Duizenden nieuwe Chief Whip rookerswant meer en meer groeit het besef, dat het de beste sigaret voor ieders gezondheid is Ook met kurk en goud. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 3 JANUARI 1931, No. 2. BRIEVEN UIT BERLIJN. "VIRGINIA. 1141 DOOR ALICE CAMPbÊfr GEMENGD NIEUWS. (Van (.nzen correspondent.) Het werkelijk arme Duitsch- land. Een middenstand die op hooge lasten zit. En een leger van werkloozen. iWe moeten eerlijk zijn en vaststellen dat het Duitschjand tegenwoordig wer kelijk bitter slecht gaat. Men. klaagthier al jaren. Welk een wonder, waar men een wereldoorlog verloren heeft en 50 jaren tang 2 milliard mark per jaar; oor logschatting te betalen zal hebben, af gezien van de fantastische bedragen, welke dooi>' het Duitsche volk reeds op«- gfehracht zijn. Maar lipt buitenland is langen tijd achterdochtig gebleven. Ten onrechte: Men zit bier, om het eens populair uit te drukken, midden in de moreeele katerstemmiug|. Het geld ontbreekt, de schulden drukken en de bevolking, bijvoorbeeld van een geweldi ge stad als Berlijn, weet nauwelijks, hoe men den nieuwen dag nog zonder ongelukken bereiken zal. "Wie nu naar Berlijn komt of door andere deelen van Duitschland reist, merkt daar opvallend weinig van. Vooral in het Rijnland, waar altijd een levensj- lustig volkje gehuisd heeft, laat men zich al te licht door vroolijke gezichten, volle bioscopen en lunchrooms, overvol^ le restaurants en lustig drukke winkel straten om den tuin leiden. Ik woon hier in een wijk, die als een van de meest gezonde yan deze wereld stad bekend staat,in het zoogenaamde Nieuwe Westen. De menschen, die hjer een onderdak gezocht en gevonden hefy- ben, worden geacht tot den gegoeden middenstand te behooren. De huishuren zijn fantaistisch-hjoog, althans naar Hol- landsche begrippen. Men betaalt voor flatwoningen met kleine kamers duizend tot twaalfhonderd mark per jaar en per kamer huur, dat beteekent dus voor een woning van vijf kamertjes, de kosten van centrale verwarming!, elec- triscli liehlt, lift enz. meegerekend meer dan driehonderd Ilollandschie gjul|dfens per maaind. En ofschoon haer de trakte menten veelal hooge(r zijn dan in Nel der! and. komt het toch: in mijn wijk niet zelden voor, dat de menschen 40 tot 60 pCt. van hun inkoniën alleen a.ap huishuur uitgeven. In andere wijken van het Westen is de toestand al net eender. En toch heet het, dat hier de „rijke lui" wonen, en als de communisten straatde monstraties houden, dan komen ze bij voorkeur naar hier of naar de befaamde „Kurfurstendamnr-wijk". Omdat de hui zen er daar van buiten zoo feudajal uitzien. Wie de toestanden echter werkelijk kent, weel, dat driekwart van de meri- schen in die mooie hpizen nauwelijks te eten heeft. In het huizenblok, waarin ik woon, dat ongeveer 40 flats bevat, zijn in het thans afgesloten jaar niet minder dan 12 families failliet gegaan. Gaat men langs Kurfürstendamm en aangrenzende straten wandelen, door de wijk die in politiek en literatuur met terdaad een internationale reputatie als wuft, spilziek, en typisch voor rijkeluis;- leventjes [gekregen heeft, dan kan men vrijwel huis aan huis aankondigingen van venduties lezen. De kostbaarste meubelen, antiquiteiten, schilderijen, hiet duurste zilver en kris tal wordt voor een appel en een ei aait igebcden en vindt in vele gevallen niet eens koopers Inderdaad de Duitsche midfdenstanrl nadert het stadium van volkomen prole- tariseering en is er natuurlijk nog veel erger aan toe dan de vier millioen werkt loozen, die tenminste voor het meeren,- deel nog door den Staat in het leven gehouden worden. En toch is het leven dier werkloozen op zichzelf al bitter genoeg. Het engste is voor hen de ontzenuwen'- Wat 1931 brengt? CHIEF WHIP '""i (Ingez. Med.) 54. Hij zag haar even scherp aan, want hij begreep waarom ze zoo verbaasd Was1. „Hoe ik ontdekt heb, dat sir Charles overleden is? ik wist van niets, tot ik zoo even in Cannes het huis opbelde. Maar ik wist dat hij niet langer kon leven dan een paar dagen. Ik ben nog al eens met Chalmers in gesprek geweest de laatste dagen. Ik heb hem gevraagd mij goed op de hoogte te houden en gisteren telefo neerde hij dat er geen hoop was. Ik ging in mijn auto en reed in razende vaart hierheen." Met welgevallen keek hij naar zijn Fiat, die sporen van den strijd vertoonde. .