Pijnlijke Voeten AFLOOP AANBESTEDINGEN ■CW mefr I straten aantastte. Talrijke winkelhuizen, P. Rarto, f 3005, A. P. Gappen en W. C, LAATSTE BERICHTEN. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. LANDBOUW. Financiëele Berichten GEMENGD NIEUWS. ONDERWIJS, BEURS- EN WISSELKOERSEN. BEURSTHERMOMETER d j daartegenover elk jaar "een aantal klei nere gewone meters moet worden aan gekocht. Burg. en Weth, zouden met de plaatsing der muntmeters in het geval, dat de leiding geen eigendom der gasfa briek is, niet verder willen gaan, dan het aantal dier meters in magazijn, met inachtneming van een zgn. „ijzeren voor raad" toelaat en 'dus aankoop van nieu we muntmeters voor dit doel achterwege willen laten. Ook voor deze gevallen van gebruik van muntmeters zou per ms het gas 1 cent duurder zijn en het ver plichte minimum-verbruik van 250 m3 per jaar ook van toepassing. Weduwen- en Weezenionds van gemeenteambtenaren. In de vergadering van 23 Juli 1930 stelde de raad in handen van Burg, en Weth. om advies een voorstel-Mes strek kende le. tot bepaling van het minimum voor elke jaarlijks door weduwen uit het Alg. Weduwen en Weezenfonds van ge meente-ambtenaren en -bedienden te ge nieten portie cp f 25 en 2e. voor zoover de middelen van het fonds niet toerei kend mochten zijn tot het doen van be- do.elde minimum uitkeering, tot be schikbaarstelling van het ontbrekende uit de kas der gemeente, een en ander met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1930. Kwamen Burg. en Weth. bij de over weging van het gedane voorstel tot de slotsom, dat er geen enkele redelijke grond aanwezig was om de lasten, ver bonden aan eene eventueele verhooging der minimum-uitkeering, weder ten volle op' de schouders der gemeente te leggen, zooals onderdeel 2e. metterdaad bedoelde, daarmede was niet gezegd, dat ook onderdeel le. door hen verwer pelijk werd geacht. In verband met een en ander verzoch ten Burg. en Weth. dr. W, A. Poort, wiskundig adviseur der Alg. Friesche Levensverzekerings Maatschappij en contribuant aan het fonds om advies over de vraag of de gemeente niet de verplichtingen van het fonds zou kun nen overnemen, met bepaling der mini mum-uitkeering per portie op f 25, waar tegenover dan de gemeente het geheele fonds zou overnemen. Dr. Poort ver klaarde zich geheel belangloos bereid van advies te dienen en eene becijferde toelichting te geven en gezien het vele werk door hem er aan besteed, stellen Burg, en Weth. den raad voor hem daar voor bijzondgren dank te betuigen. Dr. Poort komt tot het eindresultaat, dat, bij vaststelling der portie op f 25, het fonds momenteel een batig saldo van f 28249.31 aanwijst. Doch later schrijft hij, dat bij een fonds van slechts 86 per sonen, wier aantal aanhoudend ver mindert en ten slotte nul wordt, het toeval een groote rol speelt. De resul taten kunnen medevallen, maar ook vooral hier waarr het uitsluitend rente verzekeringen betreft zeer tegenval len, Voor de gemeente schuilt hier dus een niet te onderschatten risico, dat niet onder cijfers is te brengen. Vooral dit heeft Burg. en Weth. ervan doen terugschrikken voor te stellen de verplichtingen van het fonds over te nemen, zij zijn van meening, dat de ge meente ten deze geen risico mag op zich