sm WEERBERICHT etc. KUNST EN WETENSCHAP, BIOSCOPEN. KERKNIEUWS. BEURS- EN WISSELKOERSEN. LANDBOUW. ONDERWIJS, BEURSTHERMOMETER. Reinier Claesenjtraat. Verder dient aan het buitentalud van den zeedijk tegen over de trap voor laatstgenoemde straai een trap te worden gemaakt met in hel verlengde er van een gewapend beton- trapje op de basaltglooiing. De kosten zullen ongeveer 400 be dragen en komen ten laste van den ge wonen dienst 1931. Aankoop grond. De heer J. Caljouw te Oost- en West- Souburg biedt aan de gemeente te koop aan een perceel bouwland en boomgaard, groot 910 M.2 en gelegen aan den West- Souburgschen weg, tegen 0.50 per M.2 Waar het hen wenschelijk voorkomt, dat het grondbezit der gemeente aldaar wordt afgerond, en de koopsom billijk is te noemen, stellen burg. en weth. voor tot aankoop te besluiten. Grond voor Walhuis. De firma B. Stofkoper en Co. heeft voor het hebben van een walhuis van de gemeente in gebruik 22.75 M.2 grond aan de Wijnbergsche kade voor 15 per jaar. Deze grond valt in de terreinen, die ont eigend worden door het Rijk ten behoeve van de Kon. Maatschappij „De Schelde" en heeft genoemde firma daarom een even groot stukje grond aan de Houtkade bij het oude landhoofd van de schipbrug in huur gevraagd. Burg. en weth. stellen voor dit verzoek in te willigen. Verpachting grond voor sportterrein. In den loop van 1930 werd aan de Vereeniging voor Christelijke kunst, we tenschap en ontwikkeling kosteloos tot 1 Januari 1931 toestemming verleend ge bruik te maken van perceelen grond aan den Koopmansweg en den Singelweg voor het beoefenen van sport. Thans stellen burg. en weth. voor daarvoor de h. i. bil lijke pachtsom van 75 per jaar te vra gen en deze perceelen voor sportdoel- einden te verpachten voor den tijd van 7 jaren. Pensioensgrondslag. In verband met het besluit van Ged. Staten inzake de jaarwedden van burge meesters, secretarissen enz., zal de jaar wedde van den burgemeester met ingang van 1 Januari 1931 bedragen 7000 en van den secretaris 6500, en stellen burg. en weth. voor de pensioengrondslagen van beide daarmede in overeenstemming te brengen. Ten opzichte van den gemeenteontvan ger, wiens jaarwedde volgens het zelfde besluit stijgt met 150, welk bedrag ech ter gekort wordt op de jaarwedde als controleur der bedrijven, stellen burg. en weth. voor den pensioensgrondslag van den heer Hemmekam als ontvanger te bepalen op 4350, als controleur der be drijven op 1107 en als secretaris van de raadscommissie van bijstand voor het grondbedrijf op 203, Nationaal congres voor vak opleidingsvraagstukken. Burg. en weth. -stellen voor 10 bij te dragen in de kosten van het Nationaal Congres in Juli a.s. te Den Haag te hou den, Waarop de vakopleidingsvraagstuk ken worden behandeld, welke zich tal rijk Voordoen als gevolg van de zich steeds wijzigende methodes van produc tie en veranderde eischen van het maat schappelijk leven. De behandeling van een uitspraak over deze vraagstukken kan belangrijk bijdragen tot een betere vorming van het opkomende geslacht en hangt nauw samen met de volkskracht en de volkswelvaart. Het rijk geeft in de kosten, die op 16000 worden geraamd, een bijdrage van 5000. Boventallige leerkrachten. Ingevolge de bepalingen van de L.O. wet, stellen Burg. en Weth. voor aan de Vereeniging tot bevordering van Chris