^Veertien uren van huis tot huis", zei- de hij met voldoening. „Ik dacht niet dat ze dat kon. A propos, ik hoorde dat de begrafenis overmorgen zal zijn, is dat zoo?" „Ik geloof het wél". ,„Dan had ik per slot niet zoo halsbre kend behoeven te rijden. Maar misschien kan ik de familie nog met het een of ander van dienst zijn. Ilc hoor dat Clif- *Je doelloosheid van net thuis hokken en afwachten. j De enorme toename van de criminal!- telt jn Duitschland is daarvan lipt on- vermijdelijk resultaat geweest. Men kan eiken dag weer in de kranten (afschrikwekkende moordverh,alen lezen, waarbij de meest 'bestiale neigingen van het igenus mensch, naar voren komen i Het is namelijk opvallend, hoe vaak hier oude, goedige en vertrouwende menr schen door moorddadig gespuis aango- vallen worden, hoe dikwijls ,arme we duwvrouwen, die er een slecht gaand winkeltje met een paar spaarduiten op na houden, door jonge vlegels in een onbewaakt oogenblik neergeslagen wor den. Het leven in Berlijn is inderdaad in dezen winter weer even gevaarlijk geworden als in de eerste jaren na de revolutie. Of het onder deze omstandigheden in Duitschland ditmaal zonder ongelukken zal aflooper»? i Ja wie 'kan in de toekomst :zien?| Ik kan alleen de verzekering geven,! dat we in het gunstigste geval door lipt oog van een naald zullen kruipen. De Duitsche bevolking is nogal geduldig van j aard. Maar de radicale politieke leiders1 zweepen helaas het volk op en komt het straks tot opstootjes op grooter schaal dan tot nu toe het geval was, dan zou 'Ik voor een rustig verloop van dezen win ter niet gaarne mijn hand in hipt vuur willen leggen. Ditmaal zullen de Duitschers opi den oudejaarsavond het stervende jaar ver wenschen en al hun hoop zetten op 1931 "Wij doen hel met 'hen! ROLAND. ford ziek is. Is Sartori us er nog in huis'? Ze antwoordde bevestigend en na een haastig afscheid stapte ze in haar taxi. Weer alleen, dwarrelden allerei gedach ten, door Holliday's onverwacht verschij nen opgewekt, haar door het hoofd. Ze kon maar niet over haar verbazing heen komen en het was naar opgevallen hoe joviaal en zorgeloos hij scheen te zijn, al sprak hij met zachte stem en bestu deerden eerbied over den dooden man. In zijn haastig overkomen vond zij iets onbetamelijks. Het lee/k minder op zorg zaamheid voor de achterbhjvenden, dan op het neerstrijken van een gier op een goed maal, waar hij lang naar verlangd had. Had Chalmers heusch getelefo neerd? Ze geloofde het niet. Afgeschei den van de korte aarzeling van Holliday voordat hij den naam van den knecht noemde. Wie de inlichtingen gegeven had moest wel heel goed op de hoogte zijn geweest. En toen kwam hij haai" de veront rustende gedachte op of Holliday ook aan den dokter zou vertellen, dat hij haar uit een apotheek had zien komen. Het was niet waarschijnlijk en als haar argwaan ongegrond Was. beduidde het niets. Maar ;als zij gelijk had? „O, maar ik moet het mis hebben, het is te vreemd. Ik heb van een mug een olifant [gemaakt. In het hpele huis denkt niemand aan zoo iets. Wat zou ik me schamen als ze het wisten." Maar toen Chalmers haar binnen het, Ongelukken. Tussclien Z vv ij n d r echt en Rijsoord is liet 15-jarig meisje B. W. A. v. E. door een auto aangereden. Ze is aan de gevol gen overleden. Donderdagmiddag is te Nien vv e r Amstel, een drie-jarjg knaapje uit een open auto gevallen, waarbij het venfje een arm op twee pla; sen. brak en hij ook een gapende verwonding