Westlsispelle* RECHTZAKEN. INGEZONDEN STUKKEN. Handel, Nijverheid en Visscherij Verkeerswezen, Post en Telegrafie. SPORT* BUITENLAND. LEGER EN VLOOT. Algemeen Overzicht. MARKTBERICHTEN. Advertentiën: Ciark, kwamen ze tot de ontdekking, dat de sarcophaag van barones Majntlia Louise von Carnap, gitaren Frezet de Longpré, opengebroken was. De kostbare juweelen, waarmede het lijk van de prin ses hij de begrafenis was getooid, wiareM verdwenen. Verleden Vrijdag was het giraf nog volkomen in orde, zoodat het graf pas enkele dagjejn geleden moet zijn ge schonden. i i I1 i j OPGEPIKT. Uit Tekal ongan wordt gemeld dat het st lom schip „Glau- cus'' in volle zee een omgeslagen vis" is'chersboot oppikte, waarop vier vis- schers zaten ,die verklaarden reeds een etmaa. hulpeloos roriÖgedreiven Te heb ben. De verongelukten werden te Peka" fongan aan wa* gebracht. Kantongerecht te Middelburg. De Kantom-echter te Middelburg heeft in de zitting van 3 Juni veroordeeld we gens met motorrijtuig rijden zonder spiegel P. H. te Middelburg: Ontslag van alle rechtsvervolging; met een rijwiel rijdien terwijl hij ver keert onder invloed van alcohoihouden- den drank: J. A. te Meiiskerke f 25 h. s. 25 d. h. een valschen naam opgeven, na gedaan verzet G. M. zonder bekende woon- of verblijfplaats: Vervallenverklaring van 't verzet, wegens niet verschijnen: openbare dronkenschap bij herhaling binnen een jaar: J. M. te Viissingen: drie dagen hechtenis; loopen over eens anders grond: "P. O. A. WL B., beide te Yerseke, 'ieder f 5 b. s. 5 d. h. betoon bij de opening der Sta ten-Gene-* raai. I_l i i .L! Faillissementen. De volgende faillissementen zijn ge ëindigd, door verbindend geworden uit deel ingslij sten I. Butler, smid te TerneuzeiUj cu rator mr. A. J. van der Weel te Mid delburg. Uitkeering aan de concurrente schuldeischers 12.0639 pCt. H. Schippers, manufacturier te B.ors- s e 1 e n, curator mr. C. M. Kegge te Hoes, zonder uitkeering aan de concur rente cred i't euren De Arr. Rechtbank te Middelburg heeft heden failliet verklaard W.A.Bruijnooge, schilder te O. en W. SouWurg. Rech- ter-comimissaris mr. J. W. Zijlstra. Cura tor mr. W. H. Th. C. baron thoe Schwartsenberg en Hohenlansberg te Middelburg. Wijziging licht Slurf. In antwoord op een desbetreffend ver zoek heeft het Hoofdbestuur der Sch,ip- persvereeniging „Schuttevaer" bericht 'ontvangen, dat de groene sector van het ■licht van de Slurf gewijzigd wordt zoo, dat de wal van Noor d-jB;e vel and groen wordt gedekt en dat ook de roode sector iets verder uit de Galge- of Von delingenplaat wordt verlegd. Ind. Stoomv. lijnen, Sibajak, (thuisreis) 5 van Port Said. Pair ia, (uitreis) 5 van Colombo. J. P. Coen,, 6,v. Amsterdam' te Batavia Stoomvaartlijnen op Nd.-Amerika. Edam, New-Orleans n. Rotterdam - p. 1150 mijl Z.W. van Valentia. Rotterdam, 6 (v.m. v. New-York n, Rotterdam. Statendam, Rotterdam n. New-York 6 (2 n.m.) van Boulogne. /Blommersdijk, Philadelphia n. Rotter dam 5 te Baltimore. Morgenavond wacht de voetbal- enthousiasten een spannende wedstrijd namelijk die georganiseerd door Walche ren, waarhij men Viissingen I en Mid delburg I tegen elkaar een vriendschap pelijken strijd zal zien aanbinden, Te Oud Vossemeer werd dit 'voorjaar o. 1. van den heer Boot een korfbalclub opgericht genaamd Be Quick. Zaterdag j.l. werd gespeeld tegen H. M. S. van Dinteloord. De uitslag was 103 in voordeel van H. >M. S. Voetbal. Kampioenschap van Nederland. P S. V.