C4FZ 100 Voet-afdrukken!! lürotnttriale ife ent» s che no. 2 3 2. vrijdag 3 october 1930. binnenland. CLIXC^ kerknieuws. zeeland. onderwijs. rechtzaken. landbouw. VADERUNOSCHE SANK JOHNSON'S GEPREPAREERDE VLOEI BARE WAS' Twee bladen. Eerste Blad. 173e Jaargang. drinkwatervoorziening in zeeuwsch-vlaanderen. de postvluchten naar indie. de rijkswerkverschaffing. het vliegveld voor rotterdam en den haag. zuid-beveland. COT4I00NWHPEKEU, vlissingen. walcheren. Voor Belaste Waarden, 's-Gravenhage, DIE ötidendoadL. moor wij rcjeeafcst meer van, fiie'*?1 S AMERICA'S BEROEMDE SATUN-WASl Verkeerswezen, Post en Telegrafie. Handel, Nijverheid en Visscherij MIDDELBURGSCHE COURANT De abonnementsprijs 'bedraagt voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITGAVE: N.V. MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgenomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra, Bewijsnummers 5 cent. m „P"\- bu- epot- ip loe ven- 'EN. ;oed- elk *ohi- WD«- snelt- inen uchi- die ïigen S- Mid- 5 oove ileiu- ïn 9 ont- ngeai dien ver- wer- mge- 30. >orn., •is. In de gisteravond gehouden zitting van den raad van Sas van Gent heeft de voorzitter medegedeeld, dat, naar aan leiding van de gebleken onmogelijkheid om de bestaande plannen (het groote plan 1928, omvatte 21 gemeenten in Oost- en West-Zeeuwsch Vlaanderen) inzake den aanleg van een drinkwater leiding in ZeeuwschVlaanderen, ten uit voer te leggen, zulks als gevolg van de weigering der meeste gemeenten-aan deelhoudsters om 10 pet. van 't kapitaal te storten, op initiatief van den Commis saris der Koninin in Zeeland een tweetal nieuwe plannen van kleineren omvang door het Rijksbureau voor Drinkwater voorziening te 's-Gravenhage is ont worpen. Het eerste omvat de gemeenten Ter- neuzen, Hulst, Sas van Gent, Biervliet, Aardenburg, Oostburg, Sluis en Breskens. Het tweede alleen de gemeenten Sas van Gent, Terneuzen en Hulst Bij beide nieuwe plannen blijven de tarieven dezelfde als bij het plan 1928. De raad van Sas van Gent besloot met algemeene stemmen zich tot toetreding tot een dezer plannen bereid te verkla ren, mits de risico-garantie van Rijk en gemeenten, zooals die voor het groote plan 1928 was vastgesteld, blijft gehand- baafd. (Maasb.) Het tweede postvliegtuig, op weg naar Nederlandsch Indië, is gistermiddag half twee te Boedapest aangekomen. Alles was wel; vandaag gaat de "tocht verder. De Java Bode verneemt telegrafisch uit Bangkok dat hangende de onderhan delingen 1 October officieel is overeen gekomen, dat de postvluchten tusschen Nederland en Ned.-Indië den lsten Ja nuari a.s. zullen worden gestaakt, indien vóór dien tijd geen overeenstemming is verkregen inzake het gebruik van het vliegveld te Bangkok. Bij navraag in bevoegde kringen blijkt, dat men daar het onderhavige geval niet inziet als een conflict, maar als een sta dium in de gaande zijnde onderhande lingen, Het gebruik van het vliegveld is voorloopig voor drie maanden toege staan. Nu de aardappelrooicampagne zoo goed als afgeloopen is, schrijft men aan de N.R.Crt,, neemt de werkloosheid on der de land- en veenarbeiders in de pro vincie Drenthe weer snel toe. Verwacht wordt, dat de werkloosheid van aanmer kelijk grooteren omvang zal worden dan in de afgeloopen paar jaar, zulks door den crisistoestand in den landbouw en de geringe werkgelegenheid in de Drentsche venen. Op het departement van binnen- landsche zaken en landbouw wordt met die grootere werkloosheid rekening ge houden bij de plannen voor de werkver schaffingen. Voor de gemeente Emmen, voor welker werkloozen de werkver schaffing ook dezen herfst niet gesloten was, is het aantal tewerkgestelden reeds weer vrij belangrijk uitgebreid. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met 31 tegen 4 stemmen het voorstel van B. en W. aangenomen in zake de stich ting van een gemeenschappelijk vlieg veld voor Rotterdam en den Haag. Hertogenbosch, verwierf d|ei heer M. C. de Visser Azn., een verguld bronzen! pla quette. N- EN ST. JOOSLAND. Donder dagmiddag was de postbode Van Z. al hier op zijn gewone route om de buiten wijken te bestellen. Komende uit den 2en weg aan den Binnendijk moest hij een wagen, bespannen met 2 paarden, passeeren. Het eene paard, een jong dier moest nog leeren en daarom reed de voerman den eenen oprit af en den an deren op, zoodoende den 2en weg voor bij rijdende. Op het moment dat de postbode het jonge paard passeerde kreeg hij een slag tegen zijn linkerbeen, zoo dat dit onder zijn knie af was. Tele fonisch werd dr, v, d. Bijl opgeroepen die spoedig ter plaatse was. Deze re- quireerde direct den ziekenauto uit Jiet gasthuis Middelburg waar Z. mede naar dit ziekenhuis is vervoerd. 's Avonds is het been gezet. KAPELLE. Gisterenmorgen kwaimen de bestuurder van een motor dhr, W. M. uit Krabbendijkie en een auto uit Staf venisse met elkander in botsing in de nabijheid1 van die Groentendrooigerij alhier. De motorrijdier had onderscheidene ver wondingen en is per auto huiswaarts vervoerd. Ook de motor was deerlijk ge havend. De inzittenden in de auto kwamen met den schrik vrij- ook de auto was nog al beschadigd. Van een en ander is pro? oesverbaal opgemaakt. V gdöft geuren smaak aan uw gJaasjd. O—OHIMOMN. (Ingez. Med.) Provinciale Staten. De heer W. 1'als ma te IJzendijke, die (opvolger zou worden van den heer J. J. Walden te Breskens als dd der Pro vinciale Staten zal evenals deze de pro vincie verlaten. Opvolger op de Chr. Hist, lijst is de heer M. M. Schippers te Kamperland. De Postfanfare geeft Zondagavond om 8 uur een concert in het Bella- mypark. ARNEMUIDEN. Op den gehouden nati- onalen vakwedstrijd van bakkers ge naamd „Ons dagedjksch" voedsel" te 's- De bisschop van Breda heeft be noemd! tot kapelaan te Gr a a uw den WelEerw. heer J. Hofman, priester van het Seminarie. Geslaagd aan de Technische Hooge- school te Delft voor het prop. examen scheik'undig ingenieur de heer W. L. Ghijsen, alhier. Op de voordracht voor onderwijzer aan de Openbare School te K ape 13 e werd geplaatst A. G. Brumshoofd, W. R. Vliegenhart en Jac. Kole te Kruinint* •gen. De heer J. H. Enters, onderwijzer te Sloten (gem. Haarlem) vroeger te jt i 11 h e m is benoemd tot hoofd der Chr. school te Nieuweroord, gem. Hooge- veen. Geslaagd te Amsterdam voor het doctoraal examen in de geneeskunde, de heer A. W. Griep te R i 11 a n dt-B a tb Neemt gij de wereld voor 't geen zij is, dan neemt zij u voor 't geen gij zijt. Meineed. De vijfde kamer der Arr. Rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den 46-jarigen koop man-zaakwaarnemer J. v. G., uit Haar lem, die in een civiele procedure op 7 October 'n meineed zou hebben gepleegd tezamen met 'n 24-jar, kantoorbediende eveneens uit Haarlem. Verd. had den jongen tot meineed aangespoord. De rechtbank veroordeelde verd, tot een gevangenisstraf van drie jaar. Het O.M. had vijf jaar geëischt. De overval op Cura9ao. In de strafzaak tegen den kapitein der infanterie A. F. Borren, commandant