^protiinciale j^eetuosdte X/eEEIM Abdijsiroop 't Dreigend gevaar bij hoesten, UC Stoomwasscherij „Zeeland' Per Kilo en per Stuk. N o. 2. Twee bladen. ZATERDAG 3 JANUARI 193 1, Eerste Blad. 174e Jaargang. BINNENLAND. Langevislesinge! D 197 - Tet. 637 Middelburg ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws, ,,Voor de Borst" AKKER's MIDDELBURGSCHE COURANT De abonnementsprijs bedraagt voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITGAVE: N.V. MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgenomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent. sm Anders dan anders. Ben boekhandelaar hier ter stede was zoo vriendelijk ons een aantal foto-kaar ten van Middelburg te zenden, welke hij in den handel brengt onder den naam „Middelburg-Anders". Anders dan wat? Wel anders dan anders, zou men hier met de bekende woordspeling op kunnen antwoorden. Dat tweede anders beteekent dan „ge woon" en dat is dus hier: „traditioneel". Vooropgesteld zij, dat Middelburg aan schoons en poëtisch zóóveel herbergt, dat de gebruikelijke ansichten en foto kaarten daarvan nuttig en noodig zijn, zoowel ter documentatie als.voor de gewone doeleinden. Maar (vermoedelijk mede door de ont wakende film kunst) men begint een eigen oog te krijgen voor de bijzondere fotografische schoonheid en haar vele aparte mogelijkheden: door het objectief op de gevoelige plaat vastleggen van beelden uit niet-alledaagsche gezichts hoeken, in on-gewone standen en ver houdingen en met allerlei lichtschakee- ring. Van deze onderstellingen is de foto graaf ook uitgegaan, die de kaarten „an ders dan anders" gemaakt heeft, en hoe wel nu niet alles ons lovenswaard voor komt het half-afgesneden stadhuis is b.v. positief leelijk toch is er veel bij, dat heel mooi is. Het hoekje bij de Oost- kerk b.v., de Vischmarkt en de oude ge vels aan den Penninghoeksingel, alle drie bij zacht-avondlijke verlichting opgeno men, zijn zeer schoon in hun stille sfeer, herinnerend aan, en ons terug-verplaat- send in, oude tijden. De in wazige verte over de daken ge ziene Oostkerk, de uit een dakvenster genomen Lange Jan, het Oude Huis van den beeldhouwer S. aan de Bleek, de détailfoto van ons stadhuishet zijn zoovele welgeslaagde ansichtkaarten, die naast de traditioneele een recht van be staan hebben voor den meer kunstzinni- gen beschouwer. En waarom we daarover schrijven on der deze rubriek? Omdat onze eeuw zich te dezen op zichte pas wist los te maken uit een foto grafische traditie, waarin zij tot leven loosheid dreigde te verstarren! TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer is "bijeengeroepen tegen Vrijdag 9 Januari één uur. Aan de orde is dan een regelinlg van werk zaamheden, waarbij' de voorzitter zal voorstellen, in deze vergadering de be raadslaging te houden over het ontwerp tot goedkeuring van de handelsovereen komst van Genève van' 24 Maart 1930 met bijbehoorend protocol, indien' daar over eindverslag is uitgebracht. JHR. MR. W. H. DE SAVORNIN LOKMAN. Aangaande den toestand van jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman, den afgetre den president van den Hoogen Raad, vernam de N. Ilott. Crt. gisteravond, dat de toestand zeer ernstig blijft, doch dat de dokter meer hoop gaf op herstel. BARON TINDAL EN DE A.V.R O. Naar men aan de Maasbode mededeelt; heeft baron Tindal ontslag genomen als bestuurslid van de A.V.R.O. en is hij aan gesteld cis tweede secretaris van de A.V. R.O. VEILIGHEID VAN HET VERKEER. De A.N.W.B. en de K.N.A.C, hebben zich gewend met een adres tot den 'mi nisier van waterstaat en tot de colleges van Gedeputeerde Staten in de provin cies, waarin zij er op