nemen. Ook voelden Burg. en Weth. niet voor de door dr. Poort uitgesproken mo gelijkheid om het fonds met alle baten en jasten over te dragen aan een groote, levensverzekeringsmaatschappij. Immers zou daardoor voor goed een einde wor den gemaakt aan het bepaalde bij art. 5 2e lid van het reglement voor het fonds, en de gemeente voor goed afzien van de kans om uiteindelijk nog eenig fondska pitaal te verwerven. Voor Burg. en Weth, scheen dus de eenige mogelijke en ook wel aanneme lijke weg om het bedrag per portie tot een minimum van f 25 op te voeren, dat de daarvoor noodige middelen door het fonds zelf zouden worden gefinancieerd, In dien gedachtengang richtten zij dd. 6 Januari een schrijven tot de 44 contri buanten, van wie 42 zich tot ondertee- kening van het gezonden formulier be reid verklaarden, voor één had het geen zin meer, en één blijft, ook na herhaalde briefwisseling niet bereid te teekenen. Het wil Burg. en Weth. voorkomen, dat gevoegelijk tot wijziging van het fonds reglement kan worden besloten en be paald, dat zoodanig gedeelte van het ka pitaal kan worden gebruikt als noodig is om de portie op f 25 te brengen en dat het minimum bedrag eener portie is f 25 en het maximum f 50. I Benoemd tot onderwijzeres aan een De commissie van financien vereenigt I Chr. School te Rptterdam-Zuld, mej. L zich met dit voorstel. Een lid heeftvan der Velde te Ierseke overwogen of men niet tot een maat schappij moest gaan, waardoor de portie Aan de universiteit te Amsterdam f 37 zou worden. Voor hem geldt het ar-1 slaagde voor 'l candidaatsexamen genees guinent dat voor de gemeente kans op!kunde de heer W. A. Griep te Rilland kapitaal verloren gaat niet, omdat de Bia t h. deelnemers alles betaald hebben, maar voor deze gaat de kans verloren, dat de Voor het op 16 ,Mei j.l. te 's-Gravei^ BURGEMEESTER VAN RITTHEM. Benoemd tot burgemeester van Ri them de heer P. W. ter Haar, portie boven f 37 komt. Wat dus Zooals gemeld zal Prinses Juliana Zaterdag a.s. naar Groningen gaan om het nieuwe instructievaartuig van het onderwijsfonds van de scheepvaart te doopen en te water te laten. Naar de de I hage gehouden examen ter verkrijging I Oranjevereeniging te Groningen mede- tegenwoordige weduwen zouden winnen, I van het diploma B Esperanto (Onderwijs kunnen de toekomstige verliezen. En I bevoegdheid) slaagden onze vroegere wanneer een solide verzekeringsmaat-1 stadgenoot de heer J. A. de Roos, tjhans schappij de portie op f 37 wil garandee-1 to Eindhoven en de heer J. M. A. Minder- ren dan kan het voorstel van f 25 niet I houd, onderwijzer te Dordrecht, vroeger gewaagd zijn. Bovendien mocht het'te Anna Jaco'ba Polder, tegenvallen, dan is herziening weer mo gelijk. I De heer ir. D. Kleijn, leeraar a,an Volledigheidshalve merken Burg. en I de Rijks H. B. S. te Oosltburg is toe.' Weth. nog op, dat zij, in overweging Inoemd tot leeraar aaln het Rot ter daims che geven het voorstel-Mes verder buiten I Lyceum aan de P. de Hooghstraait aldaar, behandeling te laten. I Kosten arbeidsbemiddeling. Aldeeling Walcheren Vereeniging voor De Minister van A., H., en N. heeft Chr' Onderwijs, zich vereenigd met de opgemaakte ont-I Men Schrijft oins: werpbegrooting der Districts-arbeids-1 Zaterdagmiddag hield de