telijk Onderwijs 'en aan de Vereeniging voor bijzonder L.O. op Geref. gondslag de wedde van resp. een vaste en een tijdelijke leerkracht te vergoeden over het tijdvak 1 Januari tot en met 19 Augustus 1929 tot een bedrag van f 833.31 voor ieder en aan de Vlissing- sche schoolvereeniging de wedde van een vaste leerkracht over het tijdvak 1 Januari tot 1 September 1929 ad f 1099.33 en over het tijdvak 1 Septem ber tot en met 31 December 1929 ad f 557.92, of totaal f 1657.25. Spraak- en stemverbetering' Naar aanleiding van een adres van de Vereeniging voor spraak- en stemver- betering te 's Gravenhage om een of meer leerkrachten van openbare of bij zondere scholen volledig te doen bekwa men voor het geven van spraakonder-1 Van het genre geen vuur te heet, geen wijs aan de spraakgebrekk;ge school- zee te hoog, geen man te sterk. Een ke- kindereo hebben Burg. en Weth. ad- rel met merg in zijn karakter, als hij met vies gevraagd aan den inspecteur van mannen, maar met watten, als hij met het L.O., die zeg!, dat verbetering van dames (en dat zijn er in iedere haven het gebrek aan een specialist moet wor-| nog al zoowat) te doen heeft, den overgelaten en van den schoolarts,) Een veel voorkomend type, die door die er niet in geslaagd is een juist beeld „zijn tweede ik" (Clyde Cook) van veel te verkrijgen van het aantal spraakge- al te vroolijke escapaden wordt terug brekkigen op de lagere scholen, doch die gehouden, inzpnderheid met Claire Wind- meent, dat het aanstellen van meer dan sor, vamp aller havenvamps. 2 speciale leerkrachten om spreekon- Maar ook Victor leert nu eenmaal derwijs te geven, niet noodzakelijk is. meer van ondervinding dan van bescher- In het midden latende de vraag, of het) ming, noodig voor de illusie van zee- direct op den weg der gemeente ligt om mansgeluk, met een zeemansvrouw Vic onderwijzers geheel of ten deele voor I tor waardig, rekening der gemeente een opleidings-j .E®11 Elm met merg: en Maclaglen op vursus ten deze te laten volgen en dan) zijn,best! afzonderlijke cursussen in te stellen, zijn Burg. en Weth. van meening, dat de toe-l ELECTRO, stand der gemeentefinanciën thans niet toelaat tot deze maatregelen te besluiten) Aangezien men degene, die wij gister, en stellen zij voor dien overeenkomstig avond belastten met het maken van aan adre^ante te berichten. een verslag der filmvoorstelling in de Belasting op muziek in cafe's*1 Electro-bioscoop, daartoe geen toegang De afdeeling Vl:ssingen van den Nieu. wilde verleenen, berichten wij ditmaal wen Nederlandschen Bond van koffie- J onzen lezers daaromtrent niet. huishouders en slijters verzoekt de be- zware. machtige en ook de teere en fijne toonen van het prachtige, nieuwe orgel, j dat deze kerk rijk is (en dat geheel in stijl met het interieur is gehouden) J deed hij volledig tot hun recht komen. Hoe weldadig was het begin Bach's Pas torale. mild en fijn, maar ook ^plechtig en crnslig. En daarna, in rijke klankwis seling, een Improvisatie. Na de jubelende klanken van het Allegro, Concert F dur var. Handel volgde als slot de Suite Kerstfeest van J. Zwart. Ook deze beide nummers werden prachtig' vertolkt en bewezen wel, dal de organist het instrument volkomen toe-1 heerscht. Ds. Scheele bracht dank aan den! heer Ferwerda voor zijn bereidheid dit con cert te geven en voor helgieen