Chocolade visite-kaartjes mpm RECHTZAKEN. LANDBOUW. ONDERWIJS. Handel, Nijverheid en Visscherij GEMENGD NIEUWS. BURGERLIJKE STAND, ili. R)C AL ■■■I ten betalen. De heer VAN DUSSELDiORP zegt, dal Zeeuwsch-Vlaanderen toch niet an ders is dan andere deelen der Provin- cie. De heer WiINDT VAN MERICESTEIN zegt dat er geen geld zit, er zijn weinig inwoners. De heer VAN DUSSELDORP zegt, maar als men nieuwe booten wil hebben wonen er veel. De heer HARTE zegt, dat de automo bilisten er veel meer belang bij hebben, dan zij, die er over moeten beslissen in sommige raden, want voor hun bieten- gens zijn de wegen breed en goed ge noeg. De VOORZITTER merkt op, dat het wel lijkt of men in de Staitenizitting is. De heer WAL LER vraagt hoe liet staat met den hoofdweg lusschen Middelburg en VJissinglem, vooral het stuk Souburg- Middelburg1 is slecht. De heer SLOOVES, directeur der P.Z. EJ..M. heeft vernomen 'dat dit deel dit ja^ai' herbestraat wordt. Vervolgens kwamen de autobusdiensten aan de orde. De heer DUVEKOT bracht dank aan Ged. Staten voor hun werken in het belang van den dienst Goes—Wol'pb|aarü» dijksche Veer. Spr. vraagt of liet niet mogelijk is in de concessie, vast te leggen dat de bussen moeten aansluiten op de Provinciale 'booten. De heer DE. BROEKERT aclit dit voor Schouwen en Duiveland niet mogelijk, de bussen rijden voornamelijk voor de schoolkinderen en hebben van de hoot .slechts weinig passagiers. De heer DE KRUIJTER zegt dat de R.T.M. indertijd aanbood met bussen op de 'boot te rijden, maar geen concessie kreeg!, omdat die reeds vergeven was. Men moet 't prooeerenvan don. vroeg trein Goes Vlissingen had men gedacht dal er ook geen beboette aan was. De burgemeester van Goes heeft in deze richting ook reeds een poging gedaan, maar men kijkt te Zierikzce te veel naar het veer Anna-Jacobja-Zijpe en te weinig naar de verbinding met Zuid!-iB|eveljand(. Men kan hel een doen en toch' Ihjcjt janj- dere niet laten. Men moet niet alleen belangstellen in het veer Anna-J'acoba en in een vliegdienst, die laatste kan ook belang hebben bij den dienst op Katsche Veer. Men moet de concurrentie tusschen autobus en tram niet aanmoedigen, wajit dat is in Jhet nadeel van hel publiek. De heer VAN DER WEIJDE zegt, dat de zaak met twee concessionarissen be sproken is, maar deze wilden niet en) rijden) voornamelijk voor de abonné's. Het is bij een nieuwe concessie zeker te overwegen, doch de dienstregelingen zijn i zooals ook de voorzitter reeds had opgemerkt aan de goedkeuring van Ged. Staten onderworpen. De heer KRIJGER zegt, als autobus ondernemer sedert 1914, dat men een traject moet maken en dan van alles het gemiddelde nemen. Toen hij begon op Katsche Veer verwachtte men tr niet veel van en hij heeft or met 1 onderne mers gereden. De heer DUIVENAARDE zegt, te weten, dat Haamstede reeds meermalen een, verzoek in dien geest heeft gedaan. De heer VAN DER WEIJDE meent, dat als men den eisch stelt, de onder nemers om subsidie zullen komen en wat zullen dan de gemeenten doen? De lieer DE BROEKERT zegt, dat als men er op aandringt, de eerste vraag is welke subsidie men krijgt. Dan had men de R T.M, concessie moeten geven. De VOORZITTER stelt ten slotte alle overige verkeersbelangen aan de orde. De heer HAKTE vraagt, hoe Ged. Staten staan tegenover de vraag van de Kamer te Neuzen inzake het overbren gen, van de post bij mist. De VOORZITTER zegt, dat deze zaak bij Ged. Staten in zeer ernstige over weging is en: binnen, afzienbaren tijd wel van maatregelen