SMAAKT LEKKER ZOO'N KOP VAN NELLE'S PAKJES-KOFFIE Openbare Les kLEIMCADVffiTEHTIEH Stemt ilülOUI STEMT LIBERAAL «laar helpt geen e ueesmiddel. v in a 1 t i n e VAN 45 CENTS PER HALFPONDSPAK Haakl thans |Dv Adroeaat Bi iSGhrping te koop „SCHEEPENE" 60 cent. I. MEERTENS J». da DANKBETUIGING. DEBÖOE beschaafde DAMES, Een goede kant van de malaise Volvette Goudsche Kaas 75 cent per Kilo. Volvette Edammer 45+ 75 cent per Kijo. K. MEERTEJNS! Jr. Inmaakbrandewijn, Echte Korenbrandewijn Denevers Frères, Advert aeren doet vurkooperT 1 Kilo-emmertje prima ÏHUISHOUDJAK p( LIJST 3 t uw zenuwachtigheid, werk schuwheid, slapeloosheid, lusteloosheid, prikkelbaar heid, is vaak gevolg van ondervoeding, het leven is veel enerveerender dan vroeger, maar het «lagelljk- sche voedsel is hetzelfde gebleven, vandaar de onder- voeding, waartegen geen geneesmiddel helpt. noodzakelijk is een veredeld aanvulllesgsvoedsel als per liter f 2 80, per liter f 3.-. Mee gratis Advocaatrecepten, „Uit het Volk-Voer het Volk" Concert- en Gehoorzaal Entree 30 cent, bel. inbegrepen „IN DE TWAALF UREN" Vrijz. Dem. Bond. Dit is Bussink's bekende Ellekoek! ECHTE DEVENTER KOEK Doei Uw Voordeel. EEN NETTE JONGEN H, RABBERS Co. LIJST 8 LIJST 8 N.V. Middelburgscfae Maat schappij van Stoomvaart) jjg ge Voor ie to 1© bewgzen van deel- V neming, ontvangen bij het over- dc Iflden van onze geliefde Echtge- binoote, Moeder, Behuwd- en Groot- lie «oeder, in Mejuffrouw ALIDA SIES ra geb. WITTENTROP, w betuigen wij onzen hartelij ken dank. w Uit aller naam, J; S. SIES. P Voor de zoo talrijke bewijzen ran deelneming, betoond bjj het stplotseling overlijden van onzen ^besten Man, Vader, Behuwd- en k Grootvader, den heer ^JACOBUS WILLEM PERRELS, betuigen wij onzen har telgken dank. Wed. N. S. PERRELS—Blom, d kinderen, behuwd k en kleinkinderen, d Veere, 8 Juni 1931. SI u ii 1 De door den E.A. Seor Rech ter-Commissaris goedgekeurde eeni- ge uitdeelingslijst in het Failliss^ ment van W. P. PIETERS, brand- stoffenhandelaar, wonende te Mid delburg, is heden door mg ter Griffie der Arr. Rechtbank alhier nedergelegd om gednrende 10 dagen te liggen tbr kostelooze inzage van de schuldeischers. Mk. F. W. ADRIAANSE, Curator. Middelburg, 8 Juni 1931. Bij de bevordering van den zorg voor de lichamelijke gezond heid van het kind, worde gestreefd naar samenwerking tusschen huis gezin en school. Eenvoudig maar doeltreffend med isch-hygiënisch schooltoezicht is nuttig. v s g b d v l d ovomaltine is een gemakkelijk verteerbaar, goed «smakend» droog extract uit de natmirprodnctenversche zwitsersche melk, verscho-eleren, gekiemde gerst en een weinig cacao.' busjes van 80 ct. af heeft elke apotheker en drogist voorradig^ GROENMERK m UBg*" Groote instelling zoekt eenige welbespraakte niet onder de 25 jaar. Hooge ver dienste verzekerd. Zicb aan te melden Dinsdag van 5.308 uur. Hotel „De La Station" J. C. A. VAN HEUL. Er is groote Kaasproductie en weinig export, dat maakt de kaas goedkoop. Zoudt U daar deze week ook niet eens van profiteeren met de goedkoope'eierprijzen. speciaal voor bet doel gestookt, Likeurstokers - Lange Dellt. wssssasoe—e— Het HUIS en ERF met Tuin tje te Middelburg, aan de Gra venstraat, wijk I no. 188, groot 1 are. Bezichtiging Dinsdag 16 en Woensdag 17 Juni van 1012 en van 