-Ajax 2-5 VelocjtasGo Ahead 33 Promotiecompetitie 2e klasse. DongenWilhelmina 01 RoermondBleijerheide 13 Beslissingswedstrijd. AllianceTerneuzen 01 (gestaakt) Vriendschappelijk. ViissingenN, Borgvliet 40 NOG EENS DE LINTBEBOUWING, Geachte Heer Redacteur, Wtanneer ik uw hoofdartikel lees en herlees, ben ik het er geheel mee eens, dat het natuurschoon door lintbe bouwing er niet fraaier op wordt. Wanneer u echter de toestand hier beter kende, zou u eenig ander idee om trent dezen weg krijgen. Het is voor een bouwer geen kunst om langs den Nieuwen Vlissingschen weg landhuizen en villa's te bouwen, doch wel kunst om deze hier in exploi tatie te brengen, daar hier over het al gemeen burgermenschen wonen, en de ze weg niet bewoond wordt door men- schen die grootere woningen eischen. Wanneer dan ook gemeenten als Kou- dekerke en Souburg welstandsbepahn- gen in hun gemeenteverordeningen zou den inlasschen, zouden zij hierbij ten eer ste hun inkomsten sterk zien verminde ren, ten tweede verscheidene menschen belemmeren zich te vestigen waar zij wilden, en ten derde de bouwerij op het doode punt brengen, wat met het oog op de werkloosheid zeker geen aanbeveling verdient. Wat u voorts over die foeileelijke huisjes schrijft, als u er eens de moeite voor wil doen om hier eens nader ken nis mede te maken, wil ik er u gerust eens in rondleiden, misschien dat u bij het verlaten er van wat milder gestemd is. Met dank voor de plaatsing. C, Holthuijzen, Bouwondernemer Nieuwe Vliss.weg. [*t Is een en al misverstand, wat de geachte inzender aanleiding tot schrij ven gaf. Een „welstandsbepaling" beoogt geenszins zooals inzender schijnt te meenen dat de te bouwen woningen al lemaal villa's of landhuizen moeten zijn, of dat de toekomstige bewoners dus, in direct, aan- zekere eischen van gelde- 1 ij k e n „welstand" zouden moeten kunnen voldoen. Zij beoogt slechts, te verhinderen, dat architectonisch lee- lijke, onverantwoorde, het natuur-, dorps- en stedeschoon aantastende of vernietigende, huizen of huisjes gebouwd worden. Met „welstand" wordt hier niet bedoeld: maatschappelijke wel stand, maar het tegenovergestelde van architectonische „mis stand". Dat geldt evengoed voor arbeiders-, voor burger-, middenstands- als voor heerenhuizen. Wil inzender, die van een welstandsbe paling klaarblijkelijk nog niet een geheel juiste voorstelling heeft, eens iets meer van het hier aangesneden onderwerp weten, dan zij hem ter lezing warm aan bevolen: „Bouwkunst in de stad en op het land" door architect H. van der Kloot Meyburg. Hij zal dan tevens zien, dat mooier, evenwichtiger en schooner bouwen niet behoeft te beteekenen duurder bouwen. In een der gedruk te en geïllustreerde verslagen van een provinciale schoonheidscommissies von den wij zelfs voorbeelden, waarin een ingediend oer-leelijk project van een burgerhuisje, na adviseering: le mooier; 2e ruimer en 3egoedkooper in uit voering werd! Een welstandsbepaling in de veror deningen der betrekkelijke gemeenten zou dan ook enkel en alleen ten gevolge hebben, dat nieuwbouw voortaan minder straatbeeld-ontsierend zou zijn. Het type woning zou volko men gehandhaafd kunnen blijven, zoo dat inzenders zwarte toekomstvoorspel ling geen doel treft. En wat het uiterlijk betreft (want daarover hadden we het ditmaal alleen) wie deze clichee-wonin- geng in lange rijen niet leelijk, zelfs niet foei-leelijk vindt, die zegge het maar Wij wèl Dat het inwendig prettige, geriefelijke en aan de door de bewoners gestelde, eischen beantwoordende huisjes zijn, wij zijn er mèt den inzender, bij voorbaat van overtuigd. Maar dat verandert niets aan de voortschrijdende verknoeiing van het straatbeeld langs den N. Vlissingschen weg. Red.] voerd. Hiermede zullen binnen eenige weken 120.000 arbeiders te werk ge steld kunnen worden. De