Me Centrale' Nieuwste Electrische Pedicure-Apparaat H. MEYER, NILLM1J ZUIDSIMGEL E 41. iélCIHC ADVmTEHTIEH ONGEKEND LAGE PRIJZEN. EEN NIEUWE 99 GRAVENSTRAAT I 272 EEN FLINKE JONGEN GEVRAAGD, yan onzen geheelen voorraad vanwege de groote voorraden, voor PST Het zijn bijzondere koopjes! ISg DE BUYZEi Co Zaterdag en Zondag DANCING. Garage DEN TOONDER „Elias weet het beier" UITVOERING Abonneert U op de Middelburgsche Courant Fédieupe. Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit De NEDERLANBSCHE INDUSTRIE! Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. MARKTBERICHTEN. APOTHEKEN. BEKENDMAKINGEN. Advertentiën: Mevrouw BETSY MULDER- DE GUNST IZAAK DE KRAKER Lz„ in den ouderdom van ruim 97 jaar. ADRIAAN KOEKKOEK, >etuigen wij onzen welgemeenden lank. Namens de familie, Hierbij maken wij het geachte publiek van Middelburg en Omstreken bekend, dat wij heden HEEREfJ ZOLEN EN HAKKENf 1 90 DAMES f 1.40 Rubber Leder, ijzersterk zooimateriaal, zelfden prijs. Alie werkzaamheden worden onder GARANTIE gemaakt. Voor zelfreparateurs wordt bij aankoop van Leder stikwerk verricht, Beleefd aanbevelend, LET S.V.P. OP HET JUISTE ADRES Aan heizelfde adres die goed kan fietsen. Firma F. J. MURK, Lange Delft. Tel. 201. Lange Delft Middelburg* Da Verknoping van de HOF STEDE van wijlen den Heer MARS MALJAARS Pz. te Aag- tekerke is bepaald op Dinsdag den 27 Januari 1931. Notaris VAN DER HARST. Industrie- en Huishoudschool te Middelburg. LEVENSVEPZ. M li Zondagsschool Ned. Prot. Bond. Radiohandel J. 0. VERMEER, VLASMARKT L 9. Zaagvereeniging „TOT OEFENING EN UITSPANNING" REPETITIE op Maandag 5 en Donderdag 8 Januari a.s., des avonds om half acht, met orkest en orgel, in de groote zaal van de Concert- en Gehoorzaal. COMMISSIONN AIRS IN EFFECTEN. Keizersgracht 116, Amsterdam C. Telefoon 47934. Telegram-adres: Debuamu Op aanvrage gratis toezending van finantieel weekoverzicht. GEMEENTEGROND, gelegen achter het gebouw Wage- naarstraat D 78 aldaar. J. MUNTER, St. Janstraat. Midddlbupgseh Tooneel- Comité, EERSTE ABOhNEMENTS- VOORSTELLING Dinsdag 6 Januari 1931 te 8.15 N V. „HET SCHOUWTOONEEL" Schilders-, Glazenmakers- en Behangersbedrijf Schilders-, Glazenmakers- en Behangersbedrijf Erlkönigs Tochter van Gade en Christoforus van Rheinberger Dinsdag 13 Januari 1931, 8 uur WEEKBLAD vraagt eenige bekwame COLPOR TEURS tegen nader overeen te komen conditiën, Br, No. 37605, Adv, Bur. „Bolrek", Amsterdam, HUISHOUDSTER. Geëm. KEUKENFORNUIZEN Sorteering groot Prijzen zeer laag Contant 10 pCt. kotring. ROZEMOND, Gravenstraat Modefne Electr. Schoenmakerij Te Huur: BENEDENWONING met grooten tuin. Ter overname gevraagd: ZAAK, „WEEK DER GEBEDEN". JUFFROUW-HUISHOUDSTER KEUKENMEISJE. Gasthuis Middelburg, Dienstbode. Heden Paling- en Ragout broodjes bij* Firma R. A. Papegaai] Zoon, Prima GOESCHE- en fijne CAD- ZANDSCHE BOERENBOTER 0.87per pond. "Hl A. DE STEUR, SEGEERSTRAAT. VERGADERING DER LEVERAN CIERS MELKFABRIEK Hofplein, STAM-, STRUIK- en KLIMROZEN in prima soorten. Te huur te Middelburg: RUIME