der troepen op Curasao die voor het Hoog Militair Gerechtshof gister te Den Haag is aangevangen, heeft n(a het gister ge meld verhoor van beklaagde, de Presi dent mr. Schepel geconstateerd, dat be klaagde verschillende maatregelen, had kunnen nemen, waardoor de veiligheid verzekerd kon worden; hij heeft zulk,s echter nagelaten. De president vond de conclusie van het rapport-Hoorweg juist, dat beJdaagde alles opofferde aan de politiediensten, met verwaarljoozing der militaire taak. Daarna werd gehoord de voorganger van beklaagde, de gepansionneerde over ste Ridder, die op een vraag van den president zegt, dat in zijn' tijd een overval, die juist was geënsceneerd als de onderhavige ook had kunnen slagen; getuige zegt voorts, dat naar zijn meening wel eenige fouten zijn gemaakt. Hierop werd het verhoor van luitenant Berger voortgezet. Ook deze getuige verklaarde dat nooit aan de mogelijkheid yam een overval1 was gedacht. Hij deelde mede, dat er geep aamenwerking bestond tusschen' de bur gerpoli tie en de militairen. Vandaar dat de militajre-politie niet op de hoogte was v!an hetgeen omging buiten! het gebied' waar zij politie toezicht had, in het bij zonder Rio Oanario, waar de Venezola- nen woonden. Na de pauze werd de oud-gouverneur Fruytier gehoord, die zeide, dat er oor spronkelijk 200 man politietroepen zbu- den zijn, doch dat er slechts 90 waren, die noodig waren voor politiediensten1. Aan verdediging van het fort heeft ge tuige niet gedacht. Hij had zelfs niet den indruk van een fort. Het geheele kazer- nement zat slecht in elkaar. Toen! be klaagde na den overval naar hem toe kwam, dacht getuige dat alles afgeloopen was, ook omdat de beklaagde meedeelde dat alle wapens in handen Van den vijand! waren. "Weerstand ware nutteloos' ge weest. Getuige ontkende, dat hij bevel had gegeven om de heroivering van het fort, waarmee luit. Berger bezig zou zijn geweest, te staken. Ook oud-gouverneur Mr. J. L. Brantjes werd gehoord, thans officier van Justitie bij de Arrond. Rechtbank te Maastricht, die verklaarde dat als de poort dicht was geweest, er geen mensch was binnenge drongen. Deze getuige zegt, dat kapitein Borren wel verbetering heeft gebracht in den politietoestand op het eiland. De getuige eerste luit. der infanterie J. Hulst verklaarde, dat hij er nooit aan gedacht heeft, dat het gevaarlijk was, dat de munitie en wapenen zoo ge makkelijk te bereiken waren. De hoofdtaak van kapitein Borren was de politie te reorganiseeren en een re geling te maken volgens welke de mili taire troepen de politiediensten zouden uitoefenen. De werving ging echter niet makkelijk, door de lage salarissen. Later werd dit beter. De gep. O, I. hoofdambtenaar A Hoorweg zeide bij zijn standpunt in het rapport te blijven. Kapitein Borren heeft z. i. fouten begaan, maatregelen nagelaten en zich te veel op zijn politie taak geconcentreerd. Na den overval bleek er niets gedaan om een herhalling te voorkomen. Hij noemde 't een groote fout, dat er geen alarmvoorschrift was. De wacht onder kap. De Ridder was een militaire wacht, maar onder kap: Borren had zij aan militaire waarde in geboet en was zij politie geworden. De militaire werkers waren een soort sla ven; had iemand zich met hun vorming bezig gehouden, dan zou er wel iets van te maken geweest zijn. Er zijn fouten gemaakt, waarvoor wel verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren, doch die niet zijn weg te redeneeren. De volgende deskundige, gep. gen,- majoor N.