Prouirtciale üeeuuische No. 3 2. DRIE BLADEN. ZATERDAG 7 FEBRUARI 193 1. Eerste Blad. 174e Jaargang. BINNENLAND. ONZE HUISDIEREN. ZEELAND. belangrijke prijsvermindering prima wollen dekens tegen zeer lage prijzen S. WIENER Co. etalage prijzen MDDELBUR De abonnementsprijs bedraagt voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen ia Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITGAVE: N.V. MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 COURANT Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgenomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent. DE TARWEWET. Aan de Memorie van Antwoord op het V.V. der Eerste Kamer over de Tarwewet, ontleenera we: Terwijl de commissie van advies zich bezig houdt met het bestudee-en en uit werken in onderlinge vergelijking van de twee stelsels volgens de in de Twee de Kamer gedane toezegging, wordt over het geheele land een inventarisatie van de aanwezige voorraden tarwe uitge voerd. Hierbij zal er voor worden ge waakt, dat geen vreemde tarwe als in- landsche wordt aangegeven. Uitgebreide proefnemingen zullen worden opgezet ten einde te komen tot een selectie van de voor verwerk:ng in brood meest ge schikte tarwe. Een in te stellen tarwe- aanvoercommissie zal zooveel mogelijk met gebruikmaking van den bestaanden graanhandel, voor een voldoenden en, regelmatigen aanvoer van tarwe zorg dragen onder algemeene leiding van een centraal lichaam, dat contact heeft met de groepen van afnemers, de meelfabri kanten. Bij aflevering wordt de tarwe op qualiteit gekeurd en naar deze verre kend. Daarop wo~dt de afleveriug van meel era bloem volgens de voorschriften gecontroleerd. Voor de centrale uitvoering zal noodig zijn een klein bureau dat de algemeene leiding, onder 's ministers verantwoor delijkheid heeft. Aan het hoofd daarvan staat een deskundige, die tevens zitting heeft in en voorzitter is van de com missie van advies. Ook de minister is van meening, dat voor de bepaling van den broodprijs andere productiekosten dan de tarwe- prijs een beslissende rol spelen. Mocht echter blijken, dat de geringe verhoo ging van den meelprijs, welke bij toepas sing van deze maatregelen wel te ver wachten is, door de bakkerijen moet worden verhaald, dan mag daaruit wor den afgeleid, dat de consumenten tot dusver toch mede zouden hebben gepro fiteerd van den abnormaal lagen prijs. Dat het brood waarschijnlijk slechter zal woeden kan niet worden toegegeven, waarbij de minister zich beroept op de door deskundigen genomen proeven. Dat de moeilijkheden aan een maai en menggebod zoo ernstig zouden zijn verbonden, dat zij voor meelimporteurs den ondergang van het bedrijf tot gevolg zouden hebben), kan niet worden toe gegeven. De minister is voorts van meening, wat den prijs van kippenvoer betreft, dat niet alleen voldoende graan daar- voor beschikbaar zal blijven, do-?h ook tegen niet verhoogden prijs. JHR» MR. W. H. DE SAVORNIN LOHMAN. In den toestand van. jhr. mr. Wl. H. de Savornin Lohman, oud-president van den Hoogen Raad der Nederlanden, is thans weder een ongunstige wending gekomen. De voeding en verzorging van den hond. I. (Nadruk verboden.) Evenal de kat is de hond oorspronke lijk een vleescheter, zooals zijn naaste bloedverwant, de wolf, heden ten dage nog is. Door het eeuwen lang huisdier zijn en het daarmede samen gaande ver blijf in de onmiddellijke omgeving van. den mensch, heeft hij zich echter lang zamerhand aangepast aan het gemengde uit plantaardige stoffen en vlcesch "be staande menu, hetwelk zijn meester ge durende dien onafzieabaren tijd tot voed sel gediend heeft. Toch heeft hij echter zijn vleescheter- eigenschappen geenszins verloren, zooals uit verschillende onderdeeleu van zijn lichaamsbouw duidelijk blijkt. Ook de wérking van verschillende organen blijkt nog bij uitstek