Darol Farquhar TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEE UWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN MAANDAG 8 JUNI 1931. No. 132. NAAR ZUID-SLAVlë, I DE AVONTUREN VAN DOOR BERTA RUCK ZEELAND. f (Eigen correspondentie). Belgrado. Mestovic, Kunst en tooneel. Tot 1867 stond Servië onder Turksche overheersching. Tehuis voor studenten. Slovenië en Bied. De Be- tonstad wacht op 'n Berlage. Beo-lgrad, de Witte Vesting. „Belgrade la Blanche" zooails de Franschen het met hun (elegante charme zeggen-, Op de breede wallen zijn bloemper ken (aangelegd ©n dank zijn het 'koeste rend lijlimaat van Centraal- en Oosl- iEuropa staan de witte irissen, de blau we en paarse violen in vollen bloei:' (mollige bloemenloopers, die. de fraaie fortificatie aflijnen. Heel boven op de muren no,g wat pruikerig jgjras, ook daa,r zal binnen enkele weken alles in kleu renpracht zijn aangelegd. Mestrovic, „Overwinnaar", een adelaar met uitge spreide vleugelen op den linkerarm, wijst met de rechterhand naai- de overzijde* van de Save die hier met de Don au samenvloeit naar het „bevrijde land". De Save ,de lievelingsstroom der Joe.go- Slaven, omdat ze drie deelen: Slovenië, Kroatië en Servië verbindt, ontspringend in het eerste, uitmondend nu na den' wereldoorlog binnen het territorium van het derde landsgedeelte. Binnen het honger gelegen deel der vesting, kazernes -en hospitalen, een oude kerk, die in den Turklentijd als kruit magazijn gebruikt werd, een graf van een Grootvizier. We zien links de steden Senum en Pantsjewo, die straks met de hoofdstad één administratief geheel zullen vormen. We zien de in de oorlogsjaren nu eiens door de Ooslenrijksche dgn door de Ser vische leger verwoeste en weer herstelde spoorbrug, nu nog de eenige oeverver binding waar een groot werk in aanleg is voor auto- en voetverkeer. Onder de (grootste booig van 150 meter lang zullen de (Schepen ongehinderd kunnen door varen. Achter, d© vesting de Kalemegdan, vroeger een Turksch kerkhof, en tevens dé ptek waar de Turken de Servische gevangenen ter djood brachten. Nu is het een mooi park in aanleg, waar het igedlenkteeken, tol, dankbaarheid aan Frankrijk opgericht, djen roem van den schepper Mestrovic verkondigt. Mestrovic is op 't ©ogenblik in New- York bezig met d©n bouw van een kerk, nadjat zijn „Indiaan", die in Chicagoi staall, hem het hart der Amerikanen had doen veroveren. Luttele van z'n wferkjein dezelfde, die ongeveer acht jaar gele den in Amsterdam ten, tjooin gesteld waren zijn in een merkwaardig, een voudig en klein lustslot ondergebrachjp, zooals djat voor de Servische vorsten ge bruikelijk was. Merkwaardig voorwaar, vooral om de indeeling. Het is slechts één verdieping hoog, het middengedeelte stjeek,t iets vóór d,e 'lange zijvleugels uit en vier schoor- steenen zijn vrijwel d.e eenige versiering Binnen trekt al dadelijk rechi(s en links een groote ovendeur de aanuacht, de „centrale" verwarming van het paleisje, ïdaarachter een ruime „„hall", het vaslje gedeelte wat verhoogd, terzijde lal van kleinere vertrekken, soms met iets dat wel een badhok, geweest kan zijn; elders een merkwaardige stookplaats met' het spit voor de speenvarkjentjes, die op een open vuur van bloeiende kolen worden 'geroosterd. i Eigenaardig hoe ook toen het toon.ee'1 z'n rol vervulde men denke aan de „Muette die Portfici" destijds in Brus sel opgevoerd; en Rostand's Aiglon zoo goed, als de nationale tragedie „Balkpns:- ka Carica" van d.e hand van koning Ni'ki- ta van Montenegro t'ot stormachtige d©- i 7.) Sheila trok do zware deur open. De inhoud, van de kjast bestond dien. dag en kel uit een 'bundel waardelooze papieren. Zij