laifdeeling (al- beurs over 1931 en stellen Burg. en I cheren van de vereeniging van Chr. On- Weth. gesteund door de commissie van I dierwijs een vergadering, waarin^ de heer financien, thans voor het aandeel van de I Poort uit Utrecht een lezing .hield over gemeente in de kosten te bepalen op I Schrijfonderwijs. Hij too|nde aan, dajt het I week te Enschedé met zijn motor in f 2769.09. I loopénd schrift olnpraotisch en nietszejg- botsing kwam met een vrachtauto is Meubilair U.L.O -school voor gend is, omdat het persoonlijke der kin- gisteren in het ziekenhuis aan de gevol meisjes. I deren hiet lot uiting komt. De resultaten j gen overleden. Burg. en Weth. gesteund door de beide llaten daïl ook te wenschen over, wat deelt, zal zij het feit dat H.K.H. Prinses Juliana te Groningen aanwezig is be nutten om H.K.H. te eeren. Op initia tief dezer vereeniging zal te half twee den Commissaris der Koningin waar H. K. H, de lunch zal gebruiken een vaandelgroet worden gebracht gevolgd door een spreekkoor. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn op de Beeklaan te 's-Gra-|t< v e n h a g e eenige fascisten slaags ge raakt met vier communisten naar aan leiding van verkiezingsreclame. Twee fascisten werden door de communisten met den witkwast bewerkt. Toen de po litie verscheen waren de daders reeds verdwenen. Middelburg, H. Segeerstr. H 9, Tel 377. (Ingez. Meid.) De 29-jarige ir. G., die de vorige Hedenmorgen heeft het gemeente- bestuur van Middelburg aanbesteed het 'binnen- en buiten schilderwerk aan de verbouwde school K, Inschrijvers waren: J. C. Ludekuse -'ia I Te N o r f o 1 k in den staat Virgina I raadscommissies, stellen voor f 160 cre-|^oorp' *e bemerken is, as e S I (U.S.A.) brak een brand uit die zich met I f 3190; firma de Jong en Keijzer f 3175, diet te verleenen voor 8 stoelen, tafel-|de lag01^ st: verJa n I razende snelheid uitbreidde en die ge-IJ. C. van Lier© f 3100, J. J. Worrell en kleed, snieéeltie en tfordiirw>n in Ac An-1 imemve richting (o.a. o sc rxi, I heele huizencomplexen in verschillende I Zoon en J. A. van Puffeien f 3035, D. individueel en aanleg. a I magazijnen en opslagplaatsen werden I Calliber f 2975, J. M. Huijbregtsen e#n M. heelden (ontleend aan de pra ij door het vuur vernield. Ook in de ha-1 Kleijnenlberg f 2940, A. J. van iMiert bespreking van enkele me 10 en^ - ven wijk werden verscheidene huizen I f 2698, G. M. Smolders f 2640, en A. kleed, spiegeltje en gordijnen in de do centen-kamer van school G aan de Ha ringplaats. Verhuring gemeentegrond. Burg. en Weth. stellen voor 230 m21 0pcm.okene i«ieallustreerd. In de ver- j0nwH werden verscheid grond in het Cellebroershof opnieuw te I gaderZaal van het Militair Tehuis was I door de vlammen aangetast en het vuur Heyboer) 2530. ren aan C. Ingelse voor 10 ct. per m- per jaar, waarmede ook beide com- verhuren aan C Inéelse voor 10 ct nér g T mluuiu, sloeg zelfs over op een in de haven lig-1 a iSrui r en °0k Wat schip, aan boord waarvan een missies zich vereenigen. werk geëxposeerd. groote petroleumtank explodeerde. Erl werden twintig personen gewond. Uit zes naburige steden verleende de brandweer assistentie. Stukgeloopen, Geblaard of Branderig, verzacht en geneest men met PUROL (Ingez. Med.) In