Koloniale Reserve, - aar de Maasbode verneemt heeft de fn0Di ol^1 ™a,chti©ag verleend, dat de Ko en iyd/ deelneemt aan het militair eer- loniale Reserve in de jaren 1931, 1930 De derde Duitsche noodver ordening. De Vrijdag door den rijkspresident ge- teekende noodverordening is Zaterdag gepubliceerd. In deze noodverordening wordt verklaard, dat de bepalingen een voortzetting beteekenen van de tot nu toe door de rijksregeering gevolgde eco nomische en financieele politiek. De rijksregeering acht een verlaging van de productiekosten efi prijzen een onont beerlijke voorwaarde daarvoor dat Duitschland in den economischen strijd versterkt wordt, dat de productie wordt verhoogd en dat daarmee nieuwe plaat sen worden vrijgemaakt voor de tewerk stelling van werkloozen. In de handel met levensmiddelen moe ten de prijzen op alle plaatsen worden aangegeven. Met de spoorwegen is over eengekomen, dat werken voor 200 mil- lioen Mark die voor 1931 zijn vastge steld spoediger zullen worden uitge- In de noodverordening wordt de re geering verder gemachtigd met toestem ming van den rijksraad voor eenige der industrie of arbeidersgroepen, afgezien van kleine bedrijven, den arbeids- tijd tot 40 uur te verminderen en de toelating van tariefarbeid afhan kelijk te maken van toestemming der autoriteiten. In de eerste plaats moet de regeling van den arbeid langs vrijwilli- gen weg worden verkregen. Om een voorbeeld te geven heeft de rijksregee ring besloten in de bedrijven en kanto ren van het Rijk de regelmatige werktijd op 40 uur per week te stellen en slechts door een langeren arbeidstijd toe te la ten waar verkorting om bepaalde rede niet doorvoerbaar is. Er zal met alle middelen naar gestreefd moeten worden dat een zelfde regeling zal ge schieden in de staten en gemeenten en bij de andere publiekrechterlijke lichamen. De vermindering der belastingen kan op ongeveer 940 millioen becijferd wor den, waarvan 500 millioen ten laste van het Rijk, en 440 millioen ten laste van de landen en gemeenten zullen vallen. Van de crisismaatregelen blijft een te kort van 245 millioen te dekken. Hiertoe bepaalt de noodverordening wat betreft de uitgaven een verlaging der salarissen 101 millioen mark, en door verminde ring en schrapping op de rijksbegrooting 205 millioen mark tezamen 306 millioen mark. Wat betreft de inkomsten worden nieuwe belastingen geheven en wel op boter, minerale oliën, statistiekrecht, wijzigingen der omzetbelasting tezamen 268 millioen mark, zoodat het totaal der dekking 574 millioen rijksmark bedraagt. Met betrekking tot de salarisver laging der rijksambtenaren en de wachtgelders wordt medegedeeld, dat de verlaging 4 tot 8 pet. zal bedra gen, Deze verlaging komt boven de reeds vroeger vastgestelde 6 pet. Bij de rijksministeries bedraagt de verlaging 8 pet., waarbij nog komt de crisisbelas ting, zoodat de verlaging aldaar met in begrip van de „in den herfst plaats ge had hebbende verlaging in totaal onge veer 30 pet. zal bedragen. De salaris verlaging zal ingaan met ingang van 1 Juli 1931. Ook de kindertoeslagen wor den verlaagd. Werkloozen uit beroepen met gere- gelden tijd van werkloosheid krijgen slechts voor den tijd van 20 weken on- aersteuning en slechts tot een bedrag gelijk aan de crisisuitkeeringen. De wachttijden worden algemeen verlengd. De plicht tot het aanvaarden van arbeid wordt verscherpt. Personen onder 21 jaar en gehuwde vrouwen krijgen alleen ondersteuning wanneer het onderhoud anders niet ver zekerd is. De crisisbelasting zal voor ioopig gelden voor den tijd van 1 Yt jaar dus tot 31 Dec. 1932, Zij moeten in totaal 775 millioen mark opbrengen. De noodverordening bevat voorts een j.'oofdstuk over de gemeentebegrootin gen en een nieuwe bepaling inzake de tabaksbelasting. Voorts een mededeeliag inzake de regeling met Beieren, een nieuwe regeling der belastingheffing voor -nancieele ondernemingen. Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de douane-maatregelen, waarbij de rijksregeering verschillende machtigin gen vraagt. De noodverordening wordt ingeleid met een manifest van de rijksregeering aan het Duitsche volk, waarin o.m. staat: Duitschland is in het internationale ruil verkeer vertegenwoordigd met een som van 23 milliard Rijksmark. Duitschland kan zich alleen niet red den uit den gemeenschappelijken nood waarin zelfs die staten, die in den oor log overwonnen hebben, zijn geraakt. Onze lasten zijn verzwaard, daar wij behalve dien gemeenschappelijken nood nog de bijzondere lasten moeten dragen, die ons als overwonnenen zijn opgelegd. Onze koopkracht op de wereldmarkt wordt verminderd met het bedrag dat wij jaarlijks aan oorlogsschatting moeten betalen. Deze oorlogsschatting nood zaakt ons onzen invoer te beperken. Zij dwingt ons verder tot een vergrooting van onzen uitvoer, waartegen andere landen zich echter steeds meer gaan verzetten, Gevolg hiervan is een ver scherpte strijd om de afzetgebieden van de wereld. Willen wij onze betalingscapaciteiten handhaven, dan moet de Rijksregeering het Duitsche volk de zwaarste lasten op leggen, Deze zijn de voorwaarde die een voortgaan van het .economische leven in Duitschland mogelijk maken. In het buitenland hoort men veelal het verwijt tot ons richten dat wij niet zui nig genoeg zijn. Dit verwijt kan Duitsch land tegenwoordig zeker niet meer treffen. Over de geheele linie heeft men zich ingespannen om de uitgaven te beper ken. Na uitvoering der nieuwe noodver ordening zullen de uitgaven wederom met de reusachtige som van 1.5 milliard verminderd zijn. Voor zoover thans kan worden voorspeld zal de rijksbegrooting daarmede ongeveer in evenwicht zijn gebracht. De rijksregeering kan niet gelooven dat de tegenwoordige generatie te klein en de oude generatie te zwak zouden zijn om de offers welke de rijksregeering van haar vergt te dragen. De rijksminister van Financiën Die trich heeft gisteravond voor de Berlijn- sche radio een rede gehouden over de nieuwe Noodverordening. Hij verklaarde o.a. dat zij die bewe ren, dat de regeering voor het indie nen van de begrooting niet met deficits rekening had gehouden, ongelijk hebben. Deze tekorten, die zijn aangegroeid tot een bedrag van een half milliard, zijn wel degelijk voorzien. Duitschland heeft thans voor een bedrag van 12 milliard aan schulden. Indien het Duitsche rijk niet eeuwig met crises te kampen had, zou aan een geleidelijke schuldendelging kunnen worden gedacht. Dit is echter niet mogelijk, aangezien Duitschland's solvabiliteit en credietwaardigheid ge vaar loopen. Thans echter zal men het rijk niet meer kunnen verwijten, dat het niet spaarzaam is. De regeering is zich er ten volle van bewust, dat de uiterst benarde economische toestand dringend vraagt om verlichting van de ondragelijke her stelverplichtingen. Aardbeving aan de Engelsche oostkust. In den nacht van Zaterdag op Zondag te ongeveer half twee werd over geheel Engeland, maar vooral te Lowestoft, aan de Engelsche kust, een aardbeving waar.