wijzen, dat in den laatsten tijd enkele nieuwe of ge reconstrueerde wegen gedeeltelijk zijn voorzien van in de wegas, dan. wel even wijdig daaraan gelegen wilte strepen, dan wel rijen wegpunaises, welke den weg in afzonderlijke voertuigbanen verdeelen. Naar de meening van adressanten zou de veiligheid van net verkeer op de hoofd verbindingswegen, waar de motorrijtui gen met groote snelheid kunnen en mo gen rijden, in hooge mate kunnen worden bevorderd door een meer algelmeene toe passing van een dusdanige indeeling van den weg in twee of meer voertuigbanen, omdat daardoor het verkeer metterdaad in goede banen zou worden geleid en en bovendien het niet opvolgen van de verkeersregelen veel eénvoudigér dan thans zou kunnen worden vastgesteld. HET ZILVEREN JUBILEUM VAN HET N. V. V. In de groote zaal van het Bondsgebouw van den Alg. Ned. Diamantbewerkers- bond, heeft gisteren in een plechtige bij eenkomst van bestuurders van aange sloten bonden, de heer Henri Polak, voor zitter van den A.N.D.B. een herden kingsrede uitgesproken, waarbij hij een schets heeft gegeven van het vakver- eenigingsleven in ons land vóór het N.V.V. Van centrale leiding van gedis ciplineerd optreden, van het vormen van kassen, die als bind- en strijdmiddel moesten dienen, kwam weinig of niet, aldus de heer Polak, men zag slechts verbrokkeling van krachten, en die ver brokkeling was het eenige wat in het N.A.S. georganiseerd was. Dit heeft noodzakelijk tot den ondergang van deze vakcentrale geleid. De anarcho-syndica- listen, die er de leiding hadden, verzet ten zich en bleven zich verzetten tegen stroomingen die wilden stuwen naar discipline. Tenslotte hebben eenige groote bonden zich aan den chaos van het N.A.S. onttrokken. Hun leiders past hulde voor de manmoedige wijze waarop zij hebben volgehouden en waardoor zij mede den weg hebben bereid voor de moderne vakbeweging, die thans op hel hoogtepunt van haar bloei staat. In volk en staat en' internationaal is het N.V.V een instrument geworden, waardoor de arbeidersbeweging invloed kan uitoefe nen; moreel en materieel is de toestand der arbeidersbevolking in allerlei op zicht er beter op geworden; een fier klassebewustzijn is in haar ontwaakt en heeft zich in haar ontwikkeld. Op geestelijk, stoffelijk, intellectueel en maatschappelijk gebied heeft zich voor de arbeiders een vooruitgang in de afgeloopen 25 jaar voltrokken, zoo groot dat men zich er over verbaast, dat zij in een zoo kort tijdsbestek, in den levens loop van slechts één geslacht, is mogelijk geweest. Een gevoel van tevredenheid met en geluk om het werk van onze eigen handen mag zich van ons meester maken. (Ingez. Med.) Provinciale Zeeuwsche Brandweerbond. Het van een onzer correspondenten afkomstige bericht omtrent een in Januari te houden algemeene vergade ring van den Prov, Zeeuwschen Brand weerbond werd ons heden van de in dezen meest gezaghebbende zijde perti nent tegengesproken. Er bestaan van be stuurszijde geen vergaderingsplannen. Autobusconcessies, Ged. Staten hebben beschikt op het verzoek van de Société auxiliaire d'auto- bus te Brussel van 6 October om ver gunning tot het inwerking brengen van een dagelijkschen autobusdienst van de Nederlandsch-Belgische grens naar Sluis en omgekeerd en hebben o.a. overwogen, dat schriftelijke bezwaren binnen den wettelijken termijn niet zijn ingekomen en dat deze autobusdienst deel zal uitma ken van een autobusdienst Westcapelle (België)Sluis, welke in de plaats treedt van den tramdienst op het traject tus- schen de beide genoemde plaatsen van de Société pour l'exploitation des lignes vicinales d'Ostende et des plages beiges S.A. en dus