-I. L, A. H. B e n n e w i t z, handhaaft eveneens zijn conclusies. Als fout noemde desk., dat kap. Bor ren zijn militaire taak niet heeft aange voeld. Zijn eerste taak in een tropisch land moest zijn geweest, zijn post veilig te stellen. Spr. bevestigde verder de verklaringen van den heer Hoorweg en deelt ook als zijn opinie mee, dat Rio Canario een vrijgevochten boel was en dat overvals- plannen daar gemakkelijk konden wor den uitgebroed. Hij meende dat de toestand bij den overval te redden zou zijn geweest, als er zich een leider ontpopt had. Ook de desk. Hoorweg zeide nog te meenen, dat z. i. kapt. Borren, toen hij bij den gou verneur was nog een poging tot verzet had moeten doen. De tuinbouwtentoonstelling te Kapelle. Gisteren was Kapelle in feesttooi. Een wapperen van de driekleur van open bare gebouwen, zoowel als van de hui zen een toonen van echt meeleven met de tuinbouw de grootste bestaansbron van Kapelle en Biezelinge's bevolking. Het was dan ook een goede gedachte van het gemeentebestuur om het Eere comité officieel ten gemeentehuize te ontvangen. Hier kwamen ten half twee bijeen de vooraanstaande mannen op Land- en Tuinbouwgebied te veel om hier allen afzonderlijk te noemen. Alleen willen wij de namen noemen van Jhr. J, van Vredenburch honorair Land. con sulent in België en B. Gerritsen Rijks- landbouwconsulent in Londen. Burgemeester Bierens heette allen welkom. Spr. is er trotsch op dat de ver- eeniging van oud-leerlingen van de Tuin- bouwcursussen alhier het weder aan durfde een tentoonstelling van Fruit, Groenten en bloemen te openen, om te. laten zien wat met noesten vlijt is ver kregen. Vier jaren geleden slaagde de gehouden tentoonstelling uitnemend, veel is weer veranderd en bijgekomen, deze vooruitgang te toonen is voor hen een behoefte, te toonen wat onder Gods ze gen is verkregen. Kapelle is een welva rende bloeiende gemeente, grooter ge worden van den tuinbouw, Spr. brengt alle hulde aan deze vereeniging met haren wakkeren voorzitter en volijveren secretaris. Nu wijst spr. op de veiling, die steeds gaat in vooruitgaande lijn, een bewijs daarvan is de uitbreiding harer gebouwen, genoemd wordt de groenten- droogerij, waar weder een aan vrage binnen kwam voor werkvergun ning voor 175 menschen om dag- en nachtwerk te verrichten. Spr. hoopt dat deze tentoonstelling een succes worde en leerzame dagen mogen worden, zoo dat weder moge volgen een opbloei van Land- en Tuinbouw. De voorzitter* der Vereeniging van Oudll. dhr. W. Glas dankte voor de woorden van den Burgemeester. De heer Van der Graaff de ver. van Oudll. nu reeds geluk met haar aan vankelijk succes. De heer Van derPlassche wil zijn genoegen uitspreken voor de waar deering die het gemeentebestuur toont in deze ure voor 't werk v. d. tuinbouw. Spr. meent ook hieruit te mogen opma ken, dat wanneer moeilijke tijden moch ten aanbreken voor den Tuinbouw zij niet zal aankloppen aan een doove mans deur. Nadat de Burgem. hulde had gebracht aan de P.Z.E.M., die zoo welwillend was om te vergasten op torenverlichting en plaatsing van lichtzuilen werd de tocht met auto's ondernomen naar het terrein van de tentoonstelling. Aldaar gekomen was het het Fanfare korps „Ons Genoegen" dat zijn wel- komsttoonen deed hooren. De voorz. der ver. van Oudll. besteeg allereerst het podium, heette Eereco mité, leden en genoodigden, maar inzon derheid den voorzitter van 't eerecomité hartelijk welkom. Meermalen is geaarzeld om deze ten toonstelling