden hitste dezelfde Stalin het gepeupel tegen de „spetsen" op, liet hij honderden volko men onschuldige ingenieurs, menschen, die geweldige diensten aan de Russische ïuishouding hadden bewezen, neerschie ten, richtte hij een waar bloedbad aan onder de ingenieurs en technici enz.) Sfu moeten die zoo kort geleden ver volgde ingenieurs en andere „spetsen" Stalin redden. En in zijn doodsangst laat Stalin ingenieurs, die hij zelf nog kort geleden heeft ter dood laten veroor- deelen en daarna „begenadigen" tot vele jaren dwangarbeid veroordeelen, in vrij- ïeid stellen, verleent hij den „sabo teurs" ridderorden, schenkt hun geld, êteert ze. Zij zijn nu de redders in den nood. De redevoering van Stalin en de door ïem aangekondigde „hervormingen" ïebben begrijpelijkerwijs zoowel in Rus and als in het buitenland een geweldige sensatie veroorzaakt. In het buitenland, waar men de Russische toestanden slecht kent, vervalt men daarbij in over drijvingen. Ik heb al hooren verkondi werd Maandag door een grooten brand verwoest. Een groot aantal race- en m|o- torbooten werd een prooi der vTamlmen. De schade is zeer aanzienlijk. 8 DO O DEN. Op enkele kilometers afstand van T.ortonp, is 'n vrachtauto waarmede eenige personen werden ver voerd, door een trein gegrepen en 50 m meegesleurd. Acht vrouwen werden gedood. De chauffeur werd ernstig wond. DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN Ten N.W. van Ilaesetgehr in het Lechdal is dc bliksemt in een berghut ge slagen. Daarbij werden drie boeren ge dood en twee andere nitenschen bewuste loos geslagen. ONGELUK TIJDENS, EEN DANSPAR TIJ. Te Bo'ltiigen in het Bterner Oberland brak in een danslokaal een draad van het e'lectrisch licht. Twee dan sers werden door den onder stroom staanden draad geraakt en waren op slag dood. f"HmTöoo aan postzegels ge STOLEN. Uit een uilstal'kaiSt van een postzegelhandelaar te Warschau zijn postzegels tof een waarde van 180.000 gulden gestolen. SLUISDEUR VERNIELD, 40 ARBEI DERS VERDRONKEN.— Uit T o r o n t o (Canada) wordt gemeld dat in een sluis van het Lachine kanaal een ernstig on geluk heeft plaats gehad. De stoomboot „Rapids Prince" voer met volle kracht legen een gesloten sluisdeur waarbij de sluisdeuren geheel werd vernield. D.oor het uitsfrooniende water /werd een 40 tal arbeiders die ter plaats© werkzaamheden verrichtten meegespeeld. Slechts 25 hun ner koinden zich zwemmende redden ter wijl de overigen door verdrinking oml het 'leven kwamen. HeD scheepvaartverkeer1 door liet kanaal is gedurende drie dagen gestagneerd. De schade wordt geschat op 60.000 pond. PIER AFGEBRAND, EjENIGE SLACHT OFFERS. Te Pc nar th hij Cardiff brak op- de pier een ernstige brand uit toen ongeveer 200 personen in het einde van de pier gebouwde paviljoen aan het dansen waren. Een deel der dansers kon zich nog over de brandende pier naar land begeven doch de overigen mloesten met booten worden afgehaald. Ilieröij sloeg een der booten om! en de inzitten den kwamen in het water 'terecht. Eeni ge konden worden'gered doch de overi gen verdronken. Hoe groot het aan(a'l slachtoffers is, is nog niet bekend doch het moet zeer groot zijn. Dlej pie,r brandde voor zoover zij van hout was gebouwd geheel weg. Die materieel© schade wordt geschal op 20.000 pond sterling. EEN HOLLEND: PAARD. Twee be reden gendarmen, die naar het stadje Senilis (departement van de Oisie) te rugkeerden-; werden ovtervallen door