geschikt te zijn om dier lijk voedsel te verwerken, bijvoorbeeld de maag. Deze is namelijk door zijn wer king en rijkelijke rnaagzuurafscheiding in staat om kraa'kbeentjes en kleine botjes gemakkelijk te verteren, iets wat voor onze menschelijke „alleeters"-ma- nu niet bepaald zoo'n gemakkelijk 'kar- DE BELGISCHE COMPENSATIE PREMIE. Het Handelsblad v, Antwerpen meldt: Het bijzonder comiteit der Scheep vaartwegen van België naar den Rijn heeft besloten, dat van 1 April a.s. af, het 'bedrag der compensatiepremie, toe gestaan aan schepen welke lading ver voeren over de Zeeschelde of het Ka naal van Terneuzen, uit Belgische, havens naar den Rijn en zijne bijrivieren ctroom- opwaarts Emmerik, wordt gebracht voor alle goederen op 2.50 fr. per ton. Bovendien zal, als voorloopige maat regel en voor een tijdperk van zes maan den te beginnen van 1 April a.s. af, de premie tot 3 fr. per ton verhoogd worden voor ertsladingen. De toestand was, dat sedert 1 Sep tember 1924 2.50 fr. per ton werd ge geven voor volle ladingen graan enl za den en 1.50 fr. voor alle andere ladingen. Er zal dus een verhooging van de premie komen voor alle ladingen, behalve die van graan en zaden, van 1.50 fr. 4ot 2,50 fr., enf een extra-verhooging voor erts van 1.50 fr. tot 3 fr. Dit laatste zal samenhangen met de pogingen om van Antwerpen een ertshaven te maken, waartoe ook de nieuwe groote haven bekkens en de nieuwe groote laadbrug- gen zullen moeten bijdragen. Ook Gent gaat zijn haven uitbreiden. In 't. Handelsblad van Antwerpen lezen wij hieromtrent Onder de betrokken departementen is overeenstemming bereikt betreffende het door de stad Gent gedane verzoek tot uitbreiding van haar grondgebied langs het zeekanaal TerneuzenGent. Eenj wetsontwerp zal binnen koit wor den ingediend, waarbij de breedte van de bestaande Gentsche strook, op den rechteroever van het kanaal, op 800 meter wordt gebracht. Te dien einde moeten de gemeenten Oostacker, Des- teldonk, Mendook, Winkel-Sini-Kruis, Wachtebeke en Selzate weer een stuk van haar grondgebied afstaan. Het is de bedoeling van het Gentsche gemeentebestuur het zeekanaal tot aan de Nederlandsche grens voor het laden en lossen van zeeschepen in te richten. DE ONTSLAGEN BIJ PHILIPS. Naar „De Tijd" verneemt, gaan bij de Philips Fabrieken te Eindhoven, ondanks den verkorten werktijd, de ontslagen door. Verleden week zijn een honderd tal arbeiders ontslagen. Prov. Staten-verkiezing. Voor de verkiezing van de Prov. Sta ten zijn in den kieskring Zierikzee voor de anti-revol. partij de volgende candidaten gesteld: 1. W, den Boer, Zierikzee; 2, W. van den Berg Dz., Bruinisse; 3. J. de Bruijne, Brouwershaven; 4. W. de Kam, Zierikzee; 5. C. W. den Boer, Brouwershaven; 6. S. W. Vis, Haamstede; 7. L. Quant, Zie rikzee; 8. Jac. v. Splunter, Zonnemaire; 9. P. Verbeek, Zierikzee; 10. M. J. Stout- jesdijk, Nieuwerkerk. weitje zou zijn. Daar onze honden zich geheel aan het gemengde voedsel hebben aangepast, is er voor ons niets geen reden om daarin verandering te brengen, a leen moet men er voor waken, dat de vleeschvoeding, als zijnde het belangrijkste onderdeel van 't menu, niet verwaarloosd wordt daar deze uit den aard der zaak voor het dier on misbaar is. Er is dus niets geen bezwaar onze dieren gewoon tafelafval te voeren. Hier bij mogen gerust aardappelen gedaan worden, al meent men vaak ten onrechte dat deze voor het dier ongeschikt zouden zijn. Ook melk en vet, zooals jus, mits met mate, aan het voedsel toegevoegd, zullen door de dieren zeer goed verdra gen worden en zelfs voor het zeer nuï lig zijn, daar ze verschillende voor den opbouw van het organisme noodzakelijke1 en nuttige voedingsstoffen bevatten. Dat dorr het geregeld voederen van aardappelen, melk of jus kans zou be staan op hel optreden van huidziekten of van zoogenaamde loopende