- genomen van aanzienlijke hevigheid. De bewoners der stad werden uit hun slaap opgeschrikt en verlieten ijlings hun hui zen. Ook te Knights Bridge werden de aardschokken geconstateerd. Te Huil vluchtten de bewoners, die in hun angst zich geen tijd gegund had den om zich voldoende te kleeden, de straat op, Er heerschte groote opwinding. Vele bewoners verklaarden dat hun bed den heen en weer werden geslingerd. Ook heeft men onderaardsch gerommel waargenomen. En dan ook-Londen zelf! Daar werden de bewoners in hun slaap opgeschrikt, kletterden de ramen en schokten de bed den. Duizenden vluchtten de straat op haastig aangekleed. De aardbeving ging vergezeld van een luid gerommel. Op de nachtredacties der bladen voelde men duidelijk de gebouwen trillen. Van persoonlijke ongelukken noch van schade werd iets vernomen. Niettegen staande de trillingen hier en daaj- 20 mi nuten aanhielden. Een later bericht meldt.' De aardschokken zijn waargenomen in een groot deel van Engeland, o. m. in de Midland, de oostkust, de Z. O. en Z.W. graafschappen en te Londen. De schok ken werden eveneens in Schotland, Bel gië en Nederland geregistreerd. Het ob servatorium te Kew verklaart dat de eerste groote schok plaats had om 0.26 Greenwich tijd, terwijl de grootste he vigheid een minuut later werd waarge nomen. De amplitude was zoo groot, dat zij niet meer op de seismograaf kon wor den opgeteekend. De schokken duurden ongeveer een half uur. Het schijnt dat de materieele schade gering is, terwijl geen ernstige persoonlijke ongevallen worden gemeld. Te Lowestoft zijn eenige schoorsteenen en muren omgevallen. zaken en echtgenoote en Graham, de mi nister van Handel, voorts de minister van marine, Alexander en echtgenoote, de gouverneur van de Bank van Engeland Montague Norman en de kinderen van Mac Donald. Verder de Duitsche ge zant freiherr van Neurath en de eerste gezantschapsraad graaf Bernstorf. Mac Donald had bovendien Bernard Shaw en echtgenoote uitgenoodigd. Ook langs de Fransche kust van het Kanaal zijn schokken gevoeld, doch min der hevig. Te Charbourg hield de schok toch nog 15 seconden aan. De Duitsche ministers op Chequers, 't Zijn vermoeide dagen voor Brüning en Curtius in Londen. Zij confereeren lunchen en dineeren, dat van hun psy chisch en physiek uithoudingsvermogen veel wordt gevergd! Heden volgt een ont vangst door den Koning, vanavond een receptie bij den Duitschen gezant, Aan representatieverplichtingen geen gebrek. Wat nu de onderhandelingen zelve aangaat, wordt officieel gemeld dat eeni ge maanden geleden reeds schikkingen waren getroffen voor dit bezoek als mid del om persoonlijk contact te vestigen en gelegenheid te geven tot vriendschappe lijke besprekingen omtrent de positie van het Duitsche rijk en andere industriesta ten, De Duitsche ministers hebben spe ciaal de aandacht gevestigd op de moei lijkheden waarin het Duitsche Rijk zich bevindt en de noodzakelijkheid deze uit den weg te ruimen. De Britsche ministers hunnerzijds legden den nadruk op den omvang der economische depressie, in het bijzonder op haar invloed op Groot Brittannië, Beide partijen waren het "er over eens dat behalve van de pogingen en maatregelen van internationaal ka rakter een herleving van het vertrouwen en de welvaart afhankelijk is van inter nationale samenwerking. In dezen geest zullen beide regeerin gen trachten de huidige crisis in nauwe samenwerking met andere regeeringen het hoofd te bieden. Zoo is men dus in ieder geval tot over eenstemming over den weg der oplossing gekomen. Dit is ongetwijfeld zeer be langrijk en daarom alleen al is een reis als deze niet vergeefsch geweest. Niet, dat ieder dit niet reeds lang wist. Maar nimmer is het zoo indrukwekkend ver klaard. Er is in ieder geval nauw contact, en perspectief gekregen. De heeren gaan niet met leege handen naar huis. Welke stappen en voorstellen het zul len worden, is zorg voor later. Bij een vraagstuk