zal worden vernomen. De heer HARTE wijst er nog eens op, ""dat er veel goede wegen zijn, maar dat er verschillende slechte brokstukken in zitten, De heer SLOOVES wijst nog op het hooge tarief, dat Goes heft voor het op de openbare .straat staan van auto's. De VOORZITTER sluit hierop de bij eenkomst met dank voor aller opkomst. ging aan te vragen van de voorwaarden 'bij verkoop van varkens. Ook zal gelijk worden getracht igedaian te krijgen dat de keurloonen met de 'belft worden verlaagd. De vereeniiging telde 92 leden met 233 aangegeven varkens, vanwelk aantal in 'het afgcloopen boekjaar slechts 7 onge lukken te vergoeden viel, sv,a,arvooir een bedrag werd uitgekeerd. De rekening sloot met een batig saldo Van f 62.76. ■Besloten werd 'bij noodslachtingien f 1 voor de snuit af te, trekken. iMet 'bijna algemeene stemmen werd de secretaris de heer P. B,rasser herkozen. Er werd nog medegedeeld, dat over 1930 circa 115 varkens 'bij de Onderlinge Slachtverzekeringi werden verzekerd. Na dat deze zaken waren afgehandeld bleef men nog een poosje in feestelijke stemt ming bijeen. De secretaris en de penningmeester herdachten in rijm het 25-jariig bestaan) Te half twaalf sloot de voorzitter den gezel li gen avond. Ntfoo/.schuw//>p,/ Wybert-fabletten zijn alleen echt in de hygië nisch verpakte en ge sloten blauwe doozen A 25, 45 en 65 ets. Weiger namaak (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) Woensdag herdacht hel Varkens honds te Vcere haar 25-jiarig| bestaan! De Voorzitter F. J. C a s tel herdacht in ik-orte trekken de goede werking van dit fonds en ofschoon men in die 25 jlaren over geen groot© rampen te klap gen had, werden toch vele leden gcf- 'biaart door haar bemiddeling of onderlirj- Ige draagkracht. Besloten werd adhaesie te betuigen aan een verzoek der landbouwvereeni- Igjing aan den Kring 'Walcheren, om bij De gewezen ambtenaar der P. T. T. II. A. S., te Noordwijk, heeft zich Le verantwoorden gehad, terzake dat hij, als ambtenaar in dienstbetrekking, te Noordwijk, gedurende 1930, een bedrag van pl.rn. f 100, dat hij onder zich had, ten eigen Ij ate heeft aangewend. De officier noemde het feit zeer ern stig en requireerde tegen verd. een jaar 'gevangenisstraf. De Belgische rechtbank heeft J. de V., en diens zoon G. de iV., 'beiden te 81. Jan steen, veroordeeld tot 3 maanden .gevangenisstraf en 2100 frank boete voor den vader en 1050 frank boete voor den 70011, wegens mishandeling van den 'boschwac'hter R .de R. te Kemseke Arr. Rechtbank te Middelburg. In de zitting van 6 Februari werden de volgende zaken behandeld: J. A. K., 31 jaar, loods te Ter Neuzen, was door den Kantonrechter le Ter Neuzen op 23 December 1930 veroor deeld tot f 15 b. of 15 dagen hejitenis, wegens het niet terugroepen of terug halen! van zijn hond, die in den Buth- polder en in den Coegorspolder, op per- ceelen bouwland van de Zeeuw en Wol- fert wild opspoorde, te Axel op 13 Oc tober 1930. De verdachte was in hooger beroep gekomen. Eisch bevestiging van het vonnis, P. D. v. d. V., 44 jaar, visscher te Ter Neuzen was door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 19 December j.l. veroor deeld tot f 25 b. of 10 dagen hechtenis, en verbeurdverklaring van het niet-in- beslag genomen geweer, met bevel tot uitlevering daarvan of betaling van f 40 of 10 dagen hechtenis, wegens bet jagen zonder vergunning op een perceel land toebehoorende aan graaf de Moretus, en in gebruik bij A. de Bruine te Zaamslag op 10 November 1930. De verdachte w*as in