zal voorzien in eene be staande verkeersbehoefte en tegen inwil liging van het verzoek bij Ged. Staten mitsdien geene bedenkingen behoeven te bestaan. De gevraagde vergunning is dan ook door hen verleend. Nog is beschikt op het verzoek van E, J. van Dorsselaer te Lamswaarde (gem. Hontenisse) van 26 September om vergunning tot het in werking brengen Wat baat het, of men hard zwoegt en strijdt, wanneer de goede leiding ontbreekt, om al die inspanning in een behoorlijk resultaat om te zetten? van autobusdiensten: le van Kruispol derhaven naar Lamswaarde (alleen op Zondag); 2e van Kruispolderhaven naar Hulst (alleen op Maandagen), en van Lamswaarde naar de Nederlandsch-Bel gische grens (alleen op den eersten Don derdag van elke maand). Ook tegen deze aanvrage is geen be zwaar ingebracht en is de vergunning verleend. MIDDELBURG. Gisterenavond hielden de Commissat- ris der Koningin en mevrouw Quarles van Ufford een druk bezochte nieuw jaarsreceptie. Een groot aantal auto's en eenige rijtuigen vulden gedurende de re ceptie een deel van het ruime Abdijplein. Aan den heer J. A. Baljeu, con cierge bij den Raad van Arbeid, is'wegens Iglevorderden leeftijd niet ingang van 1 Jan. 1931 pensioen verleend. Op 31 Dec. ji.l. is hij door den voorzitter van iden Raad van Arbeid, in tegenwoordigheid van de Amntenaren op zeer waaxdeeren- de wijze toegesproken, waarin deze wees op zijn opgewekte en getrouwe plichts vervulling en hem, ook namens alle amb tenaren, eenige boekwerken in pracht band aanbood. De heer H. Folkeringa, rij'k'sklerk bij de Hypotheken en het Kadaster, al hier, is, bij het te 's-Gravenhaige gehouj- den examen geslaagd voor adjunct-oom1- mies. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. In één der café's ont stond op nieuwjaarsdag alhier tusschen een tweetal bezoekers eenige oneenig- heid. Dit had tot gevolg dat één van de twee een bierglas opnam en dit op het hoofd van den ander zoodanig plantte, dat deze bloedend aan het hoofd ver onder geneeskundige hulp moest stellen, wond werd, waardoor het slachtoffer zich De politie maakte van een en ander pro ces-verbaal op, ZEEUWSCH VLAANDEREN W. D. WATERLANDKERKJE. In den ouder dom van slechts 50 jaren is dezer dagen alhier overleden de n©er a. Hubregtse, in leven secretaris van de Maziekver- eenigling „Nut en Genoegen" en secretaris van de Varkens-Assurantie „Eendracht maakt Mjacht"'. Bij de plecajige ter aar debestellingl werd op de 'begraafplaats het woord gevoerd door ds. H. Hui- zinga, predikant bij de Ned. Herv. 'kerk en door den heer I. van dén Berge, voor zitter van de Muziekvereeniiging „Nut en Genoegen". Met ingang van heden is hét hulp- postkantoor te Araemuiden openge steld voor het aannemen van betalingen voor de Directe Belastingen. Toen het ongeveer 8-jarig dochter tje van W. B. te T holen opteenin be weging zijnde autobus wilde springen, kwam zij naar de Grondwet meldt, onder de achterwielen van het voertuig te val len. Het meisje werd zwaar gewond naar het zieken mis te Bergen op Zoom overgebracht. Te Stave n is se zijn op de stal len van M. Neele eti van M. Suurl'and onder het rundvee gevallen van mond1- en klauwzeer geconstateerd.. Gister heeft de landbouwer M. W. te G r o e d e, aangifte gedaan, dat onder zijn vee mond- en klauwzeer is uitgebro ken. DE LOOP DER BEVOLKING. De loop der bevolking van Bigge- kerke bedroeg op 31 Dec. 1929 het aantal inwoners: 434 m. en' 431 it. sa men 865. Ingekomen: 24 m. en 31 vr., totaal 55. Geboren: 8 m. en 9 vr. totaal 17. Vertrokken: 19 m. en 29 vr., tolaal 48. Overleden: 4 m. en 5 it., totaal 9. Zoodat het inwonertal op 31 Decem ber 1930 bedroeg: 443 m. en 437 