'ASPIRIN LAATSTE BERICHTEN. RECHTZAKEN. Financiëele Berichten LEGER EN VLOOT. Drukkende hitte "hevige hoofdpijn. I eenig op de wereld Handel, Nijverheid en Visscheri; AFLOOP VERKOOPINGEN BUITENLAND. Algemeen Overzicht. BEURS- EN WISSELKOERSEN. WISSELKOERSEN. BEURSTHERMOMETER wfeldige wolkbreuk los;'de straten waren in een omlmezien in beeken herschapen en honderden kelders liepen onder. Het treinverkeer tusschen Brussel11 en Oosten de ondervond groote fvertraging. Verder woedde er een hevig onwteer boven de streek ivan Lier. Op verscjlül- lende punten sloeg de bliksetn! in elec- trische draden werden vernietigd, zoodat een deel der stad zonder licht kwam! te zitten. Te Oude-God bij Antwerpen had het onweer een overstrooming tengevolge. Dinsdagnamiddag waren Brussel en omstreken aan de beurt. i Het hevig onweer dat zich Dinsdag avond na een drukkend-warmen zomer dag boven Botterdalm! heeft! ontlast heeft menigeen een benauwd half uurtje bezorgd. Het zag er dan buiten) ook aller- onheilspellendst uit. Zwavel-gele wolken massa's kwamen dreigend opzetten, voortdurend gespleten, door fellei bliksem slagen. Op sommige momenten ton men geen hand meer voor oogen zien. Gelukkig heeft het hemtelV|Uur geen on heilen aangericht. Dinsdagavond sloeg de bliksem in een kapitale boerderij, bewoond door den heer B. H. te Voorst aan den IJssel De geheele familie zat aan tafel in het -voorhuis en bemerkte aanvankelijk niet dat er brand was. Een hevig geldletter verried dat de boerderij in vollen vlam stond. De geheele boerderij met bijgehour Wen is een prooi der vlammen geworden. De brandweer kon niets meer doen dan den vuurpoel onder water zetten, Een zeug met 10 biggen kwam in de vlam men om. Maandagavond woedde boven De ur ne, asten en omgeving een zwaar on weer. Te De urne sloeg de bliksem! in de woning van den arbeider v. d. W. De [vrouw- van v. d. W:., die aan! tafel zat, werd door het hemelvuur getroffen en nog al ernstig gewond. Het huisl van v. d'. W. brandde geheel uit. Ook op het gehucht Wasberg werd een man door den üliksem geraak.t, doch slechts licht gewond. Verder vernielde hed hemlelvuur ge deeltelijk een fabrieksschoorsteen. In een weide wferden drie koeien door het hemelvuur gedood. In Asten sloeg de blikseml op de te- lefoonleiding en vernielde 15 achter el kaar staande telefoonpalen. Ongelukken. Maandagmiddag is de autobus, die een dienst onderhoudt tusschen Amers foort en Barnevelt, aangereden door een auto, waardoor de bus op den top in een sloot terecht kwam. Van de vijf in zittenden kregen twee eenig letsel. De bus is ernsig beschadigd. Maandagavond wilde op den rijks straatweg te Limmen de heer M, met zijn vrachtauto een zijweg inslaan, maar stopte om twee hem tegemoetrijdende auto's te laten passeeren. Vlak achter die auto's reed met groote snelheid de 30-jarige motorfietsrijder M. met op zijn duo een 28-jarige dame. De motorfietsrijder bemerkte te laat den vrachtauto en vloog in volte vaart er tegen op. Beiden werden opgenomen met een zware schedelfractuur; de man had bo vendien een fractuur aan het linker bovenbeen en den linker-onderarm. De heer M. is Dinsdag overleden. De toestand van de dame is zeer zor gelijk. Dinsdagmiddag kwam bij het gevaar lijke kruispunt C r a i 1 o o op hetzelfde oogenblik, dat een wielrijdster den weg wilde oversteken, een auto met groote snelheid aanrijden. Hoewel de bestuur der krachtig remde, kon hij een aanrij ding niet voorkomen. De wielrijdster werd meegesleurd* en met kracht tegen den grond geslingerd Met een hersen schudding en een bloedende hoofdwonde is zij naar het ziekenhuis vervoerd. Haar toestand is ernstig. Verdronken. Dinsdagavond is de 8-jarige