hooger beroep gekomen. Eisch bevestiging van het vonnis. De verdediger mr. Tichelman vroeg vrijspraak. L, v. C-, 46 jaar, jager te Axel, was door den Kantonrechter te Ter Neuzeri| veroordeeld tot 40 guldeni boete of 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen geweer, we gens overtreding van de Jachtwet op 29 October 1930 te Zaamslag, gepleegd bij herhaling. De Ambtenaar van het Openbaar Mi nisterie en de verdachte waren in hooger beroep gekomen, Eisch Vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter en 2 maal 1 20 of 2 maal 20 dageft hechtenis en. verbeurd verklaring van het geweer. L, v, C., voornoemd, was bij v onnis van den Kantonrechter te Ter Neuzen van 19 December j.l. veroordeeld tot 1 f 60 b. of 10 dagen hechtenis met ver beurdverklaring van het niet inbeslag genomen geweer met bevel tot uitleve ring daarvan of betaling van f 20 b, of 10 dagen hechtenis wegens overtreding van de Jachtwet, gepleegd op 16 Octo ber j.l. in de gemeente Zaamslag, bij her haling. De Ambtenaar van het Openbaar Mi nisterie en de verdachte waren in hooger beroep gekomen. Eisch Vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter en' 2 maal f 30 o:: 2 maal 30 dagen hechtenis en verbeurd verklaring van het geweer. J. A. W., 41 jaar, rijwielhandelaar te Zaamslag, was door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 19 December 1930 vrijgesproken van de hem ten laste ge- wielwet, gepleegd te Axel op 29 Oc tober j.l. (Geenl signaal geven wanneer het verkeer zulks vordert De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie was in hooger beroep ge- komieif. Eisch bevestiging van het vonnis, D. G,, 44 jaar, en P. D. v. d. V,, 44 jaar, visschers te Ter Neuzen, waren door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 19 December, j.l. vrijgesproken van de hun ten laste gelegde overtreding van de Jachtwet te Zaamslag op 10 No vember 1930. De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie was in hooger beroep ge komen'. Eisch Vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter en ieder f 20 b. s. 20 dagen hecht, H. F., 40 jaar, koopman en jager te Brussel, Was door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 23 December 1930 vrij gesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van de Jachtwet (Jagen op grond waar hij niet tot jagen gerechtigd was) te Zaamslag op 29 October j.l. De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie was in hooger beroep ge komen). Eisch Vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter en f 20 of 20 d. h. en verbeurverklaring van het geweer. E. O. L., 32 jaar, landbouwer te Over slag, werd ten laste gelegd dat hij op 15 of 16 September 1930 te Overslag een© hoeveelheid goederen, waarop ge rechtelijk beslag was belegd en wjaar- over 2 veldwachters als bewaarders Waren aangesteld, aan dat beslag heeft onttrokken, door die goederen over de grens naar België te brengen. Eisch 6 maanden gevangenisstraf. C. L. B,, 41 jaar, schipper te Yerseke, was door den Kantonrechter te Goes veroordeeld tot 2 maalf 20 of 2 maal 10 dagen hechtenis, wegens hat niet voldoen aan de vordering van den Sluismeester Hoevemaker, toen hij op 28 September j.l, met zijn schip „Maria, Yerseke No 13," varenide was in het Kanaal door Zuid-Beveland, bij de sluis, waardoor stagnatie in het schutten ontstond. De verdachte was in hooger beroep gekomen. Eisch bevestiging van het vonnis. De verdediger, mr, M. H. Hartog, be pleitte vrijspraak. (Ingez- "Med.) Valsche Rijksdaalders. Te