daandag begint de Oroote Opruiming van Mannfactnren en Lappen 4600 OPEN HAARDEN '!de alkmaarsche I.f Jisuliire Eypalltiglbank STORM VERZEKERING. I bij L. E. Mivière, Groote Markt, Hoek Gravenstraat. JMÏÏIiïïïfö e m !%l COURANT li lm cd Kortgene. Gr. Markt O 12 - Tel. 304 OUDSTE ADRES IN ZEELAND VLISSINGEN Algemeen cdvertentieblad M VLISSINGEN L.R1NGLEVER 38BSBBBBK08BH8HSaa3eHBBB juwelier R, VERHOOG, ca ca ca ca ca cd J. A. TAK Co. - MIDDELBURG ca ca ca a ca a ca a ca ca ca ca ca ca a ca a ia ca ca a ca a ca a a a a a a a a a a WAAR IS WERK? Verkoopingen - Verpachtingen in Zeeland N.v. Stoomwasscherij „VOLHARDING" Heerencostuums Stoomen Heerencostuums Verven in aiie gewenschte kleuren Zijden Japon Stoomen vanaf Zijden Japon Verven in alle gewenschte kleuren vanaf Schoenen Verven volgens staal in elke kleur. Oppersen van Heerencostuums, desgewenscht machinaal of met demand geperst f 0.90. Zooals U ziet goedkooper dan de goedkoopste, maar bovendien beter dan best, vlugger dan de vlugste enU bevoordeelt een Zeeuwsche Industrie. f 4.75, thans f 2 95 f 7.-, thans f 5.- f 3.-, thans f 2.10 f 4.50, thans f 3.10 f I.-. thans f 0.75 REEN.CHEM. FABRIEKEN TA-BEVER"§!HE< Vanaf Donderdag 1 Januari Diamanten van Broadway Zingend en Musiceerend. ÏO millioen gulden. S AAN HUIS VERSCHIJNT SINDS 1798 TE ALKMAAR, Is het meest gelezen DAGBLAD in de steeds vooruitgaande Kaasstad en in hare zeer welvarende Omstreken. Vraagt proefnummers! MEN ZEGT MEN VRAAGT ZICH AF: ALLEEN EEN JUISTE BOEKHOUDING kan U alles aantoonen. Bijkantoor Middelburg. Electr, Waschmachme 180 Haard- en Kachelmagazijn A. VAN ROON Alles voorhanden. a cs a a a CD ca ca GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGERS VOOR ZEELAND: GROENMARKT TELEFOON 18 03 000000000000000000880080 Electrische Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg. mens, geb, Zegers, van Breda, Kromme Weele K 107. V ertrokken: M. W. Vergouwe, van Jodengang R 227 naar Terneuzen, Schoolweg 39. K. C. van 't Hoff, dienstbode, van Abdij A 43-44 naar Axel, Molenstraat B 32. A, Caljouw, winkelbediende, van Vol- derijlaagte M 84 naar Haarlem, Schee persstraat 14. P. J, van Page, van Nieuwe Poort P 192 naar Vlissingen, Hellebardierstraat 2, W. D. J, Kor- stanje, van Zuidsingel E 49 naar Kou- dekerke E 199. E. de Rijke, van Hen drikstraat W 17 naar Koudekerke E 199. A, de Neeling, notaris, van Wagenaar- straat D 84 naar Gorssel E 325. A. Louwerse, hoofd eener school, van Veer- sche weg S 254b naar Achtkarspelen Boelenslaan, J. Schouten, van Arnem. Voetpad T 167 naar Wassenaar, Deyler- weg 105. J. Koolwijk, winkelbediende, van Hofplein E 230 naar Rotterdam, Frederikstraat 122b. C. J. F. Lagace, koopman, van K. Geere K 325 naar Vlis singen, Wagenaarstraat 12, J. E. Bruins, van Dam G 60 naar Kampen, Nieuwstraat B 14. A. Labruijere, van Rozenstraat W 229 naar Goes, 's Heer Hendrikskinderendijk 16. A. J. Schot, rijksklerk, van Zach. Jansenstraat W 96 naar Amsterdam, le H. de Grootstraat 26. C. S. Verbeek, dienstbode, van Rouaansche Kade G 153 naar St. Lau rens B 80 P;. de