G. ROBIJN Co. BUITENGEWONE a CONTANT Old England. HE EREHlÖDHMI AZIJN. RECLAME-AANBIEDING Haalt Vruchten Bowls BiDDMeoil taaier BURGERLIJKE STAND. 0.- en W.'Soufeurg, Advertentiën: MARKTBERICHTEN. 1906 - 1931 LANGE DELFT H 14 Gedurende veertien dagen Aanbieding van restanten tegen spotprijzen. SV Gedurende deze buitengewone opruiming worden de nog voorradige Zomermantels en Zomerjaponnen met de grootst mogelijke kor ting opgeruimd, m Lange Delft H 4. Middelburg. Heeren Overhemden f 2.75. Zelfbinders f 1.35. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. TI KOOP: Groot Woonhuis met Tuin en Achteruit, Oude Jenever Denevers Frères, Denevers Frères, KONINGSBRONNEN Denevers Frères, Wijnhandelaren, Langedelft Middelburg. BRONWATERS. Vraagt ook volledige Wijnprij s- courant. «Inde kan komen als de huidige her- O o m s k in deren per e n le 22—38, id. 2e'9— laan 2a; E. Boelen— Muller, Dam N 7, stei en schulderegelingen worden her- 15, André Desportes 11—12, P|oire Ma- Amsterdam, Deurloostr. 124IIIj C. Pi. (lamme 8—15, bruine Ileerepeiren 10— Snijders, fotograaf, Eigenhaardstr. Pi 231, 18, Langestelen 7—10, N. H. Suikerperen ^ierikzee K. St. Jan.str.C. v. d. Wolk, - verpleegster, Noordplein, M 292, Utrecht zien. j 7—10, Groninger Bergamotten 4—6, roo- |de Suikerijen 3— 6, afval- en uitschotpe-1J- v- Efenstr. 29; T. Adriaansen, ver en 1—8 alles per 100 kg. l nlw05tw Nnnrrtvveff S 248a. Vlissingen omstandigheden, zijn \te Blankenberghe Appels: Madeleinen le soort 15—28, tot eind Juli 10.091 zeebaden meer geno- id- 2e 8-14, PerzLkroode zomerappel le 324 Hontemsse, Kloosterzande, St. Anth. men dan. in 1930 en steeg het aanbal 18—34, id. 2e 9—20, Beaudiy of Balh ges icht. BELGIE. Niettegenstaande de tijds- en weers Ipleegster, Noordweg S 248a, Vlissingen Bethesda"M. J. Mes, L. Gortstraat I ZOUTELANDE. tot 87.132. Aan deze toename hebben 21 26, mr. Gladstone 8 16, Duch.Ol- vooral ook de weekendgasten bij ge dra- denburg 9-12, Earley Victoria 12-21, Ingekomen: cu ook ue nw Jo Codlin Keswick 11-18, zoete St. Jana- M. E. Wage, van Aardenburg, en P. ENGELAND appels 8—12, afval- en uitschotappels Simonse, van Koudekerke. 1—6 alles per 100 kö. Vertrokken: Volgens het gisteravond uitgegeven diversen, kruisbessen 1—6, roode bes- J- Tjaarda en gezin naar Middelburg; A. bulletin wordt.ver id aard, daldetoe- 8_]6 frambozen 40, zure morellen B. Corstanje. Middelburg. stand van Lloyd George voortdurend 30> toma^n 2_12 per 100 kg<; vooruitgaand is. i Bloemen 2—5 Der 100 bos- id 13 oer Gedurende de tweede helft van de De aviateurs Hemden en Pangborn 1()q meloenen 19—40 perziken 1— maand Juli zijn in de gemeente zijn Maandagmorgen vroeg te Chita ge- yXikóoTSSen 2-3 R^SvSoria- - land. Nadat zij benzine hadden ingeuo- aBrikoospruimen 2 3, Iteine Nictoria t n e k o nv e n ,iin vii nnrocwn on Unonc