H. F. te Den Haag te water geraakt en ver dronken. Te Zwartemeer (Drente) is het 8-jarige knaapje S., toen hij voor zijn moeder een boodschap zou doen, onder- 'fweg met een jongen hond ,aain het speten geraakt en in een kanaal gevallen en verdronken. HET VLIEGONGELUK OP WAAL HAVEN. Een heer, een van de inzit tenden van het verongelukte vliegtuig die lichte hoofdwonden had bekomen, maar zich ondanks alle doorstane emotie, blijkbaar weer nagenoeg ,,fit" voelde, vertelde aan de „Maasbode", dat hij met een kennis voor het eerst van zijn leven in een vliegtuig was gegaan met de be doeling eens een pleizier-vluchtje te maken. Van de toedracht van het onge luk kon hij niet veel vertellen. Het meeste daarvan was hem ontgaan. Plot seling had 't hem toegeschenen, alsof de gebouwen van het vliegveld met groote vaart op hem afkwamen. Toen was de schok gevolgd. Van een paniekstemming onder de passagiers was geen sprake ge weest. Kalm had een ieder het vliegtuig verlaten, waarna men zich, voor zoover men tenminste geen ernstige verwondin gen had gekregen, op het vliegveld had laten verbinden. Het verongelukte toe stel was vorige week nog nagezien en van nieuwe bougies voorzien, had proef gedraaid en uitstekend gewerkt. De PH-AFK is onherstelbaar verwoest. Naar het Volk' verneemt is de Piloot Pelten, die vrij ernstig aan het hoofd werd verwond, laat in den avond per auto naar zijn woning te Heemstede ver voerd. MILITAIR VLIEGTUIG NEERGE STORT. Dinsdag stortte een bommen- werper neer op een spiritusbranderij. Het vliegtuig vloog op een hoogte van I ongeveer 2000 meter in brand. De piloot j sprong met behulp van een parachute naar beneden en kwam behouden neer in de nabijheid van de spiritusbranderij. De parachute van den luitenant-waar nemer bleef echter aan de stuurinrichting van het vliegtuig hangen, zoodat de lui tenant nog ongeveer vier minuten met het brandende vliegtuig vloog. Op een hoogte van 200 meter boven de spiritus branderij brandden de koorden van de parachute door, waarop de waarnemer op een der daken neerstortte en vandaar dood op den grond terecht kwam. Het brandende vliegtuig kwam te recht tegen den muur van een opslag plaats, waarbij de bommenvoorraad ont plofte. De romp van het vliegtuig werd circa twintig meter weggeslingerd en stortte neer op een hulpopslagplaats die eveneens in brand vloog, BESCHUITFABRIEK AFGEBRAND. Hedennacht is de groote Ark's be schuitfabriek te H e e r d e geheel door brand vernield. Te 12 uur verliet een ploeg laat werkende bakkers het gebouw zonder onraad te hebben bemerkt. Te half twee stönd het geheele gebouw in lichte laaie. Tegenover de vuurzee stond de motorspuit uit Heerde machteloos. Men requireerde de brandweer uit Hat- tem, Zwolle, Epe en Vaassen, doch toen het materiaal arriveerde was het gebouw reeds verloren. De belendende perceelen bleven behouden. Alle machines zijn mede een prooi der vlammen geworden. De fabriek werkte met 80 man. AUTO TE WATER. Een auto, waarin gezeten de heer en mevrouw van O, en de heer en mevrouw T., afkomstig uit IJmuiden, die bij eerstgenoemde fa milie logeerden, is hedennacht bij de Jousterkade te S n e e k te water gere den op het oogenblik dat de bestuurder een brug wilde opzwenken. De auto ver. dween onmiddellijk in de diepte. De heeren wisten zich door het portier te redden, doch de dames, die achterin waren gezeten, moesten door toegescho ten publiek door een stuk geslagen ruit uit hun benarde positie worden bevrijd. Beide vrouwen waren bewusteloos, Mevr. v. O. kwam spoedig bij. Mevr. T. echter werd in bewusteloozen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Zij is er zeer ernstig aan toe. De bestuurder werd vrij ernstig