vr. samen 880, of een vermeerdering van 9 m. en 6 vr. De 'bevolking van Oostkapelle be stond op 31 December 1929 uit 668 m. en 673 vr. Totaal 1341. Geboren: 19 in. en 12 vr. Totaal 31. Gevestigd: 36 m. en 40 vr. totaal 76. Overleden: 7 ,<m. 6 vr. totaal 13. Ver trokken: 32 m. en 37 vr. totaal 69. De vermeerdering der bevolking was derhalve 16 m. en 9 vr. totaal 25 en be stond alzoo op 31 December 1930 uit 684 m. en 682 vr. totaal 1366. Te N. en St. Joosland waren op 1 Januari 1930 aanwezig 588 m. en 553 vr. totaal 1141. In 1930 geboren- 14 m. en 12 vr. totaal 26. Er vestigden zich 17 m. en 32 vr. totaal 49. Er zijn overleden 7 m. en 3 vr. totaal 10. Er vertrokken 23 m. en 35 vr. totaal 58, zoodat de bevolking op 31 December 1930 bestond uit 589 m. en 559 vr. 'of een vermeerdering met 1 man en "6 vr. Hoesten is de grootste vijand der adem halingsorganen, omdat die daardoor zwaar der moeten werken. Slijm is de oorzaak van het hoesten. Abdijsiroop werkt tot in de uiterste hoekjes op de slijmhaardjes, die zich overal in Uw luchtwegen hebben gevormd, hetzij door ziektekiemen, hetzij door aangroeiing. Millioenen kiemen broeien en kunnen oorzaak worden van borstkwalen. Abdijsiroop nu maakt de slijm los en neemt de oorzaak zachtjes weg, zonder de teere weefsels te beschadi gen. Daarom zoo geroemd bijHoest, Bronchitis, Kinkhoest, Influenza, Griep. Alom verkrijgbaar. Prijs Fl. 1.50, Fl. 2.75, fl.4.50 Gebruik buitenshuis Abdijsiroop-Bonbons (60 ct.). Dan bespoedigt Ge Uw genezing. ABDIJSIROOP-BONBONS (Gestolde Abdijsiroop! imxwni»sin af* (Ingez. Med.) STUKKEN VOOR DEN GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. Benoemingen. Voor de benoeming van regentes van het Gasthuis worden aanbevolen me vrouw G. LaernoesZoutman, aftre dend en mevrouw L. van Raaltevan Raalte, Voor de benoeming van een regentes van het Burger Weeshuis luidt de aan beveling mevrouw M. H. Vermaas Schultz, aftredend en mejuffrouw W. van der Beke Callenfels. Burg. en Weth. stellen voor den heer I. Rekkers te herbenoemen als lid uit de kooplieden in de Commissie voor de Zeemans- en Visschersbeurs. Ter voorziening in de vacature in de Commissie van Toezicht op liet Nijver heidsonderwijs ontstaan door de perio dieke aftreding van den heer W. Anker, bestaat bet dubbeltal behalve uit den aftredenden, uit den heer M. Vader. Ter voorziening in de vacatures in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs ontstaan door de periodieke aftreding van drie leden worden de vol gende dubbeltallen aangeboden: vaca ture J. Baarschers (niet meer herkies baar) de heeren J. J. Laernoes, hoofd een'er school en J. Fröberg, onderwijzer. Vacature A, C. de Baare, deze en de heer G. Hooze, beide onderwijzer en in de vacature Th. Kamermans, ambtenaar bij het gemeentelijk havenbedrijf, deze en de heer F. D. G. Prins, winkelier. Voor de driejaarlijksche verkiezing van alle leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim, worden de volgende dubbeltallen overgelegd: de heeren L. D. Hertstein aftredend en B. van de V-lle; de heeren L. E. Doornbos aftredend en L. D. Hertstein; de heeren A. de Moi aftredend en T. Hesselius; de heeren A. M, de Bont aftredend en C. van der Swaluw; de heeren B. H. Ligteringen aftredend en B. de Jager; de heeren J Poort aftredend en P. J. van Aartsen; de heeren K. de Visser aftredend en Th. H. Th Hoste. Uitbreiding Volksbad. De Commissie voor het Badbedrijf acht het noodzakelijk het aantal cabines voor het Volksbad met een 25tal uit te brei den', waarmede Burg. en Weth. zich ten volle vereenigen. De kosten worden ge raamd op f 10.000, waarin begrepen f 400 voor het aanleggen van een