n oni puimen 3.10—4, alles per 100 stuks. ingeKomen. men zijn zij opgestegen en koers gezet p J. Hubregtse wijk E no. 203 uit Mid ■via de richting van Chaborowsh. ,r -t delburg. Mej. E. Dümke, wijk A no.. 76 DUITSCHLAND. Oostburg, 5 Augs. Vedmgsvereeni- Essen-Borbach (Duitschland). Mej. M. De oorspronkelijk op 14 Juli vastge- Sin8 „Avicultura Aanvoer I6O1/2 kg bo- Gebanmis, wijk A no. 76 ,uit Elssen -stelde vlucht van den Graf Zeppelin'naar ter, p-rijs f 0.59—1.66. (Diütschland). Mej. G. B. den Hertog, Engeland zal thans den 18 Augustus - - - aanvangen. TJECHO SLOWAKIJE. Oe Tsjechische Nationale Bank heeft met ingang van 5 Augs. haar wis sel- en effectendisconto verhoogd van 4 tot 5 pet. en de beieeningsrentte voor staatspapieren van *5 tot 6. 1 Z. AFRIKA. Uit Maritzburg wordt gemeld, dat in de nabijheid van Weenen (Z.-Afrika') wijk E no. 100 uit 's Graveinhage. Vertrokken: M. Rieuriens, van wijk E no. 65 nhar Oostkapelle. A. J. Verhage, van wijk Di no. 56k naar Haarlem'. Wi. van Wjel, van no. 1 naar Goes, Mej. P. G. van Middelburg. Yf.u 3—E Aftgs. Getrouwd: J. du Pies-1 Overbeeke van wijk E no 183c naar Ter» sis Sfholtz 31 j. en H. E. Z. Heijse, Neuzen- Mep M- de Poorte> vaa wlJk Dl 1 no. 140 naar St. Laurens. 24 j. pe-i ?llen J. F. de Bijk, geb. Geldof, d Overleden: C. Jobse, wed. C. Brouwer, Gedurende de maand Juli zijn in de jj_l va'4-. JiiaiJljircjiu v olj_l ittoiwu W VCliCU.'cjj uuuovj yyvu. m. ernstige negergevechten hebben 'plaats 36 j.. T W. Versluijs, d. 3 d., L. Passe- §eineel1 T attrfmc gevonden tusschen het stamhoofd van nier, wed van G. Geertse, 70 j.; G. J. T> t nicmmam I Ingekom'eii: Msingaland en het stamhoofd der Impi's, v. d. Woestijne, vrouw van P. Labruyère, die aanspraak op het regentschap van 61 jaar. de Msinga maakt. Een strijdmacht van Koudekerke. 700 Impi's deed een aanval op "de Zon- Van 16 tot en mtetj 31 Juli 'Onder- deklekekraal doch werd teruggeslagen, trouwd: L. Schout jml 23 j. en E. Dinge- Maandag werd de aanval herhaald met raianse jd. 24 j.; A. Prins jm. 23 j. en S. «en strijdmacht van 2000 man. Inmid- Menist jd 122 j H. de Visser, iand.kn. A 85 rut Haar-1 leimimerliede en Spaamwoude. V er trokken: F. Hamelink, rijwielmonteur van B 162 naar Middelburg. H. A. Weijburg en ge zin, procuratiehouder van F 175 naar -1JT7.;4r r r T' Menist jü.izz j - Goes. A. van Dalen, landb.kn.. van A«. 40 dels zijn de Zuid-Afrikaansche autoritei- Getrouwd: M. van de Linde, jm', 24 j. Brouwershaven. ten gewaarschuwd en heeft de vliegende en p. g. van Overbeeke jd. 24 j. c. P. brigade zich naar de plaats der gevech- Vader jm. 22 j. en Mi. A. de Poorte jd. ten begeven om de kraal te bewaken. 