of zeere oogen, is volmaakt onjuist. De oorzaak van déze aandoeningen is een' geheel andere en heeft met het voederen van bovengenoemde zaken niets te maken. Tafelafval alleen is echter voor onze dieren onvoldoende, al' voldoet het als bij voeder zeer goed. Wij moeten zorgen, Alles wat den geest onschuldig en opwekkend bezighoudt en het huiselijk leven veredelt, is onze aandacht waar dig. KI1I01I8 Wegen en wegenzorg in Zeeland. Bij den uitgever D. H. Lit tooij Azn. te Terneuzen, is in brochurevorm, een overdruk verschenen van een reeks ar tikelen over bovenstaande onderwerp, die de- heer J. F. Magendans, chef van de tweede afdeeling der provinciale griffie van Zeeland,, geschreven heeft als re dacteur van het Maandblad „De Zeeuw- sche Polder". De schrijver teekent er bij aan, dat deze brochure ten slotte niets anders is dan de samenvatting van eenige kortgehouden aanteekeningen om trent hetgeen momenteel op het aange duide terrein in Zeeland omgaat. Voor ieder, die met het wegenvraagstuk in onze provincie in aanraking komt of er meer dan gewoon belang in stelt, is het boekje een uitstekende vraagbaak. Werklcoslieidbestrijding op Zuid en Noord-Beveland. Gisteren is in het gebouw der Rijks Landbouw Winterschool te Goés een ver gadering gehouden van vertegenwoordi gers van de Vereeniging1 van Burg. en Secr. op de Bevelanden, van de aldaar bestaande landbouw-organisaties, van de heide, middenstandsvereenigin,gen en van de drie landarbeidersorganisaties. Voor zitter was de heer Ir C, Stevens, adj. insprecteur der Werkverschaffing in Zeeland. Deze wees er in zijn opeiling.swooitd op, van hoe ~veel belang een commissie voor werkverruiming is, zooals die bijv. bestaat in Zeeuwsch-Vlaanderen en Wl. Noord-Brabant. Een dergelijke commissie spoort in haar rayon objecten voor werkverschaffing op en voert hierover onderhandelingen met de betrokken ge meente-besturen, polderbesturen, enz. Ook staat zij in contact met het Rijk teneinde o.m. voor de werken de noo- dige subsidie te verkrijgen. Komt het echter tot uitvoering van een of ander werk, dan treedt zij terug, omdat de uit voering geschiedt door het Rijk. Een commissie voor werkverruiming achtte men algemeen zoowel voor het heden als voor de toekomst noodig. T o t de stichting werd dan o o"k e - sloten. De samenstelling der commissie zal als voiaf zijn: twee leden, aan te wijzen door de Vereen, van Burgemeesters en Secretarissen, drie werkgevers, aan te wijzen door de Landbouw-organisaties, drie werknemers, aan te wijzen door de drie Landarbeidersbonden en twee mid denstanders, aan te wijzen door de beide middenstandsorganisaties. De aanwijzing dezer leden zal! geschie den vóór 18 dezen op 21 Febr. a.s. de commissie voor de eerste maal zal ver gaderen en een Bestuur zal kiezen. Hellegat en oester- en mossel-cultuur. Uit Bruinisse schrijft men aan de N. Rott. Crt. Zooals bekend, is ter verbetering van dat de dieren ook de voor hen noodza kelijke hoeveelheid! dierlijk voedsel krij gen. We kunnen hiervoor vleesch of visch voeren. Tegen het eerste zullen velen, uiit financieele overwegingen, op den duur wel eenig bezwaar hebben. Men kan hiervoor echter heel goed bet goedkoope bevroren vleesch gebruiken, mits men 't langzaam laat ontdooien. Ook slachtaf- vallen, als harten, milten, longen, enz. kan men zeer goed voeren. Ze moeten echter vooraf goed gekookt worden, ten einde de mogelijke besmetting van de dieren met voor den mensch gevaarlijke lintwormen, te voorkomen. Ook visch, en dan vooral stok'viscli, vormt een niet duur eu uitstekend voed sel, welks waarde wij nog hooger stellen dan van het vieesch. In de stokviseh beukerijen is stokvisch,afval voor een betrekkelijk lagen prijs te krijgen, zoodait dit voor de meesten geen bezwaren be hoeft op te leveren; dit vormt dan goed gekookt en samen