Bjeck 'bij Breda waren in Septem ber van het vorige jaar valsche rijks daalders in omloop. Verdacht van 'het uitgleven ervan werd de koopman J. A. S. uit Ginniken gearresteerd. Donderdag moest hij voor de Bredascbe rechtbank lerechl staan terzake van 'het vervaardi gen en uitgeven van eenige op rijks daalders gelijkende muntstukken. De directeur van den keuringsdienst voor waren te Maastricht verklaarde dat .de muntstukken uit een alliage van 70 pCt. tin en 30 pCt. lood 'bleken ile 'bestaan en geen randschrift droegen. Hel O.M. eischle (wegens het vervaardi gen en uitgeven van valsche muntstukken vijf jaar gevangenisstraf. Rijksbeurzen. De Minister van O., K. en W. brengt in herinnering, dat degenen, die geduren de den cursus 1931-1932 voor eene Rijks- beurs (renteloos voorschot; ter tegemoet koming in de kosten van hunne studie in (aanmerking wenschen te komen, zich bij gezegeld adres tot zijn Departement moeten wenden vóór 1 April 1931. Voor nadere bijzonderheden wordt veiv vvezen naar de Staatscrl. van 5 Febr. Geen malaise bij de vaart op Indië. Naar Het Volk verneemt komen de thans thuisvarende schepen onzer Indi sche stoomvaartmaatschappijen met 'bij 11a igeeir wanruimte (onbeladen ruimte) in Europa aan. Zulks in tegenstelling met de slecht beladen schiepen in het afig|eloc? pen jaar. Er 'blijkt in Indië in die mate aan bod van lading voor Europa te zijn, diat zelfs buitenlandsclie scheepvaart-mjaat- schappijen hel loonerid achten hun schep pen in ballast na-ar Indië le zenden. de Slagers Pa troon vereeniging wijzi'- legde overtreding van de Motor- en Rij- Ongelukken. Vrijdagavond is op de Malhenesser- laan le Rotterdam een auto, die uit de stad kwam da.ato in botsing gekomen met een anderen auto, die uit de G. J. {Hulderstraat kwam. Een der wagens z|wenkte na de -botsing naar link's en kwam tegen een boom terecht, terwijjl -de andere een tiental meters1 verder Aan den overkant van den weg óver den k-op -sloeg. De bestuurder van den auto die uit de 'stad kwam, de 26-jarige S. v. d. II., werd licht gewond evenals de drie passa giers een beer en twee dames. De bestuurder van den anderen auto de 28-jarige I. S. J. -bleek een schedef- fractuur le hebben opgeloopen. De auto's zijn beide goeddeels ver nield. Door het op hol slaan van het paard geraakte de 19-jarige voerniaiu P. S. te Ossendrecht onder kijn kar. Hij werd zwaar gewond. BOTSING T-USSCHEN TREIN EN SCHIP, - Bij het passeeren van de brug over de Hoogeveenselie vaart is teMep- pel de locomotief van een /sneltrein naar Groningen in to-olsinjg gekomen met een schip, dat door den stroom 'te-gen de brug was gedreven zoodat de voorsleven daar overheen stak. Hoewel de botsing vrij hevig was, had er (geen ontsporing plaats. De locomotief werd niet ernstig beschadigd, terwijl van een aantal Wa gons de treplanken werden' versplinterd. Hel schip kreeg een ,gat in den voorste ven. Vrijdagmiddag is een arbeider van de Nederl. spoorwegen op1 hel 'Centraal station le Amsterda 111 bij het inrijden van -een motorlorrie in con liftkooi op het tweede perron tusschen kooi ieji wand bekneld geraakt. Met twee gebro ken 'toeenen is hij opgenomen. OPZIENBARENDE ARRESTATIE. - De rechter-commissaris van het politie- presidium to B e r 1 ij n heeft thans een arrestatie-bevel uitgevaardigd legen den kunstenaar "Karl Urban, die ervan ver dacht wordt, den moord te hebben -ge pleegd op den bedrijfsleider Schmo-ïler an hel Mercedes-Palast te Neuliöln. Urban ontkent de daa-d bedreven le 'hebben, doch zou