hij dezen ■avond geschonken had aan allen. Hij eindigde met gebed. lasting op het maken van muziek m koffiehuizen te willen verminderen. Thans is deze op f 7,50 per maand voor lokaliteiten met een oppervlakte van 50 vlerk. M. of grooter en f 5 voor kleinere inrichtingen. Een beroep op ALHAMBRA-VLISSINGEN. Sterren van Broadway. Wie veel films ziet, is niet gauw meer opgetogen. Wie gevoelt voor de ontwikkeling van lagere belasting in andere plaatsen gaat de Elm als kunst, in de goede beteekenis niet op, want dan kan men dit voor alle van da* woord, is het n og minder gauw. belastingen doen, inwilliging van het En voor een film, die niet tot de kunst- verzoek zou tengevolge hebben, dat ook Elm, naar de thans geldende opvattin van andere zijde, b.v, van de bioscoop- ëen- behoort, zal men dus bijna niet in houders op vermindering va nvermake-1 de wolken kunnen zijn, lijksbelasting werd aangedrongen en- dit) En toch is dat thans precies het ge laat de toestand van de gemeentefinan-1 vad ciën niet toe. Bij vergelijking met 18 Broadway-stars is de film van de Ame. andere gemeenten, bleek dat 6 een lager, rikaansche techniek, het geld, het over- 10 een hooger bedrag en 2 evenveel als weldigende, massale, knappe en dure. Vlissingen heffen. Burg. en Weth. stellen Er zou alle reden zijn, om te veronder- dan ook voor afwijzend op het verzoek sJellen, dat uit de combinatie: revue, te beschikken. J Pathé-color, zang en muziek, een film Het tapverbod') zou ontstaan, die de moeite van het aan- Van dezelfde afdeeling is het verzoek ki>k?n "olijks waard was. Maar neen ingekomen om. het tapverbod op te hef- f tegendeel: of Amerika leert of fen. Op 25 April werd een zelfde adres' dat het zichzelf ln deze overtroffen heeft voor kennisgeving aangenomen. Thans we weten het niet. Wel echter dit: dat hebben Burg. en Weth. doen ónderzoe-| ken of het misbruik maken van sterken drank werkelijk afneemt en leggen zij de volgende cijfers over van 't aantal pro- cessenverbaal wegens dronkenschap en in staat van dronkenschap het verkeer enz. belemmeren. In 1920, toen het tapverbod werd ingevoerd was het 134, 1921 98, De feitelijke inhoud, die bij een revue óók al niet zooveel ter zake doet, is hier eveneens bijzaak: het is een ver. haal van allerleukste en toch heuscb brave revue-girls, girls die mooi zingen en dansen, mooie kleeren dragen en wel eens wat erg „losjes" doen, maar die 1922 76, 1923 43. 1924 47. 1925 28. 1926 ?.lett™ gouden hartjes m zedige zie! 38, 1927 34, 1928 49, 1929 62 en 1930 tot t,eS hebben Op de film althans. Er zijn 17 December 53. Ontkent mag het ha. feel geestige vondsten in ook, maa niet worden.* dat werkelijk drntikoncohar»hoofdzaak blijft de opname en' repro ductie. niet worden, dat werkelijk dronkenschap op dagen van het tapverbod niet of al thans zeer weinig voorkomt. Het door adressante aangevoerde motief, dat in vele gemeenten het tapverbod is opge heven, kon door haar met geen enkel bewijs worden gestaafd. Het „Vlissingsche Drankweer Kom- mitee" heeft verzocht het tapverbod te Daarvan kan niet anders getuigd wor den dan dit: deze film is in alle .opzich ten een wonder van techniek Zooals men omstreeks het begin dezer eeuw stom-verbaasd keek naar wat toen als film vertoond werd, zoo staan we thans wederom met groote verwonde handhaven en Burg. en Weth. stellen te kijken naar deze technische pres- voor afwijzend op het verzoek tot ophef-j fing te beschikken. 