de vacalure M. W„ Koster (c.li.) werd met groote meerderheid tot notabel der Ned. Herv. Kerk te Axel gekozen de heer F. Klaassen (lib1.) De Geref. Kerk te Aardenb'urg had aan de particuliere Synode van Zee land ee|n verzoek gedaan subsidie te vil len verleeïien voor het beroepen van een eigen predikant, die tevens als evan gelist zal optreden. Genoemde Synode heeft nu besloten e©n subsidie toe te kennen vaaj f 1300, mits de classis Axel f 800 bijdraagt. De provinciale bijdrage zal ten deele uit de kas voor hulpbehioej- vende kerken en ten deele uit de kas voor evangelisatie worden betaald. Ned. Herv. Kerk. De heer W. Vroegindeweij, candidaat te Middelhamis is beroepen te Arnemui- den. Geref. Gem. Op het tweetal te Dintèloord komt voor ds. M. Hofman te Kra'bbendijke. Joh. H. Been. Een aantal ingezetenen van Brielle heeft het plan opgevat, als blijvende her innering aan Joh. H. Been, in de geboor testad van den, verleden jaar overleden schrijver, een gedepkleeken op te richten. DE AANRIJDING OP DEN SLOEDAM. De .advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, mr. van Lier, nam heden conclu sie in de zaak tegen A. M. D. v. d. B., destijds redacteur van de Goesche Cou- 1 rant te Goes, die op den weg tusschen f Middelburg en Goes met zijn auto den autobuschauffeur W. zoodanig heeft aangereden, dat deze aan de gevolgen is L overleden. Het Gerechtshof te Den Haag had hem deswege veroordeeld tot een hechtenis van 6 maanden, Mr. van Lier concludeerde tot vernietiging van het arrest en verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof. Arrest 22 Juni. DE MOORD IN DE WILLEBRORDUS-1 STRAAT TE ROTTERDAM. De procureur-generaal bij den Hoo gen Raad heeft heden geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep van den 23-jarigen G. M. uit Oss, die in hoo- ger beroep door het Haagsche Gerechts- hof is veroordeeld tot levenslange gev. straf wegens doodslag onder verzwaren de omstandigheden gepleegd op zijn I schoonzuster mej. M, in de Willebror-1 dusstraat te Rotterdam. Het arrest van I den Hoogen Raad is bepaald op 22 Juni, STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud) Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: f 10.000 4453 1000: 19076 400: 155 13529 200: 382 425 1528 1989 3722 5701 6469 ,7064 100: 312 2562 3196 3511 5342 5725 8938 11581 13164 14126 14222 15595 17760 18462 De Coöperatieve Spaar- en Voor schotbank voor Zeeland vergaderde Za terdag te V1 i Ssingen en keurde de balans, en de winst- en verliesrekening goed. Tot bestuurslid werd herkozen de heer C. J. Mommaas en tot commissaris den heer M. J. Krug. De rente voor spaargelden werd vast gesteld op 31/i pCt., voor voorschotten op 6 pCt. en voor hypotheken op 5 pCt. Verdronken. Een drietal jongens; uit Wiolter- s u m had Zondag den geheelen middag igevoetbald en ging na afloop in de Woliersu msche Ee zwemmen. De afkoe- Te K a p e 11 e kwam de Tuinbouw- |4ing is vrij zekler te plotseling geweeslj, vereeniging Kapelle en Omgeving in al- j jalllians de 14-jarige J. 