19 j. VEREENIGDE STATEN. Bevallen: C. J. Flipse geb. Maas, z.; In een nieuw document van het e. Korstanje geb. De Rijke z. departement van Marine te -Washington, T wordt gewezen op de noodzakelijkheid Taafeas' n torn de Amerikaansche 'marine in een dus:- Over de maand Juli Getrouwd: P. de danigen staat te houden, dat zij in geval Bu«k 19 Jr- «n E. Pieterse 20 jr. van oorlog voor snelle uitbreiding vat- BevallenJ. ICorbijn geb. 1 c baar is. De Ver. Stalen moeten een eer- P- F ,°°ne geo. Midavaine d. ste rangs-vloot scheppen, handhaven en Overleden. 00111 z- gebruiken in overeenstemming inlet de Vrouwenpolder, verdragen. Het document is zoodanig ge- Van 1—31 Juli. Getrouwd: A. van den gesteld, dat het overeenstemt met de Broeke, jm. 22 j. en W. Jalnse, jd. 23 j.; vlootverdragen van Londen ein Washinjg- C. P. Vader, jm. 22 jj. en M. A. de ton. Poorte ,jd. 19 j. Voorts wordt ook' de industrieele mo- Bevallen: J. C. Lourense, g)eb. Volkers, bilisatie in oorlogstijd uiteengezet. z.; S. A. Duvekot, geb. Vermeulen, levenl. Tegen den winter worden e|r 7 mik z.; L. Kesteloo, geb. Dingemanse, z. lioen werkioozen verwacht. Overleden: A. M. Louwerse, wed. A. Frangoois ,59 jaar. Wij meldden gister dat de bejaarde 7 uitvinder Edison 't weer zooveel beter r q,,,»' <>7 maakte dal hij zijn bed heeft verlaten. e.r p r 'kn k i.n„TT1AT,iPl. Edison lijdt aan suikerziekte, Bright- cn „r '°rVr p ok' sche ziekte, een maagaandoening en. al- pn' 0 p PP' J j J gemeene zWakte, tengevolge van het sitricr Pulr' te melkdieet, waarop hij jarenlang geleefd heeft. Zijn dokters, die verklaard hadden, dait hij' nimmer m'eer aan den arbeid zou kunnen gaan, moesten toegeven, dat het niet onmogelijk geacht behoefde te wor- Abonnementen en Advertentiën vooi dit blad worden ook aangenomen door den Agent M. DE WITTE, Marnixplein, West-Souburg. BEVOLKING. Gedurende de tweede hielft van de I irat|binnenkort nog weer aan I maand Juli zijn de volgende personen het werk' kan gaan. Zij' noemden zijln in de gemeente MIDDELBURG. Ingekomen G. A. de Veer, van 's-Gravenhagje, Vliss. straat I 177; C. Naeije, Axel, L. Burg B 10; J. v. d. Berge, bankwerker Amsterdam, Arnemuidsche voetpad T 164a; J. v. d. Ouden, koopman, Oost- Middelburg, 4 Augs. Op de fruit-St Pieterstr- A 60i H- Baas, I Innrlh ilrVTi rOTI "\T PD _TOf herstel een triomf van wilskracht over physieke zwakte. Veiling waren de prijzen: Appels: Madeleinen 826, perzikroode W6§ p 10bI. Wondertgjem, z. beroep, izomerappels 4-24", Earley Victoria 7— Gissingen, Spuistraat F 102; Wa. van 11, St.. Janappels 4-12, Diuchesse d'Ol- Hemert, z- beroep, Den Helder, Baan- dejuburg 6-15, mr. Gladstone 6, Keswick straal Q 242wed- F- W' pasveer-Flo- 3-7, Tarweappèls 7-11, zomeraa-rt 10 hü' Vlissingen, Turfkade H 183; J. !C. afval 10—11, alles per kg. -^epP0, varensgezel, Colijnsplaat, Teer- Peren: Roode Suikerij °2— 7 N H pakhuizenstr. P> 29; J. A. Bootgezel, "Vlis- Suikerperen 4—8, spuitjes 8—18, Ooms- singen, Noordsingel S 156II; A. Troll, kinderen 