een lievig onweer. Het paard van een hunner werd ten gevolge vain dien bliksem! schich tig, wierp zijn berijder af en rend© Voort gen, dat Stalin op deze wijze opnieuw de kapitalistische productiewijze zou heb ben hersteld, dat er van het bolsjewisti sche regime niets is overgebleven enz. Dat is echter geenszins het geval. Om te >eginnen blijft het stelsel van gedwon gen arbeid gehandhaafd, Stalin wil het tekort aan arbeiders op een zeer een- oudige en zuiver bolsjewistische wijze aanvullen, nl. door de kolchozen (de ge collectiviseerde boerenbedrijven) te dwingen aan de fabrieken arbeiders te everen. De arbeiders blijven dus zoo iets als lijfeigenen, die door de eene lolsjewistische instantie aan de andere „geleverd" kunnen worden, waarbij de arbeiders z^lf niet geraadpleegd worden, of zij iets voor deze leverantie van evende menschen voelen. Bovendien ilijft de dictator aan zijn productie systeem vasthouden, wil hij de uitbui ting van het volk voor zijn doel voort zetten en nog beter organiseeren. Ten slotte moet niet vergeten worden, dat Stalin al herhaaldelijk beloften had af gelegd, die hij na een zeer korten tijd, zoodra het gevaar was geweken, weer introk. Men denke slechts aan het ge val van een paar jaar geleden, toen hij onder den drang der omstandigheden (er dreigde toen nl. een massale opstand der boeren en dc ontevredenheid der solda ten nam gevaarlijke vormen aan) de loeren alle mogelijke tegemoetkomingen ïad beloofd: er zou een einde gemaakt worden aan de gedwongen collectivisa tie der boerenbedrijven, de markten zouden opnieuw mogen gehouden wor den, de boeren zouden de vrije beschik king krijgen over hun producten enz, ^a een paar maanden heeft hij toen al deze concessies weer ingetrokken en het systeem van onderdrukking verscherpt. Hen moet daarom uiterst voorzichtig zijn in zijn optimisme bij de beoordee- ing van den toestand in Rusland, Dat beteekent echter geenszins, dat wij een zeker optimisme volkomen on gegrond achten. Het ligt voor de hand, dat de plotselinge „bekeering" van Sta in, die zijn propagandisten en bewon deraars in het Westen in zulk een moei- ijk parket heeft gebracht, niet vrijwillig is geweest, dat zij het gevolg is van be paalde gebeurtenissen in Rusland. Vóór alles denken wij daarbij aan de vele in de richting van Senlis. In het stadje aangelcomten, holde het op een mens'chen- menigte in en gaf een soldaat een (rap tegen het voorhoofd, waardoor de onge lukkig© op slag gedood werd'. Het ongeluk wilde, dat op hellzelfdte oogenb'ïik door het inslaan van den blik sem' kortsluiting ia de elecfjrische cen trale ontstónd, waardoor de stad geheel in duister werd gehuild. Het wild gewtor- den paard sloeg blindelings! oini zich heen en verwondde ook een tweeden soldaat 'levensgevaarlijk, terwijl eèin onderofficier en eenige kinderen zoodanige verwondin gen opliepen, dat zij naar het ziekenhuis nioesten worden veryoerd. Ten slótte slaagde men er in het paard t© grijpen. W,oensdag 12 Augustus v.m. 11 uur, Abdij1 te Middelburg namens Ged. Sitaten van Zeeland: het uitvoe ren werken tot inrichting drijven de aanlegplaats te Zierilk'zee t.b„ Prov. Stoombootdienst O. Schelde. Raming f 55.600. Zie Midd. Crt. 22 Juli '31. Wi o e n s S a g 12 Augustus v.im. 11 uur geb. Prov. 'bestuur te Middelburg, 't maken rijwielpaden cement be ton im'et Lijk. werken gedeelte Rijksweg Bergen op Zootml enz. (ond,er de gem. Kruiningen). Raming f 35.400. Zie Staatscrt. 