borg dp doos daarbij en sloot vervol gens de kast, die met 'n zach'tje, duidelijk hoorbare klink in het slot sprong. Vervol gens sloot zij do deur van het kjanljbor weder, waarna zij den sleutel in eend lin nenzak van haar Ifeeren handtasch borg. Toen zij haar eigen kantoor betrad, klonk ide telefoonbel. Hallo! Spreek; ik met juffrouw Cur- tiss? U spreekt met kapitein Farquhar. Juffrouw Curtiss, ik kom vandaag niet meer op kantoor. Wilt u me dius het ge noegen doen alles goed te sluitein.? Zek|er, meneer. Hoe is het met dfe oude heer? Nu. niet te best,.. Sluit u dus alies goed? Morgen kom ik weer. D,qg, juf. froiraj, Jammer... dag, meneer Farquliajr.^ o ja, dat is waar ook, ik heb1 daareven een looper.... Maar kapitein Farquhar had zijn toe stel alweer aan den haak geha|ng©in. Arme man, bepeinsde zij. Hij zal wel dood gaan en je zoudt bakst dejnf- monstraties tegen de Habsburgers leid de. Want al w;as toén Beograd nog een arme stad,, nog geen halve eeuw uit Turksche overheersching bevrijd! waar idp kpien niet als 'kinderhoofdjes maar als reuzenkoppen het plaveisel vormd'en, waar voornamelijk kleine huizen .ston den, tallooze in den typisch Turfyschen bouw met dp overstekende verdieping en d;e vensters met houden horren 'lit terair was d;it boerenvolk, voorzoove(u het geen analfabeten war envolkomen «bij. Iloe is er geworsteld en armoe gela den om kennis te vergaren, oun erin graad te halenl Nu heeft men dat van hool- gerhand geregeld; we zien een zeldzaam goed ingericht Tehuis voor Studenten; la medicus is er directeur, het is alles tiptop in orde, alleen een flinke groote 'studiezaal, leeszaal, en recreatiezaal ont breken nog. Maar de slaapkamers, tel kens voor twee ingericht, zijn luchtig, de wa s ch gelegenheden zijn netjes in orde, het wekeiijksch bad verplicht, terwijl tweemaal in de week het linnengoed voor de modern .ingerichte wasscherij moet worden opgeleverd, waarvoor ze 30 dinar, nog geejn f 1.50 per maand, m'oe- len betalen. We bezoeken cr zelfs dp keuken en de gezellige kokkin, die uitstekend Duitsch spreekt en die een echt .gemeend complimentje krijgt, dat haar schotels er zoo keurig opgemaakt uitzien, vindt dat we hel nu ook proeven moptpn e(n het is héél lekker, zelfs de soep van schapekoppen, waarvan de zielige sche- deltjes al dadelijk bij het binnenkomen uit de groote kookpot ons waren op gevallen. Kraakzindelijk ia,lies. Als we in de eetzaal komen en onze geleider verteld heeft, wie we zijn, klinkt ki spontaan en hartelijk handgeklap. Is het vreemd dat een evein spontaan „Zivila Jugoslavia" (leve Joego-Slavië!) onzerzijds volgt, dat de naar o,ns toege keerde jongensgezichten doet opglanzen? Hoe graag zou ik nog lang stilst;a(a(n en bij de hoofdstad en bij de hoofdstad van Slovenië, Ljubjana. Vandaar ging het naar het vriendelijke, koesterende dorp je Bied, zomerresidentie van het konings paar, in open auto's, zoodat we ten volle van de altijd sneeuwgekoepeldeln Triglad, van de schilderachtige, voor Slo venië typeerende hooiharpeh, van de bloesempracht der pere- en appelboo'men der Alpenweiden konden genieten. B,led, dat 500 m hooger ligt, is een winlersporll- oord in opkomst waar de drie konings kinderen de slci-kunst onder de knie probeeren te krijgen, waar het weer in de zomermaanden altijd een temperatuur heeft boven de 25 graden en waar een Zwitsersch arts, Arnold Bi'klé, die z'n tijd ver voor uit was, al in het midden der vorige eeuw, z'n zoinnekuren invoerde, zoodat we nog een vijftigtal „luehthutten" aan dep oever van het meer als een uilf- noodigitng tot 'n „natuurleven" vonden. Of er dan heeiemaal niets op Zuid- Slavië aan te merken valt? O ja wel! Als ook het vroegere Servië ooit toet- ristenland der toekomst worden wil, zal het naast het Cyrillische sch,rift, op z'n straa Inaambordjes het door veel meer volken gebruikte Latijnsche schrift moe ten invoeren. Nu staat de vreemdeling machteloos, want de gewone methode om met een stratenplan zelf je weg te zoeken is uitgeschakeld. En de taxi's zijn er onbetaalbaar èn omdat ze weiniig gebruikt worden, wij hebben 1 auto! op 80 inwoners, Joego-Slavië 1 op 1200 èn omdat de benzine er vijf of zesmaal zoo duur is als bij ons. 