3 Januari. Barometerstanden. Hoogste762.8 te Akureyri. Laagste743.1 te Brest en Sotlly. Thermometer. Hoogste en laagste temperatuur van Woensdagmorgen tot heden middag 13 uri Hoogste 45 gr. Laagste: 38 gr. Weersverwachting van het K. N. M. Li Zwakke tot malige O. tot Z. wind. Ne velig lol half of zwaar bewolkt. Aanvan kelijk regen. Zachter in het Zuideiï. Zondag 4 Januari. Omtrent het orgel deelt de fabrikant, de fa. Dekker te Goes, ons nog de volgende technische details mede: Het orgel heeft 2 klavieren en vrij pedaal. De klavieren hebben 56 toetsen en het pedaal 30 toetsen. De windvoor- ziening geschiedt electrisch. Waar voor enkele jaren in de Noorderkerk een nieuw orgel werd geplaatst met kegella den, werd thans besloten een pneuma tisch systeem te nemen met dubbelen winddruk, daar dit zuiverder aanspreekt rijtuigen en .andere rij- en voertuigen Het bovenwerk van het orgel ris ge- 14.30. plaatst in zwelkast; behalve de volledige koppelingen en moderne hulpmiddelen bevat het orgel onderstaande registers: Hoofdklavier: Bourdon 16', Prestant Salicional 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Cornet 5 sterk, Trompet 8'. BovenklavierBourdon 8', Gamba 8', Concertfluit 8', Vioolprestant 4', Open Fluit 4'. Pedaal: Subbas 16', Zachtbas 16', Cello 8'. Zon op 8.11; onder 3.58. Licht aansteken alle rijwielen motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 4.28. Maan op 3.25 n.m.; onder 8.46 tjm Volle Maan 4 Januari. Maandag 5 Januari. Zon op 8.11; onder 4.00. Licht aansteken alle rijwielen motor- Maan op 4.52 n.m.; onder 9,81' v.m, Laatste Kwartier 11 Januari HOOGWATER VLISSINGEN Middelbare tijd. Ned. Herv. Kerk. Ds. P. F. van Noort te Oud-Loo.sdrecht heeft voor het 'beroep naar Domburg, bedankt. 2ondag Haandag Dinadag Woensdag Donderdag Srgdag Saterdag 4 5 6 7 8 9 10 Jan. 0.39 1.24 2.12 2 59 3,45 4 36 5.23 53.05 1351 14 40 15 28 16.21 17 08 17 56 tatie, die op dit bizonder terrein de volkomenheid nadert. Schitterend van kleur, voortreffelijk van muziek, de zang die heerlijk door komt waarlijk, we kunnen ditmaal niet anders zeggen dan: gaat dat zien, gaat dat zien! Het is een lust voor oog en oor. De tweede (voorafgaande) hoofdfilm .Opoffering" is een boeiende geschiede nis in Indo-China, waarvan we als uit- FLORA. Geboorterecht, Californië, waar de weeshuizen be - - zwaarlijk gestichten der liefde kunnen ge- J stekend spel-moment willen releveeren noemd, doch meer tuchtscholen schijnen, j den moord, dien we niet zien gebeuren, Tusschen twee weezen groeit en bloeit) doch dien we zich volledig zien afspie- de idylle der jonge jaren, waartegen ves-1 gelen °P de gelaatstrekken van de vrou- tingen van discipline niets vermogen,) welijke hoofdpersoon. Let u eens op doch die een gestichts „moeder" mat) ^oe knap dat is weergegeven? diverse maatregelen kan verijdelen. Tot- dat de een millionnairszoon blijkt, en de andere door kleerenverruiling mil- lionairsdochter maakt, met al de gemak ken, comfort en luxe aan dien staat ver-1 bonden. Een edelaardig gebaar, waar hij Orgelconcert in de nieuwe Hofpleinkerk- eerst voor moet boeten, doch later naar i„ - - rato voor krijgt. Zoodat de idylle ten L.aanvang, was de slotte eindigt dat twee