'M. verdween gemeene ledenvergadering bijeen. I )*n diepte. Een poging van dan 17- Medegedeeld werd dat het bestuur der JJarigC boerenknecht G. V., om den knaap veilingsvereeniging Kapelle—Biezelmge le redden mislukte. Met veel moeite ge- Omstereken afwijzend heeft be-1 bikte bet tenslotte den boerenknecht op op het verzoek van de ver- J bet droge te brengen. DE AARDSCHOKKEN. Het rapport van den kapitein van een Engelsch stoomschip schijnt het vermoe den te bevestigen, dat de haard van de aardbeving waardoor Engeland gisteren kapitein deelt mede dat hij in den nacht van Zaterdag op Zondag bij tamelijk hoogen zeegang en dichten mist op on geveer 80 mijl afstand van Scarbourough voer toen men aan boord plotseling het gevoel kreeg alsof er een hevige explo sie plaats vond, De zeebeving ging ge paard met een dof onderaardsch gerom mel als van een verwijderden donder. en schikt eeniging "om in aanmerking te komen 1 De vader van jT, moest omdat liij niet voor groote veiling; het percentagebe- duifcen kon van reddingspogingen afzien, drag zou alsdan aanzienlijk minder zijn. w R v. M arts te Ter Boer ,die zich te Het bestuur der veiling meende hiertoe ^,ater beoaf m0clit er bij een tweede met over te kunnen gaan. Verschillende p0gin,ff in slagen 'den jongen boven te leden spraken onomwonden hunne af- brengen. Kunstmatige ademhaling lever keuring hierover uit. Naar andere wegen d evenwel geen resultaat op. Branden. Uit het district Darmaradj.a in IRegentschap 'Soemedan ineld dat een én tachtig het wordt gte- huizen zijn Aan de 'Christelijke kweekschool le Middelburg slaagden Zaterdag van de zes 'vrouwelijke candidate^ dei dames A. A. .Bottenberg te Oudelande; J. J. ■Bouman te Terneuzen ,J. Cysouw te We- jrheldinge en 'E. C. Heuseveldt le Mid delburg. was gezocht, toch werd besloten weder j op de oude manier te veilen. Besloten werd eveneens om in het groot te veilen, te zorgen voor aanzien- lijke kwantums, ook was men genegen - om met andere vereenigingen als groep L nacht werd opgeschrikt gelegen is in de en veiling één groot kwantum te vormen. I verbrand. Er zijn geen persoonlijke on- Noordzee nabij de Engelsche kust. De j £)e voorzitter wees er speciaal op om gevallen wel is yeel klein vee en pluim- zich bij de bestaande vereeniging aan te I VRe verloren gegaan, sluiten en niet uit de hand te verkoopen, I Vrijdagavond is de zg. Wielmolen, een De secretaris, de heer Mol, vestigde I del' drie watermolens lang den Schelluin- de aandacht op het euvel dat er ver- I schen Vliel afgebrand, waarschijnlijk als schillende personen zijn die verkoopen I gevolg van bet overwaaien van vonken aan doorsnee veilingsprijs. I nit een heimachine waarmee men in de Aangedrongen werd om vooral de onmiddellijke nabijheid aan het werk Mad. Matot 's morgens te plukken. De I was. Brandende stukken riet an den kwaliteit der aardbeien in het algemeen I molen woeien door den vrij krachtigen wordt niet bevorderd door deze 's avonds I Oostenwind honderden meters ver door te laten plukken en een nacht over te de lucht. Hierdoor ontstond ook brand laten staan. I in twee boerderijen le Giesleln-Nieuwkierk. Een commissie voor toezicht op den I De eene boerderij is grootendeels afgfe- verkoop werd benoemd, n.l. de heeren j brand in de andere boerderij, was men M. Bom, M. de Jager Az. en Hb. Evers- den brand spoedig meester. Hier is de dijk. I waterschade zeer groot. Besloten werd om de frambozen we- I der als voorheen te veilen en verkoopen, I