'Bjelgrado, 'de betonstad met z'n reusj- achtige gebouwen, z'n sinds den oorlog verdrievoudigd inwonerstal, mist op het oogenblik nog dfe kunstenaar-architect). Laat men jonge menschen na,ar Neder land zenden. Wij hebben daar véél gef ken, dal hij wel voor morgen er geweest zal zijn.... Maar zal me dat mijn ba^nt tje kosten? De oude Farquhar stierf dien nacht niet. Hij was nog wel niet buiten gevaar, maar den volgenden ochtend was hij nog in leven. Maar toen dien dag zijn neef op het kantoor kwam was het met de zaken ver van gewoon gesteld: liet parelsnoer was spoorloos verdwenejn, HOOFDSTUK IV. Onder verdenking. Om vijf minuten voor tienen vefscheen Farquhar's neef dien morgen op kan toor, dus vijf. minuten eerder dan zijn kantoorjuffrouw, die als altijd precies op tijd was. j Toen hij haar hoorde binüenkome'n riep hij dadelijk: i Juffrouw Curtiss! Sheila's zwart en sierlijk silhouetje fee- kende zich scherp af legen 'het gelige licht, dgt door het raam naar binnen viel. Met opgeheven armen maakte zij juist aanstalten om zich 1e ontdoen van haar zwart klokhoedje, da,t om haar be koorlijk hoofdje sloot alsof zij er mede geboren en opgegroeid was. Het spreekt vanzelf, dal diit hel eenige hoedje was; dat liet meisje bezat. Het was ook ha|ar ©enige wandeljak, dat zij a(a(nhad„ een ^donker Mauw costuum met een wit ge plooid kraagje, een ceintuur van ver leerd op ieder genied; op dit gebied kan men vau ons toeren. W, Wynaendts Francken Dyserinck. 1 M—a 'MI—«fcHIH'l'lT~ -ya¥~■«- - WALCHEREN, Gemeenteraad van Arnemuiden, Vrijdagmiddag le 2 uur vergaderde de raad van Arnemuid e n onder leiding van den heer II. G. Horninge, burger meester dezer gemeente. Ahvezig dc heer C. van de Ketterij. Ingekomen is een bericht van den Minister van Financiën dat de uiitkee- ringen ingevolge de nieuwe wet O'p del financieele verhouding lusschen het rijk en de gemeenten zijn vastgesitiefd lo ingev. art. 3 letter a op71' 3000; 2o. ingev. art. 3 letter b op f 14.417. Voorts werd medegedeeld, dat het aan- lal gemeenten, dait adhaesiei heeft be*tui|gd aan het adres betreffende wijziging van art. 195 der L. O.-wel (vak j lichamelijke oefening) sedert de vorige: vergadering in (gestegen lot 405. De afdeeling Zeeland van de Verepni- ging van Nederl. Gemeenten verzocht in verband met voren vermeld adres in bel vervolg niel rechtstreeks tot del regerfring of Staten Generaal fe wenden ,rloch daar toe de lusschenkomst van' de' vereenigjirtg of de provinciale afdeeling in te roepen. De heer A. Schuit zei-de, liet wel ejen beetje -aanmatigend te vinden van de afd. dal <een gemeente' zich voortaan niet 'meer zelfstandig lot de regeerinig zo-u mogen w.enden, maar dit alleen zouden moeten doen door hun tusschenkomst. Algemeen is men van gevoelen, dat deze onder voogdijstellinfg van den raad wel een beetje ver gaat. Besloten wordt de vereeniging op gepaste wijze van het gevoelen van den raad in kennis te stel len. Medegedeeld wordt, dat B. en W. met den geme-enlebo-uwineester en dén in specteur van het lager onderwijs ter plaatse een onderhoud, gehad hebben omtrent de verlangde verandering van de privaten aan de openb. school in de kom dei' gemeente. Een plan hiertoe, waarvan de uitvoe ring- in 1932 kan plaats hebben zal den gemeenteraad bij de behandeling der bc- grooting voor dat jaar worden aangebo- boden. Blijkens ingekomen opgaaf is aan dje gemeente Middelburg over 1930 ver ver schuldige! voor bijdrage in de kosten voor hel Nijverheidsonderwijs een bedrag van f 617.36. Voor id,e som van f 256 zijn aan de fa. De Hamer, alhier cle rl-oléeringswferken bij d'e mest vagi! aanbesteed. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het omwisselen Van een obliga tie groot f 1000 Stjaptsiieening 1918. Bes-loten wordjt 'tjot belegging der op brengst van het jach-ljrccht van het Pu-t- tershoeikje en van een bed,rag van f 54 uitkeering op twee aandeelen, Crediet- en en Handelsmaatschappij. Hiervoor zal f 200 Staatsleening wor- d;en a angekocht. Aangaand© een verzoek, van de erven P. van den Broek© lot aankoop van een stukje gemeentegrond,, dat sinds tal van jaren door den achtereenvolgenden bewo ner is gebruik,t, als eigendjom, stelten B. (Ingez. Med.) lakt leder, even zwart en ;gla|nzend nis de haarlok welke over elk harer wangen hing of als d;e Russische kaplaars jets, waarmede zij hel kantoor was binnen gegaan. Er was iets in de loon va(n de slejm van haar chef dat baar even deed opi- kijken (Zou er iets niet in orde z'ijln?) Nog met den hoed op liet lioiofd deed zij een schrede nader in de richting van den slanken jongen man, die op den drempe'l van het achteraanfoor stond. Ja, meneer? Juffrouw Curtiss (niet eens: goe den morgen) is er gister -geeln pakje genracht nadat ik weg was gegjaan? Zeker, meneer, haastte Shièi'la zich te ze,ggen. Ik had u, dia't juist willen md- dedeeten. Ik borg het in de brandkast, zooals u mij had gezegd. Ilet was belli pakje met de parels. Het is gistermiddag gebracht, even voor u me opbelde jo|m! me te zeggen dait u /niet imeer op kajnloor zou komen. U belde weer af, toen ik u wilde zeggen, dat het pakje eVen te voren was gelnacht. f Hoe laat was dat? Ongeveer half drie antwoordde Shei la, zich verwonderend over zijn bruusk ke manier van optredeh. Hij was altfijd zakelijk natuurlijk, ma,ar nu wjas liij be paald kortaf. Zij dacht: Ilet gaat zeker slechter met den ooim. Hij ziet er uit alsof hij niet geslapen heeft. Bileek on betrokken. Ik vermoed, dat hij den ga|n- schen nacht met den ouden -man is opf eil W. voor deze 2.5 ,a waarbij nog i/2 a wiater is te verknopen voor f 75. De heer L. Puijpe wil f 100 Vragen, hij vergelijkt den prijs met wal' binnen de gemeente wordt "betaald. In d'en loop der 'besprekjagen worden de voorwaarden van den verkoop nog aangevuld,, dat op het terrein niet mag, worden gebouwd, om het uitzichtj op den overweg van den spoorweg niet le be lemmeren. Verder dat d-oor het piaaitjsen van één of méér sïeerien. palen do grens lusschen het vesteweiland (eigendom der gemeente) en tiet particuliere erf d,aar duidelijk wordt aangegeven, en dat de sloot aan de zijde van het vesteweiland van uit die grens gemeten, niet breeder dan hoogstens D/s meter zijn mag. Het voorstel B. en W. wordlti aangeno men mei 4 tegen 2 stemmen, tegen d© heeren Pnijpe en Crucq. B. en \V. stellen voor een h-ijdlrag© van f 5.28 jaarlijks le verleenen ter tege moetkoming in de kosten der vrijwillige ongevallenverzekering- van den gemcen- Cehouwmecsler. Aan hol verzoek lol verlaging van hel rentetypc d©r verst,rekte gelden ingevol ge -d© landarheidersvvet, zal adhaesici wor den 'betuigd. Het amlitenarenroglemeïit wordt over eenkomstig het voorstel van B. en W. Vastgesteld. Ingewilligd 'wordt een verzoek van do vereeniging Bijz. L.O. op Gereformeerden