AUTO-GARAGE F. J. MURK, Lange Deüt B 121j Middelburg, N.V, Middelburgsche Maat-? schappij van Stoomraart, BR] Middelburg, 2 Jan. Op de veiling werden de volgende prijzen besteed: Zeeuwsche blauwe 5,5, id. poters 2, (koolrapen 1—2, blauwkop rapen 13, spruiten 10—24, veldsla 1524, witlof 16—31, uien 1—2, Nero 17, Nantuspeen 1—7, wijnpeen 12, bruine bocxnen 10— 14, molsla 44—47, karoten 14, poste lein 20, alles per K.G.; rapen 1—4, prei 3,5-8,5, selderie 1,57, alles per bos; savcijekool 1—7, roode kool 16,5, boerekeol 1,5—5, allés per stuk; andijvie 17—77 bloemkool 272.40, alles per mandbrillant stamtulpen 1,01—2.08 per 100 stuks; Fruit: zure bellefleur 1539, zoete bellefleur 17—24, zoete Armgaard 30, zoete cempagner 25—37, goudreinetten 19—48. reinette dor 1127, pomme d'Cranje 30, princesse Noble 25, rood Bakker 26, kleipeer 5—19, gieser Wil deman 15—28, Winter Louwtje 1114, alles per KjG. j t V lis sing en, 2 Jan. Op de veiling werden de volgende prijzen besteed: Kleiperen 2324, Gieser Wildeman 23, uien 2,5, koolrapen 1—1,5, spruiten 11 24, karoten 1,5—3, wijnpeen 1,52, klei ne peen 2,5—3, witlof 16—23, bruine boonen-7, alles per K.G.; boerekóol 1,5— 3, roode kool 1—4, savoijekool 2—6, bloemkool 20—33, witkrop 1 alles per stuk; selderie 2,5—4,5, prei 36, ka roten 3,5—5,5, rapen 1,53,5, alles per bos; andijvie 29—;1.34 per kist. Goes, 2 Jan. Veilingsvereeül. Zuid- Beveland Witlof 21—23, spa-uiten 10—17,, wijn peen 1.10,alles per 100 K.G.; roode kool 3.30—4.90 per 100 stuks; prei 4, per 100 bos; hazen 23.39, eenden 0.24 bei den per stuk. Zondag en de nachten der volgende week is te Middelburg geopend de apo theek van den heer M. J. van Pien- broek (Pottenmarkt). De Burgemeester van Middefcurg brengt ter kennis: dat vóór 1 Februari 1931 aangifte moet worden gedaan door eigenaars of houders van een hengst van 2 jaar of ouder; dat eigenaars of houders vam een twee-jarigen of ouderen hengst verplicht zijn hiervan aangifte te doen binnen een maand nadat de hengst twee jaar ge worden is, of in hun bezit is gekomen. Middelburg, 2 Januari 1931. De Burgemeester voornoemde P. DUMON TAK. Wij ontvingen bericht, dat onze lieve Zuster en Schoon zuster te Amboina is overleden, C. SPRUIT—DE GUNST. Dr. K. SPRUIT. Middelburg, 2 Januari 1931. Heden overleed, zacht en kalm, de heer Uit aller naam, D. DE VOS. Café „Roode Leeuw". N. en St, Joosland, 3 Jan. '31. /oor de vele bewijzen van deel- ïeming, ontvangen bij het overlij- len van onzen lieven Vader, Be- tuwd-, Groot- en Overgrootvader, len Heer WED. J. VAN LUUK— KOEKKOEK. De Heer en Mevrouw WEIJL ÏNUIJF danken hartelijk voor de intvangen gelukwenschen en hie len wederkeerig de hunne aan. )e Heer en Mevrouw SIMONS k.AAN zeggen hartelijk dank voor e ontvangen gelukwenschen en leden wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw ELOUT 1RABBE betuigen hun dank voor e ontvangen gelukwenschen op dezer en bieden wederkeerig de unne aan. De Burgemeester van Veere en ievrouw DRONKERS—LUCASSE eggen, met wederkeerige geluk- •enschen, hartelijk