gevoederd met goed gaar gekookte ï'ijst, vooral voor jonge dieren een voedsel dat alle benoodigde voedingsstoffen in ruime mate bevat Zeer goed kan men hier dan tafelafval als bijvoeder bij mengen. Toch zal dit voederen van vleesch, of visch, vooral wat de toebereidng be treft, op den duur voor velen een be den vaarweg in het Hellegat een daim ge projecteerd, en wordt deze dam in vis- scherskringen te Bruinisse een ernstig gevaar geacht voor de oester- en mos selcultuur in de Grevelingen. Bijna telken jare, wanneer tengevolge van den was van de groote rivieren ab normaal veel zoet water over het Ilo? landsch Diep wordt afgevoerd, komt hperV van ook een groot gedeelte over het Hellegat en vervolgens over Yolkerak en Krammers op de Grevelingen. Het gevolg hiervan is, dat het zoutgehalte van hel water sterk vermindert, en oesters en mosselen daarin spoedig sterven. In '20, dat als een bijzonder ongunstig jaar be kend staat, was het zoutgehalte van het water voor den wal van Bruinisse, da normaal 25 pCt. bedraagt, gedaald tot D/2 pCt. De sterfte tender de mosselen en oes. ters was toen 60 a 70 pöt. Daar nu de dam gelegd zal worden om den ehstroom op te vangen en direct door het Hellegat te leiden, wordt gei vreesd, dat dit nog meer zoet water oj de Grevelingen zal brengen dan voorheen De gemeenteraad van Bruinisse heef aan den minister van waterstadt een ro quest gezonden, waarin op dat dreigende gevaar werd gewezen. Uit het dezer dagen ontvangen ant woord blijkt, dat de minister de dooi den gemeenteraad geuite vrees onge grond acht. De minister schreef, dat he is gebleken, dat slechts zelden zoet wa; ter, uit het Hollandsch Diep Bruinisssd bereikt, maar dat het bij zeer hooge ri vierstanden wel voorkomt, dat het zoet water, dat door het Haringvliet de zee beeft bereikt, bij vloed de Grevélingén intrekt en aldus bij Bruinisse het zout- 'gehjalle vermindert'. 1 De gemeenteraad (kan de meening vai den minister niet dee ten en besloot op nieuw, tejei uitvoering van h,et plan te protesteeren MIDDELBURG. Nu schilderen en behangen! Men schrijft ons vanwege de commissie tot regularisatie en werkverruiming in 't schildersbedrijf, waarin zitting hebben de plaatselijke patroons- en gezellenorgani- saties: Het is, met het oog op de bedroevende toestanden in het schildersbedrijf dat b.g. commissie, bestaande uit vertegenwoor digers der gezellen- en patroonsorganisa ties in het schildersbedrijf, de vrijheid neemt zich langs dezen weg te richten tot alle particulieren, vereenigingen, in stellingen, kerkgenootschappen, architec ten zoowel als particuliere, gemeente, Rijks en provinciale, kortom, tot allen die schilderswerkzaamheden te verrichten en te vergeven hebben. Mocht tot heden de werkgelegenheid onder de schildersgezellen nog tamelijk wel genoemd worden, daar velen, die an ders werkeloos zouden geweest zijn, werkgelegenheid vonden bij de Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen voor het af maken van het schip „De Dempo"; nu dit werk afgeloopen is en daardoor j.l. Zaterdag een beduidend aantal schilders ontslagen zijn, doet ineens de werkeloos heid zich geducht voelen. Bovengenoemde commissie doet dan ook langs dezen weg een hardgrondig be- ••••©••©••«©©•e®®©®*®®©®®®®® (Ingez. Med.) zwaar vormen. Zeer goed kan men het dan vervangen door de in den bande verkrijgbare vleesch- of vischcake, waar dan het vleesch en de visch door het hondenbrood heen gebakken is. Men moet er echter voor zorgen ze van be kende adressen, die 'n reputatie te ver liezen hebben, te betrekken, daar men dan de meeste zekerheid heeft 'n igoód, deugdelijk en voldoende voedingsstoffen bevattend, voedsel aan zijn dieren te verstrekken. Voor velen wordt het geregeld voeren van het uit den aard der zaak nie<t zoc heel gloedkoope' hpndenbrood op den duur te kostbaar. Zeer