grondslag om een bedrag va|n f 291 ter aanschaffing van nieuwe schoolbanken. Een schrijven van den ambtenaar v;an liet openbaar ministerie van hot Kanton gerecht alsmede een dito van B„ ejn van Middelburg, inzake een wijziging van de verordening der Vteeschkeur.ngswet (verkoop van vleesch) wordt in hafnden van B. en W. gesteld. (Bjj de rondvraag vraagt de heer Schuit of de lijd niet gekomen is voor deze gemeente, om! rechtstreeksch pogin gen aan te wenden tol verkrijging van een drinkwaterleiding. Hij heeft gezien dal Vlissmgen zichzelf zal helpen zoodat hier op samenwerking niet le rekenen valt. i De Voorzitter vraagt of de heer Schuit hel aan zou durven om in dezen 'tijd een waterleiding voor eigen rekening te bouwen. De heer S c h u i t meent van wel Verschillende mcehingen worden ge uit, waarvan de hoofdstrekking is, dat het alleen mogelijk zal zijn in vereeni ging met andere gemeenten; daar anders dc druk der kosten te zwaar zal zijn. Bi. en W. zeggen toe in elk geval eens te zullen samenspreken met N. en St. Joosland, Rillhem en den directeur der Z u id-Be velandsche W,a ter leiding. .'Blijkt dan uit die besprekingen dat de leiding lot stand komt, dan kan een nauwkeuriger plan worden uitgewerkt. De heer Crue q vraagt of he;t de her- bedoeling -is de boomeln bij de mestvaalt al aanstonds te rooien. De heer Franse zegt dat het mee- rendeel wel zal kunnen blijven staan, lot het najaar, tenzij het aantal werkei- loozen. veel mocht toenemen. De heer Crucq geeft in overweig'mg op het Schorretje en aan den Molendijk eenige meerpalen te doen plaatsen, hel komt tegenwoordig nog al eens voor dat de vloot in groote getale thuis is, en dan weteln de menschen 'niel, waa,ra|a(n zij hun scheepjes moeten irueeren. De Voorzitter zegt dait Bj. en W. zich hierover met den Rijkswaterstaat in verbinding zullen stellen. gelrokken en dat verklaart w.ajarom hij zoo kort van slof is. Zij werd in haar overpeinzingen ge stoord door haar patroon, die kortaf ópi- merlcte U zult wel begrijpen, dat er iels niet in orde is. De parels zijn verdwelnen. Sheila voelde een schok door haar gansche lichaam gaan. Zij maakte een gebaar van verbazing, bleef daarop stok stijf staan. Plotseling doemde een gevoel bij haar op, alsof zij' dit vooraf had ge,- voeid, alsof zij altijd wel geweten hacl\ dat zoo iels moest gebeuren, dat het noodlot het had gewild. Zij kon enkel uitbrengen: Verdwenen? Iloe is het mo gelijk! De vraag klonk wat wonderlijk en dat gevoelde zij ook'. Norsch en ruw zej-d© hij!: Op het oogenblik, dat ik o'p heli kantoor kwam, belde onze cliënt -mij op om ine te vragen of zij vandaag nog de| parels zou krijgen. Kom in het kantoor van mijn oo'nv juffrouw. In stomme verbazing volgde Sheila hem naar het achterkantoor. Hij opende de ongcsiolen deur van de brandkast en wees naar binnen. Op de bovenste plank lag de bundel samengebonden papieretu. Met wezcnioozen blik (zij gevoelde dat zelve) keek zij er naar. Juffrouw Curtiss, toen ik vanmorgen de brandkast open deed, was de toef stand precies zoo. De bundel papier lag er onaangeroerd en verder was de kast ledig. .f 1 (Ingez. Mod1.) ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Gemeenteraad van Breskens, BRESKENS. Vrijdagmiddag] vergaderde de raad dezer gemeente. Hel verzoek van de -muziekvereeniging om een subsidie van f 400 voor het dit jaar te houden muziekconcours ging naar B en W. om advies. Eveneens het voor tstel van de heeren Notebaarttl en de; Kruijter om den wethouder Wolttie-z we gens indirecte levering van bpuwmate;- rialen le schorsen. De heer Notebaart vraagt waar om bel nu niet behandeld kan worden. B. en W. wenschen hierover eerst ad- vier uit le brengen. Mét 4 legen '2 stemmen en 1 onthou- houding werd besloten het verzoek naar R. en W. terug te zenden. De voo rz. deelt nog mede, dat na gedane onderhandelingen met de Diaco nie de kwestie Molenwater is opgelost. Er kan dus hieraan weder gejbouwd wor den, en bouwaanvragen worden mitsdien weer ïh behandeling -genomen. Besloten wercl aan cle P.Z.E.M. 