aan de handen gewond, HAND' AFGEKNELD. Die 18-jarige dochter van den heer M. leunde Woens dagmorgen in de drukkerij van haar va der te Haarlem tegen de bordpapie renbescherming van een machine. Het bordpapier bezweek en het meisje kwam met een arm tusBchen de raderen. De hand werd zoo goed als geheel afgeikneld VALSCHE RIJWIEL BELASTINGPDAAT- JES. Bij zekeren W. te IJ m u i d e n I zijn een aantal valsche rijwiellbelastingi- pl,aatjes in beslag genomen. W. had er zelf een op zijn fiets en verkocht ze voor! f '1.50. BLIKSEM INGESLAGEN. Dinsdag avond sloeg de bliksem in het boerderij tje van G. te Twello. De brandweer kwam met de mptorspuit doch er was I geen water in de buurt. Alles brandde tot den grond toe af. Uit Goes, Gisteren namiddag, te ongeveer half vijf, werd brand ontdekt in een pakhuis- je van de fa. A. S, J. Dekker, een onbe woonbaar verklaarde woning in de z.g. Bocht van Guinea te Goes. Het ge bouwtje was gevuld met kisten, houtwol enz., zoodat het vuur daarin gretig voed sel vond en de vlammen spoedig hoog I oplaaiden. De belendende jperceelen, w.o. een pakhuis met rubber en vodden, werden ernstig bedreigd en het meubi lair uit enkele naburige woningen werd dan ook in veiligheid gebracht. De brandweer wist den brand tot het pakhuisje te beperken. In een half uur was het vuur gebluscht. Het verbrande perceel was verzekerd. Vermoedelijk is het spelen van kinderen met lucifers de oorzaak van den brand. De overstroomingen in China, tengevolge van den hevigen regenval en het smelten van de sneeuw, hebben groote verwoestingen aangericht. In niet minder dan 16 provincies zijn meer dan j 50 millioen menschen door de overstroo mingen getroffen. De materieele schade is zeer groot. Wanneer door de jaren-1 lange revoluties het afwateringsysteem der groote revieren niet volkomen was verwaarloosd zouden de overstroomin- gen niet een zoo ernstigen omvang heb ben genomen. De ontploffing in den sneltrein M n c h e ndB e 1 g r a d o< heeft thans in totaal drie slachtoffers geëischt. Ter openbare terechtzitting voor Burgerlijke zaken der Arrondislsements1- Rechtbank van Woensdag is' de heer B. A. Th. M. Truffino, burgemeester van j Hulst beëedigd als Kantonrechtler-plaats- vervanger te Hulst. Koffie-productle, Die volgende te Middelburg geves tigde I maatschappijen hadden in Juli een pro ductie in picols koffie van: iSioetnibler Moedjoer 2580 (v.jv 758); SaJafcri Plan tations 1210 (743) en Bandaraljam' 16001 (850). Rubberproductie. De te Middelburg gevestigde rubbier- maatschappijen hadden in de maand Juli de volgende productie, waarbij de tus schen haakjes geplaatste getallen, dije van 1930 zijn: Ruibbermaatschappij Tjo- bentjet 29000 (21847) i/2 kg; Salatjri Plan tations 60.000 (55.533); Zuid-Preanger 79000 (69296) en West-Javasche 52000 (39147). Onthulling gedenkteeken Burgemeester Koert van Wolfaartsdijk. van den Rijksweg no. 58 op den Sloe- dam, behoorende tot de werken tot ver betering van de Rijkswegen in Zeeland. Raming f 4000. Inschrijvers: L. G. J. v. d. Ven, Koude- kerke en M. Wandel, Schoondijke f 5516.80; J. H. v. d. Ven, Vlissingen f5300; P, Dekker, Vee re f4500; P. de Voogd, Veere f4360; Iz, Lagasse, Kou- dekerke f 4350; firma F. Duinhouwer Sr., Goes f 4285; J. Haringman, Colijns- plaat f 3924; F. de Koeijer Sr., Ierseke f 3824; J, Wolse, Ellewoutsdijk f 3814; J. J, Jansen, Middelburg f3745; L. van Boven Ellewoutsdijk f 3680; H, Geldof, Serooskerke (W.) f 3198. Jti veroorzaakt licht Neemt dan, als altijd, Aspirin- Tabletten. Lei op oranje band en Bayerkruis. Prijs 75 ets. (Ingez. Meel.) Faillissementen. De rechtbank te Middelburg heeft1 he den failliet verklaard: K. van den Berg, koopman