aardige jonge f? o^rvloedig verlichte menschen hun trouw en offer beloond genavond geheel ne- zien met eén perspectief van geluk, in Ir'fT v1 een omgeving precies het tegendeel van JfrLï fn Tf" dien waarin rij is begonnen. f 1 een ,s f nPlaats> achtei" Helen Twelvetrees en Frank Albert |m de kerk' tevreden Btelten ganisaties in dezen henarden toestand nog zoo lankmoedig' zijn en inplaats van „vragen" nog' niet het „eischem" stellen. In ieder geval was men het er over eens dat de verlangens van het Centraal W11 ontvingen het eerste nummer van het Oiwaan van den Nederlandsohen Urgentieprogram veel te zwak waren r h jfi nl weaerxanascnen l tej, verlichting vail den crisis veel i„- ■Se U.ORO- gj-jjponder maatregelen krachtig en snel Riiksmuseumbezoek in 1930. I moesten genomen worden, gevende over de voorgestelde tarwewet en suikertue- Het bezoek aan het Rijksmuseum' te tenpremie geen uitzicht op voldoende Amsterdam over het afgeloopen jaar miag verhooging van tarwe- en suikeribieten- zeer bevredigend heeten. Het totale aan- prijzen, wanneer looinen en andere nood- tal bezoekers was 235.427 tegenover Za)celijke uitgaven 'Mij ven zooals deze 230.435 in 1929. Onder dit laatste cij-1 7jjn Qok de organisaties der am bach ts- fer zijn niet begrepen 15.563 avondhe- j |jeden stemden ten volte in met het zoekers bij de Lichtweek! in October streven der landbouworganisaties om 1929. Het bezoek vermeerderde in 1930 j door jiet verkrijgen van steunmaatrege- dus met 4992. jcn een Bestaansmogelijkheid voor onzen landbouw te scheppen. Romemsche Sarcophaag. j yan verschillende zijden werd nog ge- De te Simpelveld .gevonden Romein- Wezen op de.soms schrille tegenstelling sche Sarcopnaag is naar het Rijksmuse- die er bestaat tusschen het platteland en nm voor Oudheden te Leiden ovenge- de steden wat door verschiUende over bracht. Twee afgietsels in gips zullen er- heidsmaatregelen in de hand wordt ge- van worden gemaakt: één voor de ge- j werkt meente Simpelveld en één voor het Ar-1 0ok werd de nadlruk ariegd »I chaeologisch Museum te Maastricht. noodzakelijkheid van organisatie waar- 1 door eventueele geschillen gemakkelijker langs org'anisatorischen weg' opgelost kunnen worden. Tot leden der Prov. Regelingscoim-1 Het N v h N (-e Groningen meldt, missie voor de Paardenfokkerij in Zee-L^j. de arr rechtbank .aldaar den heer land zijn door Gedeputeerde Staten her-|M H Wiersema, directeur der Handels- benoemd de heeren G. J. de Wilde té en Landbouwbarik te Groningen, in staat St. M a a r t e n s d ij k en C. de Feijter Jz. yan fainissement heeft verklaard, te B o schik? pelle. son zijn deze gelukkigen: een sympathiek jong artistenpaar. De held van Frisco, Victor Maclaglen, de stoker aller sto-l Ds. Scheele, opende de bijeenkomst met gebed, waarna de aanwezigen psalm 33 zongen. Ook tijdens en na de or- Igjelbespeling, werd' gezongen^ De heer Ferwerda heeft in het uur, kers. Stevig, ruig, ruw, zoo in den gewo- dat het concert duurde een viertal ttum nen omgang des dagelijkschen levens, j mers ten gehoore gébracht. De volle, AMSTERDAM, 3 Jan. Het eerste getal is de vorige noteering, daarop volgt die van heden, onder voor behoud ontleend aan de Officieele Prijs courant van de Ver. v. d. Effectenhandel. Ned. 22 A-B 1000-6 103^—10354. Ned. 18 1000.5 102%—102%. Ned. 17 1000-4% 102%—102%. Certificaten-3 8282. Cert. N.W.S.