als dit, dient daar 't eerst „aan gewerkt". Maar de Duitschers krijgen in ieder geval iets tot vertroosting, na de sombere dagen der noodverordening. De ministers hebben goed begrip gevonden. Dit is veel waard in een wereld van zoo veel wantrouwen. Aan het noenmaal, dat gistermiddag op Chequers ter eere van de Duitsche ministers werd gegeven, namen behalve de gastheer en de Duitsche gasten dee de Engelsche minister van buitenlandsche BELGIE* De correspondent van de N.R.C. te Brussel meldt, dat blijkens een officieuse opgave, het aantal sedert den oorlog uit de Belgische kweekscholen gekomen leerkrachten zóór groot is, dat op dit oogenblik ongeveer 6000 onderwijzers en onderwijzeressen nog steeds op een be noeming zitten te wachten. Velen heb ben een betrekking gezocht in den han del of in de industrie, anderen gingen over in den dienst der Kongo-kolonie waar het, met het lager onderwijs, trots de pogingen der missies, nog altijd vrij treurig is gesteld. In belanghebbende kringen wordt ver wacht dat de regeering, naar het voor beeld door Zwitserland kort na den oor log gegeven, de „fabrieken van onder- wijsdiploma's" zooals de kweekscholen hier normaalscholen geheeten meer dan eens in de pers werden ge noemd, voor eenigen tijd zal stilleggen ten einde aldus deze „inflatie" op on derwijsgebied te helpen bestrijden. FRANKRIJK. De infante Beatrice, de oudste doch ter van den gewezen koning van Spanje en koningin Erna, is verloofd met prins Alvaro van Bourbon Orleans, haar ach terneef. In October zal het huwelijk te St. Michel worden voltrokken, waar de grootmoeder van den prins, de infante Eulalie, tante des konings, woont. BOLIVIA. Het congres van Bolivia is verdaagd nadat het besloten had tot sterke ver mindering van de oorlogsbegrooting, en opheffing van de militaire missies. Be halve verlaging der salarissen der officie ren zijn vier regimenten van het garni zoen van La Paz opgeheven. Goes, 6 Juni. Veilingsvereeniging Z„- Beveland. Groote veiling van 'kruisbessen 'f 8.20—8.80 per 100 kg. Kleine veiling: kruisbessen f 8.40— 9.70, id. afwijkende 2.10, tomaten 36—44, aardappelen (oude) 3.90—4.10, aardbeien 86—1.27 .alles per 100 kg; aardbeien 1 1.10, bloemkool 9—13, id. 2e soort 7—9, alles per 100 stuks; wortelen 11 per 100 bos Rotterdam, 8 Juni. 0!p de vee markt van heden waren aangevoerd: 373 vette runderen 349 vette- en graskalve ren, 168 schapen en lammeren, 1146 varkens. Prijzen voor vette koeien le kw. 92— 1.02.. 2e kw. 0.76—0(89, 3e kw 66— 76; stieren le kw. 1,40—1,50, 2e kw. 6590, 3e kw. 50—64; schapen le kw. 62— 75, 2e kw. 45—62, 3e kw. 40—45; var kens le kw. 32—34, 2e kw. 26—31, 3e kw. 20—25; export 32—35. Vlas. Aangevoerd uitsluitend schoon: van blauwe 6000 kg, van Grohingsch 5000 kg; van Holl, geèl 3700 kg. alles onver kocht, (stemming lusteloos. Koolzaad f 22—23, karwijzaad 32—33, Aardappelen: Zeeuwsche blauwe en bonte f 5—6, Friesche Eigenheimers 6.75 7.25, Brielsche 5.50—6, Bravo's 5-5,50 Red Star 6.75-7.25, Malta (Spring) 20— 21, Indus'trie 4.50—5.25. Abonnementen en Advertentiën vooi dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE. Getrouwd J. 0. GIEBEN en YOLANDA MIDDELBURG. Oostkapelle, 8 Juni 1931. De Heer en Mevrouw GIEBEN MIDDELBURG betuigen hierbij, ook namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Den 22 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders, WILLEM FRANCOIS en JACOMINA JOSEFINA LENTE, hunne 25-jarige Eehtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, LEEN. HENK. Rotterdam, 8 Juni. Ontvangdag 21 Juni 24 uur, Multatulistraat 32.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 3