goed kan men dit dan vervangen door brujjnbrood, liefst oudbaKken, wat dan zeer zeker niet duur zal zijn. Natuurlijk moet h|ier aan eenter gekookt vleeschy of visch- afval bij gevoederd worden. Het geregeld voederen van 'hruinbrood hf.eft echter nog 'n ander voordeel. Vele dieren toch kunnen op den duur hipnj- dencake niet goed verdragen, doordat het te prikkelend op de darmen werkt, niet als g|evolg het na eenigen tijd optreden van diarrhae. Het hruinbrood nu heeft een zeer ©unstigen invloed op de dar men. Het verstrekt de werking er van, indien deze vertraagd is en er dus ver stopping aanwezig is en verlangzaamt deze daarentegen als zij te intensief is roep op bovenaangehaalde personen en instellingen, nu zooveel mogelijk schilder werk en ook behangerswerk te doen uit voeren. Zij vestigt er de aandacht op, dat alle binnenschilderswerkzaamheden nu even goed kunnen gebeuren als in den zomer. Men bereikt daardoor behalve een betere verdeeling, ook een accurater afwerking, daar er in dien tijd van het jaar te veel werkloozen zijn en in een anderen tijd van het jaar te veel werk voor de beschikbare krachten. Begrootingen voor dit jaar zijn meestal nu toch opgemaakt; de beschikbare gel den zijn gevoteerd; het is dus alleen dat wij verzoeken den tijd van uitvoering wat te verplaatsen. Dit alleen zou de werk loosheid al een heel eind beteugelen. Nu beseffen wij heel goed, dat in dezen crisistijd nog andere motieven gelden, maar buitengewone tijden eischen buiten gewone maatregelen. Men zie eens naar elders: le. Uit Amsterdam: Vervroegd werk in den woningbouw. Toeslag van de gemeente ter bestrijding der werkloosheid. De Amsterdamsche raad aanvaardde een plan tot werkverruiming, n.l. bin nenwerk in huizen van woningbouwver- eenigingen en gemeentewoningen dat door behangers, schilders, stukadoors, witters of timmerlieden verricht wordt in verband met de werkloosheid dit jaar te vervroegen, zoodat reeds 2 Februari daarmede zou worden aangevangen. Aan den Raad was 375.000 gevraagd om daaruit een toeslag van 25 pet, te betalen voor dergelijke binnenwerken Door een en ander hoopt men 1000 werklieden aan arbeid te helpen. 2e. Uit Den Haag: Het gemeentebestuur van Den Haag stelde 45.000 beschikbaar voor het ver vroegd uitvoeren van schilderwerk; een 100-tal gezellen heeft daardoor in winter tijd voor een aantal weken werk gekre gen. 3e. Uit Oost-Stellingwerf: Het kerkbestuur heeft maatregelen ge nomen door werk uit te besteden en het gemeentebestuur zal een aantal boerde rijen laten schilderen in eigendom der gemeente. 4e. Groningen: Door het gemeentebestuur en Centraal eu dus diarrhae tengevolge hpeft. Vooral samen gevoederd met tmelk, kan hjet zijn hpilzamen invloed ten volle ont plooien en er voor zorgen, dat *le dieren steeds een goed gebonden ontlasting en h|et meeste profijt van het verstrekte voedsel hebben. Velen voeren uit een oogpunt van be sparing paardenvleesch! in plaats van mager rund- of schapenvleesch, Vele dieren kunnen echjter h(et geregeld ge bruik van paardenvleesch, niet verdra gen. Er schijnen stoffen in te zitten, idie bij de meeste honden zeer prikkelend op de darmen werken, waardoor de die ren diarrhae krijgen, die soms wlaterdun is. Daarom is het beter )\et 'hier boven genoemde bevroren rundvleesch, te voe ren, hetwelk niet veel duurder zal komen. Door de prikkelende werking, die het op de darmen uitoefent, vormt paarden^ vleesch, echter eeu prachtig laxans voor honden met de vaste ontlasting. Een por tie ervan of bouillon door het feten g|e(. mengd, zullen dit euvel spoedig verhel pen. Mocht de ontlasting onverh|popt te dun worden, dan zal deze door een menu van hruinbrood met melk weer spoedig tot zijn normale samenstelling terug ge bracht kunnen (worden. Dr. y ft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 1