te Vlissingen. Rechter commissaris: mi, J. H. Bybau, Curator mr. J. Adriaanse te Middelburg. Chr. Riemens, klein-landbouwer te Boschkapelle. Rechter-Commis- saris: mr. Th, Portheine. Curator mr, R. J. J, Lambooy te Hulst, Het faillissement van J. L. Tirimpe, koopman, wonende te Klote,tinge, Cu rator mr. A. H. Kuipers te Middelburg, is geëindigd met een1 uitdeelingslijst van 6.3123 pot. uiL'keeriug aan de 'concurrente schuldeischers. De restauratie voor Hr, Ms, „Sumatra". Aneta mleldt uit Batavia, dat in de Memorie van Antwoord pp het Afdeelings- verslag van den Volksraad o'm'Lnent de begrooting vo(or het Departement der Ma rine, de Regeering mededeelt, dat jde totaalkostlen Van de herstelling van Hr. Ms. kruiser „Sumatra" f 240.000 bedra gen, waarvan f 220.000 kom'cn ten laste van de Rijksbegrooting. Gerekjend wondt, dat de reparatie van de „Sumatfra" half j September gereed zal zijn. Namens den hoofdingenieur-direc teur van den Rijkswaterstaat in de di rectie Zeeland is hedenmorgen aanbe steed het verbeteren van een gedeelte Brüning's radiorede. Rijkskanselier dr. Brüning heieft 'gister avond een radiorede uitgesproken waar in hij o.a. sprekende over de jongste crisis o. m. zeide: „een belangrijke voor uitgang is de leer, die men uit deze cri sis heeft (getrokken, waardoor de ge heele wereld het er over eens is gé- 'worden, dat het lot der volkeren nauw niet elkander is vernonden, dat sforfn ,gen in het organisme van een zoo igroot economisch lichaam als het Diuitsicjhe volk niet zonder ernstige co-nsequen-i ties ook in het buitenland kunnen leiden. Ik hoop, dat nog binnenlkort de te Parijs aangevangen Duitsch-Fransche bespre ldngen, bij het tegenbezoek van de Fran- sche staatslieden te Berlijn zulten worden voortgezet. De resultaten dezer bui- temanascne politieke besprekingen fcijn natuurlijk slechts een eerste stap opi 'een Wejg, aan het einde waarvan, naar wij hopen, een duurzame internationale cor poratie zal staan. Tusschen het eerste resultaat van zul ke bijeenkomsten en de door den drang van den nood opigewelkte verwachtingen, zal altijd een smartelijke afstand blij ven bestaan. Hoezeer ik dit gevoel be grijp en waardeer, het zou toch betreu renswaardig zijn wanneer deilgjelijfce aan vankelijke desillusies in staat zouden blij ken,, den va.st besloten wil om opi den begonnen 'én op den duur alleen succes vollen weg voort te gaan, te remmen.:"' In Duitschland is van tijd tot tijd ge sproken over de mogelijkheid van een buitenlaridsche leening en is de rijksre- geering verweten, dat zij om verkeerd be grepen redenen een gedachte aan een dergelijke leening niet nader heeft uitge werkt. Met nadruk is de rijksregeering tegen deze opvatting opgekomen. Ik stel thans opnieuw vast, dat een groote bui- temlandsche leening, zoowel vppr het oogenblik als voor geruimen tijd buiten de reëele politieke mogelijkheden ligt. Duitschland en zijn zakenleven zijn der halve1 voor het eerst aangewezen op „Selbsthilfe'' en op het vertrouwen in eigen kracht. Niemand mag zich hierbij bezorgd ma ken. Het is uitgeslotjen dat wij Diuitsch- land willen omgeven mei eein Chineesche muur, waarbinnen het Duitsche volk voorzienen.de in eigen behoefte, uitslui tend met eigen handel en wandel zou kunnen leven. Het Duitsche zakenleven is en blijft aangewezen op nauw'e han delspolitieke samenwerking met het bui tenland. Niet de toespitsing van de po litieke partij tegenstellingen'is thans gebo den, m'aar overbrugging van de tegenstel lingen ter doorvoering van een op bouwende staatspolifiek, die aan Duitsch land zijn plaats als gelijkberechtigde in het kader van de groote (stjaatsvolkiën mioet verzekeren teneinde tezamen met