15 Juli 1931. Woensdag 26 Aug. V.ml 11 uur geb. Prov. bestuur te Middelburg het uitvoeren verbetering werken straatweg Middelburg naar Koude- kerke met zijtakken. R aiming f ,11.150. Zie Middelburgsche Courant 31 Juli 1931. Woensdag 26 Aug. v.ml. 11 uur geb. Prov. bestuur te Middelburg het m'aken borden en plaatsen pijlen en herstellen toegangsBruggten mtet bijk. werkzaamheden in de buiten haven te V'lissingen enz. Raming f 68.000, Zie Staatscrt'. 3 Aug. '31. Wioensdag 26 Augustus v.m. 11 uur gebouw Provinciaal bestuur te Mid delburg, het verbeteren, met bijk werken, van een gedeelte van den Rijksweg, gelegen in den Ouden Kraaijertpolder en op den Anhe- veredijk, gem. 's-H.-Arendskerke* Raming f 12000. Zie Staatscrt. 28 Juli 1931. Woensdag 20 Augustus v.m. 11 uur gebouw Provinciaal bestuur te Mid delburg, het herstellen roldeuren Oostsluis, 'kanaal door Z.-Beveland te Hansweert. i Baming f 5200. Zie Staatscrt. 28 Juli 1931. Woensdag 26 Augustus v.m. 11 uur gebouw Provinciaal bestuur te Mid delburg, het maken, stellen en gangbaar opleveren ijzeren toldenr Oostsluis, kanaal door Z.-Beveland te Hansweert enz.- Raminjg f 2i&25. Zie Staatscrt. 28 Juli 1931. werkstakingen, die de laatste maanden in Rusland hebben plaats gevonden en die de bolsjewiki, ondanks al hun wreed heid en terreur, niet konden voorkomen, De economische toestand van Rusland werd met den dag slechter, er dreigde een catastrophe. De arbeiders zijn over vermoeid en de productiviteit van den arbeid daalde onrustbarend. De onte vredenheid der massa begon vasten voet te krijgen. Natuurlijk verzwijgt de sovjet pers dat alles en alleen over eenigen tijd zullen wij de ware toedracht vernemen. De beloofde hervormingen zullen het ver zet verzwakken, maar het geheel te niet- doen kunnen ze niet. Trouwens, Stalin ïeeft reeds zoo vaak zijn beloften ge schonden, dat vroeger of later zelfs aan de goedgeloovigheid van de Russische massa een einde zal komen. Er zijn bovendien in de door hem aan gekondigde hervormingen maatregelen, die verzet zullen wekken. Vóór alles denken wij daarbij aan de verplichting voor de kolchozen, arbeiders aan de in dustrie te leveren. De Kolchozen zelf zullen weinig voor die gedwongen leve ranties van arbeidskrachten voelen, ter wijl de te leveren arbeiders ook weinig verheugd zullen zijn over deze beschik king over hun persoon. Bovendien ver liezen de kolchos-mannen, die naar de fabrieken gezonden worden, recht op een aandeel in den kolchos en dat ter wijl zij aan den kolchos bun grond, vee, werktuigen, huizen enz. hebben gele verd. Ook onder de communisten zelf zullen verschillende maatregelen verzet wekken. Dat beteekent dus, dat de gis ting door de beloofde hervormingen niet zal verdwijnen, maar integendeel toe nemen. Nu zal de G.P.Oe. natuurlijk de ontevredenen in bedwang houden en iet verzet door geregelde slachtingen rachten te breken. Doch zulke middelen cunnen op den duur niet helpen. Vroeger of later verliezen zelfs zulke middelen als de terreur elke uitwerking. Men denken slechts aan het voorbeeld van de ransche revolutie. Wannéér dat oogen- ilik zal komen, weten wij niet. Misschien over een betrekkelijk korten tijd (een jaar of twee), misschien ook later. Alles ïangt van de omstandigheden af en. van den steun van de kapitalistische anden aan de bolsjewiki. Dr. BORIS RAPTSCHINSKY.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 6