voor den rechter van instructie tegenstrijdige verklaringen' af gelegd hebben. AUTO DOOR HET IJS. - Uit Til sit wordt gemeld, dat bij een tocht over het Secken-burlgerk'anaal een auto door het ijs is gezakt. De eigenaar' vajn de auto is omgekomen. Een dokter uit 8. is er door het stukslaan van! We 'ven sterruiten ,in geslaagd uit den auto le ontsnappen en zich over een ijsscbjp-ts op het vaste land le redden. Behjplve ernstige kwetsuren aan de hand h,eeft hij een longontsteking opgeloopen. STATIONSGEBOUW AFGEBRAND. -- Het gebouw van het station Ellen, aan de D ui tsch'-Nederlandsche grens, is van nacht g'ehpel door 'brand vernield. De oorzaak is n/ojg ombekend. VONDST VAN EEN HOLLANDSGH GOUDSCHIP. Een Reulertelegram uil Perth in Australië meldtAan den mond van de Moore-rivier zijn een men- schclijk skelet en munten- dit 1618 lot 1648 gevonden. Men meent, dat 'men hier te doen heelt met overblijfselen van het Ilollandsche goudschip, de Gouden Draak, dat in 1649 op- deze kust -gestrand is met 78.000(?) Hollanldsche guldens aan boord. De Gouden Draak voer tus schen Holland en Oost-Indië. Het l'oit van de 68 schipbreukelingen, die den schat na de stranding hadden bewaakt, was tot nu toe onbekend'. - HET LAWINEGEVAAR. Doordat 'n overhangende sneeuwmassa 2Üch los scheurde, is nabij Z-uos in het Enga- din een Duitsche skilooper onder de sneeuw bedolven. Tot nu toe heeft men hem no-g niet kunnen! bergen. TWEEMAAL TER DOODi VEROOR DEELD. De rechtbank te Tor ga u in Saksen heeft den koemelker Friedrich Lüdicke wegens moord o-p twee rond trekkende gezellen tweemaal Ier dood veroordeeld. EEN BOERENBRUILOFT. Naar "de Nemzeti Ujsag bericht, vond dezer dagen yn tiet Hongaarsch dorp D e r e c s k e het huwelijk plaats van -den zoon van. llen rijksten met de dochter van den op een na rijksten boer van het dorp, bij welke gelegenheid op het bruiloftsmaal voor ongeveer duizend gasten was gedekt. Ja het geheel peuzelden die tezamen een reusachtigen os, drie varkens, 200 hazen en 500 kippen -op, terwijl ze daarbij 3000 liter wijn door het keelgat joegen. Vier en twintig uur nadat de gasten zicli aan tafel hadden gezet, waren nog steeds -ongeveer 500 personen aan. liet feestvieren. HET LIJK VAN PLUCHOW GEVONi- DEN. Uit Btuen-os Aires 'wordt ge meld, da,t het een expeditie gelukt is 'het lijk van den verongelukten Duitschen ont dekkingsreiziger Gunllier Plüchow, tijdens den oorl-o-g 'bekend als de „vlieger van Tsjinigtsja-u"j te vinden en dat van zijn metgezel Drebl-ow. Hel lijk van Plftchow wa-s vreeselijk verminkt. EEN GRIEZELIG VERHAAL. Een gebrekkige koopman is naar dd W.oeiisasg' uit Chicago wordt gemeld door zeven hoeven ontvoerd en nam een kerkhof meegenomen. Daar werd hij aan een kruis gebonden en een uur lang gemarteld. Toen werd de ongeluk)' lviige in een kist gesloten en levend Ibq glraven. Gelukkig wist het slachtoffer door gesteun en gekreun de aandacht te trel4 ken van een boer, die de politie waait schuwde. De ontvoerde koopman kon geréd worden. Vlissingen. Van 29 Jan.