dank voor de etoonde belangstelling op 1 Jan. De Heer en Mevrouw DE VOS [EYLIGER zeggen dank voor de ntvangen gelukwenschen en bie- en wederkeerig de hunne aan. OPENEN Hiermede berichten wij onze geachte clientèle, dat wij voor onze Zaak hebben aangeschaft het Behandeling geschiedt absoluut pijnloos. Spreekuur Donderdags van 23 uur. Beleefd aanbevelend, BALANS-UITVERKOOP DAMES- EN KINDER-CONFECTIE, De Burgemeester van Koude- erke en Mevrouw BAKKER LAATJES dankenhartelijk voor e ondervonden belangstelling bij e jaarwisseling en wenschen we erkeer^ Gods zegen toe in 1931. De Burgemeester van Domburg a Mevrouw VAN VOORTHUY- EN—VON STEIN CALLENFELS etuigen hun dank aan allen, die un bewijzen van belangstelling eden toekomen bij de wisseling es jaars en wenschen hun weder' eerig Gods onmisbaren zegen toe i 1931. De Burgemeester van Arnemui- en en Mevrouw HORNINGE 'RANCKE zeggen dank voor de ntvangen gelukwenschen en bie- en wederkeerig de hunne aan. Rekeningen over 1930 worden inge wacht uiterlijk 10 Januari 1931. INSPECTEUR G. de L00ZE LANGE 5T- PIETERSTRAATA.64 MIDDELBURG TELEE 618 Nieuwe leerlingen van 711 jaar kunnen worden aangegeven Vrijdag 9 Jan, '31 van 7.309 uur in het Kerkgebouw der Ver. van Vrijz. Hervormden, Lange St, Pieterstraat of schriftelijk bij mej. Van der Harst, Segeerstraat H 100, Eerste bijeenkomst van alle leer lingen op Zondag 11 Jan. te half 1. Wegens familie-omstandigheden AANSTAANDEN MAANDAG den geheelen dag GESLOTEN. Hl Burgemeester en Wethouders van Middelburg roepen bij dezen gega digden op voor het huren van den Schriftelijke aanbiedingen vóór 15 Januari 1931 te lichten aan ge noemd College. verplaatst van Krommeweele naar ELIASJan Musch. Mogelijk vrijvallende abonnements plaatsen zijn verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn van den Heer D1ES0H, Markt. ZANGVEREENIGING „Tot Oefening en Uitspanning9 TE MIDDELBURG. Ondergeteekende, zijn met ingang van 1 Januari 1931 overgedaan hebbende aan dhr. W. S. POUWER, zegt hartelijk dank voor de genoten gunst en het vertrouwen en beveelt zijD opvolger, die reeds gcruimen tijd bij hem werkzaam is, minzaam aan. W. P. DAVIDSE. Aansluitend aan b.s deelt onder geteekende mede, dat hij met ingang van 1 Januari 1931, het van dhr. W. P. DAVIDSE te Brigdamme heeft overgenomen. Hopende door een vlugge en nette bediening de gunst en het vertrouwen, evenals zijn voorganger, te genieten. Minzaam aanbevelend, W. S POUWER, Brigdamme. in de Concert- en Gehoorzaal Woensdag 14 Januari 1931, des avonds 8 uur. Medewerking verleenen: MARTHA STAM, Wassenaar, Sopraan JO YAN HEUSDEN-ALDAG, Am sterdam, Alt; ANTON WALOP, Rotterdam, Tenor TH0M DENYS, 's-Gravenhage, Bariton; TH. C: PER WERD A, Middelburg, Orgel M e vr. NON HE BEL-P ARO, Middel burg, Klavier. Uitgevoerd worden Groote Repetitie Bij een alleen wonend bejaard heer wordt gevraagd een Huishoudster, van middelbaren leeftijd. P.G, Liefst uit den boerenstand. Hulp van werkster. Brieven letter B., Bureau dezer Courant. Gevraagd 1 Februari een net