trottoir, hetwelk kan worden gebracht op den gewonen dienst van de gemeente-be grooting. Het op rond f 9600 geraamde bedrag voor den bouw der cabines zal op den kapitaaldienst worden geboekt. Intusschen wenschen Burg. en Weth. het reservefonds van het badbedrijf te be stemmen tot dekking van deze kosten, en derhalve in ontvangst op den kapi taaldienst te brengen. Het reservefonds bedraagt thans rond f 7000. Het over blijvend bedrag, rond f 2600, kan worden afgelost uit de winst van komende jaren van het badbedrijf, Bestrating en rioleering In verband met de verdere bebouwing van de Eedestraat, de Sottegemstraat en de Steenhuisstraat, is bestrating en! rio leering van gedeelten dier straten noodig. Deze bestrating zal bestaan uit een bedekking van vlamovenklinkers met aan weerszijden een tegeltrottoir en wordt gelegd, nadat een riool met de nooaige putten en kolken zal zijn aangelegd. De kosten worden op ongeveer ƒ31.000 ge raamd en komen ten laste van het grond bedrijf. Renteverlaging. In 1924 heeft de gemeente aan de N.V- Woningbouw een leening verstrekt van 17.750 voor den bouw van een pand aan de Badhuisstraat no, 97, en dit tegen een rente van 6 pet., zijnde het percen tage, dat de gemeente deswege aan het rijk moet betalen. Kon de N.V. aanvan kelijk nog na een dividenduitkeering een sluitende exploitatie-rekening overleg gen, de laatste jaren kon dit niet meer plaats vinden, terwijl het jaar 1929 zelfs een bruto-verlies van ruim 300 ople verde. De oorzaak hiervan is de hooge onderhoudskosten over 1929 en de ver- ^hooging van het percentage der aflossing "van V2 op 1 pet. overeenkomstig de rijks- voorschriften. De N. V. heeft nu verzocht haar uit de financieele moeilijkheden te helpen en daar de Minister van Financiën geen ren teverlaging kon toezeggen, stellen burg. en weth. voor de rest der leening ad 16.951.25, bij het rijk af te lossen en deze som in een nader te sluiten leening op te nemen. In afwachting daarvan kan het rentetype verlaagd worden van 6 op 4 pet,, wat ongeveer 260 verminde ring beteekent en mede kan helpen om tot een sluitende exploitatie te geraken. Eerst zal echter het verlies moeten wor den bijgewerkt alvorens een vluggere af lossing wordt verlangd en dividend mag worden uitgekeerd. Nog stellen burg. en weth. voor te be palen, dat de huurprijzen niet gewijzigd mogen worden zonder hunne goedkeu ring en dat de balans met verlies- en winstrekening jaarlijks aan hen ter goed keuring moet worden ingezonden, terwijl de boeken en bescheiden steeds voor hen of een door hen aan te wijzen ambte naar ter inzage moeten liggen. Opruiming kazemat. Het polderbestuur van Walcheren heeft overeenkomstig art. 5 paragr. 2 van het Reglement van politie voor de pol ders of waterschappen in Zeeland oprui ming gevorderd van een der kazematten in den zeedijk aan de Westwatering, daar deze kazemat in zoodanigen toestand van verval verkeert, dat zijn aanwezigheid een gevaar vormt voor het behoud van het waterkeerend vermogen van den dijk en hij niet meer behoorlijk te herstellen is. De kosten voor het vervangen door klei zijn op 4000 geraamd, waarin de polder 2000 wil bijdragen. Ook is de polder bereid met werk in 1931 uit te voeren, als de gemeente op de begroo ting 1932 er 2000 voor uittrekt. Burg. en weth. stellen voor dienovereenkomstig te besluiten. Toegang strand bij Eiland. Meermalen is de wensch geuit om den toegang tot het strand voor 't z.g. Eiland te vergemakkelijken. Burg. en weth. stel len nu voor twee trappen tot den dijk aan de Dijkstraat aan te brengen en wel één voor de Trompstraat en één voor de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 1