te doen doorgaan met het oog op het weinige fruit en de malaise, doch aangemoedigd door onzen Rijks- tuinbouwconsulent en niet te vergeten onzen Eerevoorzitter hebben wij doorge tast, aldus de voorzitter. In de aller eerste plaats dankt spr. het veilingsbe- stuur voor het afstaan harer gebouwen en de plaatselijke vereeniging voor alle medewerking. De heer H. A, Hanken, voorz. van het Centraal bureau v. d. Tuinbouwvei lingen in Zeeland sprak een openings woord en bracht hulde aan de vereeni ging. Dat zij wakker is en wat aandurft ziet hij, wanneer hij de bladen inziet en de berichten nagaat. Kapelle's oudleer lingen zitten niet stil maar werken. De tuinbouw leeft en groeit steeds meer. Gewezen werd op de straks te stichten proeftuin, waaraan hard ge werkt wordt. Ook aan het gemeentebestuur brengt spr. hulde, dit toont hiervoor oog te hebben. Wanneer spr, ziet op dezen vooruit gang dan denkt hij aan jaren terug, aan den te vroeg gestorven wijlen D. J. van der Have, welke zulk een machtige stoot heeft gegeven aan het tuinbouwbedrijf, thans voortgezet door zijn zoon. Alle hulde aldus spr. aan de familie D, J. van der Have. Hierna verklaarde hij deze tentoonstelling te zijn geopend. De voorz. van de veiling K. B. 0„ de heer H, A. N ij s s e n hoopt dat ook deze Ql tegen beurskoers 0 R'lo OBLIGATIE N a 'u met jaarlijksche uitloting (Ingez. Med.) GE.E.FT r (VOOR ALXE 500RTEN VLOEREN EN MEUBELS) 1^' V «Verkp 1 rdrogi Wr ïfiEMu, H Q Verkrijgbaar via Uwa DROGIST OF KRUIDENIERS HUISH0UDEl'JKMA6AZUhS| S.CJQHMSQMSSQN (moooarbe^DERSJ HOLLAND KANTOOR J DEN HAAG JACOB HOPSTRAAT31^ (Ingez. Med.) tentoonstelling een succes mag worden, evenals 4 jaar geleden. Het bestuur aar zelde geenszins hare gebouwen dispo nibel te stellen. De heer Van derPlassche Rijks- tuinbouwconsulent, roemt de activiteit van deze vereeniging. Ook namens de jury mag hij zeggen, dat er veel vooruit gang is op verpakkingsgebied. Altijd :s men bereid tot medewerking om den tuinbouw te bevorderen. Spr. stelt het ook nu op prijs dat alles wat te aan schouwen is, eigen werk is. De heer A. van der Have wil toch gaarne met zooveel anderen hulde bren gen aan deze vereeniging, zoovelen die toonen te leven voor de tuinbouw, bij wien niets te veel is om deze te bevor deren. Hij dankte voor de gevoelvolle woorden tot hem gericht. De voorzitter hoopt onder alle lof hem toegezwaaid, klein te blijven. Als attractie verschijnt zuster Schef- fer met een klein gedeelte van haar kin derkoor om voor te dragen de 4 jaar getijden. Nu werd door het Eerecomité de standen bezichtigd. Op de tentoonstelling komen wij nog nader terug. Benoemd tot telefoniste bij den In- terlocalen dienst ,mej. H. M. M. de Ricli- der en. werkzaam gesteld op het piostr telegraaf- en telefoonkantoor te Hulst. De openstellingsuren van het Te legraaf- en Telefoonstation te Ter ho le zijn van 1 October tot en met 31 Maart vastgesteld op .8—19 uur. Het rubbervraagstuk. Gisteren heeft de Minister van Kolo niën het Nederlandsch Rubbercomité in particuliere audiëntie ontvangen ter bet- spreking der hoogst moeiljike positiej waarin de rubbercultuur zich bevindË Geblelflen is, d!at de regeering bereid is het rubbervraagstuk in al zijn onder- deelen in nadere beschouwing te nemen, en de mogelijkheid om tot maatregelen van verbetering te overwegen. De Mi- klister zal met den gouverneur-generaal van Ned.-Indië dienaangaande in overleg treden. OER*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 1