EENVOUDIG WERKMEISJE. Zelfst. kunn. werken, niet koken, P.G,; v. g. g, v. Loon ƒ30 per maand. Brieven Emmahuis (Chr, Pension voor dames en meisjes). Emmastraat 22, Haarlem, iiliiiiiiiiiiiiliitiiittliiliiiiiiiliiiiristiiiiiiii Deze advertentiën kosten van 15 regels 85 cent, bij vooruitbetaling, Met motto 10 cent hooger.1 N. MALTHUSIAANSCHE BOND, Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle inlichtingen GRATIS verkrijgbaar bij Mejuffr. A. M, WITTE, Sleeperssingel 145. Dames zolen en hakkeni 1.45 Heeren zolen en hakken.f 2-20 VAN HILST, Lange Burg, Te bevragen bij W. J. KRIJGER, Seisdam 27. waarin burger bestaan, of HUIS te huur gevraagd, als zoodanig in te richten. Omtrek Markt, Brieven No. 118, Bureau van dit Blad. 5—10 JANUARI, lederen avond 8 uur in de Bogardzaal. Geen snelschoenmakerij maar pr, handwerk. H. zolen en kakk. 2.25, D. zolen en h. 1.50. Ook je adres voor gen. zolen. Laat uw schoenen vakk, rep. C. v. <L Broek, Wal A 8, bij Heer-alleen gevraagd. Geheel zelfstandige werkkring. Brieven onder No, 97, Bureau dezer Courant. Mevr. WICHERS WIERDSMA— SPRENGER te Domburg, vraagt met Mei wegens huwelijk der tegenwoordige een gevraagd een Wekelijks een vrijen dag. Tel. 29. Echtpaar z. k. vraagt tegen Febr, of Maart een nette Beneden- of Bovenwoning met aparten opgang te huur. Br. met opg. van huurpr., lett. A.B.C., Bureau v, d. Blad. Door omstandigheden te koop of te huur: zeer net Werkmanshuis met tuintje, van alle gemakken voorz., en Prachthuisorgel. Inl. Boekh. D'HUY. Dinsdag a.s. half twee, in Mil, Te huis. Opkomst dringend gewenscht. De Leveranciers, Aanbevelend, C. DE KLERK 't ZAND D 3 bij Middelburg. met ruime werkplaats. Van alle gemakken voorzien. C. GEENSEN, Noordpoortstr. M 5. O Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen, o Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee, met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek in Januari: v, Midd i v. Kott, v. Vliss. f) Maandag 5 Dinsdag 6 Donderdag 8 Vrjjdag 9 Maandag 12 Dinsdag 13 Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: botterdam; Expeditie-Onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg: B, EENHOORN. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUT. Dordrecht: GEBRS, BUITENHEK. Electr. Drukk, G. W. den Boer, Middelburg. :We> dat het] ïoeilijk b al jareij een we Jaren ïotglssch^ gezien welke gehracl langen Ten. eens de moil ontbree' bevolk b gje staé hoe me ongel ui iWie andere merkt ijn het lustig zich all volle b| le reste straten Ik wl van de I stad Nieuwe I een onq ben, wj middens zijn faif landsehl flaiwonl tot tv; per k| voor e<| kosten trisch dan dj per m; men ten I dertandl zelden 60 pCtl huislui if het We| En tocl wonen, I monstra voorkei „Kurfüil zen er| uitzien. Wie kent, schen te etenl In lil dat otiiif thains 12 fiaml Gtaa t aangreii wijk, dl terdaadl wuft, sf leventje vrij'wel vendutij De k schilde tal wor| gjebode eens Inder| nadert tariseer erger loozen, deel nc gehoude

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 4