—5 Febr. OnderLrouwd: I. Schout 25 j. en J. C. van Vlaanderen/, 23 jl.L. F. A. M. van iBforren, 36 j. en J. van Oosten, 28 j.A. Reijerse, 25 j. en G. Murk, '21 j.; A. Bode, 28 j. en A. J. Korff, 28 j. Getrouwd: J. v,an Peenen, 26 jl. en G Aikema, 21 j.; A. J. II. de Roos, 57 j. en M. Müller, 40 j - J. Schroevers 22 j. en S. M. -Bok, 22 j.; M. Hui-ge, 34 j. en WL C. J. van Schagen, 28 j.; H. H. Valk, 24 j. jen E. Verschoof, 23 j. Bevallen: M. C. E. Ventevogel, igeb. Laport, z.; M. M. (M. van der Schaaf, ig'cb. Cocne, d.; M. M. Geleijn, geb. ,So- hier, :z.; L. Ileijstek, geb. Tissink, d., J. Ding-emansc, igeb. Schroevers, d.; A. de Haan, (geb. Ambtman, d.; C. Piattenier, geb. Flipse, d.; S. van Boven, geb. Mom maas, z. (levenl.) M. van der Schaft, geb. Vader, z. Overleden: L. de Ridder, wed. van J. Schroevers 93 j.; H. Cornelisse, vrouw van K. de Kok, 54 M. J. E. de Wolff, 51 jl, vrouw van A. Frelier; J. Geleijn, fe. 2 d.; A. van den B,ossche;/ pijan, 'van J. M. Calebout, 59 j:'. Koudekerke. Van 15—31 -Tan. Ondertrouwd: W. de Klerk, jm. 28 j. en G. de Jonge, jd. 23 j. Getrouwd: J. P. Flipse, jm. l(9j eni M. Geensen, jd. 18 j.; D. Leeuwenburg, jm. 26 j. en N. D. Besuijen,[ jd. 25 j-.; N. P. Bosschaart, jm. 23 j. en C F.. jGroenenberg, d. 24 j. Bevallen: N. Reijnierse, geb. Besuijen, d.; A. de Wille, geb. Besuijen, z., J. Oyval, 'geb. 'de Potter, z. Overleden: M. J. Verhage, d. 8 j.; L. Verhage, z. 14 j. M. Knuijt, onigeh. d. 80 j.; J. Vink, ongeh. z. 79 j. Sint Laurens. Van 1—31 Jan. Ondertrouwd: J. Chris- liaanse 27 j, en C. S. Boon, 22 j.; PI. Pieterse 27 j! en A. de Bree 2KU. Bevallen M. Davidse, geb. Christiaan- sc, 'd.W. P. Louws, geb. Marinissen, z.; J. C. J. Cornu geb. van der §pek, z.; 'E Adriaanse, geb. Flipse, fc. Overleden: F. J. A. van Biel on'geh. z.; 46 j., A. Kwelikeboom, z. 3 m., J. Cornells sen, wedn. van P. Hubregtse, 72 j. O, en W. Souburg. Van 29 Jan.—5 Febr. Ondertrouwd: I. Schout 25 j. en J. C. van Vlaanderen, 23 jaar. Bevallen: C. van den Driest, geb. Da vidse d. BEVOLKING. ST. LAURENS. Bevolking over Januari 1931: Vertrokken: P. Wondergem, onderwijzeres' van B 46 naar Kerkrade. W. A. A. van de Gardé, èlectr. van B 177 naar Middelburg. P. de Hamer en gezin, slager van 'B 36 naar 's Gravenhage. J. Boot en echtg., handelsreiziger, van B 179 naar Bergen op Zoom. KOUDEKERKE. Van 15 tot en met 31 Januari 1931 Ingekomen: M-ej. M. G. de Feijter, wijk D no. 29c uit Ermelo. Vertrokken: P. Sanderse, van wijk D 110. 29 naar Amsterdam. Mej. M. Geensen, van wijk D no. 195 naar Middelburg. L. Slabber met gezin, van wijk A no. 1031 naar Kloetinge. Mej. N. I). Besuijen, van wijk' D 110. 76 naar Vlissingen. Mej. C. E Groenenberg van wijk D 110. 46 naar Gorinchem. A. Roose, van wijk B 110. 197 naar Vlissingen. J. C. Min'k met gezin va!n wijk E no. 107 naar Middelburg. Gedurende de tweede helft van de maand Januari zijn in de gemeente O. EN W. SOUBURG Ingekomen: D-. P.oppe, Buteuxstr. B 208 van Hoek'. A. van Sluijs, Padweg B 42 van Vlissin gen. G. Hyman en -gezin, Vrijb-. str. C 80 van Vlissingen. S. Joziasse Bosschaart en kind Tuindorp D' 88 van Vlissingen. A. v. Hese en gezin, Nieuwe Abeele C 261 van Vlissingen. Vertrokken: M-ej. C. Bruiynooge, Wiissel C 130B, naar IJzendijke. Mej. A. Liefheid Olivier en gezin v. Turnhoutstr. E 47 naar Heu- fcelum. Mej. ,M. Christiaans Duvekot en gezin, Vrijburgslr. C 80 naar Nijmegen. IC. Faase en gezin, Nieuwe Abeelö C 228, naar Vlissingen. J. B, O. Koelhuis, Ka naalstraat B 7'naar N. Indië. Mej. M. de Voogd, Oranjeplein A 166 naar Ermelo. G. P. Liefheid v. Turnhoutstr. E 47 naar Curajao. 1 Electr, Drukkerij G. W. DEN BOBR^ Middelburg. ingedi vulling 1914 ten op Aan het volf De pen he bijzondi ven we brenger 1931 gedékt hoogej Naa in de schijnt Secret van B, Mr. Chef stuur 85. Al gil vi te ge haddt van- had. Mads band dood te tr met de f aanlt toet maai om :S:CllO van het dood ze h het op sent «ent Bij aboar

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 10