'te. Mid delburg ontheffing te verleenen krach" lens art. 54 van het Motor- en "ftijwiel- reglement. Werkloosheid, Ingetrokken werd de machtiging van ,b urgerrech t el ij ke handelingen. Thans komt aan de orde de brief van dc heeren Notebaart, de Kruijter en Lijk, waarin izij ingevolge artikel 40 der ge meentewet een spoedeischei-nde vergade ring van den raad gevraagd hebben in verband met cle h-cerschendc werkloos heid ter plaatse. 'De lieer Notebaart deelt mede cle vergadering aangevraagd te hebben omdat er zooveel w-erkloo-zen ter plaatse zijn. Hij stelt voor deze lieden werk te ver schaffen of zoo dal niel gaat een steun regeling in het leven 'le roepen. Dc heer De Kruijter zegt dait de regeling die thans bestaat, maar een .noodmaatregel is, f 7.50, die maar ge middeld per weck verdiend kunnen wor den ,is veel te weinig. De heer L- ij.k zou willen zien, dal er een reselinjü kwam, niet voor één partij, maar voor alle 'werkloozen. De voorzitte r zegt, clail B-. en W. verschillende besprekingen over de werk loosheid reeds hebben gehouden, en nog steeds van oordeel zijn dat op den inge slagen weg blijven voortgaan bet beste is. Voor werk zou nog in aanmerking kun nen komen o.a. de rioleering van de Zandstraat, de Havenstraat, Boule vard. Verdere werkzaamheden aan de vuilnisbelt en aan het strand. De nood is nu niet zoo hoog gestegen, dat een steunregeling in het leven zou geroepen moeten wor,d©u. Eerder zou men moeten trachtten die menschen bij een rijksWerkverschaffing onder te bren gen. Spr. betreurt het d[at cle werkloozen zoo weinig zelf trachten werk le vinden. Bij zijn thuiskomst van verlóf heeft hij verschcidpnc werkgevers gespróken en allen hadjden dezelfde klacht. De heer Notebaart herinnert; d©n voorzitter er aan, dat, toen de regeling getroffen werd, hij cle toezegging ontvan gen. bad, dat er wel een 25 a 30 man aan hel werk konden gaan, en clat is ni-ef gebeurd,. Hij zou wil'len voorstellen naar meer werk om te zien en wijst op hef leggen van trottoirs aan weerszijden van cle Dorpstraat. Hieraan blijken evenwel vele moeilijk heden vast le zitten, dat werk, zou heel veel van de financiën van cle gemeente Wat kon zij daarop antwoorden? Met moeite bracht zij er uit: Maar de parels, kalpitein Farqip har? Waar is cle doos met de pa-fels gebleven? Dal wilde ik u. juist vragen. Ik legde ze in de kast.... En u riet zelve, dat ze er niel meer in liggen. Maar zij zag nog w,a,t ©nders. Er kwam een gedachte bij haar op dje- zij niet koin verdragen: hij verbeeldde zicfh dat z'ij1, clat zij..; Neen, hel was te afschulwfelijkl! Mei een stem, die deed denken aan die van clcn Ouden Kei Farquhar, ging hij voort Mag ik nu in de eerste plaa,ts verf- zoeken me precies te vertellen wat er gistermiddag is gebeurd. Olm' half drie, niet waar, werd het pakje gebracht. Wie orachl het? Sheila moest even slikken en haar keel schrapen alvorens zij antwoordde]: Een loop-knecht' van de firma uit Wliitechapel. Wat was dat voor een map.? Duid me dal wal nader uit. Nu, erg zwart... zeer Vlein. Kort en (lik', nog al viezig;. Hij droeg een. lakfeiril- sc'he pet... en snuffelde met zijn neus. Jawel, hun gewone loopknecht, Har- ris. Maar deelt me nu precies mede, wat hij heeft gedaan. (Wórdt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 5