Kam, dienstbode^ van Volderijlaagte M 88 naar Amster dam, Keizersgracht 560. J, J. Zaad- noordijk, van Veersche Singel S 42a naar Alkmaar, Baansingel 1. C, Provoost, dienstbode, van Loskade P 260 naar Rot terdam, Kral, Plaslaan 24. C. Stout- hamer, dienstbode, van Markt C 10 naar Sas van Gent, Prinsenkade 1. J. C. M. Henning, fotograaf, van Markt C 14 naar Vlissingen, Badhuisstraat 65. C. P. de Vos, dienstbode, van Seisweg R 151a naar Gorinchem, Havendijk. J. Ter- woert, huishoudster, van L. Gortstraat I 328 naar Vlissingen, A. Dekenstraat 119. C. H. Th. Godelijn, huishoudster, van Loskade P 267 naar Vinkeveen V 87. O. EN W. SOUBURG Ingekomen: J. C, J. Kuiper en gezin, Kanaalstraat A 53, van Haarlem. G. H. Toersen en gezin, Ritthemsche straat B 406, van Dalfsen, S. E, Keijmel-Roose, v. Teij- lingenstraat B 224, van Cadzand. P, J, de Brabander, van Teijlingenstraat B 225, van Vlissingen. J, J, Passenier, N. Vliss. weg C 179f, van N. Indië. L. Caljouw, Kanaalstraat B 10, van Vlissin gen. A. Merks, Marnixplein C 64, van Middelburg. J. Goedhart, Spoorstraat A 114b, van Ritthem. C. Huiszoon en gezin, Nieuwe Abeele C 263, van Vlis singen. J. Paauwe en gezin, Vrijburg straat C 77b, van Vlissingen. A. Min- derhoud, Vlissingsche straat B 289, van Westkapelle. J. van Huffel, Tuindorp D 59, van Bergen op Zoom, Wed, de Visser-Jobse, Nieuwstraat B 65, van Rit them. Vertrokken: P. Boersma, van Tuindorp D 15 naar Middelburg. E. Jacobse, van Oranje plein A 28 naar Den Haag. A. Fouw, van Ritth. straat A 132 naar Ned. Indië. A. de Witte, van Buteuxstraat B 188 naar Koudekerke. W. Willeboordse, van Ritth. straat B 391 naar Dordrecht, J. Marijs, van Middelb. straat A 281 naar Utrecht. S. M. Bruijnooge, van Wissel C 130b naar IJzendijke. J, L. A, van de Ven en gezin, van Gr. Abeele A 245 naar Vlissingen. De Districts Arbeidsbeurs voor de ge meenten tusschen Oost- en Wester Sclvel- de, Wajglenaarstraat D 78, Middelburg), zendt ons de volgende aanvragen: Binnenland: ROTTERDAM, melkknecht, bekend met alle voorkomende werkzaamheden voor 1 Mei a.s., reiskosten en loon nader overeen te komen, plus kost en inwof ning, jaarbetrekking. UTRECHT, boerenknecht, (P.G.), igoed kunnende melken, 18 tot 20 jaar, dadet- lijk, f 9 tot f 10 per week met kost en inwoning, voor onbepaalden tijd UTRECHT, leidekker, moet bekwame kracht zijn, loon nader overeen te kom men, voor onbepaalden tijd. ARNHEM, voor machine- en motoren- fabriek, eenige zeer bekwame modelma kers, loon en reiskosten nader overeen te komen, voor onbepaalden tijd, dadel. UTRECHT, auto-monteur, eerste klas kracht voor autobus bedrijf, dadelijk, f 37.44 per week (78 cent per uur), na tijdelijke aanstelling kan vaste aam- stelling volgen, sollicitaties op zegel. UTRECHT, voor radiodistributiebedrijf •electro-technisCh ingenieur bij voorkeur- met diploma T.H.S. Delft, ptractische er varing op radio gebied vereischt, sala ris f 4750 tot f 6650 per jaar, sollicita ties op zegel voor 15 Januari a.s. SCHIEDAM, voor ziekenhuis, le keu- kenj'uffrouw, leeftijd ongeveer 30 jaar, moet