GRAFSCHENNIS. ®n Donderdag eerst was de gedachte om den verkoop I arbeiders begonnen met de restauratie te doen plaats hebben in kleiner mate- van het mausoleum van de baronnen von riaal. Camap te Jahnsfelde in de Ne.u- Wegens overtreding der veilig heidswet was A. C„ directeur eener onderneming, die in Zeeuwse h- Vlaanderen een groote ammoniak - fabriek bouwt door de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot twee geld boeten van f 50. De advocaat-generaal mr. van Lier concludeerde tot vernieti ging van het vonnis en verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Den Haag, Arrest 22 Juni. AMSTERDAM, 8 Juni. Het eerste getal is de vorige noteering, daarop volgt die van heden, onder voor behoud ontleend aan de Officieele Prijs courant van de Ver. v. d. Effectenhandel, Ned. 22 A/B 1000-6 102%— 1021/s. Ned. 17 IOOO-41/2 103-103%. Cerlificaten-3 785/8—785/8. Cerl. NAV.S.-2I1/2 67%—673/4'. Büitschl. 100-7 97% Engl. W.L. 50-200-5 f03>/4— 103s/8. Goes '30-1 98 Zeeuws Hyp. B-4% 101—101. A Amsterd. Bank 1601/4—160%. A Bank Assoc. 40%—40%. C Rott. Bankver 941/2—94%. IA Pref Jurgens A 1031/4—103%. 'A K.M. De Schelde 90%—. A Ver. Papf. v. Gelder 951/2—95. C Am. Car en Foundry 18%—18. C Am. Smelt Ref. 30%28. C Farbenind. I.G. 126% ex div.116%. C U. States C. 95—89%. C C. Publ. Serv. 13%—11%. C North Am, Cy. 64%61%. A Born. Sum. H.M. 140139. A Ned. Wol Mij. 3635. A Singkep Tin M, 9089%. A J. C. Japan Ln. 3838%. A Rotterd. Lloyd 101%105. A S. M, Nederland 111114%. A Amst. Thee C, M. 30%31%, A Houth. Alberts 65%67. C Peruvian C, Pr. 12%12%, A Erie Spoorweg 18% A Southern Rlw. 3430%. C Union Pac. Rr. 155%152%. C Int. Nickel Cy. 12%10%. A Koloniale Bnk 103%102%. A N.I. Hbk. 1000 102%—102%. C Ned. H. M. 1000 121—120. A Alg. Kunstz, U. 63%59-60, A v. Berkels Pat. 41—40i/4- C Calvé-Delft 933/4— 861/2-881/2- A C. Suiker Mpij 29—27. A Int. Viscose 163/4 A Küchenm. I. Acc. 51 A Ned. Ford A.M. 2471/4-243-36. A Philips Gem. B. 1171/4— 104i/2-09y2. C Unilever I6D/2—152-56. C Anacond^ Cop 47—428/4. C Bethlehem St. 453/4'43s/8-44. C Gen. Aviation 6— Si/rVs- A A.N.l.E.M,N,|B, 217—2191/2^ iG A. Gas en El. Cy. 163/4—153/4. C Cities Serv. Cy. ll5/8li03/8-i/2 C Midd. West Ut. 16«/8—15®l&i/i A Alg. Explor. Mij. 66V4—69. A Boeton Mijnb. 241/2—26. A Kon. Petr. Mpij. 202i/2—189-91i/2. C Conlin. Oil1 Cy 63/4—6. C Shell Union O.C. 5i/2—5i/2-3/s- A Holl. Amer. Lijn 9i/2—9i/2. A K.N. Stoomb. Mij. 38—37 A Ned. Scheepv. U. 106-111-08. A H.V. Amsterdam 285i/2—286-83. A Java Cult, Mij. 213210. A N.I. Suiker U, 112%110. A Poerworedjo S.O, 18 A Deli Batavia 220—205%-206%. C Deli Mij. 1000 247-244-241. A Senembah 278%—275-273. C Chicago Milw, 4%4%-4%. I A Amst. Rubb. C. 72b/8—lOi/k^h- A Deli-B,at. Rubb. 287/8-31-29. A Hessa Rubber 39%39i/2- 1 A Seibadjadi S.R. 39%—34"/8. A V.I.C. Ondern. 38i/2—37%. C Interc. Rubber 25/8—2%-i/i- Prolongatie 1—2/4-1%- WISSELKOERSEN. %8 rz %srz 2JJOA-AV9N 09'99 %Z9'99 ngguqiredoji TZSf 0S'8i pnEfJcasjiMZ %89'tS B/xZ9T£ pssnjg Z'6 6 SfUSd %66"8S %86'8S trftprag %60'ST %60 Zl uapuog innp g UITlf C Suiker Aku MARKT Tabak Philips Young Industrie Koninkl. Schepen Rubber Amerika Accoust 1 I I s x I m Wettig gedeponeerê

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 2