aan het hoofd bekwam. Een auto, waarin waren gezeten de planters S. Sieber, Roland Schiess en Ro bert Allan Douglas, allen werkzaam op de onderneming Si Boelan van de Run- her Maatschappij „Si Boeland" te M e- d a n geraakte in de rivier. Alle 3 inzit tenden verdronken. Woensdagmiddag is een 15-jarige stuurmansleerling J. v. G., toen hij zich aan boord van een sleepboot die aan. de Oosterkade te Amsterdam lag, naar liet vooronder wilde begeven, gevallen:. Hij geraakte daarbij met zijn linker been in een draaiende machine, waardoor dit lichaamsdeel onder de knie werd afge- kneld. DIEVENBENDE GEKNIPT. Een paar weken geleden werd in verschillen de winkels le Kerkradè ingebroken. Den dieven viel een flinke buit in han den. Een nachtelijke inbraak in de pasto rie aan de Holz mislukte. Dinsdag heeft de Duitsche politie te Her'zogenrath in vereeniging met die uit Kerkrade aange houden de mijnwerkers G. en K!, die be kend hebben bedoelde inbraken Le hebben gepleegd. Hun vrouwen werden gearresteerd wegens heling. Zij worden verdacht in de grensstreek nog een paar dozijn diefstallen met braak te hebben gepleegd. DE VLASFABRIEK TE DINTELOORD Naar de Maasb. verneemt, worden de werkzaamheden aan de Coöp. Vlasfa briek te Dinteloord vandaag stopgezet. Tot einde September kon met ruim honderd man gewerkt worden; dit aantal werd langzamerhand ingekrompen. Gerui- men tijd is vergeefs gewacht op eeiiigten steun van regeeringswegte. Toen besloot het bestuur tot stopzetting, waardoor een typisch West-Brabantsche industrie, al thans voorloopig, komt stil le liggen. REGEN IN 1930. In het kalender- jaar 1930 viel te Amsterdam 9.31 m.M. regen tegen 7.88 gemiddeld; in de laatste zes maanden werd hier 726 m.M. afge tapt dus bijna de gemiddelde jaarsom. December was met 58 m.M. tegen 79 gemiddeld, te droog. Nattere jaren wa ren 1927 met 975, 1915 met 959 en 1912 met 947 m.M. Branden.' Donderdagavond brak bratnd uit in de rietmeubelfabriek „De Oeievaaraan den Asselschen weg te Apeldoorn. De Bewoners waren afwezig, Niettegenstaan de hel. krachtdadig optreden der brand weer werden huis, winkel en voorraad zolders een prooi der vlammen. Tij dens den brand arriveerden de bewo- uners. De oorzaak schijnt een vonk uit een defecten schoorsteen te zijn. VECHTPARTIJEN. Op oudejaars avond kregen Ie Heerier heide eenii- de Duitschers en Slowenen! ruzie, waar bij de 30-jarige P. de deur werd uitge werkt Deze is later bewusteloos terug kon ze niet nalaten te vragen: „Chalmers ik heb kapitein Holliday gesproken. Hij is zoo gauw hier gekomen voor de be grafenis van sir Charles. Hij zeide, dat je liem gisteren getelefoneerd had dat sir Charles zoo hard achteruit ging." Onmogelijk zich te vergissen in de uitdrukking van stomme verbazing op het gezicht van Chalmers. „Ik den kapitein telefoneeren? U moet hem verkeerd ver staan hebben, zuster, ik wist niet eens zijn adres in Parijs." Dus had lady Clifford het zelve ge daan, daar vves ze zeker van. Niet dat dit nu zooveel beteekende. Dien dag en den daarop volgenden betriapte Esther er zich op dat ze de gezichten om haiar heen, en vooral dat van den dokter, zooi nauw lettend gadesloeg. Door de drukte van de toebereidselen voor de begrafenis boodscliaploopers met bloemen en tele grammen, enz. had zij steeds het ge voel, dat die zware, zwijgende man de beheerschende kracht was. Hij scheen haar nu niet toe een -python 'te zijn, maar een groote spin, dje in haar web alles naar zich toe trekt, inpakt en ver slindt. Zij had het gevoel dat hij altijd op haar lette, haar gedadhten inaspeurde en haar handelingen eveneens. "Ze had het onder die zenuwspanning uit kunnen gillen. Maar haar gezond verstand kreeg de ovdrhand. In huis ging kalm alles zijn gewonen gang en ze moest maar rutsig afwachten tot ze de waarheid zou hooren. Om vijf uur kreeg ze gelegen heid om naar de apotheek te gaan, waar een teleurstelling