-2% 67%—67%. Duitschl. 100-7 97—97. Engl. W.L. 50-200-5 103—103%. Zeeuws. Hyp. B-5 100% Zeeuws. Hyp. B-4% 100%—100%. A Amsterd. Bank 159%161, A Bank Assoc. 45% C Ned. H.M. 100 142—143. C Rott. Bankver. 100 A K.M. De Schelde 70 C Farbenind. I.G. 123% C Fisk Rubb. Cy. C U. States St. C. 140%—144%. C C. Publ. Serv. 1515%, C North Am. Cy. 64%68%. A Born. Sum. H.M. 139% A Singkep Tin M. 91%94%. C Shell Union O.C. 89. 'A J. C, Japan Ln. 64%66, A Rott. Lloyd 110113. A S. M, Nederland 122 A Amst. Thee C.M. 49%49. A Hottth. Alberts 575457%, C Peruvian C. Pr. 21%21%. A Erie Spoorweg 28%29. A Kansas City S. 37% A Southern Rlw. 52 C Union Pac. Rr. 178187. A Ned. Ind. Tram 3 A Koloniale Bnk. 130135. A N.I. Hbk. 1000 115%—119%. C Ned. H.M. 1000 138%—138%. A Alg. Kunstz. U. 45%45%-50. A v. Berkels Pat. 48%'51, C Calvé-Delft 83-87-85. A C, Suiker Mpij. 34%33%, A Holl. Kunstz, I. 62%—62. A Int. Viscose 13% A. Küchenm. I. Acc. 81%82%-83, A Küchenm. I, Ultr. 74%74%, C Marg. Un. 1000 175%—182-186. A Ned. Ford A.M. 206-205-209. A Philips Gem. B. 175%—185%-193, C Anaconda Cop. 6265%-65%. C Bethlehem St. 51%54%-54%. C Gen. Aviation 6%7%. A A.N.I.E.M.-N.B. 220%—226-230. C A. Gas El. Cy. 18—18%-19 C Cities Serv. Cy. 1616%-16%. C Midd. West Ut. 18—19%-19%. A Alg. Explor. Mij. 8588-97. A Boeton Mijnb, 6062-62%. A Kon. Petr. Mpij. 286-287-293. C Contin Oil Cy. 8%10%-11%. A Holl. Amer. Lijn 12%14. A K.N. Stoomb. Mij, 45%4454- A Ned. Scheepv. U. 119122-123. A H.V. Amsterdam 313309-320. Handels- en Landbouwbauk, De crisis-commissie uit de Zeeuwsche Landbouworganisatie. Op Maandag 29 December 1930 had I den ouderdo;n van 78 jaar is m het Landbouwhuis te Goes1 een verga-1 f, cl_, nvprlpd„n nrof dj- M dering plaats van de Crisis-Commissie uit WIJB f- j k oud_ia0ogleeraar, van 1895 de Zeeuwsche landbouworganisaties met „i^Tfn de microbiologie aan de tech- rr der leman, was zeer drujk bezocht. Evenals I Bij Kon. besluit is het bedrag in de vergaderingen met de Landartoei Rijksbijdrage, welke aan gemeentelijke ders'bonden en met de Middenstandsorga- J en bijzondere normaallessen zal worden nisaties kwam "ook hier weer sterk' naai- J verleend voor elk van de door naar in voren dat een welvarende landbouw een den loop van 1931 ter opleiding tot on- levens'belang is voor de maatschappij in derwijzer aangenomen personen, nadat al z'n geledingen. F.enige afgevaardigden dezen in den loop der jaren 1933, 1V34 uit de ambachtskringen gaven hun ver-1 of 1935 de akte, bedoeld m artikel wondering te kennen dat de landbouwer1-1 onder a, der Wet tot regeling van nes A Java Cult. Mij, 237242-5. A N.I. Suiker U. 137%—137-43. A Poerworedjo S.O. 23218-30. A Deli Batavia 223%—215%-26. A Deli Maatsch. 230% A Senembah 251%255-62. C Chicago Müw. 6%6%-%. A Amst. Rubb. C. 99%—100-103%. A Deli-Bat. Rubb. 51—51%-2. A Hessa Rubber 7883. A Serbadjadi S.R. 53%—57%. A V.I.C. Ondern. 50—54. C Interc. Rubber 2%2%-%. O. Gem. Goes '30 97%—97%. Prolongatie 32%-%. Schepen Koninkl. - MARKT Tabak - Rubber WISSELKOERSEN. 2 Jan. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 12.06% 59.15 9.75% 34.69 48.16 66.40 2.48% 3 Jan 1 12.06% 59.14 9.75 34.68 48.15% 66.40 2.48431 Mijnen Industrie Amerika 1 H. VA. Rubber 1 Nadruk verbodeS'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 2