6—26, précose de Trévoux 4— Amsterdam, O. Vliss. weg V 12; G. C., '23, zomer Louwtjes 11, Schoome van potvlieger, db., IJze.ndijke, Stationstr. PI Bath 10—20, afval peren 7—10 alles 268G- L- de Smit, slager, Colijnsplaat, I per kg. Veersche kingel T 227; E. Lemke, dbd., Diversen: Tomaten 3—15, frambozen Datischland, Rouaansche kade G 153; J. 26—66, morellen 34—49, blauwe druiven L' A' baron van Ittersum, Deventer, N. 76—78, roode bessen 5—21, witte id 6 Haven 1 105i A Radstaak, Linschoten, -17, roode kruisbessen 5—10 witte id Dam F 98' J- van de Me,er Mohr— 3-13, zwarte bessen 13, citroenpruimen Meiboom, Zeist, K. Heerengracht M 276; 29—33, Oranje 27—33, Eldensche 34— M- c- Machielsen, Roosendaal en Nispen, 38, Engelsche krozen 35, blauw'e honing Breestraat O 182; A. C. Stoel, Duiven- pruimen 38, per kg; netmeloenen 9—48 diïkie' Stadsschuur I 153; H. S. Fröberg, - hofmeesteer, Koudekerke, K. Noordstr. E 21-22, F. C. J. L. de P,aauw, Roosendaal en Nispen ,Seissing|el R 239; J. Veenho- Gop« to,. f r, ven, Utrecht, L. Noordstr. G 35-36; C. f3.50. Aanvoer T' p Z ^O 481 f°3 ^ner de V°S' •onderchef meelfabriek, RotBer- 1100 st™ 8 f3-9()Per dam, Kleverskerksche weg V 153; H. S. v. d. Berg, Lompensorteerder van Rotterdam ,Hoogstr. I 142; A. B'. Kor- Does, 4 Augs. Veiiingsvereeniging Z.- stanje, Zoutelande ,L. Giststraat F 196; eveiand. j yp Uilderiks, kapper, Kollumerla'nd, r ^xP°rtveiling- Tomaten A 9, id. Bi 9, L. Noordstr. C 28; S. C. Bliek, rijkstele-1 0, CC 3, Bonken 6.50, gescheurde foniste, Zierikzee Noordpoortstr. M 2. 4.b0, kriel 0.60, roode bessen 8.20— Vertrokken: 14 9'n Z"VvtC id" f4.70—15,20, id. natte C. J. van Holthuijsen, Dam F 98, Vüs- 7 an du™)®le princesseboonen 7.20— singen, BakkCrsdorpplein; C. H. v. Otter- Ki9- Perf 00 kg. dijk, Spa.njaardstr. F 74, Koudekerke, p. ^mL'mbng. Pruimen: Was- a. dr. Dreiber; P. Jongepier jbediende, Q die 2R1 n 60' Abrikoos 21-33, Trage- 234, Goes, Terwelstr. 8; R W. Platen- Hehsoto vï 25, Gar 1418, El- kamp, reiziger K Noordstr. E 15, Utrecht men 20—aaUWe.. 12" 26' blauwe prui- iWestravenstr. 31; A. G. H. Scherder.. krozer" 9n wiinkrozen 17, Engelsche Noordweg S 216, den Haag, Stuivesantpl. Prinp^' p 0ranje's 19-30, 37; G. 'Erancooijs, Volderijlaagte M 125, 18 Affl-rhpiar,611 l. 3' Ctkkelanen 10— Rotterdam, Wolphaartsbocht 408; J. K. 19' -en ~14> Kouwelijnen 7— Swaters, Nieuwe Haven, I 105, Voorburg, Petn PpTen l~ï6' alIes per PF v- Middendorp!. 17; F. M. Bèrkmann, 9R—an -i JoC°^ Trevoux le soort melkbezorger, Bogardstr. D> 38, Diemen, M J 97 «Clapp's Favorite B- de Kievietstr 50; C. Reijnièrse, kap. soon ~/-dd, id. 2e soort 15-22, der Inf. L\ Delft H 21b, Bilthoven, Park- landb.kn. van N. en St. Joosland, Nieuwl. efiTDoriKm -32—5(2, suikermeaioenen 'lS— «o, perziken 2—9, alles per stuk. Ondertrouwd: G. NODELIJK en T. KRAAK Dordrecht, Toulonschelaan 34 Middelburg, Vlasmarkt K 155 5 Augustus 1931. Huwelijksvoltrekking op Maandag- 24 Augustus a s. Gelegenheid tot feliciteeren 24 Augustus in den Schouwburg van 11—12.30 uur. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: H. LUUK en J. JOZIASSE. Veere, Kapellestr. A 51 t5 Aug. '31. Koudekerde, Middelb.weg 61a, Huwelijksvoltr. D.V. 19 Aug. a.s, Kerkel, Bevestiging des nam. 2 uur in de Geref. Kerk te Koudekerke. Zondag 9 Augustus a.s. hopen onze geliefde Ouders, TH. A. CAROL en Tr. KLOEK, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Jasmijnstraat W 118. Voor de vele bewyzen van deel neming ontvangen bij ons 60-jarig hu welp ksf eest, zeggen ondergetee- kenden hartelijk dank. J. MAAS. M. MAAS—Dekker. Koudekerke, 4 Augustus 1931. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onze lieve Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgrootmoeder TANNETJE KENSE, Wed. van Iz. Colijn, betuigen wij onzen hartelyken dank. Familie COLIJN. Groede, 4 Aug. 1931, Hollandsche Gerookte Paling. Gestoomde Makreel. Harderwijkers. Zalmbokking. Nieuwe Maatjesharing. Concurreerende prijzen. Fa. M. VERBURG ZOON, Gravenstraat. OPRUIMING ZIET ONZE ETALAGES MIDDELB. ZIEKENFONDS Donderdagavond geen zitting. Faillisement P. LIEVENSE, koop man en vrachtrijder, wonende ie Westkapelle. De indiening der schuldvorderin gen bij den Curator moet geschie den vóór 1 September 1931. De Verificatievergadering zal plaats hebben op Zaterdag 19 Sep tember 1931, des voormiddags te elf uur in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg. Mr. P. C. ADRIAANSE, adv.-proc Lange Delft H 7, Middelburg. PLAATST UWE ADVERTENTIES VOOR ANDERE BLADEN DOOR TUSSCHENKOMST VAN DE MIDDELBURGSCHE COURANT, WAARMEDE U MOEITE EN - KOSTEN BESPAART. in centrum stad. Brieven onder letters A. Z. Bur. van dit Blad. bet echte fijnste merk. Eiken dag één glaasje. Per literkruik T 4«10. Wijnhandelaren, Lange Delft H 22. Dit is de afbeelding van de EENIGE verpakking van Klaverblad's Karnemelkzeep „Het Melkmeisje No. 340". N.V. „HET KLAVERBLAD", Haarlem. P. J. ASSELBERGS Cs. BERGEN OP ZOOM Opgericht 1882 Bedient de eerste Families in Zeeland. Oordeelkundige behande ling der goederen. Voortreffelijk ingericht volgens veeljarige prac- tische ervaring. Prijscourant en inlichtingen gratis. met Aardbeien, Frambozen of Kersen. Aanbevolen daarvoor Prima belegen Rgnwijn p. fl. f 1.50 Fransche Appelwijn sec of zoet p. fl. f 1.00 Duitsche Mei wijn p. fl. f 1.00 Fransche Champagne merk Amiot in halve flesschen f 1.50. Importeurs, Lange Delft, M'burg. Drinkt voor Uw gezondheid het van Neder-Brakel (België). Vertegenwoordigers voor Zeeland Prjjs per Literflesch 30 cent. Per Kratje van 15 Literflesschen 25 ct. Ook voorhanden alle soorten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 3