haar wachtte. ,,'t Spijt me mejuffrouw", zeide de blonde jonge man, „maar het antwoord is nog niet gekomen. Ik denk dat we het morgen krijgen." HOOFDSTUK 26. Vier en twintig uur later sloeg Esther het deksel van haar koffer dicht en ging er boven op zitten. Dat ze zoo gejaagd ademhaalde kwam niet door vermoeienis van het pakken, maar door de pijnlijke herinnering aan de onvriendelijke wijze waarop ze een half uuur geleden haar afscheid had gekregen. Het was de twee de maal s inds ze dit huis betrad dat haar toorn zoo was opgewekt, maar in dit geval was liet misschien dwaas het zich zoo aan te trekken. Ze moest in aanmer king nemen uit welke bron de beleedi- ging voortkwam, doch ze kon alleen maar denken dat ze nog nooit zooi on- heusch bejegend was. De begrafenis was S voorbij. De familie, de dokter incluis, de oude knecht en zij zelve, even[a(ls kapitein Holliday, hadden de lijkkist ge volgd op het Engelsche kerkhof en waren daarna naar huis teruggekeerd voor een late lunch. Dadelijk daarna liad miss Clifford in tegenwoordigheid' van lady Clifford liaar hand genomen en eenvou dig gezegd: „Goddank, lieve zuster, djat u ons niet dadelijk hoeft te verlaten, ik vrees dat gevonden De politie arresteerden eeen 6-tal vreemdelingenn. Op Nieuwjaarsdag had een vechtpaar- tij plaats waarbij een Poolsche mijnwer ker een steek in den rug opliep. Zekere© V. bekende te hebben gestoken. ZIJN BROERTJE VERMOORD. In het plaatsje Schelcherugraiben nïtbij Graz heeft een 22-jarige jongeman zijn 6-jjarig broertje in een driftbui gruwelijk met een mes mishandeld waardioor het jon getje spoedig stierf. De dader is ge vlucht. VUURWERK ONTPLOFT. Bij de Viering1- van1 „oud en nieuw" heeft te Dortmu 11 d een ontploffing plaats ge had in een hoeveelheid vuurwerk, die m een zaak was opgeslagen. De eigenaar wilde voor zijn vrouw en zeven gasten vuurwerk' ontsteken.' Door'de rondvliegende vonken is de ge- geheele voorraad ontvlamd, waarbij alle aanwezigen werden gewond. DE NALATTENSCHAPi VAN SIR SEF- TON BRANCKER. De Engelsche luchtmaarschalk Sir Sefton Branncker, die in October j.l. hij de ramp van het Engelsche luchtschip R 101 om het leven kwam. heeft zijn geheele vermogen vati 6500 pd. st. nagelaten aatn de Engelsche actrice Miss Aurell Lee. Zijn weduwe zal een pensioen van 300 pd. st. per jaar ontvangen. Aan zijn zoon, een jon gen van 20 jaar, heeft hij niets ver maakt. ■Miss Lee was een oude bekende van Brancker, die als eerste vrouw in [zijn! gezelschap den Aequator is overgevlo gen. Zij wijdt zich thans' in de ,Veree- nigrlc Staten aan de samenstelling van sprekende films. mijn arme neef nu uw zorgen zeer 1100- dit zal hebben." Dit had Esther aangenaam ontroerd en ze had geknikt en te kennen gegeven dat ze hen graag wilde helpen. Later herinnerde ze zich, dat lady Clifford niets had gezegd, maar op dat oogenbllk had ze er niet bij gedacht. Wat' Est hep betrof, het was bij lijaar geen geldkwestie, ze had dis vriendin willen blijven net zoolang ais de familie haar noodig had. Ze was bepaald ongerust over Roger, die niet a,an zijn ziek gevoel wilde toe geven, maar iedere avond had hij koorts wel niet hoog, maar toch hoog genoeg om ongerustheid te verwekken. Hij had bepaald een licht soort typhus, die soms verkeerd afliep. Ze had hem zoo graag eens apart gesproken, maar er was geen gelegenheid voor geweest. Dadelijk' na de lunch was hij Weggegaan, zij vermoedde omdat de ,aanwezigheid van Holliday hem hinderde. Denkende dat ze hem la ter wel zien zou, had ze met allerlei kleine werkjes zich nuttig gemajakt. Om half vijf w,as ze naar haar e'igen kamer gegaan, om zich op le knappen voor het j theeuurtje. Toen ze voor den spiegel I haar haren borstelde trad Aline de ka- mer binnen en dealde haar mede. dat lady Clifford haar wachte in haar bou doir oni met haar te spreken. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 5