voor ongeveer 170 tot 200 persoe nen kunnen koken, zij die in een der gelijke inrichting werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur, dadelijk, f 450 tot f 550 per jaar plus kost en inwoning^ voor vast, reiskoeten nader overeen te komen. BAARN, voor hotel, knechlt in alget- meenen dienst, moet vertrouwd zijn met alle voorkomende werkzaamheden, waar onder toezicht op de Centrale verwarf- ming, ongehuwd, 20—22 jaar, inwonend, loon f 42.50 per maand, indiensttreding ongeveeer 15 Januari a.s. Buitenland: In NOORD, FRANKRIJK kunnen gel- plaatst worden 4 ongehuwde melkert- veeyerzorgers, loon minimum f,ra. 400 per maand plus kost en huisvesting. Aanbiedingen uitsluitend aan d* Dis tricts-Arbeidsbeurs te Middelburg. 8 Jan. Middelburg, Huizen en Ervea Stmve. 9 en 13 Jan. Oostkapelle, Hout, Blaupot ten Cwte. 14 Jan. Middelburg, Antiquiteiten, Notarishui*. 15 Jan. Middelburg, Huis, v. d. Harst. 27 Jan. Aagtekerke, Hofstede, v. d. Harst Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. DE VOS ER KAM BIJTSEli.MET PRACHT BUTS BRENGT KLEUR IVOUOlGEHEWERKlflG )5En van l6"25-40-65et enz. vertoonen wjj U een geheel gekleurde revua in speelfilm, opgeno men volgens het Pathé-Technicolor. De beste danseressen, de mooiste kleurendecors, de beste aerobaten, 80 musicies, kortom hier biedt Amerika eens het allerbeste wat men voor de dollars in New York kan krijgen! Hollywood revue, Broadway-Melody, Fox-Follies en nog meerdere zakken in het niet bij dit film werk en U zult het met ons eens zijn dat U niet meer mooier kunt verlangen, De verraardigingskosten waren slechts 4.000.000 of te wel het bedragje van Boven 18 jaar. 1ZE te controleeren oplaag van ruim 4600 ex. (ruim 0 betalende abonné's) waar- gt U, dat Uwe advertentie dit deel van Zeeland de o o t s t mogelijke publiciteit ft Betrek in Uw reclame- ïpagne dus ook het r Westelijk Z.-Vlaanderen. Uitgave Boekh. en Drukkerij v/b 1MA A. J. BRONSWJJK OOSTBURG GENOEG HILLEGERSBERG, Straatweg 81 ROTTERDAM Tel. 41838 Showroom: WESTERSTRAAT 81 ROTTERDAM Tel. 11838 Spoedig leverbaar 25 verschillende modellen ongemonteerd voorradig GRATIS VAKKUNDIG ADVIES Het afgeloopen jaar is niet best geweest wat is de oorzaak Administr. en Rechtsk. Adv. Bur. 'P. M. DE KLEYN, Middelburg. Koepoortstraat 27 Tel. 488. Pandbrieven ©p 1 Januari 1929 1 October 1930 f 15.644.500 f 21.000.000 Verkrijgbaar 4°/e Pandbr. a 100 '/2 Firma H. C. RE1JERS Pracht Mangels 36. Prima Wringers, 5 j. gar. 10. Langeviele, M'burg - Telefoon 330 Eigen smederij en aanleg leidingen 12 Tafelcoaverts f 54.40 12 Desserteouverts - 50.40 1 Soeplepel - - 11.20 2 Sauslepels - 11.20 2 Groeittelepels - 12. 1 Aardappellepel. - 6. 1 Dienvork- 3.60 Messenleggers, Tafel- en Dessert- messen, Taartlepel en vorkjes, Kindercouvert enz. Plate Thee- en Eetserviezen, Bladen, Brood- en Bonbonmandjes, Portretlij sten, Theezeefjes, Lek- bakjes, Kinderbekers, Eidopjes, enz. AGENTUUR Lange Delit b 138 (Tel. 237* MIDDELBURG ca si cd K cd K K cd K K K cd K OD K K cd K

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 8