hem' de groote taak op tfe lossen, waar voor de nopd van een geheele', wereld, (ge lijk die zijns gelijke nog niet heeft .gezien de mensjchheid in deze uren stelt. In deze rede heeft die rijkskanselier op de hem rustige wijze de wereld, en vooral het Duitsche volk nogeens gezegd' waar "T op staat nu, nu de DuitscMand's herstel door eigen kracht wordt ver wacht. En daarnaast contract met Frank rijk tot stabilisatie van de goede ver standhouding tusschen beide landen. We zijn benieuwd naar denjmdruk de zer rede in het buitenland. In 'Frankrijk vooral. Het komen van Laval en Briand ('vermoedelijk wel zijn plaatsvervanger, daar Briand overspannen is) wordt er door vergemakkelt. f AMSTERDAM, 5 Augustus. Het eerste getjal is die vorige no teering, daarop volgt de officieele no teering van heden. Ned. 22 A-B 1000-6 10U/210l3/8'. Ned. 22 A-B 1000-6 101i/2-10l3/8'. Ned. 17 IOOO-41/2 102—1023/8'. Certificaten-3 793479y/s. Cert. N.W.S.-21/2 675/g—673/4. 'Duits chl. pndst. 100-7 763/8—75i/2. Engl. W.L. 50-200-5 101i/2:-101. Goes '30-4 99 I Zeeeuws. Hyp. B-4% 101 A Amsterd. Bank 1381/4—133%. A Bank Assoc. 38 C Rott. Bahkver. 92%—92%. A Pref. Jurgens A' 100100%. A Ver. Piapf. ,,v. Gelder 86—84%. C Am. Car. en Foundry 18%—18. C Am. Smelt en Ref. 32%—32. C Farbemnd. I.G. 94i/8— 93i/2'. C U. States St. C. 80%-84%. C C. Publ. Serv. 10— 9%. C North. Am. Cy 65i/2—64i/2. A Born Sum. H.M. 132i/2—132. A Ned. Wol Mij 35-35. A Singkep Tin M. 105i/2— 104. A J. C. Japan Ln. 38 A Rotterd. Lloy.d 109% 105. A S. M. Nederland 110109 A Amst. Thee C.M. 3737, A Houth. Alberts 65 C PPeruvian C. Pr. 11%11%. A Erie Spoorweg 20% A Southern Rlw. 31 C Union Pac. Rr, 155149%. C Int. Nickel Cy. 12%—12%. A Koloniale Bnk. 102%100%. A N.I. Hbk. 1000 99%—'98%. C Ne. H. M. 1000 116%—115%. A Alg. Kunstz. U. 53%—51%-49. A v. Berkels P;at. 35—35. C Calvé-Delft 81—76i/2. A C. Suiker Mpij 291/4—29. A. Int. Viscose 14 [A Küchenm. I. Ace. IO1/4— 8%-9%'. A Ned. Ford A.M. 247i/2-240i/2-28i/2., A Philips Gem B. 75%—65%-69. G Unitever 152i/2—14S-433/4<. C Anaconda Cop. 52i/2— 49%-%. C, Bethlehem1 St. 40%381/2-1/4. C Gen. Aviation 5i/8—4i/2. IA A.N.I.E.M.—NJB. 220215. C A. Gas en El. Cy. 13—12%. C Citties Serv. Cy. 9%—9%. C Midd. West Ut! 17%L-1 71/4-1/9. A Alg. Explor. Mq. 67—68. A Boeton Mijnb. 301/4 A Kon. Petr. Mpij. 201%—191-93%.. C, Contin. Oil Cy 8%8-7%. C Shell Union, 0.0. 6—5i/2-i/8. A Holl. Attiter. Lijn 9— 9i/2. A K.N. Stoomb. Mij.. 38-35-36. A Ned. Scheepv. Ui 105—IO31/4.. A H.V. Amsterdam 3021/4—288-82. A Java Cult, Mij. 222212%-07. A N.I. Suiker U. 129%—124%-22. A Poerworedjo S.O. 2119%. A Deli Batavia 169158-54. C Deli Mij. 1000 199%—191-83. A Senembah 249236-34. C Chicago Milw. 5%5. A Amst. Rubb. C. 73-69-66%. A Deli-Bat. Rubb. 35—31%. A Hessa Rubber 45%45-42. A Serbadjadi S.R. 4035. A V.I.C. Ondern, 36<35, C Interc. Rubber 2%2%-%. Prolongatie 1%1-1%. Londen Berlijn Augs. 5 Augs. 12.04i/2l 12.031/4 Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 58.85 9.721/2 34.59 48.371/a 156.321/2 2.47% 58.85' 9.721/2 34.56 '48.40 66.30 2.48 Herziening van het Young-plan? In gemeenlijk goed ingelichte bank- fGerskringen te New-York gaat het ge rucht dat de /Bank vpor Internationale betalingen te Bazel binnenkort voorstel len zou willen doen voor een herziening van het Youngplan. In sommige kringen is men van meening, dat geen herziening (In o gelijk is zoola,n(g 'de huidige crisis voortduurt. In andere kringen gelopffmen daarentegen dat aan de crisis slechts een Unilever - Koninkl. Philips - Accoust. 1 Industrie - MARKT - Young Olie - Amerika Rubber Tabak Suiker Mijnen Schepen Wettig gedeponeerd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 2