24 uur. Biljetten in te leveren vóór of op Zaterdag 20 Juni a.s. ten kan tore van Notaris BLAUPOT TEN CATE. Vereeniging Afd. Volkszangschool. op Donderdag II Juni I93l,~;des avonds ten half acht*uur,*in^de onder leiding van den Directeur dier school den heer J.jW. Bommeljé Probeert U mijn nieuw merk eens, 8, 10, 12, 15 cent. Uitsluitend kwaliteit. Sigaren magazij n Lange Delft. fc """^Filiaal te Domburg. J. F. v. d. PUTTE. vsoat» Diverse smaken. Neemt U een proef Deze advert entiën kosten vaa 1—5 regels 85 cent, bij vooruitbetaling -Met motto 10 cent hooger. Arbeiders, wars van sectarisme stemmen 17 Juni neutraal, dus op lijst één, die van den Onze echte Deventer Koek in een speciale verpakking. Handig om mee te nemen bij pic-nic's, op fiets-, auto- of bergtochten. Héél lekker Ervaren bergbeklimmers nemen ze steeds mee! Vraag Uw winkelier naar Bussink's Ellekoek! Gusomti Goedkoop Varkensvleesch. Lappen, Stukken of Rollade f 1. Varkensgehakt 50 ct. per K.G. BERGER, St. Janstraat. TE HUUR GEVRAAGD tegen Oct. a.s. net Burgerhuisje, liefst buiten de stad. Brieven met opgave van huurprijs, onder no. 211, bur. van dit blad. Arbeiders, het gaat om uw belangen Geeft Acht! Dus op 17 Juni uw stem aan Lijst ACHT Doet Uw voordeel en bezoekt onze Magazijnen. Prachtkeuze in Orapeaux Amoubl. Prima werk en voordeelig. Erven Gabriëlse o/h. Postkantoor. Te koop wit gelakt Houten Kinderledikant met Matras, mo derne Kinderwagen ais nieuw, mah. Kabinet en dito Kasten. VAN LOO, Oude Kerkstraat 121 gevraagd, goed kunnende fietsen. Morgenmiddag versche Lever worst, Boeren Leverworst, var kens Hoofdkaas en gekookte Lever. Aanbevelend H. VOLMER, Slagerij Seisstraat. Te KoopWoon- en Winkel huis gelegen aan de Spanjaard- straatboek Pijpstraat. Inlichtingen Markt K 163. Extra aanbevolen Ger. magere Ham 20 ct. p. ons, ger. mager Spek 30 ct. p. pond, ger, vet Spek 15 ct. p. pndfijn gesm. Reuzel 30 ct. pnd. G. Andriessen K. Noordstr. Wij hebben een prachtsorteering KAPSTOKKEN steeds nieuwste voordeelige prijzen. Erven J. Gabriëlse, L. Noordstr. TE HUUR gedurende de zomer maanden STRANDKEET, gelegen Dishoeck-Koudekerke, voorzien van slaap- en kookgelegenheid. Adres L. Giststr. F 202 boven. Afslag Afslag Varkensgehakt 30 ct. p. pond Versche Rookworst 35 ct. p*. pond Dik vet Spek 25 ct. p. kilo. C. VERHAGE, Brakstraat. Te Koop gevraagd tegen Nov.een Burgerhuis op aangenamen stand en van moderne gemakken voor zien. Koopprijs ongeveer f5000. Br. onder no. 212 Bur. dezer Crt. Verkiezingsoptocht S. D. A. P. met muziek en zang. Woensdag avond 8 uur vertrek Volksgebouw, naar Wagenplein, Seisplein, Vol- derijlatn. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen Vervoer van Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELM1NA" Uren van vertrek in Juni v. Yliss. j v. Midd. f v. Rott. Dinsdag 9 'm..- Donderdag 11 8.— Vrijdag 12 Maandag 15 8.- Dinsdag 16 Donderdag 18 8 - Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens est 12 uur, naar Middelburg gevaren Information te bekomen te Rotterdam: Expeditie-Ondeinemhyi v.h. ERVEN G VOS, Middelburg* B. EENHOORN. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUT? Dordrecht: GEBRS. BUITENHEÜ vm, 9.— 9.— Electr. Drukk. G. W, 4en Bo* Middelburg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 4